Vaste Passiva

Eigen vermogen

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden.

(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Mutaties
2015

Balans per
31-12-2015

Algemene reserve

68.614

16.255

84.868

Programmareserves

360.123

21.093

381.216

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

28.767

9.072

37.839

Eigen vermogen

457.504

46.419

503.923


Staat van reserves 2015

Programma

Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

Jurdische

(bedragen x €1.000)

31-12-2014

Toevoegingen via resultaat bestemming programma
rekening

Toevoeging
via resultaat
bestemming
vorig jaar

Onttrekkingen via resultaat
bestemming programma rekening

Onttrekking
via resultaat
bestemming
vorig jaar

31-12-2015

verplichting

Algemene reserve

68.614

1.944

28.767

14.456

 

84.868

 

Programmareserves

Programmareserve 1

181.094

25.080

 

25.054

 

181.119

 

Programmareserve 2

63.918

78.267

 

51.271

 

90.913

 

Programmareserve 3

94.130

24.330

 

18.092

 

100.368

 

Programmareserve 4

5.140

464

 

1.304

 

4.299

 

Programmareserve 5

2.444

600

 

1.581

 

1.463

 

Programmareserve 6

13.399

3.678

 

14.023

 

3.054

 

Totaal programma
reserves

360.123

103.651

28.767

111.325

 

381.216

 


Algemene reserve

De algemene reserve is in 2015 per saldo met € 16,3 mln toegenomen. Hieronder is een specificatie weergegeven van de mutaties op de algemene reserve:

Bedragen x € 1 mln

Stand 31-12-2014 Jaarrekening 2014

 

68,61

     
Mutaties Algemene reserve
   

Rekeningresultaat 2014

 

+/+ 28,77

     

Begroting 2015; Voordelig saldo

 

Nihil

     

Voorjaarsnota 2015; Beklemd deel rekeningsresultaat 2014

-/- 13,5

 

Voorjaarsnota 2015; Voordelig saldo

-/- 1,0

 

Totaal reeds bestemd bij Voorjaarsnota 2015

 

-/- 14,46

     

Najaarsnota 2015; Voordelig saldo

 

+/+ 1,94

     

Stand 31-12-2015 Jaarrekening 2015

 

84,86

     
Beklemde middelen:
   

Afdekking risico's oorspronkelijke begroting; weerstandsvermogen

 

-/- 30,00

Begroting 2016; Onttrekking

 

-/- 25,50

     

Vrij besteedbaar deel algemene reserve

 

29,37

Per ultimo 2015 is de stand van de algemene reserve € 84.86 mln. Bij de vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de minimale omvang van de algemene reserve genormeerd op € 30,0 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag te boven gaat, is voor Provinciale Staten vrij besteedbaar.

Naast € 30,0 mln voor minimale omvang van de algemene reserve is via de begroting 2016 als € 25,5 mln van de algemene reserve beklemd. Daaermee resteert het vrij inzetbare deel van de algemene reserve: € 29,37 mln.


Programmareserves mutaties

Programmareserve 1

Programmareserve 1
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2015

Vermeerderingen 2015

Verminderingen 2015

Saldo per
31-12-2015

Groene ambities

71.709

4.899

-132

76.739

Groene subsidies

4.030

0

4.073

-43

Sanering glastuinbouw

2.871

0

322

2.549

#Visiebeheer

7

0

7

0

NORAH

585

0

585

0

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

0

4.900

0

4.900

Vlietland

818

0

160

658

Raingain

117

0

117

0

Natuurcompensatie ZW randweg Gouda

71

0

71

0

Decentralisatieakkoord natuur

82.305

0

12.992

69.313

Reserve apparaatslasten DLG

0

3.798

2.890

908

Reserve Natuurcompensatie

0

1.060

8

1.053

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

0

10.000

0

10.000

IODS

15.717

423

3.349

12.791

Zwakke schakels

587

0

587

0

Programmamanagement Kustontwikkeling

564

0

1

563

Zandmotor

1.714

0

25

1.688

Totaal Programmareserve 1

181.094

25.080

25.054

181.119


Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Looptijd

2038

Toelichting vermeerdering

Bij Najaarsnota 2015 is de OVP Groen Blauwe Slinger (GBS) opgeheven. Deze middelen (€ 0,7 mln) zijn toegevoegd aan de programmareserve 1 Groene Ambities mede voor de risicoafdekking Groenzone. Tevens is bij Najaarsnota 2015 de programmareserve 1 Groene Subsidies (€ 4 mln) opgeheven en toegevoegd aan programmareserve 1 Groene Ambities. Tot slot is bij Begroting 2015 € 0,2 mln overgeheveld vanuit de programmareserve 2 Stimulering duurzame energie naar programmareserve 1 Groene Ambities voor de subsidie aan de klimaatdijk Streefkerk.

Toelichting vermindering

Per saldo is € 1,1 mln weer beschikbaar gekomen als een gevolg van subsidieafrekeningen op het gebied van de recreatieve routenetwerken en ontwikkelopgave RodS.

Er is conform begroting € 1,1 mln onttrokken voor de storting in de deelreseve DLG voor dekking van het incidentele tekort op de apparaatslasten DLG.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

Groene subsidies

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met als doel duurzame inrichting of beheer van de groene ruimte, evenals het geven van voorlichting of het doen van onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de functies van de groene ruimte. Op grond van de Asv zijn subsidies toegekend in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Voor het project Boeren voor Natuur is een beschikking afgegeven voor 30 jaar met ingang van 2008 (€ 0,01 mln per jaar). Einddatum 2038.

