Vlottende Passiva

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de OVP. Onder de specificaties zijn de toelichtingen opgenomen.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar

Vlottende schulden met
een rentetypische looptijd < 1 jaar
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-12-2015

Overige schulden

39.928

-4.017

35.911

Totaal

39.928

-4.017

35.911

Overlopende passiva
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-12-2015

Nog te betalen kosten

226.840

-32.207

194.633

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

270.492

-4.387

266.106

Overige vooruit ontvangen bedragen

20.044

-18.951

1.093

Totaal

517.377

-55.545

461.832


Nog te betalen kosten

Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 32,2 mln afgenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2015 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 28,1 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 60,3 mln.

Het totaalsaldo bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2015 en in 2015 geleverde prestaties ad € 179,1 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december 2015 ad € 8,1 mln.


Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva.


Overige vooruit ontvangen bedragen

Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 18,9 mln afgenomen tot € 1,1 mln. Dit bedrag betreft de vooruitontvangen bijdragen van de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam voor de subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland.


Staat van overlopende passiva

Uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel

Overlopende

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

Passiva
(bedragen in €)

31-12-2014

Storting verplichte rente

Overige toevoegingen

Aanwending

31-12-2015

Rentedragend:

OVP Health Ties

88.440

0

0

0

88.440

OVP Luchtkwaliteit NSL

2.278.870

0

0

625.586

1.653.284

OVP Jeugdhulpverlening

3.886.136

0

0

-2.295.063

6.181.199

OVP Hollandsche IJssel

486.203

0

0

0

486.203

Niet rentedragend:

     

OVP Programmabur.Warmte en Koude Z-H

140.000

0

0

0

140.000

OVP Ontwikkelopgave natuur

12.739.183

0

9.708.926

4.907.297

17.540.812

OVP Deltanatuur

334.764

0

0

20.882

313.882

OVP Bentwoud

2.325.197

0

28.800

1.496.259

857.738

OVP Bochtafsn.Delftse Schie

62.858

0

0

62.858

0

OVP BSB Milieu

60.166

0

0

0

60.166

OVP Natuurcompensatie HSL zuid

93.183

0

38.725

0

131.908

OVP Deltapoort

502.666

0

0

502.666

0

OVP Natura 2000 PAS

2.929.245

0

0

247.484

2.681.761

OVP Zandmotor

2.235.556

0

0

602.223

1.633.333

OVP ISV3

9.441.516

0

0

-565.588

10.007.104

OVP Externe veiligheid (IPO)

480.919

0

0

480.919

0

OVP EU Luchtkwaliteit EFRO

103.657

0

0

0

103.657

OVP Boeren voor natuur

982.207

0

2.320

113.631

870.896

OVP Mooi en Vitaal Delfland

58.874

0

0

58.874

0

OVP Clusterregeling PZH

995.989

0

0

-1.868.932

2.864.921

OVP Europees Project Walstroom

116.404

0

0

116.404

0

OVP LVDO Pijler 2 (2008-2011)

193.314

0

0

193.314

0

OVP Voordelta Maasvlakte 2

1.523.403

0

241.675

-30.200

1.795.278

OVP 750 HA PMR

88.433.712

0

8.269.660

6.932.983

89.770.388

OVP Groen Blauwe Slinger

718.272

0

0

718.272

0

OVP Leren duurzame ontwikkeling

400.261

0

0

24.970

375.290

OVP Hollansche IJssel werkbudget

15.449

0

-736

14.712

1

OVP ROV (voorheen POV)

744.224

0

1.023.539

906.844

860.920

OVP Zuidvleugel middelen

794.824

0

0

523.031

271.793

OVP ISV2

995.441

0

0

0

995.441

OVP BDU

136.331.402

0

105.298.256

115.208.275

126.421.383

Totaal

270.492.333

0

124.611.166

128.997.702

266.105.797


Borgstellingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2015 gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige garantstellingen.

Het bedrag waarvoor de provincie garant staat bedraagt € 3,1 mln.

Naam instelling

(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk

bedrag

Stand

31-12-2014

Stand

31-12-2015

Percentage garantstellingen

Garantstelling zorginstellingen

       

ASVZ Zuid West

847

282

188

100%

St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht

8.359

2.985

2.687

100%

St. Verpleeghuis de Samaritaan Middelharnis

2.565

133

0

100%

Stichting Stadzicht

2.155

340

227

66.67%

Subtotaal zorginstellingen

13.926

3.740

3.101

 

Garantstellingen overige

0

0

0

0

Subtotaal overige

0

0

0

0

Totaal gewaarborgd

13.926

3.740

3.101