Programma 1 Groen en Water

Inleiding

Dit programma bevat de volgende doelen, die hierna worden toegelicht:

    1. Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

    2. Voldoende schoon en zoet water

    3. Toename recreatie in het groen binnen de provincie

    4. Behoud van biodiversiteit

    5. Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De provincie Zuid-Holland draagt samen met Rijk en waterschappen zorg voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen in haar regio versterkt. De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en toekomstbestendige kust en keringen die (blijven) voldoen aan de norm.

Naast waterveiligheid wil de provincie Zuid-Holland een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater bereiken en behouden. Bovendien is de aanwezigheid van voldoende zoet water van strategisch belang; het doel is om te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening voor alle afnemers.

Waterveiligheid en zoet water zijn ook de centrale thema’s van het Deltaprogramma waaraan de provincie de afgelopen jaren heeft meegewerkt. Het Deltaprogramma wordt steeds concreter en de Deltabeslissingen over waterveiligheid, zoetwaterstrategie, ruimtelijke adaptatie en de Rijn-Maasdelta zullen regionaal verder moeten worden uitgewerkt. Gezien de raakvlakken met andere sectoren zal de rol van de provincie in belang toenemen.

In deze collegeperiode wordt prioriteit gegeven aan de groengebieden om de stad. Er wordt een netwerk van goed bereikbare, goed onderhouden groengebieden tot stand gebracht dat voldoet aan de (verschillende) wensen van de inwoners van Zuid-Holland. Prioriteit is gelegd bij ontbrekende schakels in het recreatief netwerk, aantrekkelijke verbindingen tussen de stad en het groen en het structureel regelen van het beheer. De provincie voert samen met haar partners de activiteiten en projecten uit van het Uitvoeringsprogramma Groen. Veel projecten hebben een meerjarig karakter en bevatten dwarsverbanden met andere beleidsvelden. De afronding van de aanleg van recreatiegebieden om de stad is voor een groot deel overgedragen aan regionale partijen.

In de afgelopen periode zijn de natuurtaken naar de provincie gedecentraliseerd. In de komende jaren zal de provincie haar rol en verantwoordelijkheden verder moeten gaan invullen en waarmaken.

De aanleg van de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur is weer op stoom aan het komen. De programmering is gereed, evenals afspraken met de regio’s over rollen en verantwoordelijkheden. De prioriteit ligt bij de internationale verplichtingen: de instandhouding van de doelen van de Natura-2000-gebieden en het bereiken van de doelen in de Europese Kaderrichtlijn Watergebieden.

De provincie wil de diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, ontwikkelen en behouden. Daarvoor investeert zij in agrarisch ondernemerschap en de kwaliteit van landschap en natuur. Ook investeert zij in initiatieven die leiden tot innovatie bij de grondgebonden landbouw en in verbetering van de agrarische structuur.

Middeleninzet programma 1

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 1 - Groen en Water

       

Lasten

155.986

133.323

107.463

87.396

Baten

44.215

45.377

38.629

28.952

Totaal saldo van baten en lasten

-111.771

-87.945

-68.835

-58.445

Bijdrage uit reserve

26.714

18.096

1.462

891

Storting in reserve

1.762

75

0

0

Resultaat

-86.819

-69.924

-67.373

-57.554

Incidentele lasten en baten
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Programma 1 - Groen en Water

       

Lasten

90.377

53.894

 

27.911

 

15.064

 

Baten

29.445

30.607

23.859

14.182

Totaal saldo van baten en lasten

-60.932

-23.287

-4.053

-882

Bijdrage uit reserve

26.714

18.096

1.462

891

Storting in reserve

1.762

75

0

0

Resultaat

-35.980

-5.266

-2.591

9

Middeleninzet programma 1

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Begroting 2015

Bijstelling
Voorjaarsnota

Bijstelling
Najaarsnota

Bijgestelde
begroting 2015

Lasten

155.986

20.587

0

176.573

Baten

44.215

18.514

0

62.729

Totaal saldo van baten en lasten

-111.771

-2.073

0

-113.844

Bijdrage uit reserve

26.714

-410

0

26.304

Storting in reserve

1.762

4.650

0

6.412

Resultaat

-86.819

-7.133

0

-93.953

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

 

 

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

1.2 Voldoende schoon en zoet water

1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

1.4 Behoud van biodiversiteit

1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Middeleninzet programma 1

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke Begroting
2015

Wijziging
Voorjaarsnota

Wijzigingen
Najaarsnota

Begroting na
wijziging

Rekening
2015

Vergelijk Begroting na
wijziging Rekening
2015

Lasten

176.806

155.986

20.587

-31.882

144.691

131.532

13.159

Baten

56.824

44.215

18.514

-13.853

48.876

41.820

-7.056

Totaal saldo van baten en lasten

-119.982

-111.771

-2.073

18.029

-95.815

-89.712

6.103

Bijdrage uit reserve

27.009

26.714

-410

-3.617

22.686

22.520

-167

Storting in reserve

21.258

1.762

4.650

15.809

22.221

22.221

0

Resultaat

-114.231

-86.819

-7.133

-1.398

-95.350

-89.414

5.936