Toelichting vermindering

Bij Najaarsnota 2015 is de programmareserve 1 Groene Subsidies (€ 4 mln) opgeheven en toegevoegd aan programmareserve 1 Groene Ambities


Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2004

Onderwerp programmareserve:

Sanering glastuinbouw

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermindering

In 2015 is € 0,3 mln ingezet ter dekking van de afgegeven beschikkingen sanering glas.


Besluitvorming/ instellingsjaar: Slotwijziging 2008

Onderwerp programmareserve:

Visiebeheer

Inhoud en doel

Voor het onderzoeken van effectieve samenwerking tussen eigenaren van natuur- en recreatiegebieden, de rol van de provincie daarbij (inclusief positie Groenservice Zuid-Holland) wordt een Visiebeheer opgesteld in de komende collegeperiode.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

In 2015 zijn de resterende middelen ingezet voor het groenbeleid.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012

Onderwerp programmareserve:

NORAH

Inhoud en doel

Doel is het realiseren van de natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH).

Functie

Bestemming

Voeding

Voormalige OVP NORAH

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Bij Najaarsnota 2015 is de programmareserve 1 Noordelijke Randweg Haagse regio (NORAH) opgeheven en de zo vrijkomende middelen zijn toegevoegd aan de programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,6 mln).

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012

Onderwerp programmareserve:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Gelet op de planning van de activiteiten beheersplannen en -maatregelen wordt de looptijd verlengd tot en met 2020 (1e beheerplanperiode). Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

Bij Voorjaarsnota 2015 zijn de in 2014 overgebleven middelen voor de uitvoering van de beheerplannen Natura 2000 en PAS (€ 4,9 mln) gestort in de programmareserve 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS. Dit betrof beklemd jaarrekeningresultaat en bij Decembercirculaire Provinciefonds 2014 ontvangen middelen voor oplossen emmissieknelpunten.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012

Onderwerp programmareserve:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

In 2015 is € 0,16 mln onttrokken ter dekking van de (proces)kosten voor de herinrichting Meeslouwerplas..


Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

Raingain

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van het EU project Raingain. Hiertoe wordt bijdrage ontvangen vanuit de EU van 50% van de totale projectkosten.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig, uit reserve Stimulering duurzame energie

Looptijd

Einddatum 2015

Toelichting vermindering

In 2015 is € 0,09 mln aangewend voor het EU-project Raingain.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

Natuurcompensatie Z-W Randweg Gouda

Inhoud en doel:

Voor de realisatie van de Zuidwestelijke randweg Gouda heeft de provincie een verplichting tot natuurcompensatie. Deze compensatie wordt met het laten uitvoeren van het natuurbeheer van de dotterbloemhooilanden gerealiseerd.

Functie

Bestemming

Voeding

Eenmalig door een storting vanuit programma 2 Ruimte en Mobiliteit conform besluit d.d. 11 november 2009, Vastgesteld Inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207.

Looptijd

2023

Toelichting vermindering

Bij Najaarsnota 2015 is de programmareserve 1 Natuurcompensatie Zuidwestelijke

randweg Gouda opgeheven en de zo vrijkomende middelen zijn toegevoegd aan de nieuwe programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,1 mln).

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarstukken 2013

Onderwerp programmareserve:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het Provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2027

Toelichting vermindering

In 2015 is € 4,7mln onttrokken uit de reserve voor de uitvoering van het UPG/RodS. Hiervan betreft € 3,3 mln externe partijen uitgevoerde RodS projecten, € 0,5 mln het project Balij/Bieslandse Bos en € 0,9 mln Bentwoud. Daarnaast is er € 5,2 mln onttrokken ter dekking van de afwaardering van de RodS-gronden. Ook is er € 0,6 mln onttrokken voor SNL Agrarisch Natuurbeheer. Verder is € 3,1 mln onttrokken voor de subsidies Nota Ruimte projecten Greenport, € 0,5 mln voor de subsidies ILG Synergieprojecten water. Tevens is € 1,2 mln weer beschikbaar gekomen als een gevolg van subsidieafrekeningen voor met name Nota Ruimte projecten veenweidegebieden.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2015

Onderwerp programmareserve:

Reserve apparaatslasten DLG

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het Provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het Provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Looptijd

2022

Toelichting vermeerdering

Dit betreft de bij Voorjaarsnota 2015 aangepaste storting van de via het Provinciefonds ontvangen middelen (€ 2,7 mln) en de bijdrage vanuit de programmareserve 1 Groene Ambities.

Toelichting vermindering

Ter dekking van de apparaatslasten DLG in 2015 is € 2,9 mln onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Reserve Natuurcompensatie

Inhoud en doel:

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.

Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI).

Looptijd

2028

Toelichting vermeerdering

Bij Najaarsnota 2015 € 1,06 mln gestort in de reserve Natuurcompensatie. Dit betreft de toevoeging van de middelen van de voormalige reserve NORAH, de voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 en voor natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI).

Onderwerp programmareserve:

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak

Inhoud en doel

De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancieërd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2019

Toelichting vermeerdering

Voor de waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer is in de Begroting 2015 € 10 mln beschikbaar gesteld. Dit kan worden ingebracht in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) zal worden gefinancierd. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande. De provinciale bijdrage is bij Najaarsnota 2015 in de programmareserve 1 Grevelingen/Volkerak-Zoommeer gestort.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2004

Onderwerp programmareserve:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2017

Toelichting vermeerdering

Dit betreft de indexering van de reserve zoals overeengekomen in het IODS-convenant en bestuursovereenkomst. Het gaat hier voor 2015 om € 0,42 mln (zie verder Begroting 2015).

