Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op grond van het BBV en de Wet gemeenschappelijke regeling de paragraaf Verbonden Partijen opgenomen te worden in de begroting en rekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar).

Register verbonden partijen

Alvorens het analyseoverzicht en het register van de verbonden partijen weer te geven, volgt eerst een aantal definities die gebruikt zijn voor het cijfermateriaal. Deze definities zijn opgenomen omdat vooruitlopende op de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een aantal nieuwe kengetallen bij de individuele verbonden partijen zijn opgenomen.

Verbonden partij

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de provincie financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie.

Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van art. 379, boek 2 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen.

Omzet

Het totaal aan alle (incidentele) baten van de verbonden partij.

Resultaat

Betreft resultaat na bestemming.

Provinciale deelnemersbijdrage

De jaarlijkse deelnemersbijdrage ten behoeve van de uitvoering van provinciale taken en/of ter dekking van het (exploitatie)tekort van de verbonden partij.

Waardering aandelenpakket

Het aandelenbezit van de provincie wordt aangemerkt als deelneming (art. 1, lid e, BBV) en tevens als verbonden partij (art.1, lid b, BBV). Waardering gebeurt tegen verkrijgingsprijs (art. 63 lid 1, BBV).

Ingeval sprake is van een duurzame waardevermindering gebeurt waardering tegen de (lagere) marktwaarde (art. 65, lid 2, BBV). Voor de beoordeling of sprake is van een duurzame waardevermindering kunnen diverse indicatoren worden gehanteerd. Ingeval van een going concern wordt de intrinsieke waarde van de aandelen of de marktwaarde over meerdere jaren in ogenschouw genomen en afgezet tegen reeds bekende toekomstige ontwikkelingen.

Intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal

De intrinsieke waarde van het provinciaal aandeel wordt berekend door de totale intrinsieke waarde van het gestorte aandelenkapitaal te delen door het aantal aandelen dat de provincie bezit.

Eigen vermogen

Onder eigen vermogen wordt verstaan de algemene reserves en de verschillende bestemmingsreserves.

Vreemd vermogen

Onder vreemd vermogen wordt verstaan leningen en/of waarborgen.

Algemene reserve

Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en als belangrijkste functie heeft het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.

Overige reserve

Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven (bestemmingsreserve). Deze reserves dienen om ongewenste financiële schommelingen op te vangen.

Beschreven risico’s

Risico’s zoals door verbonden partijen zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de desbetreffende verbonden partij.

weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële omvang van de geïdentificeerde risico’s. Hieruit volgt een kengetal waarmee tot uitdrukking wordt gebracht in welke mate de verbonden partijen in staat zijn om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 wordt als voldoende beschouwd.

Gronden en terreinen

Gronden en terreinen in eigendom van de verbonden partij die tegen de boekwaarde staan opgenomen op de balans (materiële vaste activa).

Wijzigingen

Er gaat zich in 2015 een aantal wijzigingen bij verbonden partijen voordoen. Dit zijn de opschalingen en samenvoegingen van vier bestaande natuur- en recreatieschappen naar twee nieuwe schappen.

Deze natuur- en recreatieschappen zijn in 2014 formeel samengevoegd en de nieuwe schappen zullen per 1 januari 2015 alle bestaande rechten en plichten overnemen, waarna liquidatie van de oude schappen kan plaatsvinden. Verder wordt de deelname aan de gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone niet gecontinueerd en is de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2015 ook geen deelnemer meer in de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas doordat deze wordt opgeheven.

Verbonden partijen

Ultimo 2013 *

Ultimo 2014 *

Ultimo 2015 *

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

Verschil en toelichting

Aantal

35 partijen

31 partijen

27 partijen

- 4 partijen (- 2 uittredingen + 4 samenvoegingen en

+ 2 nieuwe (opgeschaald)

Geen deelnemer meer in de gemeenschappelijke regelingen:

 • De Oude Rijnzone

 • Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas.

De volgende opschalingen vinden plaats:

 • Natuur- en recreatieschap Grevelingen met Haringvliet

 • Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard met Reeuwijkse Plassen.

Nieuw opgeschaalde natuur- en recreatieschappen:

 • Natuur- en recreatieschap Groenalliantie en omstreken (per 1 mei 2014)

 • Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (per 1 juli 2014).

Totaal bedrag

€ 91,1

€ 110,8

€ 105,8

- € 5,0

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de deelnemersbijdrage bij de omgevingsdiensten (programma 2) in verband met een wettelijke taakverschuiving van de zogenaamde VVGB-bedrijven naar de gemeenten.

Verder is de intrinsieke waarde van de aandelen van de Proav N.V., ROM-D CV en ONW CV gedaald, maar die van de BNG flink in waarde toegenomen.

Programma 1 Groen en Water

€ 5,4

€ 5,1

€ 4,9

- € 0,2

De daling heeft te maken met de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Grondwateronttrekking Delft in 2014. Hierdoor hoeft in 2015 geen jaarbijdrage meer te worden voldaan.

Verder hebben minimale verschuivingen in de deelnemersbijdrage van de provincie aan de natuur- en recreatieschappen plaatsgevonden.

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

€ 43,2

€ 43,4

€ 38,0

- € 5,4

De provinciale bijdrage is met circa 12% gedaald. Dit heeft te maken met de verschuiving van de VVGB-taak van de provincie naar de gemeente. Er heeft een uitname uit het Provinciefonds plaatsgevonden, die naar het Gemeentefonds is gegaan.

Programma 3 Ruimte, Wonen en

Economie

€ 12,2

€ 30,2

€ 29,1

- € 1,1

De intrinsieke waarde van de diverse aandelenpakketten is gedaald. Zo is de waarde van de aandelen in de Proav N.V. met circa € 0,6 mln afgenomen. De waarde van de aandelen in de ROM-D CV is met bijna € 0,4 mln afgenomen en in ONW CV is het aandelenpakket met

€ 0,2 mln gedaald.

Programma 4 Bestuur en

Samenleving

€ 1,2

€ 1,2

€ 1,2

De totale bijdrage is niet gewijzigd.

Programma 5 Integrale Ruimtelijke

Projecten

€ 1,9

€ 1,9

€ 1,7

- € 0,2

De daling in de bijdrage heeft te maken met de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas en de uittreding van de provincie uit de gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone per 1 januari 2015. Hierdoor waren geen deelnemersbijdragen meer verschuldigd.

Programma 6 Middelen

€ 27,4

€ 29,0

€ 32,0

+ € 3,0

De intrinsieke waarde van de aandelen BNG zijn met bijna € 3,0 mln gestegen door toename van het eigen vermogen.

* De deelnemersbijdrage ultimo 2013/2014/2015 in dit overzicht is gebaseerd op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen van het betreffende jaar. De intrinsieke waarde ultimo 2013/2014/2015 is gebaseerd op de jaarrekeningen van de betreffende NV/BV/CV’s 2010/2011/2012. De reden hiervan is dat bij het opstellen van de provinciale begroting recentere jaarrekeningen van deze private partijen nog niet in alle gevallen beschikbaar zijn (in de paragraaf om die reden aangegeven met n.n.t.b.: nog nader te bepalen).

Voorzieningen en reserveringen

In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn bij enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserveringen gedaan om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.

De volgende (bijgestelde)voorzieningen/reserveringen zijn getroffen:

Voorziening

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

2012

2013

2014

Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

0,9

0,2

0

Warmtebedrijf Rotterdam

1,6

1,7

1,7

RZG Zuidplas

12

12

12

Totaal

14,5

13,9

13,7

Reservering

2012

2013

2014

Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel)

0

1,1

2,2

ROM-D

0

0

1,1

Totaal

0

1,1

3,3

1. Groen en water

Natuur- en recreatieschappen

Algemeen

Programma 1 Groen en Water

Er zijn in Zuid-Holland twaalf natuur- en/of recreatieschappen en een Koepelschap. De toename met twee natuur- en recreatieschappen ten opzichte van het voorgaande jaar heeft te maken met de opschaling die heeft plaatsgevonden. De natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen zijn per 1 mei 2014 opgegaan in de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. De natuur- en recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet zijn ook samengevoegd per 1 juli 2014 in een nieuw natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Al de schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden. In samenwerking met het Koepelschap of onderling, zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het instandhouden van het buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuur- en/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen.

Visie en beleidsvoornemens

Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in tien recreatieschappen deel.

Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als 'koepel' voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden.

