Vlottende Activa

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Onder de verloopoverzichten zijn toelichtingen opgenomen.

Voorraden

Voorraden
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-dec-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-dec-2015

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

1.784

1.784

Gereed product en handelsgoederen

26.736

1.518

28.254

Totaal

26.736

3.302

30.038


Niet in exploitatie genomen bouwgronden

De mutatie betreft uitgaven in het kader van strategische grondaankopen in verband met de aanleg van een fietspad en aankoop gronden in verband met Groenzoom.


Gereed product en handelsgoederen

Mutaties in voorraden gereed product en handelsgoederen zijn voor het grootste deel toe te wijzen aan de Ontwikkelopgave EHS (€ 5,9 mln), Grondaankopen in het kader van ontwikkelopgave Natuur (- € 10,2 mln), aankopen in het kader van de ontwikkelopgave RodS (€ 6,6 mln) en strategische grondaankopen (- € 1,1 mln).

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-dec-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-dec-2015

       

Vordering op openbare lichamen

     

Vordering op openbare lichamen

110.992

-1.472

109.519

Voorziening dubieuze debiteuren voor openbare lichamen

0

-871

-871

 

110.992

-2.343

108.648

       

Verstrekte kasgeldleningen

     

Kasgeldleningen u/g treasury

21.148

-21.148

0

       

Overige vorderingen

     

Debiteuren

5.318

2.760

8.077

Voorziening dubieuze debiteuren overige vorderingen

-484

-210

-694

 

4.834

2.549

7.383

       

Overige uitzettingen

     

Overige uitzettingen

58.800

29.950

88.750

       

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

     

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

289.731

-95.808

193.923

Totaal

485.504

-86.800

398.704


Vorderingen op openbare lichamen

In 2011 is de beleidsnota en de uitvoeringsnota debiteurenbeheer in werking getreden.

Het aantal vorderingen op openbare lichamen en niet-openbare lichamen is toegenomen.

De debiteurenprocedures zijn aangescherpt en alle vorderingen, waaronder het Provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, notarisafrekeningen en de te ontvangen subsidies lopen via de debiteurenadministratie.

In het overzicht zijn de vorderingen onderverdeeld naar Publiekrechtelijke lichamen / overheid en Niet-Publiekrechtelijke lichamen / Particulier weergegeven.


Debiteurensaldo per dienstjaar

Dienstjaar

(bedragen x € 1.000)

Stand per

01-01-2015

Relatief

Aandeel

Mutaties

2015

Stand per

31-12-2015

Relatief

Aandeel

Vorderingen Openbare lichamen/Overheid

2012

1

0.00 %

- 1

0

 

2013

21.774

19,62 %

- 14.803

6.971

6,29 %

2014

89.217

80,38 %

- 89.217

0

0,00 %

2015

0

0,00 %

102.548

102.548

93,71 %

Totaal

110.992

100,00 %

- 1.472

109.519

100,00 %

 

De vorderingen 2015 bestaan met name uit baten motorrijtuigenbelasting december 2015 (€ 28,6 mln ontvangen in januari 2016) en aangifte BTW-Compensatiefonds (terug te vorderen; € 66 mln).

Per ultimo 2015 staat aan restant vorderingen een bedrag open van € 15,1 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 7 mln betrekking op een vordering van 2014. Het resterende bedrag van € 8,1 mln heeft betrekking op vorderingen van 2015. Hiervan is € 7 mln gefactureerd in december 2015.

Het openstaande bedrag van € 15,1 mln is volgens onderstaande specificatie:

  • € 7,0 mln Gemeente Westland, vordering 2014;

  • € 2,9 mln Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

  • € 1,0 mln Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

  • € 0,9 mln provincie Utrecht;

  • € 0,8 mln Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

  • € 2,5 mln Diverse vorderingen, zoals onder andere Detacheringen, Stadsregio Rotterdam, N&R Midden Delfland en overige gemeenten;

Ontvangen in januari 2016 € 2,2 mln, zoals onder andere Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland € 1 mln, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden € 0,7 mln en overige € 0,5 mln.


