Vaste activa

Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de specificaties zijn toelichtingen opgenomen.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Investeringen

Bijdragen
derden

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2015

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

7.529

3.139

0

3.506

0

7.162

Onderhanden werk (immateriële vaste activa)

3.582

7.751

441

0

4.996

5.896

Totaal

11.111

10.889

441

3.506

4.996

13.057


Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor wegenprojecten bedraagt € 1,7 mln en voor vaarwegenprojecten € 1,4 mln.


Onderhanden werk (immateriële vaste activa)

In totaal is er voor € 7,3 mln gerealiseerd (investeringen verminderd met de bijdragen van derden), waarvan € 5,0 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 1,9 mln plaats naar de exploitatie en voor € 3,1 mln naar de immateriële vaste activa (zie kolom investeringen bij kosten voor onderzoek en ontwikkeling activa in bovenstaande tabel).


Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Investeringen

Bijdragen
derden

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2015

Investeringen met economisch nut

Gebouwen

72.593

5.749

0

3.970

0

74.371

Gronden en terreinen

30.049

0

0

-1

0

30.049

Machines, apparaten en installaties

5.265

1.163

0

812

0

5.616

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

6.407

7.852

0

3.493

0

10.766

Vervoersmiddelen

519

1.020

0

98

0

1.442

 

114.833

15.783

0

8.373

0

122.243

Investeringen met maatschappelijk nut

           

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

682.820

28.292

7.796

34.981

0

668.334

 

682.820

28.292

7.796

34.981

0

668.334

Onderhanden werk (materiële vaste activa)

           

Onderhanden werk (materiële vaste activa)

42.154

214.229

106.756

0

69.645

79.982

 

42.154

214.229

106.756

0

69.645

79.982

Totaal

839.806

258.304

114.552

43.354

69.645

870.560

Gebouwen

De verbouwing van gebouw A en B is gereed en geactiveerd voor € 5,7 mln.


Machines, apparaten en installaties

De investering van € 1,2 mln betreft de vervanging van de BMI + OAI-installatie en de CCTV installatie.


Overige duurzame bedrijfsmiddelen

De nieuwe investeringen in overige duurzame bedrijfsmiddelen ad € 7,9 mln betreffen automatiseringsuitgaven.


Vervoermiddelen

De investering ad € 1 mln betreft de aanschaf van gladheidbestrijdingsmaterieel.


Grond, water- en wegenbouwkundige werken

Wegen

De investeringen in provinciale wegen bedragen € 4,2 mln (waaronder € 2,2 mln voor N217 Stougjesdijk en € 1,1 mln voor N219 Omleiding Zevenhuizen). Daar staat een investeringsbijdrage voor N217 Stougjesdijk ad € 1,7 mln tegenover.


Openbaar vervoer

De investeringen in openbaar vervoer betreffen € 0,3 mln in HOV-Net.


Rijwielpaden

In rijwielpaden is in 2015 € 0,7 mln geïnvesteerd. Ook is er een investeringsbijdrage van € 0,2 mln.


Verkeersveiligheid

De investeringen in verkeersveiligheid bedragen € 5,4 mln. Dit betreft onder meer investeringen in de N463 ad € 3,1 mln en de N218 ad € 1,9 mln. Aan investeringsbijdragen is € 3,1 mln ontvangen voor onder meer de N463 ad € 1,5 mln en de N444 op/afrit A44 ad € 0,7 mln.


Vaarwegen

De investeringen in vaarwegen bedragen € 17,7 mln, waaronder groot onderhoud oevers traject 6 ad € 3 mln en de 2e sluiskolk Julianasluis ad € 11,1 mln. De investeringsbijdragen bedragen € 2,9 mln. Hiervan is een bedrag van € 2,7 mln ontvangen voor de 2e sluiskolk Julianasluis.


