Paragraaf Subsidies

In deze paragraaf staan de budgettaire grenzen voor de subsidieverstrekking vermeld, zoals die door Provinciale Staten zijn vastgesteld.

Subsidies 2015 en het Uniform SubsidieKader (USK)

Voor activiteiten wordt op basis van een wettelijk voorschrift geregeld waarvoor subsidie wordt verstrekt. Hiertoe hebben Provinciale Staten een Algemene subsidieverordening vastgesteld. De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is op 12 december 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden. Naast de Asv zijn er subsidies die worden verstrekt op grond van de Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Zuid-Holland 2013 (BDU).

In de Asv en in de BDU zijn de uitgangspunten van het Uniform SubsidieKader (USK) opgenomen. Deze betreffen:

Uitgangspunten Uniform SubsidieKader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Voor de subsidieregelingen, die in de tabel boekjaar- en projectsubsidies 2015 zijn opgenomen zijn regels vastgesteld en is het USK van toepassing.

De basis voor de subsidieplafonds 2015

Op grond van art. 5 van de Asv en art. 1.3 van de BDU stellen Provinciale Staten subsidieplafonds vast. Gedeputeerde Staten kunnen een door Provinciale Staten vastgesteld plafond onderverdelen in deelplafonds voor afzonderlijke onderdelen van de regels waarvoor het plafond is vastgesteld. Indien deelplafonds worden vastgesteld doen Gedeputeerde Staten daarvan mededeling aan Provinciale Staten. De subsidies worden vervolgens met inachtneming van de vastgestelde subsidieplafonds verstrekt.

De meeste subsidieplafonds 2015 zijn gelijktijdig met de Kadernota 2015-2018 door Provinciale Staten vastgesteld met statenvoordracht 6704 van 25 juni 2014. Bijstellingen en aanvullingen hierop zijn gelijktijdig met deze begroting vastgesteld (statenvoordracht 6752, dd. 12 november 2014).

Bezuinigingen verwerkt in subsidieplafonds 2015

Op basis van de 'Notitie Bezuinigingen op subsidies', die door Provinciale Staten op 9 november 2011 is vastgesteld, zijn subsidieplafonds met ingang van 2012 heroverwogen. Nadien is op deze notitie een voortgangsrapportage 'Bezuinigingen op subsidies' in juni 2012 gevolgd. De notitie en de voortgangsrapportage hebben tot een vierde (nu concreet voor het jaar 2015) neerwaartse bijstelling geleid van een aantal subsidieplafonds als onderdeel van de eerder aangekondigde taakstelling op subsidies. Dit betekent onder andere dat voor preventief jeugdbeleid en maatschappelijke participatie lagere begrotingssubsidies worden opgenomen. Dit blijkt uit onderstaande tabel begrotingssubsidies 2015.

Tabellen met de subsidiebedragen 2015

De totale subsidieomvang voor begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies worden in de onderstaande tabellen samengevat. Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen is opgenomen in de betreffende statenvoordracht 6704 van 25 juni 2014 en 6752 van 12 november 2014. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen.

Begrotingssubsidies 2015 in vergelijking met 2014

Programma

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2014

Maximaal te subsidiëren bedrag 2015

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade Zandmotor)

262.842

335.000

1

1.1

Veiligheidsregio Haaglanden (coördinerende taken Zandmotor)

45.000

45.000

1

1.1

Waterschap Rivierenland

0

150.000

1

1.2

Hoogheemraadschap van Rijnland (synergiegelden Kader Richtlijn Water)

94.000

94.000

1

1.2

Waterschap Hollandse Delta (synergiegelden Kader Richtlijn Water)

389.166

389.170

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

1.509.391

326.108

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid-Holland

70.000

300.000

1

1.5

Waterschap Hollandse Delta (akkerrandenbeheer en bodemdiversiteit)

0

250.000

1

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

0

139.422

1

1.5

Stichting Wandelnet

40.994

40.994

1

1.5

Stichting Landelijk Fietsplatform

35.893

35.894

2

2.2

Fietsersbond

41.955

41.955

2

2.3

Arriva NL (sociale veiligheid)

