Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

 

Exploitatie & Reserves
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke
Begroting
2015

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Begroting 2015 na
wijziging

Jaar-
rekening
2015

Vergelijking Begroting
2015
na wijziging
Rekening
2015

 

Programma

             

1

Groen en Water

176.806

155.986

20.587

-31.882

144.691

131.532

13.159

2

Mobiliteit en Milieu

445.105

369.221

20.824

2.118

392.163

378.030

14.132

3

Ruimte, Wonen en Economie

75.591

62.938

14.586

-7.028

70.496

52.567

17.929

4

Bestuur en Samenleving

190.163

71.428

-4.484

-1.875

65.069

58.898

6.171

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

7.557

2.408

472

-847

2.033

1.625

408

6

Middelen

9.370

31.413

5.784

-4.261

32.936

37.320

-4.384

 

Totaal Lasten

904.593

693.393

57.769

-43.775

707.388

659.972

47.416

 

Programma

             

1

Groen en Water

56.824

44.215

18.514

-13.853

48.876

41.820

-7.056

2

Mobiliteit en Milieu

127.471

121.317

10.460

1.887

133.664

129.006

-4.658

3

Ruimte, Wonen en Economie

16.646

1.615

3.880

1.937

7.432

5.089

-2.343

4

Bestuur en Samenleving

122.922

819

0

0

819

1.438

619

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

131

0

0

0

0

4

4

6

Middelen

556.057

510.366

10.107

3.095

523.568

529.035

5.467

 

Totaal Baten

880.051

678.333

42.960

-6.934

714.359

706.391

-7.969

 

Totaal saldo van baten en lasten

-24.542

-15.060

-14.809

36.841

6.972

46.419

39.448

 

Programma

             

1

Groen en Water

27.009

26.714

-410

-3.617

22.686

22.520

-167

2

Mobiliteit en Milieu

179.337

36.251

17.254

3.121

56.626

52.962

-3.664

3

Ruimte, Wonen en Economie

15.218

14.353

11.098

1.730

27.181

17.447

-9.734

4

Bestuur en Samenleving

1.212

2.047

1.525

0

3.572

1.529

-2.043

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

4.245

1.400

473

116

1.989

1.581

-409

6

Middelen

17.953

312

16.199

1.019

17.530

29.742

12.212

 

Totaal Bijdrage uit reserve

244.975

81.076

46.139

2.368

129.584

125.781

-3.803

 

Programma

             

1

Groen en Water

21.258

1.762

4.650

15.809

22.221

22.221

0

2

Mobiliteit en Milieu

125.998

55.272

21.662

4.012

80.947

80.641

306

3

Ruimte, Wonen en Economie

24.028

2.421

5.560

16.013

23.994

22.105

1.889

4

Bestuur en Samenleving

1.147

0

0

464

464

464

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

3.200

600

0

0

600

600

0

6

Middelen

16.034

5.960

-542

2.912

8.330

8.330

0

 

Totaal Storting in reserve

191.666

66.016

31.330

39.209

136.556

134.362

2.194

 

Resultaat

28.767

0

0

0

0

37.839

37.839

Toelichting begrotingswijzigingen

Programma 1

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 20,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 0,1

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Op basis van het geactualiseerde projectplan Europese Unie (EU)-Interregproject Raingain worden de lasten verhoogd met € 0,1 mln.

- € 3,3

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Op basis van het op 4 november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2015 en de daarin opgenomen programmering worden de binnen dit doel hiervoor benodigde middelen bijgesteld.

- € 0,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Dit betreft de geraamde afwaardering van de RodS-gronden in het bezit van de provincie ultimo 2015.

- € 12,0

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Het projectplan voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) Buijtenland van Rhoon is geactualiseerd.

- € 0,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

In 2015 worden transitiekosten gemaakt voor de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) en de implementatie van het Toekomstig beheer Recreatiegebieden.

+ € 0,1

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Overheveling prijscompensatiemiddelen naar doel 1.4 ten behoeve van prijsindexatie van subsidies Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

+ € 0,1

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Dit betreft de verwerking van Motie 390 (oktober 2012), waarin Provinciale Staten het college hebben gevraagd om niet voorziene hogere loonkosten ten laste te laten komen van de desbetreffende programma's.