Overige vorderingen

Debiteurensaldo per dienstjaar

Dienstjaar

(bedragen x € 1.000)

Stand per

01-01-2015

Relatief

Aandeel

Mutaties

2015

Stand per

31-12-2015

Relatief

Aandeel

Overige vorderingen/particulier

2011

143

2.69 %

- 39

104

1.29 %

2012

127

2.39 %

- 32

95

1.18 %

2013

428

8.04 %

- 428

0

0.00 %

2014

4.620

86.88 %

- 3.376

1.244

15.40 %

2015

0

0.00 %

- 6.634

6.634

82.13 %

Totaal

5.318

 

2.759

8.077

100.00 %

Per ultimo 2015 staat aan vorderingen open een bedrag van € 8,1 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 1,4 mln betrekking op vorderingen uit 2014 en eerder. Het resterende bedrag van € 6,6 mln heeft betrekking op vorderingen van 2015. Hiervan is € 5,8 mln gefactureerd in december 2015.

Het openstaande bedrag van € 8,1 mln is volgens onderstaande specificatie:

  • € 3,8 mln Overige vorderingen, zoals doorbelastingen, BTW verrekeningen, schades, dwangsommen en huren en pachten.
  • € 3,2 mln Subsidie vorderingen en vergoedingen uit overeenkomst;
  • € 0,8 mln Belastingaanslagen, zoals aanslagen Grondwaterheffing en leges Wabo;
  • € 0,3 mln Fonds Nazorg.

In de maand januari 2016 is inmiddels een bedrag ontvangen van € 0,2 mln. In 2015 is € 0,4 mln afgeboekt ten laste van de voorziening.


Voorziening dubieuze debiteuren

Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen / overheid als voor de niet-publiekrechtelijke lichamen / particulier is voor de kleine vorderingen de dynamische methode en voor vorderingen > € 50.000 de statistische methode gevolgd.

Het bedrag in de voorziening tot en met 2011 is voor particulieren € 52.000.

Voor de vorderingen vanaf 2012 komt de storting in de voorziening nu ten laste van de directies.

Het bedrag in de voorziening voor overheden over 2014 is € 871.000.

Het bedrag in de voorziening voor particulieren over 2014 is € 642.000.

Zowel de civiele vorderingen op particulieren als de vorderingen op overheden en belastingaanslagen zijn in de berekening meegenomen ( met een percentage per categorie vorderingen dat oploopt met de ouderdom van de vorderingen).

Vordering per ultimo/soort debiteur

Civiel particulier

Civiel overheid en belastingen particulier

2007 t/m 2008

100 %

50 %

2009 t/m 2010

75 %

37,5 %

2011 t/m 2013

50 %

25 %

2014

25 %

12,5 %

2015

0 %

0 %

De reden van de afwijkende mate van oninbaarheid van de civiele vorderingen en belastingen ten opzichte van de civiele vorderingen op particulieren is gelegen in de aard van de vorderingen.

Civiele vorderingen op particulieren zijn risicovoller en hebben een hoger percentage voor oninbaarheid.


Verstrekte kasgeldleningen u/g treasury

De verstrekte kasgeldleningen zijn middelen, die bij het Geldselectfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn aangehouden, middelen. In het kader van een door het ministerie van Financiën uitgevaardigde overgangsregeling Verplicht schatkistbankieren, worden de bij dit fonds aangehouden middelen afgebouwd. Deze overgangsperiode is in 2015 geëindigd.


Overige uitzettingen

Een deposito van het Nationaal Groenfonds PMR 705 ha ad € 30 mln loopt in 2016 af en is nu verantwoord onder de overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.


Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

Schatkistbankieren voor decentrale overheden vindt zijn wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de uitoefening van de publieke taak. De stand van het bij de schatkist aangehouden tegoed bedraagt per einde van het verslagjaar € 193,9 mln.