Onderhanden werk (materiële vaste activa)

In totaal is voor € 107,5 mln gerealiseerd, waarvan € 69,6 mln is afgerekend. De afrekening vond voor € 36,3 mln plaats naar de materiële vaste activa en voor € 33,3 mln naar de exploitatie.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2014

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

Afgerekend

Balans per
31-12-2015

Deelnemingen

20.266

0

1.848

0

0

18.418

Overige verbonden partijen

1.830

575

489

0

0

1.916

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

31.283

3.973

31.477

0

0

3.779

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

61.447

5.259

0

2.271

0

64.434

Onderhanden werk (financiële vaste activa)

22.628

15.543

0

0

5.259

32.912

Totaal

137.454

25.349

33.814

2.271

5.259

121.460

Deelnemingen

De vermindering van € 1,8 mln betreft de afwaarderingen, via dotatie aan de voorziening, van de deelname aan de ROM-D (€ 1,8 mln) en aan het warmtebedrijf


Overige verbonden partijen

De vermeerdering ad € 0,6 mln betreft enerzijds een bijstorting van kapitaal in Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V. ad € 0,2 mln en anderzijds de aanwending van de voorziening wegens oninbaarheid voor € 0,4 mln. De vermindering ad € 0,5 mln houdt verband met de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder (ROZ).


Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

De vermeerdering betreft de voorfinanciering van de grondverwerving in de Groenzone Berkel-Pijnacker ad € 3,9 mln en de aan het personeel verstrekte leningen in het kader van de IKAP-regeling ad € 0,1 mln.

Van de voorfinanciering grondverwerving Groenzone is inmiddels € 0,65 mln afgelost. De aflossing van de leningen aan de Omroep West en RTV Rijnmond bedraagt € 0,75 mln. Een deposito van het Nationaal Groenfonds PMR 750 ha ad € 30 mln loopt in 2016 af en is nu verantwoord onder de overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar. De aflossing van aan personeel verstrekte geldleningen (woningen en IKAP-regeling) bedraagt € 0,1 mln.


Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Het bedrag van de vermeerderingen betreft de afrekening van het onderhanden werk (financiële vaste activa).


Onderhanden werk (financiële vaste activa)

In totaal is voor € 15,5 mln gerealiseerd, waarvan € 5,3 mln is afgerekend.


Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

(bedragen in €)

Boekwaarde
per
31-12-2014

Investering

2015

Investerings
bijdrage
2015

Des-
investeringen
2015

Afschrijvingen

2015

Boekwaarde
per
31-12-2015

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

O&O RIJWIELPADEN

86

0

0

0

61

25

O&O VAARWEGEN

592

1.418

0

0

455

1.555

O&O WEGEN

6.850

1.720

0

0

2.989

5.581

Totaal Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

7.529

3.139

0

0

3.506

7.162

Totaal Immateriële vaste activa

7.529

3.139

0

0

3.506

7.162

Materiële vaste activa

           

Investeringen met economisch nut

           

Gronden en terreinen

           

LANDSCHAPSZORG

-2

0

0

0

-1

-1

PROVINCIEHUIS GROND

30.000

0

0

0

0

30.000

VOORFIN GRONDVERWERVING

50

0

0

0

0

50

Totaal Gronden en terreinen

30.049

0

0

0

-1

30.049

Gebouwen

           

ONDERKOMEN MUSKUSRATTENVANGERS

132

0

0

0

17

115

PROVINCIEHUIS PAND

59.934

0

0

0

2.582

57.353

STEUNPUNTEN

9.225

30

0

0

811

8.444

VERBOUWINGEN

3.301

5.719

0

0

560

8.460

Totaal Gebouwen

72.593

5.749

0

0

3.970

74.371

Vervoersmiddelen

           

DIENSTVAARTUIGEN

151

0

0

0

6

145

GLADHEIDBESTRIJDING

307

1.020

0

0

88

1.239

LANDSCHAPSZORG

61

0

0

0

4

58

Totaal Vervoersmiddelen

519

1.020

0

0

98

1.442

Machines, apparaten en installaties

           