- € 1,7

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Bijstelling middelen op basis van het op 4 november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) 2015 en de daarin opgenomen programmering.

- € 1,7

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Betreft grotendeels de afwaardering van de EHS-gronden in het bezit van de provincie ultimo 2015.

- € 0,8

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

De uitvoering van de Natura2000 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / beheerplannen kende in 2014 vertragingen waardoor de uitvoering van maatregelen naar 2015 en verder, verschuiven.

- € 0,1

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Vanuit doel 1.3 worden prijscompensatiemiddelen ten bedrage van € 0,1 mln overgeheveld naar doel 1.4.

- € 1,0

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Het betreft € 1,0 mln aan extra lasten voor met name plattelandsontwikkelingsprogramma en agrarische structuurversterking uit het UPG.

+ € 1,0

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Het projectplan Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam ( IODS) is geactualiseerd. Dit leidt tot € 1,3 mln minder inzet uit de programmareserve 1 IODS en € 0,3 mln bijdrage derden.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 18,5 mln verhoogd. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,1

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Van de EU wordt een bijdrage ontvangen voor het project Raingain (zie ook toelichting bij de lasten).

+ € 14,1

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als gevolg van wijziging van de lasten wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast.

+ € 0,2

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Voor het project Balij/Bieslandse Bos wordt een bijdrage van derden ontvangen. Zie toelichting bij de lasten.

+ € 2,8

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

De bij NJN extra begrote lasten van dit doel worden (grotendeels) gedekt uit overlopende passiva (OVP).

+ € 0,6

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Voor de Natura 2000 beheerplannen / PAS ontvangt de provincie een bijdrage vanuit de EU (POP3) van € 0,2 mln. Verder ontvangt de provincie voor het project Deltanatuur een bijdrage van derden van € 0,4 mln.

+ € 0,3

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Voor het project IODS worden extra baten ontvangen. Zie de toelichting bij de lasten.

+ € 0,6

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Voor het UPG wordt een bijdrage van de Europese Unie ontvangen (POP3).

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 31,8 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,2

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Betreft de aanpassing van de planning van de dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven waar het aanleggen van de klimaatdijk onderdeel van uitmaakt.

+ € 0,1

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Overige kleine wijzigingen.

+ € 10,0

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Voor de waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer is in de begroting 2015 € 10 mln beschikbaar gesteld. Dit kan worden ingebracht in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) zal worden gefinancierd.

+ € 4,6

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

De bijstellingen betreffen met name een wijziging in de fasering van de grondverwerving en –inrichting voor het Project Bentwoud en Balij/Bieslandse Bos.

+ € 7,6

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Bijstelling van de fasering voor grondverwerving en –inrichting Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR): Buitenland van Rhoon, waardoor de lasten naar navolgende jaren verschuiven.

- € 1,2

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Overig, administratief.

+ € 6,4

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

De uitvoering van de projecten Gouwe Wiericke, Deltanatuur en Groene Waterparel verloopt trager dan gepland mede door afsluiten van gebiedsafspraken met de regio.

+ € 0,8

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Administratieve bijstellingen.

+ € 0,7

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam ( IODS): dit jaar worden de laatste tranches van de subsidies Recreatieve route structuren, Sanering glas en Groen boeren uitgekeerd. Verder heeft de aanbestedings procedure voor de realisatie van de Eco-passage wat meer tijd gekost dan oorspronkelijk gepland waardoor een deel van de kosten naar 2016 verschuiven.

+ € 2,7

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Voornamelijk administratieve wijzigingen.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 13,9 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Projectresultaat van het project Groen Blauwe Slinger (GBS).

- € 7,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de PMR wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

- € 5,0

oel 1.4 Behoud van biodiversiteit

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het UPG wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

- € 0,1

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Overig.

- € 1,9

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Deze wijziging betreft een bijstelling van planning.

Zie toelichting bij de lasten (IODS).

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 13,2 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

+ € 0,8

v

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Subsidieafrekening voor Zwakke Schakels € 0,5 mln is vrijgevallen. Overige € 0,3 mln kleine verschillen binnen budget.