501.500

499.500

2

2.3

Connexxion Water (veerdienst Maassluis-Rozenburg)

175.314

134.741

2

2.3

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

161.534

165.572

2

2.4

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

250.000

125.000

1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid-Holland

324.114

324.114

3

3.4

Medical Delta

200.000

0

3

3.4

InnovationQuarter (voorheen ROM Zuidvleugel)

1.000.000

1.000.000

3

3.4

Stichting Biobased Delta

0

200.000

4

4.4

Stichting Tympaan Instituut

1.690.299

1.644.615

4

4.4

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

2.678.665

2.343.832

4

4.4

Stichting JSO - Jeugd

2.647.922

2.508.558

4

4.4

Stichting JSO - Wmo

3.950.264

3.253.159

4

4.5

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.644.843

1.644.843

4

4.5

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

200.000

200.000

4

4.5

Kunstgebouw

1.200.000

1.200.000

4

4.5

Zuid-Hollandse Popunie

125.000

125.000

4

4.5

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.000

20.000

4

4.6

Probiblio

5.000.139

5.000.139

4

4.5

SKR/S.E.O.P.

30.000

30.000

4

4.5

Bevrijdingsfestival

23.218

23.218

   

Totalen

24.312.053

22.589.834

Toelichting op de tabel:

  1. De kolom Maximaal te subsidiëren bedrag 2014 is gebaseerd op de meest recente besluitvorming over de verstrekking van deze subsidies.

  2. Uit de kolom Maximaal te subsidiëren bedrag 2015 blijkt welke organisaties op basis van de 'Notitie bezuinigingen op subsidies' en andere ontwikkelingen in 2015 subsidie ontvangen.

  3. In de kolom Maximaal te subsidiëren bedrag 2015 is nog geen loon- en prijscompensatie voor 2015 begrepen. Toevoeging van loon- en prijscompensatie gebeurt op grond van art. 35 van de Asv 2013 bij de subsidieverstrekking. Dit in relatie met de door Provinciale Staten gereserveerde gelden voor loon- en prijscompensatie in de Kadernota 2015-2018 (statenvoordracht 6699).

Boekjaar- en projectsubsidies 2015

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal

subsidieplafond

2014

Totaal

subsidieplafond 2015

1.6.36

 

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013

4.5

1.514.381

1.514.381

1.6.42

 

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

4.5

3.704.242

3.714.381

1.6.43

 

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013

   

0

 

overige

Overige paragrafen

2.2

100.020.000

100.800.000

 

10

Mobiliteitsmanagement

2.3

430.000

150.000

 

11

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

2.2

4.550.000

560.000

1.6.45

 

Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid-Holland

2.3

80.000

80.000

1.6.46

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.5

1.143.980

450.000

1.6.47

 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en Greenports Zuid-Holland

   

 

 

2

Planvorming Bedrijventerreinen

3.4

500.000

0

 

3

Planvorming Greenportlocaties

3.4

500.000

250.000

1.6.48

 

Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013

   

0

 

Hfd.1/par 1/2

Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid-Holland

4.3

111.369.866

0

 

Hfd.1/par 1/2

Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen

4.3

3.591.053

0

 

Hfd.3/par.2

Buiten provinciale plaatsingen

4.3

1.500.000

0

 

Hfd.3/par.1

Innovatie

4.3

1.385.543

0

 

Hfd.3/par.1

Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg

4.3

0

0

 

Hfd.3/par.1

Kwetsbare jongeren

4.3

900.000

800.000

 

Hfd.3/par.1

Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod

4.3

3.663.627

0

 

Hfd.3/par.1

Transitie pilot projecten

4.3

1.200.000

0

 

Hfd.3/par.3

Transitie jeugdzorg

4.3

 

0

   

Deelplafond: Holland Rijnland

4.3

1.288.623

0

   

Deelplafond: Midden Holland

4.3

696.875

0

   

Deelplafond: Zuid-Holland Zuid

4.3

1.426.258

0

1.6.51

 

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013

   

 

 

