Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Inleiding

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt gewerkt aan integrale ruimtelijke projecten (IRP's). Met ingang van de Begroting 2015 zullen de IRP Goeree-Overflakkee en IRP projecten algemeen worden verantwoord in programma 5. De overige IRP's zullen worden verantwoord in de programma's 1 en 3.

Een integraal ruimtelijk project is een boven-sectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk ligt voortdurend op de gezamenlijkheid, zodat alle partijen zich medeverantwoordelijk voelen.

Een toelichting op de inzet in 2015 voor het integrale ruimtelijke project Aantrekkelijke en bereikbare kust is opgenomen in programma 1. De toelichtingen op het integrale ruimtelijke project de Zuidplaspolder en de Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid zijn opgenomen in programma 3.

In dit programma zijn de verdere doelen nader uitgewerkt.

Middeleninzet programma 5

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 5 - Integrale Ruimtelijke Projecten

       

Lasten

2.408

1.801

1.958

1.808

Baten

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-2.408

-1.801

-1.958

-1.808

Bijdrage uit reserve

1.400

0

0

0

Storting in reserve

600

0

0

0

Resultaat

-1.608

-1.801

-1.958

-1.808

Incidentele lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 5 - Integrale Ruimtelijke Projecten

       

Lasten

2.108

1.346

0

0

Baten

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-2.108

-1.346

0

0

Bijdrage uit reserve

1.400

0

0

0

Storting in reserve

600

0

0

0

Resultaat

-1.308

-1.346

0

0

Middeleninzet programma 5

 

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Begroting 2015

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
begroting 2015

Lasten

2.408

472

0

2.879

Baten

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-2.408

-472

0

-2.879

Bijdrage uit reserve

1.400

473

0

1.873

Storting in reserve

600

0

0

600

Resultaat

-1.608

1

0

-1.606

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust

Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1).

5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van Begroting 2015 opgenomen in programma 3, doel 3.1.

5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

Dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van Begroting 2015 naar programma 3 gegaan.

5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

Met ingang van 1 januari 2015 is dit project overgegaan naar programma 3, doel 3.4

5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

5.6 Integrale projecten algemeen

Middeleninzet programma 5

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke Begroting
2015

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2015

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2015

Lasten

7.557

2.408

472

-847

2.033

1.625

408

Baten

131

0

0

0

0

4

4

Totaal saldo van baten en lasten

-7.426

-2.408

-472

847

-2.033

-1.621

411

Bijdrage uit reserve

4.245

1.400

473

116

1.989

1.581

-409

Storting in reserve

3.200

600

0

0

600

600

0

Resultaat

-6.381

-1.608

1

963

-643

-640

3