- € 0,5

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Nadeel door grondwaterheffing, voordeel door apparaatslasten en overige kleinere verschillen.

+ € 0,3

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Diverse verschillen door samenwerkingsverbanden. Opvallendste zijn de onderschrijding project PMR met €1mln door een veranderde manier van werken en € 1,1 mln overschrijding voor extra werkzaamheden bij de G.Z-H.

+ € 3,1

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Gewijzigde planning grondtransacties en subsidies aanleg en inrichting EHS (€ 1,8 mln (n)). Vertragingen aanbestedingsprocedures (€ 4,9 mln (v)).

+ € 4,3

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Verlaagde storting OVP Ontwikkelopgave natuur als gevolg van lagere grondopbrengsten project Grond-voor-Grond.

+ € 2,4

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Vertraging in de uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en beheerplannen van natuurgebieden in het kader van Natura 2000.

- € 0,5

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Voor het SNL (agrarisch) natuurbeheer zijn, volgens de opgave van het RVO, meer subsidies verstrekt dan was geraamd

+ € 3,2

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Bijstelling planning Agrarische Structuurverstrerkting (PRAS), subsidie afrekening Nota Ruimte projecten veenweidegebieden.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 7,1 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

+ € 0,3

v

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Voor de Zandmotor zijn meer middelen (€ 0,3 mln) dan gepland ten laste van de OVP gebracht.

+ € 0,3

v

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Meer baten uit hoofde van grondwaterheffingen over voorgaande jaren.

- € 0,8

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Lagere onttrekkingen uit OVP's door lagere lasten (€ 2 mln ), extra baten irt extra werkzaamheden G.Z-H.

- € 6,9

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Door lager kostenniveau, lagere onttrekkingen uit OVP's; door vertragingen in uitvoering minder ontvangsten EU-gelden.

- € 0,1

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Door vertragingen in uitvoering minder ontvangsten EU-gelden.

Programma 2

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 20,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 4,0

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

In 2014 zijn minder projecten geactiveerd dan begroot, waardoor de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) in 2014 lager zijn.

+ € 4,7

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

In 2015 worden meer activteiten voor derden uitgevoerd die één op één worden doorbelast (zie baten).

- € 0,9

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Een aantal (functionele verbeterings)projecten wordt geactiveerd waar deze eerste begroot waren ten laste van de exploitatie.

+ € 0,2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Vanwege diverse kleine mutaties binnen dit doel.

+ € 0,6

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Door vertragingen in 2014 wordt extra werk in 2015 uitgevoerd, projecten komen ten laste van de exploitatie die eerst begroot waren als investeringen.

- € 1,8

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

In 2014 zijn minder projecten geactiveerd dan begroot, waardoor de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) in 2015 lager zijn.

- € 0,6

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Vanwege de verdeling van de nog resterende taakstelling uit de afgehandelde motie 390 (Motie Démoed).

- € 0,2

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Door lagere verwachte apparaatslasten.

+ € 2,7

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Enerzijds wordt (meer) ingezet op brandstofcelbussen, anderzijds worden activiteiten overgeheveld naar doel 2.4.

+ € 3,1

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Dekking van de 2e tranche subsidieregeling milieumaatregelen.

+ € 15,2

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Inzet in Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.

+ € 1,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Vanwege diverse kleine mutaties binnen dit doel.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 10,5 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 4,7

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

In 2015 worden meer activteiten voor derden uitgevoerd die één op één worden doorbelast (zie lasten).

+ € 1,2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Verkoop van een steunpunt die later in dezelfde regio wordt herbouwd.

+ € 0,9

Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid

Door wijziging van het kasritme stijgen de baten.

+ € 1,3

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Per saldo een hogere bijdrage uit de OVP.

+ € 2,5

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Per saldo een hogere bijdrage uit de OVP en hogere baten.

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 2,1 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 3,4

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Vanwege complexiteit en procedures is meer voorbereidingstijd benodigd. Daarnaast schuift de planning op door afstemming met de omgeving. (N217ABC, N218-N496, N460A).

- € 3,0

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

In april 2015 is een schip tegen de hefbrug in Waddinxveen gevaren. De schadekosten komen uit op € 2 mln. Daarnaast zijn er diverse flankerende maatregelen getroffen om de overlast te beperken, zoals een pontje en verkeersmaatregelen. De kosten daarvoor betreffen circa € 1 mln.