Via het Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden (TBR) wordt verkend op welke wijze het toekomstig beheer door de recreatieschappen kan worden vormgegeven. Daarbij worden de bestuurlijke opschaling van de (natuur- en) recreatieschappen onderzocht, de verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland verkend en de toekomst van de provinciale recreatiegebieden bekeken.

Rechtsvorm en doel

De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.

Bestuurlijk belang

De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang:

 • Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie;

 • Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming;

 • Het bewaren en bevorderen van de natuur en het landschapsschoon;

 • De zorg voor de toeristische waarden.

Activiteiten

 • Ruimtelijke inrichting van het gebied;

 • Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen;

 • Het onderhouden en exploiteren van gronden;

 • Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Natuur- en/ reofcreatieschappen

Specifiek deel

Naam

Natuur- en recreatieschap Haringvliet

(Per 1 juli 2014 Zuidwestelijke Delta)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/11e stemaandeel

(vast stemaandeel)

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

3 stemmen

1 stem

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Nissewaard

Ieder 1 stem = totaal 5

Gemeente Cromstrijen

Gemeente Oostflakkee

Gemeente Middelharnis

Gemeente Dirksland

Gemeente Goedereede

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 67.922

Jaarrekening 2012

€ 67.922

 

Begroting 2013

€ 67.858

Jaarrekening 2013

€ 67.858

 

Begroting 2014

€ 66.390

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)

Hellevoetsluis/Nissewaard = 44,2%

Overige gemeenten= 35,8%

€ 348.154

€ 333.922

€ 66.784

€ 267.138

€ 119.346

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 292.724

€ 37.189

€ 50.899

2011

€ 278.326

€ 0

€ 1.048

2012

€ 265.576

€ 0

€ 7.579

2013

€ 284.129

€ 0

€ 9.090

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 67.897

€ 207.142

€ 32.400

8,5

n.v.t.

Naam

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard

(Per 1 mei 2014 Groenalliantie Midden Holland e.o.)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

49% stemaandeel samen met Krimpen aan den IJssel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

49% tezamen met PZH

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Overige gemeenten totaal 51% verdeeld naar inwonertal

Gemeente Nederlek

Gemeente Schoonhoven
Gemeente Bergambacht

Gemeente Ouderkerk

Gemeente Vlist

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.446.885

Jaarrekening 2012

€ 1.446.885

 

Begroting 2013

€ 1.381.948

Jaarrekening 2013

€ 1.381.948

 

Begroting 2014

€ 1.264.306

   

Financiële kengetallen

Begroting 2015

Het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard is per 1 mei 2014 samengevoegd met het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 1.660.659

€ 893.599

€ 150.527

2011

€ 2.194.102

€ 838.142

€ -39.817

2012

€ 2.997.746

€ 782.285

€ 365.794

2013

€ 3.379.287

€ 726.428

€ 67.406

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.932.479

€ 1.379.402

€ 46.700

71

€ 600.946

Naam

Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

(Per 1 mei 2014 Groenalliantie Midden Holland e.o.)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 1 stem =

3/15e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Elke gemeente heeft 3 stemmen met een gelijke weging

Gemeente Boskoop

Gemeente Gouda

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Waddinxveen 

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 151.140

Jaarrekening 2012

€ 151.140

 

Begroting 2013

€ 280.900

Jaarrekening 2013

€ 280.900

 

Begroting 2014

€ 285.226

   

Financiële kengetallen

Begroting 2015

Het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen is per 1mei 2014 samengevoegd met het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling Groenalliantie.

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 1.933.942

€ 0

€ 119.179

2011

€ 1.744.305

€ 0

€ 98.728

2012

€ 1.485.858

€ 0

€ 22.186

2013

€ 1.195.733

€ 0

€ 20.472

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 366.590

€ 808.671

€ 28.160

42

€ 372.970

Naam

Recreatieschap Dobbeplas

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 2 stemmen=

4/12e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

4 x 2 stemmen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 298.427

Jaarrekening 2012

€ 269.453

 

Begroting 2013

€ 247.968

Jaarrekening 2013

€ 262.098

 

Begroting 2014

€ 270.058

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 80% (van het exploitatietekort)

Pijnacker-Nootdorp = 20%

€ 375.330

€ 339.556

€ 271.645

€ 67.911

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 227.805

€ 0

€ 77.354

2011

€ 307.312

€ 0

€ - 499

2012

€ 417.372

€ 0

€ 3.658

2013

€ 440.666

€ 0

€ 21.370

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 99.364

€ 319.932

€ 20.000

21

n.v.t.

Naam

Recreatieschap Grevelingen

(Per 1 juli 2014 Zuidwestelijke Delta)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 x 3 stemmen =

3/10e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 2 stemmen =

2/10e stemaandeel

5 x 1 stem =

5/10e stemaandeel

Provincie Zeeland

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Schouwen-Duiveland

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 293.580

Jaarrekening 2012

€ 293.580

 

Begroting 2013

€ 292.356

Jaarrekening 2013

€ 292.356

 

Begroting 2014

€ 291.938

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 62,5% (van het exploitatietekort)

Provincie Zeeland € 116.775 = 25%

Gemeente Goeree-Overflakkee totaal = 12,5%

Gemeente Schouwen-Duiveland

€ 3.982.615

€ 467.100

€ 291.938

€ 116.775

€ 58.388

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 11.165.064

€ 500

€ 331.647

2011

€ 10.766.889

€ 0

€ 234.531

2012

€ 10.329.322

€ 500

€ 127.672

2013

€ 10.116.232

€ 0

€ 118.101

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.124.900

€ 8.873.231

€ 642.000

16

n.v.t.

Naam

Recreatieschap IJsselmonde

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Alle gemeenten hebben ieder 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 630.333

Jaarrekening 2012

€ 630.333

 

Begroting 2013

€ 607.831

Jaarrekening 2013

€ 607.831

 

Begroting 2014

€ 606.863

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 45%

Albrandswaard

Barendrecht

Hendrik-Ido-Ambacht totaal = 35%

Ridderkerk

Zwijndrecht

€ 5.164.755

€ 2.803.255

€ 560.651

€ 1.261.465

€ 981.139

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 2.517.233

€ 2.557.426

€ 171.930

2011

€ 3.406.191

€ 2.257.873

€ 279.207

2012

€ 3.768.938

€ 1.958.315

€ 242.076

2013

€ 4.497.773

€ 1.666.757

€ 516.401

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.921.002

€ 2.060.371

€ 146.730

27

€ 1.638.547

Naam

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/20e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Iedere gemeente

1 x 1 stem

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Maassluis

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Schiedam

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Westvoorne

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 222.863

Jaarrekening 2012

€ 222.863

 

Begroting 2013

€ 213.726

Jaarrekening 2013

€ 213.726

 

Begroting 2014

€ 213.512

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Gemeenten = 50%

€ 429.200

€ 429.200

€ 214.600

€ 214.600

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 137.822

€ 0

€ 25.686

2011

€ 262.281

€ 0

€ 16.929

2012

€ 283.736

€ 0

€ 44.651

2013

€ 300.709

€ 0

€ 20.460

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 217.266

€ 62.983

€ 7.600

37

n.v.t.

Naam

Recreatieschap Midden-Delfland

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Ministerie van ELI (uitgetreden per 1-1-2013)

Gemeente Delft

Gemeente Vlaardingen

Alle gemeenten

1 x 1 stem

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Schiedam

Gemeente Westland

Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 549.763

Jaarrekening 2012

€ 549.763

 

Begroting 2013

€ 541.382

Jaarrekening 2013

€ 541.382

 

Begroting 2014

€ 562.242

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 32% (van het resterende

exploitatietekort na aftrek van de

bijdrage van LNV en gemeente Westland)

Gemeenten = 37,4 %

€ 6.313.027

€ 3.459.195

€ 609.488

€ 1.293.411

 

Ministerie LNV = 45 % (Voornemen tot uittreden. Afkoopsom loopt procedure over)

€ 1.556.296

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 9.970.275

€ 267.500

€ 297.256

2011

€ 9.193.553

€ 229.287

€ - 9.380

2012

€ 8.503.990

€ 193.073

€ -100.065

2013

€ 8.292.728

€ 154.857

€ 273.391

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 997.317

€ 7.022.020

€ 138.676

58

Geen boekwaarde

Naam

Recreatieschap Rottemeren

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem=

2/8e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Lansingerland

Gemeente Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 503.529

Jaarrekening 2012

€ 503.529

 

Begroting 2013

€ 522.618

Jaarrekening 2013

€ 522.618

 

