Programma 4 Bestuur en Samenleving

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
2013
Jaarrekening
2014
Begroting 2014 na wijziging  Oorspronkelijke
Begroting  2015 
Voorjaarsnota
2015 
Najaarsnota
2015
Jaarrekening
2015
               
Lasten              
DOEL 410  Krachtige en slanke provincie 16.782 18.589 19.083 17.319 17.284 17.533 16.800
DOEL 420  Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur 5.060 4.957 5.234 5.592 5.592 5.822 5.590
DOEL 430  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 129.322 133.002 132.213 15.300 9.427 7.360 4.511
DOEL 440  Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers 13.290 12.191 12.645 11.677 11.677 11.282 10.763
DOEL 450  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 14.365 16.300 17.160 16.370 17.795 17.901 16.052
DOEL 460  Mediavoorzieningen met een goed bereik 24.598 5.124 5.149 5.170 5.170 5.171 5.183
Totaal Lasten 203.416 190.163 191.484 71.428 66.945 65.069 58.898
Baten              
               
DOEL 410  Krachtige en slanke provincie 864 1.397 1.123 625 625 625 1.340
DOEL 420  Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur 0 0 131 131 131 131 0
DOEL 430  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 121.830 121.469 118.801 0 0 0 21
DOEL 440  Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers 0 0 0 0 0 0 22
DOEL 450  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 109 56 63 63 63 63 56
Totaal Baten 122.803 122.922 120.119 819 819 819 1.438
Totaal saldo van baten en lasten   -80.613 -67.241 -71.365 -70.609 -66.125 -64.250 -57.460
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 410 Krachtige en slanke provincie 0 0 0 0 100 100 100
DOEL 430  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
DOEL 450  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 55 1.212 1.783 1.047 2.472 2.472 429
Totaal Bijdrage uit reserve 55 1.212 1.783 2.047 3.572 3.572 1.529
Storting in reserve              
DOEL 410  Krachtige en slanke provincie 0 100 100 0 0 0 0
DOEL 430  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 1.000 0 0 0 0 464 464
DOEL 450  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 1.200 1.047 1.047 0 0 0 0
Totaal Storting in reserve 2.200 1.147 1.147 0 0 464 464
Resultaat -82.758 -67.176 -70.729 -68.562 -62.553 -61.142 -56.395