Toelichting vermindering

In 2015 is € 2,8 mln onttrokken uit de programmareserve 1 IODS voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is er € 1,5 mln onttrokkken voor de realisatie van de Eco-passsage de Schie. Uit afrekening van subsidies is € 0,5 mln teruggevloeid naar de reserve.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2007

Onderwerp programmareserve:

Zwakke schakels

Inhoud en doel

Van de programmareserve is € 2 mln ter dekking van de provinciale bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke schakel kust Katwijk. Bij Voorjaarsnota 2011 is hiervoor € 2 mln toegevoegd aan de programmareserve.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

In 2015 wordt het laatste project Zwakke Schakel (Katwijk) afgerond. Hiervoor is in 2015 € 0,3 mln onttrokken uit de programmareserve 1 Zwakke Schakels. Zoals aangekondigd in Najaarsnota 2015 vallen de nog resterende middelen (€ 0,3 mln) vrij ten gunste van de financiële ruimte.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009

Onderwerp programmareserve:

Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Ten behoeve van de uitvoering van de Zandmotor is in 2015 € 0,001 mln onttrokken uit de programmareserve 1 Kustontwikkeling.


Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

Zandmotor

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor het beheer en de monitoring Zandmotor is in 2015 € 0,03 mln onttrokken uit de programmerserve 1 Zandmotor.


Programmareserve 2

Programmareserve 2
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2015

Vermeerderingen 2015

Verminderingen 2015

Saldo per
31-12-2015

Stimulering duurzame energie

1.314

75

309

1.080

Luchtkwaliteit (NSL)

4.735

1.183

990

4.928

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

1.964

0

1.964

0

Milieueisen openbaar vervoer

1.260

0

0

1.260

1%-regeling Kunst

231

0

9

222

Egalisatiereserve expl proj MPI

9.835

16.445

15.519

10.761

RijnGouwelijn

10.900

0

0

10.900

Reserve bereikbaarheid

11.548

37.900

3.083

46.365

HOV Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

0

5.377

Kosten/risico bestuursdwang OD's

500

0

0

500

Res.doorgeschoven kap.lst.mobiliteit

8.824

0

8.824

0

Egal.kaplast Kaderbesluit Infra

5.255

0

5.255

0

Egal.kaplast nota IWA

0

7.963

0

7.963

Reserve Omgevingsveiligheid

0

14.700

14.470

230

Frictiekosten RUD

2.174

0

846

1.328

Totaal Programmareserve 2

63.918

78.267

51.271

90.913

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

Stimulering duurzame energie

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinanciërd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2018.

Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijdse) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

In 2015 is € 0,1 mln ontvangen vanwege een subsidieafrekening. De subsidie is destijds ten laste van de reserve verstrekt.

Toelichting vermindering

In het kader van 'Het energieakkoord voor duurzame groei' uit 2013 is € 0,1 mln onttrokken voor de intensivering van toezicht op energiebesparing.

Voor de besteding in het kader van monitoring stille wegdekken 2015-2018 is € 0,2 mln onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Luchtkwaliteit (NSL)

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten vormen onder andere onderdeel van het (nieuwe) provinciale actieprogramma luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermeerdering

Conform begroting wordt € 1,1 mln aan vrijvallende kapitaallasten gestort.

Toelichting vermindering

Voor SCR katalysatoren Binnenvaart (2e tranche subsidieverstrekking), ontgassende schepen, voorbereiding clinch en subsidies sneldienst Waterbus is € 1 mln onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

Inhoud en doel

De programmareserve dient ter dekking van infrastructurele projecten < € 1 mln van de dienst Beheer en Infrastructuur. Deze kosten mogen in het kader van de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen niet worden geactiveerd. In het verleden heeft een storting voor deze programmareserve plaatsgevonden om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele extra exploitatie-uitgaven in een jaarschijf op te kunnen vangen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Tot 2016

Toelichting vermindering

Conform begroting is er € 2 mln onttrokken, waarmee deze reserve op nihil komt.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2008

Onderwerp programmareserve:

Milieueisen openbaar vervoer

Inhoud en doel

In de VRM is de ambitie opgenomen dat het openbaar vervoer binnen twee concessieperiodes (15-20 jaar) energieneutraal is. Ook is energietransitie een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In dit kader wordt voorzien dat deze reserve nodig is bij de komende aanbesteding van de concessie Drechtsteden, Alblasserdam en Vijfherenlanden (DAV). De looptijd van deze reserve wordt verlengd tot 2018.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

 

Toelichting vermindering

 
 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2009

Onderwerp programmareserve:

1%-regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is beëindigd. Van de zes projecten loopt alleen Buytenland nog in programma 1.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

 

Toelichting vermindering

 
 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2010

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI (voorheen Reservering Integrale bereikbaarheid)

Inhoud en doel

De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.

Functie

Egalisatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

Structurele storting € 16,9 mln.

Ten behoeve van de inzet van extra personele capaciteit voor planmatig beheer en onderhoud is de structurele storting met € 0,5 mln verlaagd.