3

Deelplafond: bemiddeling

3.1

438.024

200.000

1.6.53

 

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid-Holland 2013

4.5

176.000

176.000

1.6.55

 

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

3.5

863.720

1.000.000

1.6.56

 

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking

4.1

250.000

250.000

1.6.59

 

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014

1.5

 

 

 

2.1

Integrale groenprojecten

1.5

18.600.000

0

 

2.2

Projectverkenningen

1.5

500.000

0

 

2.3

Pilots

1.5

1.500.000

0

 

3.1

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie

1.5

0

63.500

 

3.2

Projectsubsidie agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

500.000

 

3.3

Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

1.5

180.000

300.000

 

3.4.1

Projectsubsidie fietsen en wandelen

 

 

 

   

Artikel 43 lid b

1.5

180.000

180.000

   

Artikel 43 lid d, e, f, k en l

1.5

1.500.000

1.000.000

   

Artikel 43 lid h

1.5

1.000.000

500.000

   

Artikel 43 lid j

1.5

900.000

1.500.000

 

3.4.2

Verbetering van het landelijk netwerk voor de recreatietoervaart

1.5

600.000

600.000

 

3.4.3

Het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOP's)

1.5

150.000

150.000

 

3.5

Projectsubsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen

1.5

850.000

600.000

 

3.6

Projectsubsidie grootschalig Proef van Onderwaterdrainage

1.5

100.000

0

 

3.7

Projectsubsidie innovatie in afzetketens voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

500.000

 

3.8

Projectsubsidie voor systeeminnovaties grondgebonden landbouw in veenweidegebieden

1.5

0

600.000

 

3.9

Projectsubsidie groenparticipatie

1.5

2.670.000

1.000.000

 

3.10

Projectsubsidies kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden

1.5

4.000.000

4.000.000

 

3.11.1

Projectsubsidies verwerving ecologische verbindingen

1.5

1.000.000

1.000.000

 

3.11.2

Projectsubsidies voor de inrichting van ecologische verbindingen

1.5

500.000

500.000

 

4.1

Projectsubsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.5

135.000

135.000

 

4.2

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen

1.5

155.400

364.400

   

Totaal

 

276.712.592

123.437.662

Ter toelichting dient de volgende opmerking:

  1. Indien bij de subsidieverstrekking rangschikking aan de orde is, is dit vermeldt in de betreffende subsidieregeling.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding

Op basis van een wettelijk voorschrift wordt geregeld waarvoor subsidie wordt verstrekt. Hiertoe hebben Provinciale Staten de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) op 12 december 2012 vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden.

In de Asv zijn de uitgangspunten van het Uniform Subsidie Kader (USK) opgenomen. Deze betreffen:

Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Voor de subsidieregelingen, die in de tabel boekjaar- en projectsubsidies 2015 zijn opgenomen zijn regels vastgesteld en is het USK van toepassing. Daar waar Europese financiering van subsidies dan wel staatssteun aan de orde is, die niet verleend kan worden onder de de-minimisvrijstellingsverordening, is het USK niet van toepassing. Voor deze subsidies < € 125.000 dient naast verantwoording over de prestaties ook verantwoording over de kosten plaats te vinden.

Via deze arrangementensystematiek wordt een (verdere) vermindering van de administratieve lasten in het hele subsidieproces (dat bestaat uit de stappen aanvraag-verlening-uitvoering-verantwoording-vaststelling) bereikt door in ieder geval in twee van de drie arrangementen, processtappen van het subsidieproces minder zwaar in te vullen.

