Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Inleiding

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De provincie Zuid-Holland is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen om deze in bruikbare en veilige toestand te houden. Dit wordt planmatig vormgegeven waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden. Deze collegeperiode is in totaal € 24,0 mln extra beschikbaar gesteld om de lijn van het vorige college vast te houden in relatie met het gewenste kwaliteitsniveau van wegen en vaarwegen. Voor de begroting van 2015 is de nog resterende € 12,0 mln vertaald naar de budgetten voor het beheer en onderhoud en kapitaallasten.

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid-Holland. Zonder ingrijpen blijft het huidige mobiliteitspatroon zorgen voor files, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsproblemen. In deze collegeperiode wordt het verkeer- en vervoersbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld en is € 335,0 mln extra investeringsruimte beschikbaar gesteld. Dit betreft € 200,0 mln voor het oplossen van knelpunten, € 35,0 mln voor de aanpak van fietspaden en € 100,0 mln voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute.

Provinciale Staten hebben op 11 december 2013 de herziene nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2014) vastgesteld en op 28 mei 2014 de herziene Financiële verordening. Hierin is geregeld dat Provinciale Staten van een investeringsproject de omvang van het investeringskrediet, het dekkingsplan en het jaar van gereedkomen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase vaststellen, in plaats van jaarlijkse investeringsbudgetten (jaarbudgetten).

Daarnaast is het Kaderbesluit Infrastructuur (25 juni 2014 vastgesteld door Provinciale Staten) verwerkt in deze begroting.

De provincie werkt aan een beter openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Het doel is om zoveel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. Hiervoor investeert de provincie Zuid-Holland in de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk door introductie van Randstadnet en door het slimmer aanbesteden van openbaar vervoer.

De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidsbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden. Doel van de vorming van de omgevingsdiensten is een kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving, het verminderen van bestuurlijke drukte en het ontstaan van één loket voor bedrijven en burgers. Zuid-Holland is de eerste provincie die de uitvoeringsdiensten voor haar gehele grondgebied operationeel heeft.

Middeleninzet programma 2

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 2 - Mobiliteit en Milieu

       

Lasten

369.221

369.492

357.881

371.761

Baten

121.317

111.743

112.041

106.103

Totaal saldo van baten en lasten

-247.904

-257.749

-245.840

-265.658

Bijdrage uit reserve

36.251

22.589

5.048

12.222

Storting in reserve

55.272

41.497

29.068

21.200

Resultaat

-266.926

-276.657

-269.860

-274.635

Incidentele lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 2 - Mobiliteit en Milieu

       

Lasten

45.722

30.362

11.974

10.943

Baten

25.667

14.309

13.289

1.821

Totaal saldo van baten en lasten

-20.055

-16.053

1.315

-9.122

 

Bijdrage uit reserve

36.251

22.589

5.048

12.222

Storting in reserve

55.272

41.497

29.068

21.200

Resultaat

-39.077

-34.961

-22.705

-18.100

Middeleninzet programma 2

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Begroting 2015

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
begroting 2015

Lasten

369.221

20.646

0

389.867

Baten

121.317

10.460

0

131.777

Totaal saldo van baten en lasten

-247.904

-10.186

0

-258.090

Bijdrage uit reserve

36.251

17.076

0

53.327

Storting in reserve

55.272

21.662

0

76.934

Resultaat

-266.926

-14.772

0

-281.698

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Middeleninzet programma 2

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke Begroting
2015

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2015

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2015

Lasten

445.105

369.221

20.824

2.118

392.163

378.030

14.132

Baten

127.471

121.317

10.460

1.887

133.664

129.006

-4.658

Totaal saldo van baten en lasten

-317.635

-247.904

-10.364

-230

-258.498

-249.025

9.474

Bijdrage uit reserve

179.337

36.251

17.254

3.121

56.626

52.962

-3.664

Storting in reserve

125.998

55.272

21.662

4.012

80.947

80.641

306

Resultaat

-264.296

-266.926

-14.772

-1.122

-282.819

-276.703

6.116