Voorzieningen

Staat van Voorzieningen 2015

Voorzieningen

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

(bedragen in € 1.000)

31 - 12 - 2014

 

Vrijval ten gunste
van de exploitatie

Aanwending

31 - 12 - 2015

Voorziening Grondwaterheffing

4.355

642

0

1.895

3.103

Voorziening Nazorg stortplaatsen

7.949

317

0

0

8.266

Voorziening Pensioenen GS

10.261

1.862

0

502

11.622

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

12.000

0

2.400

0

9.600

Voorziening Premieleningen

75

0

0

2

73

Totaal

34.640

2.822

2.400

2.398

32.663

Onderwerp voorziening:

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.

Toelichting vermeerdering

In 2015 is € 0,7 mln gestort in de voorziening. Dit betreft het saldo van de (verwachte) opbrengsten 2015 ter hoogte van € 1,7 mln minus de uitgaven met betrekking tot het grondwaterbeheer (inclusief apparaatslasten) ten bedrage van € 1 mln. In de baten is inbegrepen extra baten als het gevolg van extra aanslagen over de uitkeringsjaren 2011 t/m 2013.

Toelichting vermindering

In 2015 is € 1,9 mln rechtstreeks uit de voorziening betaald. Dit betreft € 1,6 mln aan restitutie van te veel betaalde heffingen over de afgelopen jaren en € 0,3 mln voor de beheerplannen Natura 2000 gebieden (verdroging).

Onderwerp voorziening:

Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats-exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie bij Jaarrekening 2012 een voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

Toelichting vermeerdering

Een bedrag van € 0,3 mln is gedoteerd aan de voorziening Nazorg stortplaatsen. Het betreft een dotatie voor het gederfde rendement over 2015 (toegestaan op basis van art. 45 BBV).

Onderwerp voorziening:

Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.

Toelichting vermeerdering

Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn is voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum een dotatie van € 1,8 mln aan de voorziening toegevoegd. Als grondslag voor de dotatie is een berekening van de contante waarde uitgevoerd waarbij is uitgegaan van:

  • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag

  • Sterftecijfers volgens de prognosetafels ABP met trend CBS 2014

  • Pensioenrichtleeftijd 67 jaar

  • Rekenrente: naar 31-12-2015 geforwarde rentetermijnstructuur (basis 30-06-2015); bij deze rekenrente is rekening gehouden met het aangepast beleid van de DNB (juli 2015)

  • Excasso-opslag: 1,25%

Toelichting vermindering

Een bedrag van € 0,5 mln is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te kunnen betalen.

Onderwerp voorziening:

Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd waardoor een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR is ontstaan. BZK (toetsbrief begroting Grondbank 2015) gaat er vanuit dat er in 2018 voldoende zicht is op ontwikkeling en zo het tijdelijk negatief eigen vermogen weer positief en toereikend zal zijn om de in de paragraaf weerstandsvermogen en Risicobeheersing geïnventariseerde risico's te kunnen opvangen.

Voor het tijdelijk negatief eigen vermogen heeft de provincie bij Jaarrekening 2011 een voorziening van € 12 mln getroffen.

Toelichting vermindering

Op basis van de jaarstukken 2015 van de Grondbank RZG Zuidplas waarin de voorziening grondvoorraden is verlaagd met € 6 mln, is de provincie verplicht de voorziening ook aan te passen voor haar aandeel van 40%.

Onderwerp voorziening:

Premieleningen

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.

Toelichting vermindering

Voor het uitbetalen van coupons van de voormalige obligatieleningen heeft een marginale onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden

Onderstaande drie voorzieningen zijn niet opgenomen in de staat van voorzieningen hoewel het wel voorzieningen zijn. Het betreft voorzieningen getroffen voor waardeverminderingen van enerzijds financiële vaste activa (deelnemingen en overige verbonden partijen) en anderzijds uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.

Conform het BBV worden deze voorzieningen als correctie op de activa gepresenteerd. Deze correcties zijn opgenomen in het overzicht Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven en in het overzicht Uiteenzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar.

Onderwerp voorziening:

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Inhoud en doel

De ROZ is per 1 januari 2015 opgeheven en opgevolgd door een informeel afstemmingsoverleg van de betrokken partners. De provincie was voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontving van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij was dat deze bijdragen op enig moment zouden worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas werd dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien en is de voorziening opgebouwd..

Toelichting vermindering

Als gevolg van de liquidatie van de ROZ, is de voorziening bijna geheel ingezet om het verlies op de bijdragen op te vangen. afgewikkeld. Het restant is ten gunste van het resultaat gebracht.

Onderwerp voorziening:

Warmtebedrijf

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland is voor 9,52% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra NV (WbR). Bij de start van het Warmtebedrijf heeft de provincie in 2006 in totaal € 2 mln aandelenkapitaal geplaatst. De slechte financiële situatie bij het Warmtebedrijf is een aantal jaren geleden bij de provincie aanleiding geweest om een voorziening te treffen van € 1,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan het aankoopbedrag van de aandelen (€ 2 mln) minus reeds uitgekeerde bedragen aan de provincie (€ 0,2 mln).

Toelichting vermeerdering

De toename van de voorziening betreft de afwaardering (lagere intrinsieke waarde) van de deelname in het Warmtebedrijf

Onderwerp voorziening:

ROM-D Capital BV

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland heeft bij jaarrekening 2015 een voorziening getroffen voor de waardeontwikkeling van de deelname in Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM_D) Capital BV.

Toelichting vermeerdering

De toename van de voorziening van € 1,8 mln betreft de afwaardering (lagere intrinsieke waarde) van de deelname in ROM-D Capital

Onderwerp voorziening:

Dubieuze debiteuren

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.

Toelichting vermeerdering

De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 1,5 mln. Hierdoor wordt de stand van de voorziening toereikend geacht voor de verwachte toekomstige afboekingen. De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.

Toelichting vermindering

De voorziening dubieuze debiteuren is verlaagd met € 0,4 mln, wegens afboeking van oninbare vorderingen. De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.

Langlopende schulden
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-dec-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-dec-2015

Onderhandse leningen van

Binnenlandse banken

505.094

-35.225

469.870

Overige binnenlandse sectoren

0

0

0

Totaal

505.094

-35.225

469.870

Het saldo van de bij de binnenlandse banken aangetrokken geldleningen is overeenkomstig het overeengekomen aflossingsschema verlaagd. Er zijn in 2015 geen nieuwe leningen aangetrokken.

De rentekosten uit hoofde van de vaste leningen bedraagt € 22,4 mln.