Toelichting vermindering

Voor de dekking van infrastructurele projecten < € 1 mln netto wordt € 15,5 mln aan de reserve onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

RijnGouweLijn

Inhoud en doel

Dit is een risicoreserve. Er zijn kosten gemaakt die mogelijk niet in de scope van het project HOV-Net Zuid-Holland passen. In dat geval moeten deze kosten in de exploitatie worden genomen waarvoor we deze reserve aanhouden. Dat zal blijken wanneer het voorlopig ontwerp van het HOV-net Zuid-Holland Noord in 2016 is vastgesteld.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Reserve bereikbaarheid (voorheen Egalisatiereserve bereikbaarheid)

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

Vrijvallende kapitaallasten € 19,3

Opheffen reserves Kapitaallasten mobiliteit en Kaderbesluit Infra € 14,1

Uitwerking Kadernota 2015 € 0,8

Opbrengst verkoop Gnephoek € 1,2

Rekeningresultaat 2014 programma 2 € 2,0

Vrijval budget prijscompensatie € 0,5

Toelichting vermindering

Hefbrug Waddinxveen € 2,6

Sociale veiligheid € 0,5

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Inhoud en doel

Het HOV-Net is het uitvoeringsalternatief van de RijnGouweLijn.

De middelen in de reserve zijn toegezegd voor no regret-maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Functie

Spaar

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5 mln in 2012)

Looptijd

2019

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

Kosten / risico bestuursdwang OD's

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Looptijd

Doorlopend

B
esluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

Reserve kapitaallasten mobiliteit

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen mobiliteit op de berekende kapitaallasten.

Functie

Egalisatie

Voeding

Vanuit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

Conform begroting wordt het saldo volledig onttrokken en gestort in de reserve Bereikbaarheid.

B
esluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra

Inhoud en doel

Als gevolg van de vaststelling door Provinciale Staten van het Kaderbesluit infrastructuur 2014 (juni 2014, PS nr. 6701) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om de uitgaven voor projecten die niet meer worden geactiveerd te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

Conform begroting wordt het saldo volledig onttrokken en gestort in de reserve Bereikbaarheid.

 
Besluitvorming/instellingsjaar: Begroting 2015

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA

Inhoud en doel

Als gevolg van de implementatie nota IWA (activeren na gereedmelding in plaats van jaarlijks activeren) dalen de kapitaallasten in de eerstkomende jaren. Deze gereserveerde middelen kunnen in latere jaren worden ingezet om pieken in de toekomstige kapitaallasten af te dekken.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

Conform begroting worden de vrijvallende kapitaallasten in de reserve gestort.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Omgevingsveiligheid

Inhoud en doel

Voor het landelijk programma Impuls omgevingsveiligheid wordt door middel van een decentralisatie-uitkering een bijdrage ontvangen van het ministerie van I&M. Het programma bestaat uit een aantal deelprogramma's van de gezamenlijke overheden. De provincie Zuid-Holland voert het secretariaat en is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen de beschikbare middelen in het kader van de Impuls ontvangen.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie-uitkering

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

€ 14,7 mln is ontvangen via de Septembercirculaire 2014 en gestort in de reserve.

Toelichting vermindering

€ 14,5 mln is besteed aan het programma 'Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018' waar provincie Zuid-Holland het secretariaat voor voert.

 
Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten RUD algemeen

Inhoud en doel

De gelden in deze programma reserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (was 2014)

Toelichting vermindering

De omgevingsdiensten hebben voor de oprichting sociaal-plankosten meegekregen. Deze kosten worden voor een deel uit de reserve gehaald. Een bedrag van € 0,85 mln is voor dit doel in 2015 onttrokken.


Programmareserve 3

Programmareserve 3
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2015

Vermeerderingen 2015

Verminderingen 2015

Saldo per
31-12-2015

Meerjarenplan Bodemsanering

32.138

12.574

7.101

37.611

Bedrijventerreinen

2.593

4.209

0

6.802

EFRO middelen

31

0

0

31

Pieken in de Delta

26

0

26

0

Manden maken

840

0

25

815

Alt.locatie Hoeksche Waard

9.000

0

0

9.000

Coolport middelen

4.780

2.300

1.475

5.605

Mitigatie/Energie

617

0

0

617

Overcommittering OP-West

6.595

0

710

5.885

Economische agenda Zuidvleugel

10.593

1.700

2.495

9.798

Greendeal Zonnepanelen-asbest

1.722

0

299

1.423

InnovationQuarter v.h.ROM Zuidvleug.

3.600

1.100

0

4.700

Reserve ROM-D

1.100

0

1.100

0

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

15.645

0

1.200

14.445

Programma Warmte-Koude Z-H

125

0

73

52

2015 DP Impulsprogramma CVT

0

250

0

250

Regionale netwerken topsectoren

0

2.083

0

2.083

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

0

113

0

113

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

137

0

0

137

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

4.588

0

3.588

1.000

Totaal Programmareserve 3

94.130

24.330

18.092

100.368

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2011

Onderwerp programmareserve:

Meerjarenplan Bodemsanering

Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met ingang van 2015 (tot en met 2020) ontvangt de provincie, als decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant "Bodem en ondergrond" (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Op landelijk niveau participeert de provincie in de voorbereiding van een nieuw bodemconvenant 2016-2020. Of hierna nog continuering van de decentralisatie-uitkering zal plaatsvinden is niet zeker.

Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatie-uitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering betreft de doeluitkering uit het Provinciefonds ter grootte van € 6,6 mln, het beklemd resultaat dat in 2014 was toegevoegd aan het rekeningresultaat ter grootte van € 5 mln en de opbrengst als gevolg van de afrekening tot en met 2015 van de DCMR ter grootte van € 0,95 mln..

Toelichting vermindering

De vermindering betreft onttrekkingen ten behoeve van beleid, onderzoek en uitvoering bodem voor een bedrag van € 0,3 mln. Uitgaven voor de sanering van spoedlocaties bedroegen € 2,1 mln en voor nazorg € 0,5 mln. Voor Bodemsanering Krimpenerwaard is een bedrag van € 1,1 mln onttrokken en voor Sanering waterbodems € 1 mln. Een bedrag van € 2,1 mln is uitgegeven voor het project Hollandsche IJssel.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voordracht GS, nr. 4408 van 5 september 1995. In 1996 is de verordening ontwikkelingsfonds bedrijventerreinen vastgesteld. In 1997 is de eerste beschikking/subsidie verstrekt

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met drie jaar extra te verlengen).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van zeven jaar met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De aanvrager moet binnen tien jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes / plafonds op de planning.

Toelichting vermeerdering

In 2015 wordt € 4,2 mln in de reserve gestort. Dit bedrag is nagenoeg conform de begroting en heeft betrekking op wijzigingen in de kasritmes van subsidies planvorming en van Subsidies UHB. Daarnaast zijn enkele subsidieverleningen voor Bedrijventerreinen in 2015 lager vastgesteld.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

EFRO-middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd van 2007-2013.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (indicatie was 2015).

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2007

Onderwerp programmareserve:

Pieken in de Delta

Inhoud en doel

Het doel van de subsidieregeling Pieken in de Delta is om een aantal regionale economische kansen te stimuleren. De projecten van Pieken in de Delta komen tevens voor cofinanciering in aanmerking. Het project heeft een meerjarig karakter.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (was 2015)

Toelichting vermindering

Ter dekking van de subsidielasten voor Pieken in de Delta, is € 10.000 aan de reserve onttrokken. Begroot was € 26.000. In 2016 wordt de reserve gesloten.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2017. De looptijd is in overeenstemming met de subsidieverlening 2013-2017.

Toelichting vermindering

In 2015 is conform de begroting € 25.000 aan de reserve onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2010

Onderwerp programmareserve:

Alternatieve locatie Hoeksche waard

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte

Looptijd

2018

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Coolport-middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de Greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Spaar

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012, € 1,8 mln in 2013, € 1,7 mln in 2014, € 2,3 mln in 2015 en € 1 mln in 2016

Looptijd

2018

Toelichting vermeerdering

Conform begroting wordt de ontvangen decentralisatie-uitkering ad € 2,3 mln in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Beter benutten goederenvervoer € 0,3 mln

Maatregelen bereikbaarheid Coolport € 1,2 mln

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2007 / Voorjaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Bestemmingsreserve

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016 (was 2014). Reserve wordt ingezet voor uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid, onder andere voor wind- en zonne-energie.

Toelichting vermindering

In de Voorjaarsnota 2015 is ter dekking van intensiveringen voor respectievelijk Warmte-energie en Windenergie een onttrekking geraamd van € 0,6 mln. Als gevolg van een vrijvallende subsidieafrekening voor Mitigatie / Energie over voorgaande jaren is in 2015 sprake van lagere uitgaven. De onttrekking aan de reserve is daardoor in 2015 nihil.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter afdekking van het financiële risico als gevolg van de overcommittering en de financiële dekking van de bevoorschotting van de Management Autoriteit van het Landsdeel West ten behoeve van de overcommitteringsprojecten OP West. De mate waarin na de uiteindelijke afrekening van alle projecten een beroep gedaan moet worden op de gereserveerde middelen hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

Door fasering wordt de begrote middeleninzet 2015 voor overcommittering OP West in 2016 bestemd. De onttrekking aan de reserve is daardoor in 2015 € 2,1 mln lager dan geraamd.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Economische Agenda Zuidvleugel

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. De projectaanvragen worden eind 2012 verwacht en daarmee krijgen de middelen 2012 in 2013 hun bestemming. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn in de visie ook middelen voor meerjarige cofinancieringprojecten gereserveerd. Deze programmareserve zal ook in die jaren worden benut.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Ruimte, Wonen en Economie (€ 5,2 mln in 2012 en € 2,7 mln in 2013)

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

Conform de begroting wordt € 1,7 mln in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

In de Begroting 2015 is voor de uitvoering van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT), een onttrekking geraamd van € 7 mln (dit is inclusief de cofinanciering van € 3,5 mln van EZ).

Door fasering bedraagt de uitkomst van de subsidieaanvragen voor 2015 € 2,5 mln. Daarom wordt in de jaarrekening € 4,5 mln minder onttrokken dan begroot.

De in de Decembercirculaire 2015 over het Provinciefonds opgenomen cofinanciering van EZ ad € 3,5 mln wordt in de Jaarrekening 2015 in de Provinciefondsuitkering verwerkt en toegevoegd aan het resultaat (zie programma 6). Daarbij wordt aangegeven dat dit deel van het rekeningresultaat beklemd is. Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat bij Voorjaarsnota 2016 worden deze middelen bestemd.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2012

Onderwerp programmareserve:

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant 'asbestdak eraf, zonnepanelen erop' aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Looptijd

2017

Toelichting vermindering

Ter dekking van subsidiekosten is, nagenoeg conform de begroting, in 2015 € 0,3 mln aan de reserve onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

InnovationQuarter

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken.