Begroting 2014

€ 563.919

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 16% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 75%

Lansingerland = 5%

Zuidplas = 4%

€ 5.944.870

€ 3.556.185

€ 568.990

€ 2.667.139

€ 177.809

€ 142.247

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 19.001.970

€ 3.193

€ 1.049.152

2011

€ 17.407.087

€ 7.693

€ 197.855

2012

€ 16.292.903

€ 6.693

€ 385.114

2013

€ 15.585.534

€ 500

€ 166.850

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.528.081

€ 13.890.603

€ 511.150

30

€ 2.702.219

Naam

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/16e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Iedere gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rozenburg

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.742

Jaarrekening 2012

€ 387.742

 

Begroting 2013

€ 367.154

Jaarrekening 2013

€ 367.154

 

Begroting 2014

€ 390.323

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 15% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 52,62%

Overige gemeenten = 32,38%

€ 3.629.496

€ 2.537.709

€ 380.656

€ 1.335.343

€ 821.710

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 4.224.106

€ 3.420.627

€ 230.170

2011

€ 3.764.599

€ 3.205.824

€ 216.925

2012

€ 3.339.608

€ 2.983.890

€ 169.813

2013

€ 2.735.215

€ 2.767.982

€ 109.583

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 936.679

€ 1.688.953

€ 265.345

10

€ 1.064.445

Naam

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postadres

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Bezoekadres

 

E-mailadres

info@biesbosch.org

Telefoonnummer

078-7704138

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 x 1 stem =

1/3e stemaandeel

(compartiment ZH)

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 1 stem

1 x 1 stem

Dordrecht

Sliedrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 397.549

Jaarrekening 2012

€ 397.547

 

Begroting 2013

€ 405.113

Jaarrekening 2013

€ 405.113

 

Begroting 2014

€ 407.180

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen met verdeelsleutel voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap

PZH bijdrage = 25% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 87,5% van het restant

Sliedrecht = 12,5% van het restant

Voor compartiment bestuursondersteuning dragen twee provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten

€ 3.016.467

€ 1.623.299

€ 405.825

€ 1.065.290

€ 152.184

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 518.361

€ 1.450.923

- € 9.346

2011

€ 769.414

€ 1.239.859

€ 19.441

2012

€ 675.157

€ 1.028.795

€ 94.257

2013

€ 680.006

€ 817.731

€ 4.850

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 364.376

€ 315.629

--

--

€ 302.425

Naam

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (Per 1 juli 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 stem

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 1 stem

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zeeland

Gemeente Bernisse

Gemeente Cromstrijen

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Schouwen-Duiveland

 

Begroting 2014

Nog niet vastgesteld

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = ? % (van het exploitatietekort)

Provincie Zeeland

Gemeenten

n.n.b.

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

 

 

 

 

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naam

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Per 1 mei 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 stem

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 1 stem

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Bergambacht

Gemeente Gouda

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Nederlek

Gemeente Ouderkerk

Gemeente Schoonhoven

Gemeente Vlist

Gemeente Waddinxveen.

 

Begroting 2014

Nog niet vastgesteld

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = ?% (van het exploitatietekort)

Provincie Zeeland

Gemeenten

n.n.b.

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

 

 

 

 

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2. Mobiliteit en milieu

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Algemeen

Het wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij aan het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk belang

De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en ‘s-Gravendeel.

In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Activiteiten

Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door:

 • De financiële middelen voor aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;

 • De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling gebruik wil maken van de tunnel;

 • Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Specifiek deel

Naam

Wegschap Dordtse Kil

Postadres

Postbus 348, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Provincialeweg 43 nr. 102

E-mailadres

info@kiltunnel.nl

Telefoonnummer

078-6540849

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 3 stemmen=

6/14e stemaandeel

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

Mw. I.M.G. de Bondt (vakgedeputeerde)

Mw. I.M.G. de Bondt

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Dordrecht

Gemeente Binnenmaas

Gemeente Strijen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.500

Jaarrekening 2012

€ 387.500

 

Begroting 2013

€ 387.500

Jaarrekening 2013

€ 387.500

 

Begroting 2014

€ 387.500

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 42% garantenbijdrage

Binnenmaas = 6%

Strijen = 2%

€ 7.840.000

€ 775.000

€ 387.500

€ 325.500

€ 46.500

€ 15.500

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ -11.220.000

€ 52.983.000

€ 1.211.273

2011

€ -9.617.000

€ 49.412.000

€ 1.602.309

2012

€ -8.164.000

€ 46.378.000

€ 1.453.000

2013

€ -6.956.000

€ 43.879.000

€ 1.206.763

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

-€ 11.848.586

€ 3.685.446

0

0

n.v.t.

Regionale omgevingsdiensten

Algemeen deel

Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale uitvoeringsdiensten opgericht, de zogenaamde RUD’s, die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Na het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op te richten. Deze RUD’s houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.

De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 van het college van Gedeputeerde Staten 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte'. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de Begroting 2013 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de provinciale werkplannen 2013 van de omgevingsdiensten.

Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten.

Rechtsvorm en doel

De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk belang

De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelen klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunen de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.

Activiteiten

Structurele taken:

 • Reguliere (milieu)taken

 • RUD-taken

 • Toezicht indirecte lozingen

 • Werkzaamheden in het kader van Besluit

 • Brandveilig gebruik gebouwen

Aanvullende taken:

 • Regie uitvoering Wabo-taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (BRIKS)

 • BRIKS-adviezen gemeenten

Bevoegdheden

Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma’s en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij onder andere om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora- en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur.

Specifiek deel

Naam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Bezoekadres

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

E-mailadres

info@DCMR.nl

Telefoonnummer

010-2468000

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 14 stemmen =

42/112e stemaandeel

( 37,5%)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

Mw. I.M.G. de Bondt

R.A. Janssen

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 21 stemmen = 42

37,5% stemaandeel

Rotterdam

14 x 2 stemmen = 28

totaal 25% stemaandeel

Albrandswaard

Barendrecht

Bernisse

Brielle

Capelle aan den IJssel

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Maassluis

Ridderkerk

Schiedam

Spijkenisse

Vlaardingen

Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 18.436.204

Jaarrekening 2012

€ 21.603.634

 

Begroting 2013

€ 20.896.854

Jaarrekening 2013

€ 22.150.173

 

Begroting 2014

€ 21.155.397

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 33% (van de begroting van DCMR)

Rotterdam = 27%

€ 56.231.940

€ 46.231.940

€ 18.554.416

€ 17.806.200

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 10.336.209

€ 8.119.002

€ 4.958.557

2011

€ 9.914.402

€ 0

€ 1.603.193

2012

€ 9.456.866

€ 0

€ 373.943

2013

€ 9.027.533

€ 0

€ 1.317.727

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.607.668

€ 6.102.138

€ 1.700.000

4,5

n.v.t.

Naam

Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Holland Zuid

Postadres

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht

E-mailadres

algemeen@ozhz.nl

Telefoonnummer

078-7708585

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

36,4% stemaandeel

(gewogen op basis van jaaromzet jaarrekening)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde)

Procedureel voorzitter (geen stem)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

30,2%

Dordrecht

1 lid voor DB

2,2%

1,6%

2,6%

2,3%

3,5%

Alblasserdam

Hendrik-Ido-Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

gezamenlijk

1 lid voor DB

2,7%

1,1%

0,9%

2,3%

0,9%

Binnenmaas

Cromstrijen

Korendijk

Oud-Beijerland

Strijen

gezamenlijk

1 lid voor DB

1,7%

2,5%

3,3%

1,5%

2,2%

2,0%

Giessenlanden

Gorinchem

Molenwaard

Hardinxveld-Giessendam

Leerdam

Zederik

gezamenlijk

1 lid voor DB

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 7.721.000

Jaarrekening 2012

€ 8.251.337

 

Begroting 2013

€ 8.520.912

Jaarrekening 2013

€ 8.961.076

 

Begroting 2014

€ 7.523.691

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 28% (van de begroting van OZHZ)

Dordrecht = 25%

€ 22.020.668

€ 21.436.168

€ 6.101.662

€ 5.336.349

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 15.606

€ 0

€ 0

2011

€ - 294.566

€ 2.500.000

€ 1.149.000

2012

€ 229.227

€ 2.500.000

€ 830.031

2013

€ 934.446

€ 0

€ 928.502

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ -2.024.741

€ 2.030.685

€ 1.138.000

0

n.v.t.