PROVINCIEHUIS INSTALLATIES

4.682

0

0

0

708

3.974

SPECIFIEK TECHNISCHE DPM

597

1.163

0

0

104

1.655

Totaal Machines, apparaten en installaties

5.279

1.163

0

0

812

5.629

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

           

AUTOM CONCERN

931

384

0

0

670

645

BEHEERSSYST INFRASTRUCTUUR

6

0

0

0

6

0

INFORMATIEPLAN

4.898

7.468

0

0

2.685

9.681

MEUBILAIR EN INVENTARIS

558

0

0

0

132

426

Totaal Overige duurzame bedrijfsmiddelen

6.393

7.852

0

0

3.493

10.752

Subtotaal Investeringen met economisch nut

114.832

15.783

0

0

8.373

122.243

Investeringen met maatschappelijk nut

           

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

           

DELFTSE SCHIE

94

0

0

0

6

87

OPENBAAR VERVOER

15.751

252

0

0

953

15.050

RECREATIE EIGEN BEHEER

4.543

0

0

0

275

4.267

RIJWIELPADEN

44.975

661

158

0

3.093

42.384

VAARWEGEN

194.661

17.738

2.913

0

6.151

203.335

VAARWEGEN OBJECTBEDIENING

2.126

0

0

0

309

1.817

VERKEERSVEILIGHEID

173.697

5.432

3.063

0

7.159

168.908

WEGEN

246.973

4.210

1.662

0

17.035

232.485

Totaal Grond, water- en wegenbouwkundige werken

682.820

28.292

7.796

0

34.981

668.335

Totaal Materiële vaste activa

797.652

44.075

7.796

0

43.354

790.578

Financiële vaste activa

           

Deelnemingen

           

AANDELEN NV BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN

142

0

0

0

0

142

AANDELEN NEDERLANDSCHE WATERSCHAPSBANK NV

5

0

0

0

0

5

HOLDING IOPW N.V.

7

0

0

0

0

7

WARMTEBEDRIJF Infra N.V.

1.800

0

0

0

0

1.800

VOORZIENING WARMTEBEDRIJF INFRA NV

-1.693

0

38

0

0

-1.731

R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

10.000

0

0

0

0

10.000

VOORZIENING R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

0

-1.810

0

0

0

-1.810

R.O.M. DRECHTSTEDEN HOLDING NV

4

0

0

0

0

4

R.O.M. DRECHTSTEDEN BEHEER NV

2

0

0

0

0

2

INNOVATIONQUARTER

10.000

0

0

0

0

10.000

Totaal deelnemingen

20.266

-1.810

38

0

0

18.418

Overige verbonden partijen

         

ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HET NIEUWE WESTLAND C.V.

1.203

151

0

0

0

1.355

ROM DRECCHTSTEDEN

561

0

0

0

0

561

ZUIDPLASPOLDER

499

0

499

0

0

0

VOORZIENING ZUIDPLASPOLDER

-434

434

0

0

0

0

Totaal Overige verbonden partijen

1.830

585

499

0

0

1.916

Verstrekte langlopende geldleningen

         

VASTE GELDLENINGEN U/G

31.283

3.973

31.477

0

0

3.779

Totaal Verstrekte langlopende geldleningen

31.283

3.973

31.477

0

0

3.779

Financiële vaste activa

           

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

           

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

           

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN RIJWIELPADEN

28.463

-1.007

0

0

1.059

26.397

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN WEGEN

18.243

6.386

0

0

662

23.967

DOORSTROMING OV

14.741

-120

0

0

550

14.070

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden

61.447

5.259

0

0

2.271

64.434

Totaal Financiële vaste activa

114.826

8.006

32.014

0

2.271

88.548

TOTAAL GENERAAL

920.007

55.220

39.810

0

49.131

886.287