Functie

Buffer

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal € 3,3 mln (2013 tot en met 2015))

Looptijd

Vermoedelijke einddatum 2016; wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.

Toelichting vermeerdering

Conform de begroting is € 1,1 mln aan de reserve toegevoegd.

 
Besluitvorming/instellingsjaar: Voorjaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

ROM-D

Inhoud en doel

Afdekken eventuele waardedaling van de aandelen die provincie Zuid-Holland heeft in het samenwerkingsverband Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Functie

Buffer

Voeding

Reserve transitie subsidies

Looptijd

Nog onbekend, is afhankelijk van ontwikkelingen.

Toelichting vermindering

In de jaarrekening 2015 is € 1,1 mln. onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Voorziening ROM-D.

 
Besluitvorming/instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft de inzet van de Nota Ruimte-middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder.

Functie

Spaar

Voeding

De bestemmingsreserve wordt gevoed door het restant van de aan het ROZ toegekende Nota Ruimte-middelen en de aan de provincie gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van de Nota Ruimte.

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

De vermindering betreft de inzet van middelen ten behoeve van Waterhergebruik Glasparel+ van € 1,2 mln.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

Programma Warmte en Koude Z-H

Inhoud en doel

Uitvoering van het werkplan van programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland (23 deelnemende partijen): ambitie om voor het jaar 2020 duurzame warmte- en restwarmte te leveren binnen de stedelijke en aangrenzende glastuinbouwgebieden van de Zuidvleugel.

Functie

Bestemming

Voeding

DI-uitkering Green Deal (€ 0,125 mln in 2015)

Looptijd

2014 tot en met 2016

Toelichting vermindering

De in 2014 van het Rijk verkregen middelen (€ 125.000) worden in 2015 voor een groot deel (€ 73.000) aan de reserve onttrokken. De resterende uitgaven volgen in 2016.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

DP Impulsprogramma CVT

Inhoud en doel

Van budget 2015 voor toerisme en recreatie wordt middelen doorgeschoven naar 2016. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afronding van activiteiten als het haalbaarheidsonderzoek openen havensluis Gouda, de haalbaarheidsstudie investeringskracht Alblasserwaard (DRA), en het adviseren over beleidsontwikkeling waterrecreatie. Mede als gevolg van de verkiezingen en het Hoofdlijnenakkoord zijn de activiteiten 2015 teruggebracht in afwachting van keuzes voor nieuwe accenten binnen dit onderwerp. Het genoemde budget zal in 2015 daarom uitgesteld worden, en pas in 2016 weer worden ingezet.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermeerdering

Conform de begroting wordt € 0,3 mln doorgeschoven naar 2016.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Statenvergadering 4 maart 2015

Onderwerp programmareserve:

Samenwerkingsverbanden economie clusters

Inhoud en doel

Doel is om samenwerkingsverbanden te ondersteunen tussen de publieke en private partijen met groeipotentie.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Doorlopend

Toelichting vermeerdering

In de Begroting 2015 is voor de subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren (RNT) € 2,5 mln in deze reserve gestort. De uitgaven bedragen in 2015 € 0,4 mln. De storting in de reserve is overeenkomstig verlaagd en bedraagt daarmee € 2,1 mln.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder

Inhoud en doel

Betreft middelen voor verdere uitwerking convenant 'Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord”. Deze taak is overgedragen aan de provincie na opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ)

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermeerdering

De vermeerdering betreft de storting van de middelen die resteerden na opheffing van de ROZ ter grootte van € 0,1 mln

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Jaarrekening 2007

Onderwerp programmareserve:

Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG

Inhoud en doel

De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.

Toelichting vermeerdering

 

Toelichting vermindering

 
 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2010

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2020

Toelichting vermindering

Voor afgegeven subsidiebeschikkingen is € 3,4 mln onttrokken aan de programmareserve. Dit bedrag is conform de begroting.


Programmareserve 4

Programmareserve 4
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2015

Vermeerderingen 2015

Verminderingen 2015

Saldo per
31-12-2015

Bestrijd.wachtlijsten i.d.jeugdzorg

1.000

0

1.000

0

Restauratie rijksmonumenten en erfgo

4.140

0

304

3.835

2015 DP Afbouw jeugdzorg

0

464

0

464

Totaal Programmareserve 4

5.140

464

1.304

4.299

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: oktober 2002 PS 5217

Onderwerp programmareserve:

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg

Inhoud en doel

Deze middelen zijn bestemd voor inzet bij preventief jeugdbeleid en het terugdringen van de wachtlijsten jeugdzorg. Provinciale Staten heeft op 9 november 2011 besloten (PS besluit 6387) middelen te heralloceren voor jeugdzorg. Voor het onderdeel jeugdzorg is ervoor gekozen om de middelen die in 2013 beschikbaar zijn te reserveren en in te zetten in 2015.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

Conform de begroting is in 2015 € 1 mln aan de reserve onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

Onbepaald

Toelichting vermindering

In 2015 is € 0,3 mln aan de reserve onttrokken. Dit is € 2 mln minder dan geraamd omdat de lasten van de subsidieregeling restauratie Rijksmonumenten 2015 lager zijn dan geraamd. Dit als gevolg van vertraagde kasritmes die na de Najaarsnota 2015 zijn opgetreden.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

DP Afbouw Jeugdzorg

Inhoud en doel

Met de doorgeschoven prestatie wordt een gedeelte van de formatie doorgeschoven van 2015 naar 2016. De afbouw van de personele formatie / bezetting in verband met overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten verloopt volgens plan.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermeerdering

Conform de Najaarsnota 2015 is € 0,5 in de reserve gestort als doorgeschoven prestatie naar 2016.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

DP brandveiligheid depot Alphen

Inhoud en doel

De activiteiten voor de verbetering van de brandveiligheid depot archeologie vinden zowel in 2014 als 2015 plaats. In 2014 is daarom bij de Najaarsnota € 0,125 mln als doorgeschoven prestatie overgeheveld naar 2015.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

Conform de begroting wordt € 0,125 mln aan de reserve onttrokken.