Naam

Omgevingsdienst West-Holland

Postadres

Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden

E-mailadres

info@odwh.nl

Telefoonnummer

071-4083100

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 35 stemmen=

20% stemaandeel

(gewogen op basis van inkomsten begroting)

RA.M.van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

20% = gelijk provincie

Leiden

20% = gelijk provincie

14%

4%

6%

4%

4%

6%

6%

3%

5%

5%

3%

Alphen aan den Rijn

Hillegom

Kaag en Braassem

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Oegstgeest

Rijnwoude

Teylingen

Zoeterwoude

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.676.759

Jaarrekening 2012

€ 1.801.393

 

Begroting 2013

€ 3.599.100

Jaarrekening 2013

€ 3.663.647

 

Begroting 2014

€ 3.663.700

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 22% (van de begroting van ODWH)

Leiden = 20%

Alphen aan den Rijn = 19%

€ 13.347.750

€ 13.260.708

€ 2.912.100

€ 2.582.379

€ 2.415.606

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 188.869

€ 0

€ 0

2011

€ 149.341

€ 0

€ - 51.415

2012

€ 1.172.710

€ 0

€ 373.306

2013

€ 1.269.722

€ 0

€ 109.502

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 600.373

€ 427.688

€ 739.453

1,5

n.v.t.

Naam

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postadres

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Bezoekadres

tdorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

E-mailadres

info@odmh.nl

Telefoonnummer

0182-545700

Vestigingsplaats

Gouda

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 8 stemmen =

28,57% stemaandeel

(gewogen naar budget begroting, 1 stem per

250.000, -)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen, plv. voorzitter

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1,79%

16,07%

1,79%

16,07%

1,79%

1,79%

0%

1,79%

8,93%

21,43%

Bergambacht

Bodegraven-Reeuwijk

Boskoop

Gouda

Nederlek

Ouderkerk

Schoonhoven

Vlist

Waddinxveen

Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.746.792

Jaarrekening 2012

€ 2.342.139

 

Begroting 2013

€ 3.493.583

Jaarrekening 2013

€ 3.901.653

 

Begroting 2014

€ 4.038.178

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 30% (van de begroting van ODMH)

Bodegraven Reeuwijk = 23%

Gouda = 11%

Zuidplas = 11%

€ 29.934.857

€ 12.188.803

€ 3.659.127

€ 2.750.992

€ 1.250.272

€ 1.250.235

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 749.000

€ 525.000

€ 257.000

2013

€ 2.107.000

€ 0

€ 759.000

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 632.000

€ 715.000

€ 957.500

1,5

n.v.t.

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Postadres

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

E-mailadres

 

Telefoonnummer

(070) 21 899 00

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 29 stemmen =

29% stemaandeel

(58/200e )

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

27 stemmen per lid,

Totaal 54 = 27%

Den Haag 2 leden

28 stemmen x 1 lid= 14%

16 stemmen x 1 lid = 8%

16 stemmen x 1 lid = 8%

8 stemmen x 1 lid = 4%

8 stemmen x 1 lid = 4%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

Westland

Zoetermeer

Delft

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Wassenaar

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 660.330

Jaarrekening 2012

€ 660.330

 

Begroting 2013

€ 5.700.000

Jaarrekening 2013

€ 5.700.000

 

Begroting 2014

€ 6.213.477

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 31% (van de begroting van de ODH)

Den Haag = 29%

Westland = 19%

€ 19.313.547

€ 19.241.841

€ 5.934.644

€ 5.596.379

€ 3.637.191

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 1.575.306

€ 0

€ 0

2013

€ 2.477.290

€ 0

€ 2.082.285

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 0

€ 395.005

900.000

2,3

n.v.t.

Warmtebedrijf Infra N.V.

Algemeen

De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage aan de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie € 2,0 mln als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.

Rechtsvorm en doel

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infra- structuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO²-emissie-beperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.

Bestuurlijk belang

De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage aan de reductie van het broeikaseffect. Het Warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Activiteiten

De vennootschap Warmte Infra N.V. verzorgt de aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam. Een warmte-uitkoppeling bij AVR en de aanleg van warmtetransportleidingen zijn gerealiseerd. De eerste warmtelevering heeft plaatsgevonden.

Bevoegdheden

 • Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.;

 • Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur;

 • Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten;

 • De emissiereductie van CO² en NOx;

 • Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.

Specifiek deel

Naam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Postadres

Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam

Bezoekadres

Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam

E-mailadres

s.pistorius@warmtebedrijfrotterdam.nl

Telefoonnummer

010-2053753

Vestigingsplaats

Rotterdam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

8% aandelen

R.A.M. van der Sande aandeelhouder

in A.v.A.

Aandelen verpand en in onderpand gegeven bij Rabobank en BNG

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

85% aandelen

5% aandelen

Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot € 38,0 mln, waarvan

€ 10,0 mln tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100.000.000 t.b.v. Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen.

Woonbron

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2013

 

Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Uitgekeerde bijdragen aan de provincie € 200.000.

Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = huidige voorziening € 1.650.000.

In de periode 2011/2012 heeft de gemeente Rotterdam extra kapitaal bijgestort ter versteviging van de balanspositie mede in verband met de aard en omvang van de aanlegkosten van het leidingennetwerk.

 
 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.933.921

€ 2.043.237

-€ 1.196.204

€ 0

2011

€ 17.825.593

€ 2.804.628

-€ 271.672

€ 0

2012

€ 35.336.838

€ 78.528.757

-€ 368.755

€ 0

2013

€ 34.862.581

€ 87.218.826

-€ 474.257

€ 0

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 1.800.000

€ 154.714

-€ 1.645.286

8%

2011

€ 1.800.000

€ 114.714

-€ 1.685.286

8%

2012

€ 1.800.000

€ 136.447

-€ 1.663.552

8%

2013

€ 1.800.000

€ 106.947

-€ 1.693.053

8%

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA)

Algemeen

In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel.

Visie en beleidsvoornemens

De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hen als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken.

Rechtsvorm en doel

De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij zijn betrokken vergroot.

Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

In het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

Bestuurlijk belang

De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kunnen zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.

Activiteiten

Meldingenplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan Agentschap NL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.

Bevoegdheden

 • Het verwerken van (schriftelijke) ontvangst- en afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

 • Het verstrekken van verwerkingsnummers;

 • Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts;

 • Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers;

 • Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice;

 • Rappellering aan niet-melders voor alle provincies;

 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens.

Specifiek deel

Naam

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Postadres

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

E-mailadres

www.ima.nl

Telefoonnummer

088-6025969

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

n.v.t.

R.A.M. van der Sande in Raad van Toezicht

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

n.v.t.

Alle provincies hebben een GS-lid in de Raad van Toezicht zitten

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 334.054

Jaarrekening 2012

€ 334.054

 

Begroting 2013

€ 292.593

Jaarrekening 2013

 
 

Begroting 2014

     

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2015

 

Totale baten begroting (omzet)

Bijdrage PZH

82% van het jaarlijks budget (circa € 2,2 mln) wordt door de provincies uit het Provinciefonds betaald.

18% van het jaarlijkse budget komt uit eigen middelen.

De provinciale bijdrage wordt in stappen verlaagd en vanaf 2013 met 25%.

Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

In het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

€ 2.241.729

€ 292.593

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 3.339.526

€ 0

-€ 329.423

2011

€ 3.288.201

€ 0

-€ 51.325

2012

€ 3.320.427

€ 0

€ 32.226

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

3. Ruimte, Wonen en Economie

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:

 • ‘nieuw-ontwikkeling’ van bedrijventerreinen;

 • herstructurering van de bestaande bedrijvensterreinen;

 • structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten van de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;

 • herontwikkeling van saneringslocaties;

 • storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;

 • versterken van de glastuinbouwcluster;

 • herstructurering van de glastuinbouwgebieden.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) (glastuinbouw)ontwikkelingsmaatschappijen. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuwe en herontwikkeling van bedrijven- en glastuinbouwterreinen, het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten, bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties, alsmede de mogelijkheden van het storten van afval door het in verhuur geven van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijven- en glastuinbouwterreinen te (her)ontwikkelen, de regionale economie te stimuleren en de aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid te optimaliseren. Daarnaast vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats. De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NV-constructie.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in een publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappij of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.

Activiteiten

 • Herstructurering en nieuwe ontwikkeling bedrijventerreinen;

 • Structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties;

 • Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging;

 • Verhuur van grond stortplaats;

 • (Projectmatige) ontwikkeling van voormalige glastuinbouwterreinen, waarbij de economische potenties zoveel mogelijk worden benut.