In de praktijk zien wij nu hoe de subsidieverstrekkingen over 2015 op basis van de arrangementensystematiek zijn verlopen. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren:

Toepassing arrangementen

Arrangement

Verleende beschikkingen

Verleende subsidies (€)

Aantal

% t.o.v. totaal

Bedrag

% t.o.v. totaal

0

Geen arrangement

191

38,1%

101.794.436

63,3%

1b

€ 0 - € 24.999

136

27,1%

1.977.195

1,1%

2

€ 25.000 - € 124.999

101

20,2%

5.893.611

3,6%

3

€ 125.000 of meer

73

14,6%

51.047.971

32,0%

Totaal

501

100,0%

160.713.214

100,0%

Ter toelichting op bovenstaande tabel dient het volgende:

  • De gepresenteerde cijfers in de bovenstaande tabel betreft verleende subsidies die binnen de provinciale organisatie zijn afgewikkeld. Over de verleende subsidies die door externe bureaus voor de provincie zijn afgedaan bestaat dit inzicht niet, omdat deze organisaties over andere subsidiesystemen beschikken dan wij. Deze kunnen niet op dezelfde wijze rapporteren.

  • Geen arrangement: voor subsidieverleningen, waarbij specifieke uitkeringen (o.a. gedeeltelijk voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer), de uitkering uit het Provinciefonds voor de Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 of Europese subsidies dan wel specifiek staatssteun vrijstellingen aan de orde zijn, geldt de arrangementsystematiek niet. Het betreft hier financieel gezien 63,3% van de verleende subsidies. Net als voor arrangement 3 geldt dat deze subsidies op basis van een inhoudelijke en een financiële verantwoording. worden vastgesteld.

  • De subsidies die onder de arrangementen 1b en 2 zijn verleend, beslaan 47,3% van het totaal aantal verleende subsidies, maar beslaan vanuit financieel opzicht nog geen 5% van het verleende bedrag. De verminderde controle op deze subsidies is hiermee in ieder geval proportioneel. Het financiële risico dat we over deze subsidies lopen is door de genomen beheersmaatregelen en het lage volume klein tot zeer klein te noemen. Naast de strengere controle op de begroting aan de voorkant en de steekproefsgewijze controle aan de achterkant, worden deze subsidies ook op behaalde prestaties beoordeeld. Vallen de prestaties lager uit, dan wordt er ook lager vastgesteld

  • De subsidies die onder arrangement 3 zijn verleend, beslaan 14,6% van het totaal aantal verleende subsidies en dit betreft financieel gezien 32% van de verleende subsidies.

2. Verantwoording benutting subsidieplafonds

In overeenstemming met de toepassing van de Asv en in relatie met de subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in de volgende paragrafen verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2015 is vastgesteld en zo nodig tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen.

In deze paragraaf wordt eveneens over de verleende project- en boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag.

2.1 Tabel project- en boekjaarsubsidies 2015 waarvoor wel subsidieplafonds werden vastgesteld

Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de aanvrager later zijn ingetrokken of buiten behandeling gesteld zijn. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal verleende, geweigerde en onderhanden subsidies niet overeen met het totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen bedragen in €.

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidie-

plafond 2015

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Geweigerde aanvragen

Onderhanden aanvragen

Afwijking plafond

     

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Bedrag

1.6.21

 

Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2013

1.5

6.394.000

916

5.188.995

916

5.188.995

       

1.205.005

   

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 2013

1,5

5.800.000

0

0

0

0

       

5.800.000

1.6.36

 

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013

4.5

1.514.381

27

4.817.046

8

1.514.361

18

2.459.309

   

20

1.6.42

 

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

4.5

4.435.631

65

4.693.415

62

4.266.415

2

260.000

   

169.216

1.6.43

 

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013

                     
 

overige

Overige paragrafen

2.2

100.800.000

150

85.670.037

137

84.793.484

   

3

319.795

16.006.516

 

10

Mobiliteitsmanagement

2.3

150.000

               

150.000

 

11

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

2.2

560.000

7

577.882

6

554.633

1

18.250

   

5.367

 

12 en 13

Veerprojecten en Veerinftrastructuur

2.4

588.399

3

436.403

3

417.003

       

171.396

 

12

Veerprojecten

2.4

0

               

0

 

13

Veerinfrastructuur

2.4

1.350.205

               

1.350.205

1.6.45

 

Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid Holland

2.3

80.000

3

80.000

3

80.000

       

0

1.6.46

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.5

400.000

7

271.147

6

246.607

   

1

24.540

153.393

1.6.47

 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en Greenports Zuid Holland

                     
 

