Programma 4 Bestuur en Samenleving

Inleiding

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

4.1Krachtige en slanke provincie

4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik

De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en doelmatige provincie. Daartoe concentreert de provincie haar middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van haar kerntaken.

De provincie Zuid-Holland heeft een bovenlokale systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten die, ondanks taakverzwaring en teruglopende middelen, de lokale taken en de regionale opgaven goed kunnen oppakken.

De provinciale taken op basis van de Wet op de jeugdzorg vervallen bij de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 met uitzondering van de afwikkelingstaken. Deze taken omvatten onder meer de afwikkeling van subsidierelaties. Conform het Hoofdlijnenakkoord en de Kadernota 2015-2018 wordt de uitvoering van het beleid kwetsbare jeugd doorlopend uit 2014 in 2015 voortgezet.

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. De provincie Zuid-Holland heeft vanaf dat moment geen wettelijke taak meer op dit terrein. De provinciale rol in het sociale domein wordt in 2015 besproken in het kader van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Participatie.

De provincie zet zich in op behoud, beleving en benutting van onze grote monumentale complexen, die op het raakvlak van groen en water liggen en over gemeente- en regiogrenzen heengaan. Tot deze doorgaande ‘erfgoedlijnen’ rekenen wij de Landgoederenzone, de Romeinse Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, onze Trekvaarten, de Atlantikwall, Goeree-Overflakkee en de Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch).

Het laatste doel heeft betrekking op de bibliotheekvoorziening. Ingevolge de aangepaste Mediawet in 2014 vervullen de provincies geen kerntaak meer op het gebied van mediavoorzieningen. Naar verwachting zal per 1 januari 2015 de nieuwe wet voor openbare bibliotheken ingaan en zullen de netwerktaken hierdoor opnieuw vastgesteld worden. Deze hebben mede betrekking op het al lopende Probiblio, dat een tweedelijnsondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken.

Middeleninzet programma 4

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 4 - Bestuur en Samenleving

       

Lasten

71.428

51.812

50.776

50.836

Baten

819

819

819

819

Totaal saldo van baten en lasten

-70.609

-50.992

-49.956

-50.016

Bijdrage uit reserve

2.047

800

0

0

Storting in reserve

0

0

0

0

Resultaat

-68.562

-50.192

-49.956

-50.016

Incidentele lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 4 - Bestuur en Samenleving

       

Lasten

7.865

1.446

279

259

Baten

4.979

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-2.886

-1.446

-279

-259

Bijdrage uit reserve

2.047

800

0

0

Storting in reserve

0

0

0

0

Resultaat

-839

-646

-279

-259

Middeleninzet programma 4

 

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Begroting 2015

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
begroting 2015

Lasten

71.428

-4.484

0

66.945

Baten

819

0

0

819

Totaal saldo van baten en lasten

-70.609

4.484

0

-66.125

Bijdrage uit reserve

2.047

1.525

0

3.572

Storting in reserve

0

0

0

0

Resultaat

-68.562

6.009

0

-62.553

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

4.1 Krachtige en slanke provincie

4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik

Middeleninzet programma 4

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke Begroting
2015

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2015

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2015

Lasten

190.163

71.428

-4.484

-1.875

65.069

58.898

6.171

Baten

122.922

819

0

0

819

1.438

619

Totaal saldo van baten en lasten

-67.241

-70.609

4.484

1.875

-64.250

-57.460

6.790

Bijdrage uit reserve

1.212

2.047

1.525

0

3.572

1.529

-2.043

Storting in reserve

1.147

0

0

464

464

464

0

Resultaat

-67.176

-68.562

6.009

1.411

-61.142

-56.395

4.747