Bevoegdheden

Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.

Specifiek deel

Naam

Holding Integraal Ontwikkeling Westland (IOPW) N.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V.

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

Postadres

Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk

Bezoekadres

Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk

E-mailadres

info@onwbv.nl

Telefoonnummer

0174-639639

Vestigingsplaats

Naaldwijk

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

13,66%

IOPW Holding N.V: A.v.A.. : R.A.M. van der Sande

Bestuur Holding N.V.: G. Veldhuijzen

6,83%

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV:

Raad v. Vennoten: G. Veldhuijzen

 

ONW B.V.: A.v.A.: G. Veldhuijzen

Andere deelnemers

en aandeel

 

Holding N.V. 50%

Provincie Zuid-Holland 13,7%, Westland 77,5%, HHR Delfland 9,1%

Holding N.V. 50%

50% BNG gebiedsontwikkeling

ONW C.V. 49,75%

Provincie Zuid-Holland 6,5%, Westland 38,4%, HHR Delfland 4,5%

ONW C.V. 49,75%

49,75 Bankpartijen

ONW B.V. 0,5%

Holding N.V. heeft via B.V. 0,5% aandeel in C.V.

Financieel Belang

13,7% in Holding IOPW N.V. Totale beheerskosten € 16.000:

Provinciaal deel 13,7%.

6,5% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491.

(2004: € 478.100 en 2007: € 375.000).

Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor maximaal € 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan ten behoeve van niet rendabele projecten. Daarvan is voor € 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restantaanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

Holding N.V.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 102.661

€ 8.928

- € 1.268

€ 0

2011

€ 108.328

€ 4.204

€ 5.667

€ 0

2012

€ 92.296

€ 4.633

- € 16.032

€ 0

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

ONW CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 20.089.000

€ 17.653.000

€ 891.000

€ 0

2011

€ 16.579.000

€ 20.070.000

-€ 3.510.000

€ 0

2012

€ 13.951.000

€ 19.838.000

-€ 2.628.000

€ 0

2013

€ 17.138.000

€ 20.335.000

€ 690.000

€ 0

Holding N.V.

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 7.200

€ 14.269

€ 7.069

13,7%

2011

€ 7.200

€ 14.095

€ 6.895

13,7%

2012

€ 7.200

€ 14.873

€ 7.673

13,7%

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

13,7%

ONW CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 980.491

€ 1.303.148

€ 322.657

6,5%

2011

€ 980.491

€ 1.075.459

€ 94.968

6,5%

2012

€ 980.491

€ 904.984

-€ 75.507

6,5%

2013

€ 980.491

€ 1.171.101

€ 190.610

6,5%

Naam

ROM-Drechtsteden

Postadres

Postbus 310, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250

E-mailadres

pvismans@ROM-D.nl

Telefoonnummer

078-7702900

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

0,1% in Holding NV

5,2% in Kil lll CV

48,2 in Capital BV

R.A.M. van der Sande

G. Veldhuijzen

G. Veldhuijzen

 
 

ROM-D is een publiek private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV – CV – Capital BV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders (vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer. Capital BV is eind 2012 als revolving fund opgericht.

Er zijn vier vergaderingen: A.v.A. Holding, A.v.A. Beheer, A.v.A. Capital BV en Vennotenvergadering CV. Tot nu toe werden A.v.A. Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden, en A.v.A. Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot één vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tezamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed- of afkeuren.

In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de overgang van het project Noordoevers naar de gemeente Dordrecht. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10,0 mln kapitaalinjectie heeft bij Voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden.

De vernieuwde ROM-D Capital BV is eind 2012 mede door deze kapitaalsinjectie van de provincie van start gegaan.

In 2013 is de structuur van de ROM-D aangepast. Hierdoor zijn in 2013 onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan tussen verschillende vennootschappen van de ROM-D groep. In 2013 zijn er daardoor meer en grotere onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan. Daarnaast is een beheer NV in het leven geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten zijn ondergebracht. Ten aanzien van deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel. In deze twee NV’s heeft de provincie geen direct belang.

Door de financiële verschuivingen is het directe belang van de provincie in de Holding NV in 2013 gedaald van 8,5% naar 0,1% en is het belang in de nieuwe ROM-D CV (Kil 3) gedaald ten opzichte van de opgeheven ROM-D CV van 14% naar 5,2%.

Nog steeds wordt gewerkt aan de noodzakelijke verdere vernieuwing en versterking van ROM-D.

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is daarvoor een nieuw bedrijfsplan opgesteld.

Financieel Belang

 

ROM-D Holding NV

PZH 0,1% (€ 3.858) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 69% ( € 3.175.095)

Gemeente Zwijndrecht 20% ( € 941.228)

Gemeente Papendrecht 3,3% ( € 150.496)

Gemeente Sliedrecht 2,8% ( € 127.819)

Gemeente Hendrik Ido Ambacht 2,4% ( € 109.216)

Gemeente Alblasserdam 2% ( € 93.517)

ROM-D Capital BV

PZH 48,2% (€ 10.000.000) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 29,7% ( € 6.164.806)

ROM-D Holding NV 22,1% ( € 4.573.847)

ROM-D Kil lll CV

PZH 5,2% (€ 561.326)

Commanditair Kapitaal Dordrecht 7,4% (€ 801.959)

Commanditair Kapitaal Zwijndrecht 2,7% (€ 286.376)

Commanditair Kapitaal Papendrecht 1,8% ( € 194.279)

Commanditair Kapitaal Sliedrecht 1,5% ( € 163.247)

Commanditair Kapitaal Hendrik Ido Ambacht 1,3% ( € 140.989)

Commanditair Kapitaal Alblasserdam 1,1% ( € 120.723)

Commanditair Kapitaal BNG Gebiedsontwikkeling 10,5% ( 1.134.451)

Commanditair Kapitaal ROM-D Beheer NV 0,4% ( 45.378)

Commanditair Kapitaal OBR 5,2% ( € 561.155)

Commanditair Kapitaal ROM-D Capital BV 62.9% ( € 6.793.369)

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

ROM-D Holding NV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 42.681

€ 20.000

-€ 13

€ 0

2011

€ 42.404

€ 20.000

-€ 277

€ 0

2012

€ 40.619

€ 21.500

-€ 1.785

€ 0

2013

€ 3.913.038

€ 4.557.197

-€ 1.834

€ 0

ROM-D Kill lll CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 13.717.093

€ 8.422.077

-€ 3.567.210

€ 0

2011

€ 11.808.154

€ 9.546.612

-€ 1.908.939

€ 0

2012

€ 9.463.726

€ 10.626.027

-€ 2.344.426

€ 0

2013

€ 7.630.707

€ 15.630.647

€ 194.265

€ 0

ROM-D Capital BV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€ 16.338

€ 10.001.500

-€ 1.662

€ 0

2013

€ 17.688.910

€ 1.057.397

€ 81.362

€ 0

Holding ROM-D NV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 3.857

€ 3.627

- € 230

8,5%

2011

€ 3.857

€ 3.604

- € 253

8,5%

2012

€ 3.857

€ 3.452

- € 405

8,5%

2013

€ 3.857

€ 3.280

- € 577

8,5%

ROM-D CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 561.326

€ 756.756

€ 195.429

14%

2011

€ 561.326

€ 651.442

€ 90.115

14%

2012

€ 561.326

€ 360.627

- € 200.699

14%

2013

€ 561.326

€ 396.484

- € 164.842

14%

ROM-D Capital BV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€ 10.000.000

(31/12/2012 gestort)

€ 10.000.000

€ 0

36,1%

2013

€ 10.000.000

€ 8.529.440

- € 1.470.560

36,1%

Naam

InnovationQuarter (IQ)

Postadres

WTC tde Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

Bezoekadres

WTC tde Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

E-mailadres

info@innovationquarter.nl

Telefoonnummer

088-474 7255

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

A.v.A.

G. Veldhuijzen (eigenaar gedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

Ministerie van EZ

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Delft

Gemeente Leiden

Gemeente Dordrecht

Gemeente Westland

TU Delft

Universiteit Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

 

De beoogde taken van IQ zijn:

 • Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten (financiering & participatie);

 • Het stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor Zuid-Holland en versterking van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en profilering van de regio (marketing & acquisitie);

 • Het stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) voor economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven (ontwikkeling & innovatie).