3

Planvorming Greenportlocaties

3.4

250.000

6

140.100

6

127.650

       

122.350

1.6.48

 

Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013

                     
 

Hfd.3/par.1

Kwetsbare jongeren

4.3

800.000

5

671.791

5

671.791

       

128.209

1.6.51

 

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013

                     
 

3

Deelplafond : bemiddeling sanering verspreide glastuinbouw

3.1

200.000

1

15.000

1

15.000

       

185.000

1.6.53

 

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid Holland 2013

4.5

176.000

8

176.000

7

154.000

1

22.000

   

22.000

1.6.55

 

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op

3.5

1.000.000

54

215.831

54

215.831

       

784.169

1.6.56

 

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking

4.1

250.000

5

179.280

4

129.280

       

120.720

1.6.58

 

Subsidieregeling R-net Zuid Holland

                     
   

Deelplafond haltevoorzieningen HOV Corridor Leiden-Zoetermeer

2.2

1.500.000

               

1.500.000

   

Deelplafond gemeentelijke maatregelen HOV corridor Noordwijk-Schiphol

2.2

22.420.000

2

848.021

2

848.021

       

21.571.979

1.6.59

 

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid Holland 2014

1.5

                   
 

2.1

Integrale groenprojecten

1.5

11.886.000

28

7.549.949

27

10.049.949

   

3

41.000

1.836.051

 

2.2

Projectverkenningen

1.5

350.000

8

400.388

6

285.349

   

2

115.039

64.651

 

2.3

Pilots

1.5

1.250.000

7

533.294

2

159.250

   

5

374.044

1.090.750

 

3.1

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie

1.5

69.000

3

68.600

3

55.800

       

13.200

 

3.2

Projectsubsidie agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

4

211.500

1

67.500

   

3

144.000

432.500

 

3.3

Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

1.5

300.000

8

358.481

5

235.843

   

3

112.937

64.157

 

3.4.1

Projectsubsidie fietsen en wandelen

                     
   

Artikel 44 lid b (boerenlandpaden)

1.5

180.000

2

93.320

1

5.645

1

87.675

   

174.355

   

Artikel 44 lid d, e, f, k en l (basisroutenetwerk)

1.5

1.000.000

1

165.000

1

165.000

       

835.000

   

Artikel 44 lid h (wandelroutenetwerk)

1.5

2.047.300

17

1.497.872

6

518.273

   

11

979.599

1.529.027

   

Artikel 44 lid j (recreatief basisroutenetwerk)

1.5

2.000.000

8

2.013.423

7

2.000.371

       

-371

 

3.4.2

Verbetering van het landelijk netwerk voor de recreatietoervaart

1.5

600.000

6

511.889

5

496.889

   

1

15.000

103.111

 

3.4.3

Het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOP's)

1.5

150.000

3

73.000

3

73.000

       

77.000

 

3.5

Projectsubsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen

1.5

600.000

1

42.347

1

42.347

       

557.653

 

3.7

Projectsubsidie innovatie in afzetketens voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

2

234.037

1

34.037

   

1

200.000

465.963

 

3.9

Projectsubsidie groenparticipatie

1.5

1.395.000

22

2.106.743

13

1.281.629

   

9

825.114

113.371

 

3.10

Projectsubsidies kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden

1.5

3.908.750

14

5.089.967

9

2.952.102

   

3

1.162.865

956.648

 

3.11.1

Projectsubsidies verwerving ecologische verbindingen

1.5

1.000.000

4

271.693

3

271.693

       

728.307

 

3.11.2

Projectsubsidies voor de inrichting van ecologische verbindingen

1.5

500.000

               

500.000

 

4.1

Projectsubsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.5

135.000

11

142.296

9

70.944

   

2

70.045

64.056

 

4.2

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen

1.5

364.400

59

360.977

35

300.010

19

23.993

4

14.195

64.390

1.6.61

 

Subsidieregeling Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid Holland

2.4

900.000

7

900.000

       

7

900.000

900.000

 

3

Mobiliteitsmanagement binnen Beter Benutten

2.4

172.250

1

39.055

 