Programmareserve 5

Programmareserve 5
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2015

Vermeerderingen 2015

Verminderingen 2015

Saldo per
31-12-2015

Reservering IRP's

716

0

716

0

IRP Goeree-Overflakkee

1.727

600

864

1.463

Totaal Programmareserve 5

2.444

600

1.581

1.463

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2009

Onderwerp programmareserve:

Reservering IRP's

Inhoud en doel

De middelen zijn bedoeld ter dekking van de programmamanagementkosten van de IRP samenhangende integrale gebiedsontwikkeling Kust.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

Het programma integrale ruimtelijke projecten vervalt op 31 december 2015. € 0,6 mln is bestemd voor IRP Goeree. Het restant van € 0,1 mln is vrijgevallen naar de financiele ruimte.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Voorjaarsnota 2013

Onderwerp programmareserve:

IRP Goeree-Overflakkee

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten die een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Spaar

Voeding

Eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust

Looptijd

Einddatum 2018

Het programma integrale ruimtelijke projecten vervalt op 31-12-2015. Conform eerder besluit is van de Reserving IRP's te weten € 6 mln bedoeld voor IRP Goeree. Dit heeft ertoe geleid dat dit bedrag in de reserve IRP Goeree is terecht gekomen.

Voor IRP Goeree is in 2015 een bedrag van € 0,9 mln onttrokken ter dekking van de kosten in 2015.


Programmareserve 6

Programmareserve 6
(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Saldo per 1-1-2015

Vermeerderingen 2015

Verminderingen 2015

Saldo per
31-12-2015

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

11

0

11

0

2012 DP RodS projecten

827

0

827

0

Transitie subsidie

2.144

0

2.144

0

Frictiekosten algemeen

8.867

2.500

9.640

1.727

2014 DP Inzicht en benchmarking

350

0

350

0

2014 DP Bestuurlijke samenwerking

100

0

100

0

2014 DP Brandveiligheid depot archeo

125

0

125

0

2014 DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit

375

0

226

149

2014 DP Clusterregeling Z-H

600

0

600

0

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

0

142

0

142

Reserve Jonge ambtenaren

0

566

0

566

2015 DP Trainees

0

470

0

470

Totaal Programmareserve 6

13.399

3.678

14.023

3.054

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

DP Groene Hart Zuid-Holland

Inhoud en doel:

Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, dit naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van rijksbeleid. De uitvoering van het programma Groene Hart zal plaatsvinden in 2012 tot en met 2015. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de uitvoering van het Groene Hart programma.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

In 2015 is € 0,11 mln onttrokken voor de uitvoering van het Groene Hart Programma.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

DP RodS projecten

Inhoud en doel:

Vanwege de inhoudelijke samenhang met het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie Groen is in overleg met de betreffende gemeenten besloten om de concrete uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken later te starten. Voor € 3,8 mln zijn er reeds subsidieaanvragen ingediend op verzoek van de provincie. Na vaststelling van de Groenvisie en het Uitvoeringsprogramma zullen de beschikkingen worden afgegeven. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de subsidiebeschikkingen.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

2015 (was 2014)

Toelichting vermindering

In 2015 is € 0,83 mln onttrokken voor de realisatie van recreatieve routenetwerken (G4P3).

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Transitie subsidie

Inhoud en doel

Een deel van het teveel bezuinigde budget bezuinigingen op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces. Zodra er duidelijkheid is over lopende rechtzaken kunnen middelen worden onttrokken.

In 2014 is € 1,1 mln aan die reserve onttrokken en gestort in een nieuw ingestelde reserve ROM-D. Het restant van de reserve is aangehouden in afwachting van de uitspraak in de rechtszaak die de regionale omroepen hebben aangespannen.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen (€ 3,2 mln in 2012)

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

In oktober jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de rechtszaak die de regionale omroepen hebben aangespannen. Daarbij is de provincie in het gelijk gesteld. De regionale omroepen stellen geen hoger beroep in en daarmee vervalt de noodzaak om deze reserve aan te houden.

Conform de financiële beleidsregels worden deze vrijvallende middelen (€ 2,1 mln) aan de reserve onttrokken en in de jaarrekening aan de financiële ruimte toegevoegd.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2012

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel

Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) en het eerdere Organisatie van de Toekomst (OvT)-traject te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie algemeen gevormd. De middelen voor OvT-traject zijn in ieder geval beschikbaar t/m 2018, voor het deel FmA gereserveerd is de looptijd nog niet bekend. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar

Voeding

Programma Middelen

Looptijd

Nog niet bekend

Toelichting vermeerdering

Conform de begroting is € 2,5 mln gestort in de programmareserve.