De inhoudelijke focus van IQ ligt bij de speerpunten Clean Technology (biobased, water- en deltatechnologie, infrastructuur en mobiliteit), Life Sciences & Healtd en Safety & Security. De geografische focus ligt op de gehele provincie Zuid-Holland.

Financieel Belang PZH

Bijdrage PZH € 10.000.000

Financiële kengetallen

Nominale waarde Intrinsieke waarde Stille reserve Belang PZH

2010: € 2.042 € 2.042 € 0 4,5%

2011: € 2.042 € 2.042 € 0 4,4994%

2012: € 2.042 € 2.042 € 0 4,4994%

Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt € 25.000.000

Bijdrage PZH € 10.000.000

Bijdrage ministerie EZ: € 10.000.000

Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen € 5.000.000

Naam

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

Postadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

Bezoekadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

E-mailadres

secretariaat@sbk-krimpenerwaard.nl

Telefoonnummer

018-2346060 (L.A.M. van Ewijk)

Vestigingsplaats

Stolwijk

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

Raad van Toezicht:

G. Veldhuijzen

Andere deelnemers

en aandeel

De ministeries van VROM en DLG

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Waterschap de Hollandsche Delta

Landinrichtingscommissies Krimpen en Krimpenerwaard

Noordelijk Land- en Tuinbouworganisatie

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Gemeenten Ouderkerk, Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek.

 

Onderzoeksrapport uitgebracht naar doel en werkwijze van de stichting. Samenvoeging en onderbrenging bij de omgevingsdienst Midden-Holland is per 2013 gebeurd, waarbij de directeur van de omgevingsdienst tevens directeur is geworden van de stichting. Het streven is om medio 2014 de stichting op te heffen en te laten opgaan in de omgevingsdienst Midden-Holland.

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 826.867

Jaarrekening 2012

€ 826.867

 

Begroting 2013

€ 826.867

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2013

 

Totale baten begroting (omzet)

PZH bijdrage via budgetfinanciering door middel van goedkeuren begroting. Financieel protocol om eerst vermogen in te teren en activa ineens af te schrijven.

Rekening 2010:

Op grond van bestuursovereenkomst (met looptijd tot 2018)

Uit algemene middelen ten behoeve van bodembescherming

Algemene kosten inclusief doorberekening personeel

Algemene kosten zoals huisvesting

€ 826.867

€ 453.800

€ 11.300

€ 293.700

€ 68.067

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen (nog niet ontvangen)

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 763.100

€ 0

-€ 350.587

2011

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2012

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Naam

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Postadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

Bezoekadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

E-mailadres

harry.hermanns@zellingwijk.nl

Telefoonnummer

0182-379924

Vestigingsplaats

Gouderak

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuur

 
 

G. Veldhuijzen

De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).

Andere deelnemers

en stemaandeel

De Gemeente Ouderkerk

Staat der Nederlanden (ministerie van I&M)

 

In 2012 wordt de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond. Medio 2012 is de oplevering van de wijk gebeurd en zijn de huizen in de verkoop gegaan.

In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.

Financieel Belang

Financiering vanuit Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting.

Omzet circa € 63,0 mln, waarvan € 43,0 mln WBB-middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2011 (nog niet ontvangen)

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2011

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2012

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Naam

Proav NV

Postadres

Postbus 30715, 2500 GS Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

 

Telefoonnummer

070-3426082

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

A.v.A.

100% aandeelhouder

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

Uitoefening taken aandeelhouders gedelegeerd aan Statencommissie Bestuur & Middelen.

Directietaken gemandateerd aan 1e en 2e rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder).

 

Stortplaats gaat per 1-1-2013 sluiten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats.

Andere deelnemers

en aandeel

De provincie is enig aandeelhouder

Financieel belang PZH en

Financiële kengetallen

Opgecomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V.

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 9.241.091

€ 4.024.111

- € 561.659

€ 0

2011

€ 7.557.084

€ 3.638.280

- € 1.684.007

€ 0

2012

€ 6.950.575

€ 967.793

- € 606.509

€ 0

2013

€ 5.736.619

€ 111.755

- € 1.213.956

€ 0

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 0

€ 9.241.091

€ 9.241.091

100%

2011

€ 0

€ 7.557.084

€ 7.557.084

100%

2012

€ 0

€ 6.950.575

€ 6.950.575

100%

2013

€ 0

€ 5.736.619

€ 5.736.619

100%

4 Bestuur en Samenleving

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland neemt binnen het programma Bestuur en Samenleving deel in een drietal interprovinciale samenwerkingsverbanden. Het voornaamste doel van deze deelnemingen is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau.

Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van deze samenwerkingsverbanden. In het specifieke deel wordt ingegaan op de drie afzonderlijke vormen van samenwerking.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal samenwerkingsverbanden met andere provincies. Het voornaamste doel is gezamenlijke belangenbehartiging in de nationale en Europese besluitvormingsarena’s.

Rechtsvorm en doel

Het IPO is een vereniging van de 12 Nederlandse provincies. De overige twee deelnemingen zijn samenwerkingsverbanden zonder formele juridische rechtsvorm, gebaseerd op bestuurlijke afspraken, beleidsstukken of overeenkomsten. Het doel van de drie samenwerkingsverbanden is belangenbehartiging en daarmee beïnvloeding van de besluitvorming op nationaal en Europees niveau.

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is een Vereniging van 13 leden naar Belgisch recht, waarvan Zuid-Holland een van de leden is.

De regio Randstadsamenwerking in Brussel is een informeel samenwerkingsverband bestendigd middels een MoU op 10 november 2011.

Bestuurlijk belang

De belangenbehartiging draagt bij aan de realisatie van de door de provincie Zuid-Holland geformuleerde belangen, afgeleid van de provinciale kerntaken en prioriteiten zoals neergelegd in het coalitieakkoord.

Activiteiten

 • Standpuntbepaling;

 • Kennisdeling/ontwikkeling-Europese/nationale Lobby;

 • Beïnvloeding/belangenbehartiging;

 • Vertegenwoordiging.

Bevoegdheden

Het IPO fungeert als vertegenwoordigend orgaan van de 12 Nederlandse provincies en heeft een belangrijke, doch niet formeel vastgestelde adviesrol naar de nationale overheid alsook het bedrijfsleven en de (samenwerkende) gemeenten. De dagelijkse aansturing ligt in handen van de provincies via afvaardiging in het IPO-bestuur.

Het Huis van de Nederlandse provincies faciliteert de provincies bij hun Brusselse activiteiten en adviseert het IPO-bestuur inzake Europese aangelegenheden.

Ook voor de P4 geldt dat er sprake is van een signalerende en adviserende rol ten behoeve van Europese belangenbehartiging, lobby en beleidsbeïnvloeding in de Europese arena.

Specifiek deel

Naam

Vereniging Interprovinciaal Overleg

Postadres

Postbus 16107, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres

Muzenstraat 61, 2511 WB Den Haag

E-mailadres

communicatie@IPO.nl

Telefoonnummer

070-8881212

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Overige 11 Nederlandse provincies

Financieel Belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.

Financiële kengetallen

In 2012 bedroeg de totale bijdrage van alle provincies € 7.432.000 waarvan de

PZH bijdrage € 970.226 bedraagt.

Naam

Regio Randstad in Brussel (P4)

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

regio.randstad@nl-prov.eu,

Telefoonnummer

0032-(0)27379955

Vestigingsplaats

Brussel

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

Overige drie provincies in de Randstad: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Financieel Belang PZH

De provincie Utrecht geldt als penvoerder van het samenwerkingsverband.

Kostenverdeling via verdeelsleutel bestuursovereenkomst, waarbij het aandeel van de PZH 38,242% van de kosten is.

Financiële kengetallen

In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 inclusief aandeel Huis der Provincies

= 38,242%

Naam

Huis van de Nederlandse Provincies

Postadres

--

Bezoekadres

Trierstraat 59-61, B-1040 Brussel

E-mailadres

HNP@nl-prov.eu

Telefoonnummer

0032-(0)27379957

Vestigingsplaats

Brussel

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

Overige provincies.

Financieel belang PZH

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het Huis der Nederlandse provincies voldoen.

Financiële kengetallen

In 2012 bedroeg de PZH bijdrage € 236.000 inclusief aandeel Europese samenwerking Randstadprovincies (P4) = 38,242%

5 Integrale ruimtelijke projecten

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland geeft in samenwerking met andere publieke partijen invulling aan integrale, regionale en gebiedsgerichte projecten. Hieronder vallen de programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitname van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale)gebiedsprojecten. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderling afstemmen van activiteiten en projecten.

Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond.

Rechtsvorm en doel

De integraal ruimtelijke projecten hebben de vorm van een gemeenschappelijke

regeling en zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke) partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.

Bestuurlijk belang

Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang:

 • Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten;

 • Strategisch verwerven en wederom uitgeven van gronden;

 • Kwaliteitsbewaking en financiering plannen;

 • Realiseren van concrete projecten.

Activiteiten

 • Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied;

 • Het verwerven en/of uitgeven van gronden ten behoeve van gewenste ontwikkeling;

 • Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen;

 • Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Specifiek deel

Naam

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) (Per 1-1-2015 opgeheven)

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

p/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

p.hordijk@PZH.nl

Telefoonnummer

070-4416830

Vestigingsplaats

Den Haag

Naam

GR Grondbank RZG Zuidplas

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

p/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

info@habbenjansen.nl

Telefoonnummer

06-50203140 (C. Habben Janssen)

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 8 stemmen =

16/40e stemaandeel

Mw. I.G.M. de Bondt (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 8 stemmen

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Zuidplas

Gemeente Gouda

Gemeente Waddinxveen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.822.000

Jaarrekening 2012

€ 1.700.000

 

Begroting 2013

€ 1.790.000

Jaarrekening 2013

€ 1.790.000

 

Begroting 2014

€ 1.760.000

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 40%

Rotterdam = 40%

Zuidplas = 9%

Gouda = 6%

Waddinxveen = 5%

€ 7.930.000

€ 4.160.000

€ 1.664.000

€ 1.664.000

€ 374.400

€ 249.600

€ 208.000

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010:

€ 0

€ 105.300.000

€ 0

2011:

€ 0

€ 114.100.000

- € 28.000.000

2012:

- € 28.000.000

€ 105.100.000

- € 2.000.000

2013:

- € 30.000.000

€ 95.500.000

€ 193.234

 

Algemene reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico’s

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013:

- € 30.000.000

€ 0

€ 30.000.000

0

€ 74.447.903

Naam

GR Oude Rijnzone (Per 1-1-2015 opgeheven)

Postadres

Postbus 115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk

Bezoekadres

--

E-mailadres

p.wijk@rijnwoude.nl

Telefoonnummer

071-3428275

Vestigingsplaats

Alphen aan den Rijn

6 Middelen

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland neemt deel in een aantal naamloze vennootschappen via een relatief klein aandelen- pakket. Deze deelnemingen vallen onder de categorie overige verbonden partijen, waarbij niet wordt ingezet op een proactieve rol in de deelname.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de overige deelnemingen. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie neemt deel in twee banken met de hoogste kredietwaardigheid. Statutair is bepaald dat alle aandelen in het bezit dienen te zijn van publiekrechtelijke lichamen. De provincie neemt vanuit dit oogpunt deel in deze banken. Verder betreft het hier een deelname in een energie- en waterbedrijf. In maart 2011 is besloten tot vervreemding van deze aandelen. Hiertoe is het onderhandelingstraject gestart.

Rechtsvorm en doel

De banken hebben de vorm van een naamloze vennootschap, met als doel bank van en voor de overheid te zijn. Het energie- en waterbedrijf is ook een naamloze vennootschap die zich toelegt op de energievoorziening in brede zin.

Bestuurlijk belang

De deelname betreft een relatief klein aandelenpakket en wordt veelal vanuit het publieke belang en verantwoordelijkheid ingegeven.

Activiteiten

 • Kredietverlening

 • Betalingsverkeer

 • Advisering

 • Energie en water levering

Bevoegdheden

 • Diverse bevoegdheden in het kader van financiële dienstverlening en kredietverstrekking gericht op de publieke sector

 • Het leveren van energie aan individuele burgers en bedrijven

Specifiek deel

Naam

Delta NV

Postadres

Postbus 548, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres

Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg

E-mailadres

info@delta.nl

Telefoonnummer

0118-88200

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

5 aandelen en 8 bonusaandelen =

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

A.v.A

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang PZH

PZH heeft 5 aandelen (niet volgestort) en 8 bonusaandelen = totaal 0,04%.

Aandelen zijn in het verleden om niet verkregen. In 2011 is € 22.251 dividend uitgekeerd. In maart 2011 is besloten de aandelen te vervreemden. De onderhandelingen hierover lopen nog.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 0

€ 609.416

€ 322.657

0,0524%

2011

€ 0

€ 617.707

€ 617.707

0,0524%

2012

€ 0

€ 621.919

€ 621.919

0,0524%

2013

€ 0

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.183.000.000

€ 1.522.000.000

-€ 178.000.000

€ 22.251

2011

€ 1.180.000.000

€ 1.797.000.000

€ 83.000.000

€ 22.251

2012

€ 1.185.000.000

€ 1.993.000.000

€ 81.000.000

€ 17.801

2013

€ 1.213.000.000

€ 2.013.000.000

€ 75.000.000

€ 17.801

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Postadres

Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Bezoekadres

Koninginnegracht 2, 2541 AA Den Haag

E-mailadres

info@BNG.nl

Telefoonnummer

070-3750750

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

610.350 aandelen van

2,50 = 1,1%

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

A.v.A.

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 610.350 aandelen (volgestort) = totaal 1,1% aandeelhouder. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 141.806

€ 25.439.388

€ 25.297.582

1,096%

2011

€ 141.806

€ 26.855.400

€ 26.713.544

1,096%

2012

€ 141.806

€ 29.791.184

€ 29.649.377

1,096%

2013

€ 141.806

n.n.t.b.

n.n.t.b.

1,096%

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 2.259.000.000

€ 116.274.000.000

€ 257.000.000

€ 1.519.772

2011

€ 1.897.000.000

€ 134.563.000.000

€ 256.000.000

€ 1.403.805

2012

€ 2.752.000.000

€ 139.477.000.000

€ 332.000.000

€ 701.403

2013

€ 3.430.000.000

€ 127.753.000.000

€ 283.000.000

€ 909.422

Naam

NWB NV

Postadres

Postbus 580, 2501 CN Den Haag

Bezoekadres

Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

E-mailadres

info@nwbbank.com

Telefoonnummer

070-4166266

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

33 A aandelen en

40 B aandelen =

Stemaandeel nihil

Algemene vergadering van Aandeelhouders

 

A.v.A.

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en aandeel

 
 

Diverse deelnemers

Financieel Belang

PZH heeft 33 aandelen A en 40 aandelen B = totaal < 0,1%

Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 4.538

€ 1.313.352

€ 1.308.814

0,53%

2011

€ 4.538

€ 1.493.068

€ 1.488.530

0,53%

2012

€ 4.538

€ 1.541.428

€ 1.536.890

0,53%

2013

€ 4.538

n.n.t.b.

n.n.t.b.

0,53%

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.135.000.000

n.n.t.b.

€ 91.000.000

€ 42.750

2011

€ 1.188.000.000

n.n.t.b.

€ 75.000.000

€ 24.582

2012

€ 1.226.000.000

n.n.t.b.

€ 40.000.000

€ 0

2013

€ 1.256.000.000

n.n.t.b.

€ 34.000.000

€ 0

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding

Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico's dient op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Wet gemeenschappelijke regeling de paragraaf Verbonden Partijen opgenomen te worden in de begroting en rekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar).

Register verbonden partijen

Alvorens het analyseoverzicht en het register van de verbonden partijen weer te geven, volgt eerst een aantal definities die gebruikt zijn voor het cijfermateriaal. Deze definities zijn opgenomen omdat vooruitlopende op de aanpassing van het BBV een aantal nieuwe kengetallen bij de individuele verbonden partijen zijn opgenomen.

Verbonden partij

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de provincie financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie.

Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 379, boek 2 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen.

Omzet

Het totaal aan alle (incidentele) baten van de verbonden partij.

Resultaat

Betreft resultaat na bestemming.

Provinciale deelnemersbijdrage

De jaarlijkse deelnemersbijdrage ten behoeve van de uitvoering van provinciale taken en/of ter dekking van

het (exploitatie)tekort van de verbonden partij.

Waardering aandelenpakket

Het aandelenbezit van de provincie wordt aangemerkt als deelneming (art. 1, lid e, BBV) en tevens als verbonden partij (art.1, lid b, BBV). Waardering gebeurt tegen verkrijgingsprijs (art. 63 lid 1, BBV).

