Programma 6 Middelen

Inleiding

Dit programma bevat de volgende doelen:

6.1 Financieel gezonde huishouding

6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken. De algemene middelen bestaan onder andere uit:

  • lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges);

  • Provinciefonds;

  • resultaten uit vermogen en deelnemingen;

  • taakstellingen en reserveringen.

Middeleninzet programma 6

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 6 - Middelen

       

Lasten

31.413

29.819

34.256

39.256

Baten

510.366

500.338

501.358

501.616

Totaal saldo van baten en lasten

478.954

470.518

467.102

462.360

Bijdrage uit reserve

312

126

0

0

Storting in reserve

5.960

3.507

4.084

3.608

Resultaat

473.305

467.137

463.018

458.752

Incidentele lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 6 - Middelen

       

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Bijdrage uit reserve

312

126

0

0

Storting in reserve

5.960

3.507

4.084

3.608

Resultaat

-5.649

-3.382

-4.084

-3.608

Middeleninzet programma 6

 

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Begroting 2015

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
begroting 2015

Lasten

31.413

5.784

0

37.197

Baten

510.366

10.107

0

520.473

Totaal saldo van baten en lasten

478.954

4.323

0

483.277

Bijdrage uit reserve

312

16.199

0

16.511

Storting in reserve

5.960

-542

0

5.419

Resultaat

473.305

21.064

0

494.369

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

6.1 Financieel gezonde huishouding

6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

Middeleninzet programma 6

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke Begroting
2015

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2015

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2015

Lasten

9.370

31.413

5.784

-4.261

32.936

37.320

-4.384

Baten

556.057

510.366

10.107

3.095

523.568

529.035

5.467

Totaal saldo van baten en lasten

546.687

478.954

4.323

7.356

490.632

491.716

1.084

Bijdrage uit reserve

17.953

312

16.199

1.019

17.530

29.742

12.212

Storting in reserve

16.034

5.960

-542

2.912

8.330

8.330

0

Resultaat

548.606

473.305

21.064

5.463

499.831

513.127

13.296