Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

De Paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland heft op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo) en de heffing voor Grondwaterbeheer. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige twee heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Meerjarenraming

De meerjarenraming van de opbrengsten uit de lokale heffingen is opgenomen in onderstaande tabel.

Opbrengsten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Begroting 2014 na Voorjaarsnota

Begroting 2015

Meerjaren­raming 2016

Meerjaren­raming 2017

Meerjaren­raming 2018

opcenten MRB

305.347

325.000

330.000

331.000

333.000

334.000

Precario

730

850

1.050

1.050

1.050

1.050

Wabo leges

2.463

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Grondwaterbeheer

1.363

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

Totaal

309.904

330.420

335.620

336.620

338.620

339.620

Toelichting op de heffingen

Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting

Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten (tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting) het opcententarief vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief voor 2015 bedraagt 109,2 opcenten.

In 2014 bedroeg het opcententarief van Zuid-Holland 95,0 opcenten. Om de lastenverhoging voor de burger te beperken wordt voorgesteld om het opcententarief niet te verhogen. Hierdoor neemt de relatieve lastendruk (dat wil zeggen de verhouding tussen het feitelijke en het maximaal toegestane tarief) de komende jaren af.

De inkomsten nemen in 2015 toe als gevolg van een lichte groei van het wagenpark en van een toename van het gemiddelde gewicht van de auto’s. Dit laatste is het gevolg van de vervallen vrijstelling voor milieuzuinige auto’s. Nu deze vrijstelling vervallen is, blijkt dat bij inruil wordt gekozen voor de aanschaf van een grotere (en zwaardere) auto.

Verordening precariobelasting Zuid-Holland

De provincie heft precariobelasting ‘voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde provinciale grond’. In de bij de Verordening precariobelasting behorende tarieventabel zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. In 2014 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd. Voor 2015 wordt voorgesteld om de tarieven wederom niet te indexeren. In de tarieventabel voor 2015 wordt een nieuw belastbaar feit en een daaraan gekoppelde tariefcode voorgesteld. De huidige tarieventabel voorziet niet in de specifieke behoefte van dit nieuwe belastbare feit en heeft betrekking op de exploitatie van bloemenstallen gedurende de openstelling van de Keukenhof te Lisse.

Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo)

Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC/BRZO), maar met de inwerkingtreding van de Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken.[4] Voorheen waren deze taken de bevoegdheid van gemeenten. De uitvoering hiervan ligt bij de omgevingsdiensten. De provincie int voor de aanvragen BRIKS leges, die in belangrijke mate de kosten moeten dekken. De Wabo legesverordening is herzien en hernoemd als Legesverordening Omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013.

Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland

Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water.

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing.

In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven.

Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar (bedragen in €)

2012

2013

2014

2015

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

239

239

227

231

De gemiddelde lastendruk stijgt licht vanwege de stijging van het gemiddelde gewicht van het wagenpark.

IPPC staat voor Integrated Prevention and Control, BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. BRIKS staat voor Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland heft op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), de heffing voor Grondwaterbeheer en de heffing voor de Nazorg van stortlocaties. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten.

De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Meerjarenraming

De meerjarenraming van de opbrengsten uit de lokale heffingen is opgenomen in onderstaande tabel.

Lokale heffingen

Opbrengsten
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening
2014

Primaire Begroting
2015

Gewijzigde Begroting
2015

Jaarrekening 2015

Verschil gewijzigde Begroting - Jaarrekening

Alg. grondwaterbeheer

1.308

1.370

1.370

1.715

345

opcenten motorrijtuigenbelasting

327.677

330.000

333.000

331.616

-1.384

Precario en leges

1.431

1.050

1.050

1.005

-45

Uitvoering Wabo

1.580

3.200

2.700

2.131

-569

Totaal

331.996

335.620

338.120

336.467

-1.653

Toelichting op de heffingen

Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting

Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten (tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting) het opcententarief vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief voor 2015 bedraagt 109,2 opcenten.

Ontwikkelingen in het wagenpark in 2015 die direct van invloed zijn op de inkomsten uit de MRB is het aantal auto's, en het gemiddeld gewicht. In de Najaarsnota is de raming naar boven bijgesteld. Door de aantrekkende economie is de verwachting in 2015 meer auto's te verkopen. Dit betreft niet alleen vervanging, maar ook uitbreiding van het wagenpark in Zuid-Holland. In de raming van de opcenten voor de Begroting 2015 was gerekend met een groei van 0,5%. De definitieve opbrengst is fractioneel onder de bijgestelde raming gebleven en geeft aan dat de bijstelling van het budget terecht is geweest.

Verordening precariobelasting Zuid-Holland

precariobelasting wordt geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie Zuid-Holland.

In de verordening precariobelasting zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. Voor het belastingjaar 2015 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd. De heffingen 2015 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel.

Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo)

Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel BRIKS. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC/BRZO), maar met de inwerkingtreding van de Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken*. Voorheen waren deze taken de bevoegdheid van gemeenten. Voor de uitvoering hiervan heeft de provincie niet zelf de expertise in huis gehaald. De provincie heeft deze taak belegd bij de omgevingsdiensten. Over de BRIKS-onderdelen van een vergunning mag de provincie leges heffen. De geïnde leges dekken grotendeels de kosten gemaakt ten behoeve van de BRIKS-onderdelen en voor de integratie daarvan in de Omgevingsvergunning.

De Wabo-legesverordening is in 2012 herzien en benoemd als Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013. Deze is nog steeds van kracht. De heffingen 2015 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel.

Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland

Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening tarieventabel.

Verordening Nazorgheffing gesloten stortplaatsen

Het Fonds Nazorg is een zelfstandig rechtspersoon. Provinciale Staten stellen jaarlijks het tarief van de heffing vast. Het feit dat de nazorgheffing wordt opgelegd door de provincie is aanleiding om de heffing hier te noemen. De heffing heeft echter geen effect op de provinciale begroting. De heffingen 2015 zijn opgelegd conform de bij de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland behorende tarieventabel.

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing.

In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven.

Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar (bedragen in €)

2012

2013

2014

2015

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

240

212

231

231

De lastendruk is iets meer toegenomen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de toename van het gemiddeld gewicht van het wagenpark.

* IPPC staat voor Íntegrated Pollution Prevention and Control'; BRZO staat voor 'Besluit Risico Zware Ongevallen'. BRIKS staat voor 'Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop'.