Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Inleiding

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

3.4 Een sterke regionale economie

3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

De provincie beoogt een regierol te vervullen voor een toekomstbestendig ruimtegebruik. Door een integrale afweging van ruimtelijke ontwikkelingen biedt de provincie kaders (Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte) en geeft richting voor een aantrekkelijke leefomgeving. In samenwerking met partners wordt de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit genomen.

De provincie streeft naar een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen en woonmilieus in Zuid-Holland. Gelet op de maatschappelijke behoefte, de beschikbare ruimte en de bestaande woningvoorraad wordt beoogt te bereiken dat er voldoende woningen worden geprogrammeerd en gebouwd en dat dit op de goede locaties en binnen de juiste woonmilieus gebeurt. Dit om een kwalitatief goed, divers en duurzaam woon- en leefklimaat te waarborgen.

De provincie wil voor het realiseren van haar maatschappelijke opgave dat het beleid voor bodem en ondergrond meer onderdeel gaat uitmaken van de ruimtelijke ontwikkeling, mede naar aanleiding van het met het Rijk gesloten Bodemconvenant. Voorts is de provincie verantwoordelijk voor de aanpak van verontreinigde locaties. Daarnaast is de provincie op grond van de Wet milieubeheer bestuurlijk, financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen.

De provincie is als regionale autoriteit eindverantwoordelijke voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Doel is de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland te versterken. De uitdagingen waar de regio en het hier gevestigde bedrijfsleven voor staan zijn groot. Veel sectoren bevinden zich in een transitie die hen noodzaakt krachtig te innoveren en te verduurzamen. De provincie zet daarbij in op het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ruimte te scheppen voor (nieuwe) economische activiteiten, het stimuleren van innovatie bij de prioritaire clusters, het verbinden van partijen en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek te faciliteren.

Aan het doel een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland levert de provincie een bijdrage door de ruimtelijke voorwaarden te scheppen voor de productie van duurzame energie en de economische bedrijvigheid te versterken. De provinciale bijdrage is gebaseerd op Europese en nationale afspraken.

De doelen in dit programma zijn hierna per doel nader uitgewerkt.

Middeleninzet programma 3

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 3 - Ruimte, Wonen en Economie

       

Lasten

62.938

53.073

52.945

44.503

Baten

1.615

1.115

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-61.323

-51.958

-52.945

-44.503

Bijdrage uit reserve

14.353

3.512

9.430

3.532

Storting in reserve

2.421

849

0

0

Resultaat

-49.390

-49.295

-43.515

-40.971

Incidentele lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 3 - Ruimte, Wonen en Economie

       

Lasten

4.589

12.433

12.030

3.532

Baten

1.615

1.115

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-2.974

-11.318

-12.030

-3.532

Bijdrage uit reserve

14.353

3.512

9.430

3.532

Storting in reserve

2.421

849

0

0

Resultaat

8.959

-8.655

-2.600

0

Middeleninzet programma 3

 

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Begroting 2015

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
begroting 2015

Lasten

62.938

14.586

0

77.524

Baten

1.615

3.880

0

5.495

Totaal saldo van baten en lasten

-61.323

-10.707

0

-72.029

Bijdrage uit reserve

14.353

11.098

0

25.451

Storting in reserve

2.421

5.560

0

7.981

Resultaat

-49.390

-5.169

0

-54.559

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

3.4 Een sterke regionale economie

3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Middeleninzet programma 3

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke Begroting
2015

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2015

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2015

Lasten

75.591

62.938

14.586

-7.028

70.496

52.567

17.929

Baten

16.646

1.615

3.880

1.937

7.432

5.089

-2.343

Totaal saldo van baten en lasten

-58.945

-61.323

-10.707

8.965

-63.064

-47.478

15.586

Bijdrage uit reserve

15.218

14.353

11.098

1.730

27.181

17.447

-9.734

Storting in reserve

24.028

2.421

5.560

16.013

23.994

22.105

1.889

Resultaat

-67.755

-49.390

-5.169

-5.318

-59.877

-52.136

7.741