In de onderliggende toelichting is weergegeven hoe hoog het drempelbedrag schatkistbankieren voor het begrotingsjaar is en hoe groot het bedrag is dat op kwartaalbasis buiten de schatkist is aangehouden. In 2015 is de provincie Zuid-Holland elk kwartaal ruim binnen de voorgeschreven drempelwaarde gebleven

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(bedragen x € 1000)

    
   

Verslagjaar

     

(1)

Drempelbedrag

4.136,79

     
  

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

161

176

220

709

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

3.976

3.961

3.917

3.428

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

   

Verslagjaar

 

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

693.393

 

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

500.000

 

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

193.393

 

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

4.136.786

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

  

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

14.460

15.980

20.205

65.207

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

161

176

220

709

Liquide middelen
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-12-2015

Banksaldi

7.335

6.688

14.024

Kassaldi

0

6

6

Totaal

7.336

6.694

14.030

De liquide middelen worden € 14 mln aangehouden in banksaldi. Dit betreft saldi aangehouden in rekening courant bij het Groenfonds en saldi aangehouden in rekening courant bij de Rabobank en de BNG.

Rekening-courant Groenfonds 750 ha

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2014

6.688

+ Ontvangen voorschotten PMR 750 ha

96.257

+ Rentebaten

0

- Onttrekkingen

89.330

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2015

13.615

Rekening-courant Boeren voor Natuur

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Boeren voor Natuur per 31-12-2014

420

+ Ontvangen voorschotten Boeren voor Natuur

802

+ Rentebaten

0

- Onttrekkingen

1.083

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Boeren voor natuur per 31-12-2015

139

Rekening-courant Groenfonds HSL

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2014

64

+ Ontvangen voorschotten Groenfonds HSL

39

+ Rentebaten

0

- Onttrekkingen

0

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2015

103

Rekening-courant Rabobank / BNG

(bedragen x € 1.000)

Saldo rekening-courant per 31-12-2014

163

+ Ontvangsten

3

+ Rentebaten

0

- Onttrekkingen

0

- Bankkosten

0

Saldo rekening-courant Rabobank / BNG per 31-12-2015

166

Overlopende activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-12-2015

Vooruitbetaalde bedragen

8.751

-2.810

5.941

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

28.787

-6.701

22.086

Overige overlopende activa

9.057

19.266

28.323

Totaal

46.595

9.754

56.349


Vooruitbetaalde bedragen

De per 31 december 2015 vooruitbetaalde bedragen worden in 2016 ten laste van de exploitatie gebracht. De belangrijkste (< € 1 mln) vooruitbetaalde bedragen zijn:

(bedragen x € 1 mln)

Voorschot subsidies

€ 3,8

Onderhoudslicenties 2016

€ 1,4

Huur en servicekosten districtskantoren

€ 0,2

Verzekeringspremies

€ 0,5

Totaal

€ 5,9

 

Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel

Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen overheden met specifiek bestedingsdoel zijn onder te verdelen in:

Programma

Nog te ontvangen bedragen

op uitkeringen van overheden

(bedragen x € 1.000)

Saldo per

31-12-2014

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

31-12-2015

1

Luchtkwaliteit

6.256

1.470

0

7.726

1

Decentralisatieakkoord natuur

7.913

0

7.913

0

1

Bodemsanering

532

662

0

1.194

2

Infraprojecten investeringen

3.631

1.293

1.091

3.833

2

Merwedekanaal

332

0

0

332

3

Vergunningverlening

728

0

728

0

3

Stadsvernieuwing

313

0

313

0

5

Project PMR 750 ha

9.082

21

102

9.001

Totaal

28.787

3.446

10.147

22.086


Overige overlopende activa

Het saldo per 31 december 2015 bestaat voornamelijk uit transitorische vorderingen. Deze vorderingen zijn onder te verdelen in:

(bedragen x € 1 mln)

Aanslagen grondwaterheffing

      € 1,4

Bijdragen openbaar vervoer

   € 0,1

Nog te declareren projectkosten aan partners

   € 2,0

Verrekening loonkosten derden

  € 2,0

Af te wikkelen schades

€ 0,7

Brugbediening

€ 0,4

Verkeersregelinstallaties

€ 0,3

Vaarwegbeheer

€ 0,7

Aanslagen precariobelasting

  € 0,7

Suppletie ondernemers BTW

€ 10,7

Infraprojecten

   € 2,7

Subsidieafrekeningen

€ 2,7

Overig

   € 3,9

Totaal

  € 28,3