 

 

 

1

39.055

172.250

 

4

Verduurzaming waterbusvloot

2.4

1.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600.000

1.6.62

 

Regionale netwerken topsectoren Zuid Holland

3.4

2.500.000

12

2.371.638

8

1.662.500

1

294.332

3

414.806

837.500

1.6.63

 

Bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid Holland 2015

4.1

250.000

               

250.000

1.6.64

 

Cofinanciering EFRO Zuid Holland

3.4

5.450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

5.450.000

 

1

Cofinanciering EFRO - toepassen nw kennis

3.4

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

 

2

Cofinanciering EFRO- verkleinen aandeel fossiele brandstoffen

3.4

1.250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250.000

 

3

Grensoverschrijdend Interreg-A

3.4

3.000.000

8

863.606

8

783.149

1

80.457

   

2.216.851

 

4

Investeringsvermogen verbeterde toegang

3,4

4.150.000

               

4.150.000

1.6.65

 

MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 en 3

Innovatieprojecten en haalbaarheidsprojecten

3.4

2.100.000

140

5.506.389

60

2.096.057

80

3.410.332

0

0

3.943

 

4 en 5

R&D samenwerkingsprojecten klein en groot

3.4

4.900.000

64

13.626.159

21

4.887.110

43

8.739.049

0

0

12.890

   

Totalen

 

205.676.316

1.699

149.012.571

1.455

127.717.518

167

15.395.397

62

5.752.034

77.958.798

Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2015

Hier onder worden grote (> € 0,1 mln) onderschrijdingen van de subsidieplafonds toegelicht.

2.2 Onderschrijdingen

Hieronder worden de grote onderschrijdingen (> € 0,1 mln) toegelicht. In onderstaande tabel zijn de minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een nadere toelichting gegeven.

Subsidie-regeling nummer

Paragraaf

Titel van de subsidieregeling

Minder / geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.21

 

Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2013 en Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 2013

X

 

1.6.42

 

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

 

De afwijking van het subsidieplafond 2015 voor de erfgoedlijnen is te verklaren doordat een project uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2015 (van € 167.500) niet is doorgegaan. Achterliggende reden is dat de aanvrager de benodigde (co)financiering niet heeft kunnen realiseren.

1.6.43

 

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013

X

Het subsidieplafond van de overige paragrafen voor de Brede Doel Uitkering sluit aan bij de bestedingen van het Bestedingsplan 2015 verminderd met de bedragen die voor de deelplafonds zijn vastgesteld.

Uiteindelijk blijken er voor € 85,8 mln aan aanvragen in 2015 afgehandeld te zijn. Door de jaarlijks in hoogte verschillende toekenningen binnen de BDU zijn er ieder jaar verschillen tussen het geraamde subsidieplafond en de toegekende subsidies. Het verschil van € 16 mln heeft geen consequenties voor de uitvoering van de BDU omdat de middelen terugvloeien in de OVP BDU. De Veren en veerinfra stonden eerst op een meerjarig plafond dat liep tot 2017. In het najaar van 2015 is door uitwerking van het coalitieakkoord een wijziging opgetreden. Van het plafond voor veerinfra is voor € 417.003 aan subsidies verleend. Het resterende bedrag van € 171.396 is nog beschikbaar en zal worden verstrekt totdat het plafond is bereikt of totdat de de termijn van de eindtermijn is verstreken. De veren zelf gaan lopen via een revolverend verenfonds en dan is er alleen nog sprake van subsidie op het rentevoordeel.

1.6.46

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

X

 

1.6.47

 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en Greenports Zuid-Holland

   
 

3

Planvorming Greenportlocaties

X

.

1.6.48

 

Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013

   
 

Hfd.3 par 1

Kwetsbare jongeren

 

De subsidie is voor 2015 beschikbaar gesteld onder de conditie dat het project kwetsbare jongeren ook in 2014 werd uitgevoerd en dat de gemeenten na 2015 het project kwetsbare jeugd - voor eigen rekening - continueren. De eerste ervaringen van de gemeenten over 2014 hebben geleid tot bijstelling van de aanvragen voor 2015. Dat verklaart dat nog niet alle beschikbare middelen door de subsidieaanvragers voor 2015 zijn benut.