Toelichting vermindering

In 2015 is € 1 mln onttrokken ter dekking van frictie gerelateerde middelen.

Daarnaast is vastgesteld dat voor de toekomstige frictiemiddelen een bedrag van maximaal € 1mln benodigd is en het restant van € 8,7 mln zal vrijvallen in de financiele ruimte.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

DP Inzicht en Benchmarking

Inhoud en doel:

Provinciale en Gedeputeerde Staten streven naar verbetering van de inzichtelijkheid van de organisatie en haar prestaties. Ook hier blijkt dat de bestaande capaciteit (mede als gevolg van de lopende reorganisatie, waarbij er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe en/of extra mensen) onvoldoende is om de ambities waar te maken. Op onderdelen is tijdelijk externe hulp nodig.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015

Toelichting vermeerdering

Geen vermeerdering.

Toelichting vermindering

Het restant van de beschikbaar gestelde middelen zijn 2015 niet meer nodig gebleken. Derhalve is er een vrijval van middelen ad € 0,35 mln van deze reserve.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

DP Bestuurlijke samenwerking

Inhoud en doel:

De middelen zijn bedoeld om extra bestuurlijke bijeenkomsten met verschillende regio's over de bestuurlijke samenwerking/inrichting te organiseren (vanwege de lange voorbereidingstijd schuift een aantal congressen door naar 2015).

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

Conform de begroting wordt € 0,1 mln aan de reserve onttrokken.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

DP Brandveiligheid depot archeologie

Inhoud en doel:

Op basis van de wet op de Archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn provincies verantwoordelijk voor de deponering van archeologisch vondstmateriaal. De wet schrijft voor dat provincies hiertoe een depot houden. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de brandveiligheid door middel van de installatie van een brandblussysteem.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

Conform de begroting wordt € 0,1 mln ontrokken aan de programmareserve.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

DP Verbetering procedure/financieel inzicht Mobiliteit

Inhoud en doel:

Tijdelijk extra capaciteit voor organisatieverbetering naar aanleiding van de Nota kapitaal en beheerlasten: intern wordt hard aan de verbeteringen gewerkt, maar met de huidige capaciteit (kwantitatief, maar ook kwalitatief) gaat het (te) lang duren.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

2016

Toelichting vermindering

In 2015 is ruim € 0,2 mln uitgegeven voor activiteiten in het kader van de verbetering van de procedures en het verbeteren van het financieel inzicht. De pilot directiecontroller loopt nog door in 2016. Voor de inzet van de resterende middelen ad € 0,1 mln zal bij Voorjaarsnota 2016 een voorstel worden gedaan. De looptijd van de reserve wordt daarom gesteld op 2016.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2014

Onderwerp programmareserve:

DP Clusterregeling Z-H

Inhoud en doel:

Het kasritme voor de subsidieverleningen van de 'subsidieregeling Clusterprojecten Zuid-Holland' is verschoven. Een deel van de activiteiten bij de subsidieontvangers vindt pas plaats in 2015.

Functie

Bestemming

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2015

Toelichting vermindering

Conform de begroting wordt € 0,6 mln onttrokken in verband met de fasering van de activiteiten naar 2015.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Begroting 2015

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten nota IWA Bedrijfsvoering

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen op de berekende kapitaallasten. Deze reserve is ingesteld voor afwijkingen op gebied van bedrijfsvoering op basis van de nota IWA (2013).

Functie

Egalisatie

Voeding

Vrijval kapitaallasten

Looptijd

2044

Toelichting vermeerdering

In 2015 is conform de begroting € 0,1 mln gestort in verband met vrijvallende kapitaallasten.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

Jonge ambtenaren

Inhoud en doel

Eind 2014 is in het Georganiseerd Overleg een besluit genomen dat 50% van het budget gedifferentieerd belonen 2014, te weten € 0,6 mln beschikbaar wordt gesteld voor het aantrekken van jonge ambtenaren. Dit is daarmee bestuurlijk beklemd. Deze middelen zijn in de Voorjaarsnota 2015 beschikbaar gekomen en dienen de komende jaren beschikbaar te blijven voor het aantrekken van Jonge Ambtenaren. In de Najaarsnota 2015 is deze reserve ingesteld, in 2016 komt het beleid, waarna meer duidelijkheid komt over de uitnutting van deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2017

Toelichting vermeerdering

Conform begroting is € 0,6 mln gestort in de programmareserve.

 
Besluitvorming/ instellingsjaar: Najaarsnota 2015

Onderwerp programmareserve:

DP Trainees

Inhoud en doel

Op 15 oktober 2014 is een nieuwe groep van 12 trainees gestart bij de provincie Zuid-Holland. Bij Jaarrekening 2014 zijn de middelen voor de traineepool beklemd voor 2015 en 2016. Bij Voorjaarsnota 2015 zijn deze middelen beschikbaar gesteld (€ 1,1 mln), waarbij in de toelichting is opgenomen dat deze bestaat uit € 0,6 mln voor 2015 en € 0,5 mln voor 2016. Deze doorgeschoven prestatie is de technische afhandeling van het bij Voorjaarsnota genomen besluit. De doorgeschoven prestatie zoals voorgesteld in de Najaarsnota 2015 is in deze begroting volledig in exploitatie gezet.

Functie

Doorgeschoven prestatie

Voeding

Programmabudget

Looptijd

2016

Toelichting vermeerdering

Conform begrotting is € 0,5 mln gestort in de programmareserve.