Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefiniëerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille Reserves

(bedragen x € 1 mln)

Startsituatie

31-12-2015

Mutaties 2015

Saldo

31-12-2015

Gebouwd onroerend goed

1,1

-0,1

1,0

Onbebouwd onroerend goed

13,7

-7,7

6,0

Kunst

0,4

-

0,4

Deelnemingen

38,3

-2,1

36,2

Verbonden partijen

0,3

-1,1

- 0,8

Totaal

53,8

-11,0

42,8

 

Gebouwd onroerend goed

Voormalige dienstwoningen

In 2015 is er één dienstwoning verkocht. De opbrengst van deze woning bedraagt € 0,3 mln. De provincie heeft nog 3 dienstwoningen in eigendom die na verloop van tijd in aanmerking komen voor verkoop. Rekeninghoudend met te maken kosten en het behoedzaamheidsaspect, wordt de stille reserve-omvang becijferd op 80% van de WOZ-waarde: € 0,9 mln.


Voormalige steunpunten

Op dit moment is er één pand (steunpunt Gouda /Haastrecht) in de verkoop. De stille reserve-omvang wordt becijferd op 80% van de taxatiewaarde: € 0,13 mln.


Onbebouwd onroerend goed

Verspreide provinciale eigendommen

In de agrarische sector is net als op de woningmarkt sprake van grote, regionale verschillen. Zelfs binnen één regio verschillen de prijzen tussen de ene streek en de andere. De grondprijzen per hectare agrarische waarde (grasland) voor regio West voor 2015 bedraagt € 5,50 per m2.

Verklaring verschil 2014-2015,

Ten opzichte van 2014 is de totale geschatte waarde gedaald van € 13,7 mln naar € 12,4 mln.

(262 x 10.000 x € 4,75). De verkopen in 2015 van 13 ha hebben € 0,2 mln opgebracht.

Verspreide eigendommen zonder functie voor de provinciale bedrijfsvoering of zonder provinciaal strategisch belang worden door de provincie verkocht. De provincie bezit op dit moment circa 262 ha grond die zonder bezwaar voor het uitvoeren van de publieke taak kan worden verkocht. Het gaat hierbij in hoofdzaak om kleine, niet zelfstandig te exploiteren kavels, die verspreid in de provincie liggen. Uitgaande van een nettoprijs van gemiddeld € 4,75 per m2 op basis van agrarische waarde (grasland) in het noordelijk en zuidelijk deel van Zuid-Holland, wordt de stille reserve van het verspreide bezit becijferd op € 12,4 mln. Het verschil in waarde ten opzichte van 2014 wordt verklaard door de verkopen en de lagere m2 prijs van de grond. Met name het zuidelijk deel van Zuid-Holland kent een lage m2 prijs.

De opbrengst van verkochte gronden kent in 2015 een gemiddelde m2 prijs van € 2,30. Dit wordt veroorzaakt doordat de te verkopen percelen vaak klein en niet gunstig gelegen zijn. Het is daarom wenselijk de stille reserve-omvang vanaf 2015 te relateren aan de daadwerkelijke m2 prijs. Door de nieuwe berekening komt de omvang uit op € 6 mln.


Kunst

In 2015 zijn er geen kunstvoorwerpen aangekocht of verkocht. De verzekerde waarde van de kunstcollectie blijft ongewijzigd en bedraagt € 0,4 mln.


Deelnemingen

De stille reserves in de deelnemingen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde per 31 december 2014 van de in bezit zijnde aandelen. De specificatie van de deelnemingen is als volgt.

Deelnemingen

(bedragen x € 1.000)

Intrinsieke waarde

per 31-12-2014

Balans

PZH

Stille

Reserve

Uitgekeerd

dividend

NV Bank Nederlandse Gemeenten

32.580

142

32.438

348

NV Nederlandse Waterschapsbank

1.638

5

1.633

-

NV Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf

5.265

-

5.265

-

Holding IOPW NV

12

7

5

-

R.O.M. Zuidvleugel BV

9.846

10.000

-

-

R.O.M. Drechtsteden Holding NV

3

4

-

-

R.O.M. Drechtsteden Beheer NV

2

2

-

-

R.O.M. Drechtsteden Capital BV

8.190

10.000

-

-

Delta Nutsbedrijven NV

(aandelen om niet verkregen)

600

-

600

7

Warmtebedrijf Infra NV

69

1.800

-

-

Totaal

58.205

21.960

39.941

355

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

(bedragen x € 1.000)

Intrinsieke waarde

per 31-12-2014

Balans

PZH

Stille

Reserve

Uitgekeerd

dividend

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV

1.333

1203

130

-

R.O.M. Drechtsteden Kil III CV

353

561

-

-

Totaal

1.686

1.764

130

-

De stille reserve alleen positief zijn (ingeval van een hogere intrinsieke waarde dan de boekwaarde). Indien de intrinsieke waarde lager is dan de boekwaarde is er geen stille reserve.

Voor de deelnemingen R.O.M. Drechtsteden Capital BV en Warmtebedrijf Infra NV is een voorziening getroffen met een omvang die gelijk is aan het verschil tussen de intrinsieke waarde en de boekwaarde.