1.6.51

 

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013

   
 

3

Deelplafond: bemiddeling sanering verspreide glastuinbouw

X

 

1.6.55

 

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op

X

 

1.6.56

 

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking

X

 

1.6.58

 

Subsidieregeling R-net Zuid-Holland

X

 

1.6.59

 

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014

   
 

2.1, 2.3, 3.2, 3.4.1, 3.5, 3.7, 3.10 en 3.11

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014

X

 
 

3.9

Projectsubsidie groenparticipatie

 

Het aantal ontvangen aanvragen (22) oversteeg het beschikbare subsidieplafond. Een negental aanvragen zijn nog in behandeling voor een totaal bedrag van € 825.114. De verwachting is dat het subsidieplafond in zijn geheel wordt benut.

1.6.61

 

Subsidieregeling Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid-Holland

 

Er zijn 7 aanvragen in behandeling voor een totaal bedrag van € 900.000, waarmee bij de toekenning daarvan het subsidieplafond wordt benut.

 

3

Mobiliteitsmanagement binnen Beter Benutten

X

 
 

4

Verduurzaming waterbusvloot

X

 

1.6.62

 

Regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland

X

Er zijn acht subsidieaanvragen voor een totaal bedrag van €1.662.500 verstrekt. Drie aanvragen zijn voor een bedrag van € 414.806 in behandeling.

1.6.63

 

Bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015

X

 

1.6.64

 

Cofinanciering EFRO Zuid-Holland

 

De deelplafonds voor deze subsidieregeling betreffen plafonds tot en met 2020. Voor 2015 is hiervan € 783.149 verstrekt. De rest van deze deelplafonds gaan over naar de volgende jaren.

3. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2015 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld

Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2015 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.

Bedragen x € 1

Subsidie-regeling

Par.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Onderhanden

aanvragen

    

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.50

 

Algemene subsidieverordening: Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018

2.4

35

12.417.751

34

12.341.838

1

149.400

1.6.52

 

Fietsprojecten 2013

2.2

29

4.785.023

20

3.393.615

7

1.136.534

1.6.66

 

Natuurcompensatie Rijnlandroute

1.5

5

394.108

4

316.129

   

1.6.49

 

Kwaliteitsnet goederenvervoer

2.2

2

1.287.996

   

1

611.748

   

Totalen

 

71

18.884.878

58

16.051.582

9

1.897.682

4. Tabel begrotingssubsidies 2015

In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen van hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht.

(Bedragen x € 1)

Progr.

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2015

Verleend

Afwijking

Reden van de afwijking

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor)

341.198

260.303

80.895

Deel gaat via een overeenkomst

1

1.1

Waterschap Rivierenland

150.000

 

150.000

Niet aangevraagd

1

1.2

Hoogheemraadschap van Rijnland (synergiegelden Kader Richtlijn Water)

94.000

 

94.000

Eerder meerjarig verleend

1

1.2

Waterschap Hollandse Delta (synergiegelden Kader Richtlijn Water)

389.170

 

389.170

Eerder meerjarig verleend

1

1.4

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

1.462.322

 

1.462.322

Niet aangevraagd

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

1.697.303

1.697.303

0

 

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid-Holland

300.000

277.762

22.238

Minder aangevraagd

1

1.5

Waterschap Hollandse Delta (akkerrandenbeheer en bodemdiversiteit)

250.000

250.000

0

 

1

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

118.631

20.791

Minder aangevraagd

1

1.5

Stichting Wandelnet

40.994

 

40.994

Eerder meerjarig verleend

1

1.5

Stichting Landelijk Fietsplatform

35.894

 

35.894

Eerder meerjarig verleend

1

1,5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

24.713

 

24.713

Niet aangevraagd

2

2.2

Fietsersbond

42.731

42.731

0

 

2

2.2

Arriva NL (sociale veiligheid)

499.500

499.500

0

 