Ingeval sprake is van een duurzame waardevermindering gebeurt waardering tegen de (lagere) marktwaarde (art. 65, lid 2, BBV). Voor de beoordeling of sprake is van een duurzame waardevermindering kunnen diverse indicatoren worden gehanteerd. Ingeval van een going concern worden de intrinsieke waarde van de aandelen of de marktwaarde over meerdere jaren in ogenschouw genomen en afgezet tegen reeds bekende toekomstige ontwikkelingen.

Intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal

De intrinsieke waarde van het provinciaal aandeel wordt berekend door de totale intrinsieke waarde van het gestorte aandelenkapitaal te delen door het aantal aandelen dat de provincie bezit.

Eigen vermogen

Onder eigen vermogen wordt verstaan de algemene reserves en de verschillende bestemmingsreserves.

Vreemd vermogen

Onder vreemd vermogen wordt verstaan leningen en/of waarborgen.

Algemene reserve

Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en als belangrijkste functie heeft het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.

Overige reserve

Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven (bestemmingsreserve). Deze reserves dienen om ongewenste financiële schommelingen op te vangen.

Beschreven risico's

Risico's zoals door verbonden partijen zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de desbetreffende verbonden partij.

weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële omvang van de geïdentificeerde risico's. Hieruit volgt een kengetal waarmee tot uitdrukking wordt gebracht in welke mate de verbonden partijen in staat zijn om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 wordt als voldoende beschouwd.

Gronden – en terreinen

Gronden- en terreinen in eigendom van de verbonden partij en die tegen de boekwaarde staan opgenomen op de balans (materiële vaste activa).

Wijzigingen

 • De beleidsnota verbonden partijen 2013-2016 is in 2015 op een beperkt aantal onderdelen (tekstueel) herzien. In 2016 zal de beleidsnota integraal worden geactualiseerd;

 • Bij deze actualisatie zal rekening worden gehouden met de specifieke wensen van PS om (meer) sturing op verbonden partijen te houden en de aanbevelingen opgenomen in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer inzake 'Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen';

 • Ingaande 2015 zijn voorbereidende handelingen ondernomen om de provinciale deelname in de natuur- en recreatieschappen te gaan beëindigen in de periode 2017/2018;

 • Tot slot is het mogelijk dat één of meerdere nieuwe provinciale verbonden partijen worden opgericht in de loop van 2016. De aard en omvang is nog onderwerp van discussie onder meer over de wijze waarop en via welke samenwerkingsvormen provinciale middelen voor het Energiefonds, Verenfonds en de Vervoersautoriteit ter beschikking zullen worden gesteld.

Analyse(overzicht) van de belangrijkste financiële kengetallen van de verbonden partijen

Voor de provinciale Jaarrekening 2015 zijn de resultaten van de Jaarrekeningen 2014 van de verbonden partijen afgezet tegen de geprognotiseerde budgetten van de provinciale Begroting 2015. De resultaten van de vastgestelde Jaarrekeningen 2015 van de verbonden partijen zijn pas medio 2016 beschikbaar en zijn niet in deze jaarrekening opgenomen.

Verbonden partijen

Prognose /Resultaat

Prognose

Verschil en toelichting

 

Begr.

2014

Rek.

2014

Begr.

2015

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

Programma's 1 t/m 6

 

 

 

Het verschil en de toelichting hebben betrekking op de verantwoording van de Jaarrekeningen 2014 van de verbonden partijen. Waar dit een meerwaarde heeft wordt naar de Begrotingen 2015 van de verbonden partijen gekeken.

Totaal aantal partijen

31

31

27

Eind 2015 is het aantal verbonden partijen verder gedaald naar 27 partijen.

Totaal deelnemersbijdragen

€ 52,2

€ 47,8

€ 45,7

Deze afwijking is met name het gevolg van de wettelijke taakverschuiving bij de omgevingsdiensten.

Totaal intrinsieke waarde

€ 58,4

€ 59,9

€ 59,9

De intrinsieke waarde van de aandelen is bij een aantal verbonden partijen afgenomen. Dit verlies in waarde wordt ruimschoots gecompenseerd door de waardevermeerdering bij met name BNG.

Totaal Financieel belang

€ 110,6

€ 107,7

€ 105,6

 
 

 

 

 

 

Prog.1 Groen & Water

 

 

 

In programma 1 zijn opgenomen alle natuur- en recreatieschappen en de Grondwateronttrekking Delft Noord (GWO).

Subtotaal aantal partijen

9

9

8

Begin 2014 is de provincie uitgetreden uit de GWO.

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 5,1

€ 5,0

€ 4,9

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0

€ 0

€ 0

 

Totaal financieel belang

€ 5,1

€ 5,0

€ 4,9

 
 

 

 

 

 

Prog.2 Mobiliteit & milieu

 

 

 

In programma 2 zijn opgenomen alle omgevingsdiensten, de Dordtse Kil, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, NV Warmtebedrijf Rotterdam en Stichting Zellingwijk

Subtotaal aantal partijen

8

8

8

 

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 43,3

€ 39,0

€ 37,9

In vergelijking met de primaire begrotingen van de omgevingsdiensten liggen de uiteindelijke bijdragen in 2014 ongeveer € 4,3 mln lager. Deze afwijking is met name het gevolg van de wettelijke taakverschuiving van de zogenaamde VVGB bedrijven naar de gemeenten. Er heeft in 2014 een uitname uit het Provinciefonds plaatsgevonden die naar het Gemeentefonds is gegaan.

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0,1

€ 0,1

€ 0,1

 

Subtotaal financieel belang

€ 43,4

€ 39,1

€ 38,0

 
 

 

 

 

 

Prog.3 Ruimte & Wonen & Economie

 

 

 

In programma 3 zijn opgenomen de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Westland NV/BV/CV (ONW), de ROM-Drechtsteden NV/BV/CV (ROM-D), het Innovation Quarter (IQ voorheen ROM-Zuidvleugel genoemd), de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) en de Proav NV.

Subtotaal aantal partijen

5

5

4

In 2015 zijn de taken van SBK ondergebracht bij Omgevingsdienst Midden-Holland.

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 0,8

€ 0,8

€ 0

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 29,3

€ 25,0

€ 25,0

De intrinsieke waarde is in 2014 gedaald. Deze waardevermindering wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de intrinsieke waarde bij de Proav NV en ROM-D.

Subtotaal financieel belang

€ 30,1

€ 25,8

€ 25,8

 
 

 

 

 

 

Prog.4 Bestuur & Samenleving

 

 

 

In programma 4 zijn opgenomen Interprovinciaal Overleg orgaan (IPO), Regio Randstad (P4) en Huis van de Nederlandse Provincie (HNP).

Subtotaal aantal partijen

3

3

3

 

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 1,2

€ 1,2

€ 1,2

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0

€ 0

€ 0

 

Subtotaal financieel belang

€ 1,2

€ 1,2

€ 1,2

 
 

 

 

 

 

Prog.5 Integrale Ruimtelijke Projecten

 

 

 

In programma 5 zijn opgenomen de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ), Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank Zuidplas) en de Oude Rijnzone (ORZ).

Subtotaal aantal partijen

3

3

1

Eind 2014 is besloten tot opheffing van de ROZ en uittreden uit de ORZ.

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 1,8

€ 1,8

€ 1,7

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0

€ 0

€ 0

 

Subtotaal financieel belang

€ 1,8

€ 1,8

€ 1,7

 
 

 

 

 

 

Prog.6 Middelen

 

 

 

In programma 6 zijn opgenomen de Delta NV (Delta), de Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Subtotaal aantal partijen

3

3

3

 

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 0

€ 0

€ 0

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 29,0

€ 34,8

€ 34,8

De waarde van het provinciale aandelenpakket laat een stijging zien voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de waarde van de aandelen van BNG.

Subtotaal financieel belang

€ 29,0

€ 34,8

€ 34,8

 

Voorzieningen en reserveringen

In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn bij enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserveringen gedaan om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.

De volgende (bijgestelde)voorzieningen / reserveringen zijn getroffen:

Voorziening

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

2012

2013

2014

2015

Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

0,9

0,2

0

0

Warmtebedrijf Rotterdam

1.6

1.7

1,7

1,7

ROM-D

0

0

0

1,8

RZG Zuidplas

12

12

12

9,6

Totaal

14.5

13.9

13,7

13,1

Reservering

2012

2013

2014

2015

Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel)

0

2,5*

3,6

4,7

ROM-D

0

0

1.1

0

Totaal

0

2,5

4,7

4,7

* Begin balans 2013 niet correct overgenomen in de Jaarrekening 2014.