2

2.2

Rijkswaterstaat (Sandelingenknoop)

350.000

 

350.000

Niet aangevraagd

2

2.2

Rijkswaterstaat (Spitsstroken A15)

2.340.000

 

2.340.000

Niet aangevraagd

2

2.3

Connexxion Water (veerdienst Maassluis-Rozenburg)

134.741

134.741

0

 

2

2.3

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

168.635

165.572

3.063

 

2

2.4

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

125.000

125.000

0

 

1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid-Holland

330.110

330.110

0

 

3

3.4

Innovation Quarter (voorheen ROM Zuidvleugel)

1.000.000

1.000.000

0

 

3

3.4

Stichting Biobased Delta

200.000

 

200.000

Niet aangevraagd

4

4.4

Stichting Tympaan Instituut

1.675.040

1.675.040

0

 

4

4.4

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

2.387.193

2.387.193

0

 

4

4.4

Stichting JSO - Jeugd

5.868.308

5.868.140

168

 

4

4.5

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

0

 

4

4.5

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

0

 

4

4.5

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

0

 

4

4.5

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

0

 

4

4.5

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.370

20.000

370

 

4

4.6

Probiblio

5.092.642

5.092.642

0

 

4

4.5

SKR/S.E.O.P.

30.555

30.555

0

 

4

4.5

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

0

 
   

Totalen

28.441.975

23.227.357

5.214.618

 

5. Tabel incidentele subsidies 2015

Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2015.

Bedragen x € 1

Subsidie-regelingnr.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.50

Algemene subsidieverordening

diversen

35

7.207.861

15

 

6.104.750

6. Relatie Uniform Subsidie Kader (USK) tot het beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O)

In het kader van de het USK is het beleid ontwikkeld op onder andere het misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en zijn procedures aangepast en opnieuw beschreven. Het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) maakt onderdeel uit van het Uniform Subsidiekader(USK). De gedachte erachter is dat het vertrouwen en de vereenvoudigde vaststelling een strengere handhaving/controle met zich meebrengt. Aan de subsidieverlening is verbonden dat een verandering in het subsidieplan tijdig moet worden gemeld (bijvoorbeeld een wijziging in de begroting of looptijdverlenging). Dit betreft echter maar een klein aantal nalatigheden, waar onder andere een te late melding (juist hetgeen waar het M&O-beleid om draait) niet in is vermeld.

De huidige toepassing van het M&O-beleid op vast te stellen subsidies stuit in de praktijk op problemen. Het besluit is niet in alle voorkomende gevallen volledig juridisch afgedekt. In afwachting van de ontwikkeling van nieuw beleid wordt met het M&O-beleid tijdelijk terughoudend omgegaan. Aangepast beleid is nu voorzien aan het eind van het tweede kwartaal 2016. Hierbij worden de aanbevelingen van hierna genoemde evaluatie gebruikt.

7. Hoe verder het USK evalueren

Analoog aan het Rijk is twee jaar na de inwerkingtreding van het USK een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de wijze waarop het USK bij de provincies is geïmplementeerd. Ten behoeve hiervan is budget beschikbaar gesteld vanuit het IPO. De evaluatie is uitgevoerd door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten (Pels). Er zijn 23 aanbevelingen op diverse vlakken naar voren gekomen. Provinciebreed geldt dat nog niet alle controlemechanismen van het USK volledig zijn geïmplementeerd. In het bijzonder de meldingsplicht en het beleid om misbruik te voorkomen (M&O-beleid). Lastenverlichting (aan de kant van de provincies) is niet aan de orde in de implementatiefase omdat implementatie tijd en menskracht kost. De 23 aanbevelingen gelden niet allemaal voor de provincie Zuid-Holland

Tevens heeft Pels de evaluatie toegespitst op de Zuid-Hollandse situatie. Dit heeft geleid tot 31 aandachtspunten voor de subsidiepraktijk van Zuid-Holland. Deze liggen in het verlengde van de aanbevelingen uit de IPO-evaluatie en gaan onder andere over de meldingsplicht en het M&O-beleid.