- € 0,9

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

In 2015 worden er werkzaamheden voor derden uitgevoerd en deze worden één op één doorbelast, resulterend in baten. Bij de Voorjaarsnota 2015 waren de bedragen nog niet bekend.

- € 2,2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).

- € 1,9

Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid

Op basis van het nieuwe MPI 2016-2030 vindt bijstelling plaats van de kasritmes van de exploitatieprojecten.

+ € 0,7

Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid

In 2015 worden 2 subsidies afgerekend die in eerdere jaren zijn toegekend voor P&R voorzieningen. De afrekeningen leiden tot een terug ontvangst van € 0,7 mln.

+ € 0,5

Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid

Een deel van de in eerdere jaren toegekende prijscompensatie wordt in 2015 niet ingezet. Conform de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord blijven de middelen beschikbaar voor mobiliteit en worden daartoe in de reserve gestort.

- € 0,4

Doel 2.2 Een betere bebereikbaarheid en verkeersveiligheid

Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).

- € 0,1

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).

+ € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door de afwijzing van de EU subsidie Life Clinsh voor 2015 vervalt ook de cofinanciering.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Bij Najaarsnota 2012 is in de begroting een stelpost opgenomen om de dekking van de benodigde incidentele en structurele middelen voor de vorming van de RUD's administratief inzichtelijk te maken. In deze Najaarsnota valt het laatste bedrag (€ 0,4 mln) vrij en kan de stelpost worden gesloten.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Het budget omgevingsdiensten wordt niet volledig besteed.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Wijziging als gevolg van kostenverdeling (technisch).

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 1,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,9

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Zie toelichting lasten.

+ € 0,1

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Fietsparkeren. De uitgaven voor het fietsparkeren worden gedekt uit de gereserveerde middelen in de OVP BDU.

+ € 0,9

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De lasten van het regionaal samenwerkingsproject voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied met de gemeente en stadsregio Rotterdam worden deels gedekt door € 0,9 mln EFRO subsidie. Als gevolg hiervan kan de geraamde bijdrage uit de reserve Luchtkwaliteit komen te vervallen.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 14,1 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 1,0

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Een aantal trajecten hebben vertraging opgelopen omdat er meer voorbereidingstijd benodigd was vanwege complexiteit van de constructies.

€ 2,1

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Lagere apparaatslasten.

€ 0,9

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastruur.

Er is minder uitgegeven aan gladheidsbestrijding als gevolg van een zachte winter.

€ 0,4

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastruur.

Het volledige herstel en juridische afhandeling voor aanvaring van de Hefbrug Waddinxveen zijn nog niet afgerond.

€ 8,1

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Door afwijkingen van uitgaven ten opzichte van bestedingsplan ten laste van de BDU-middelen zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd.

€ 0,1

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Deze afwijking betreft een bijstelling van de planning op verschillende trajecten.

€ 0,3

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De kosten van onderzoek en monitoring zijn lager uitgevallen dan begroot.

€ 0,4

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Er is voornamelijk inzet op het gebied van regionale samenwerking benodigd geweest voor Bereik en niet voor andere regionale samenwerkingen.

€ 8,7

v

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

De lasten zijn lager als gevolg van verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten van het Rijk en de realisatie van de prestaties conform het bestedingsplan.

€ 2,9

v

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

In de gunning van de concessie openbaar vervoer over de weg Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee is de inzet van een aantal brandstofcelbussen opgenomen, welke niet gerealiseerd is in 2015.

€ 0,9

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De subsidies voor de SCR- katalysatoren zijn lager uitgevallen dan begroot.

€ 1,2

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) zijn door vertragingen in de uitvoering de kosten voor de container terminal niet gerealiseerd.

€ 0,5

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De besteding voor Omgevingsveiligheid hebben een lichte achterstand opgelopen.

€ 0,5

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Er zijn geen kosten gemaakt in het kader van opleggen van dwangsommen.

€ 1,4

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Dor achterblijvend aantal bouwaanvragen zijn de lasten lager

€ 0,4

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Er is minder uitgegeven op Clean Inlands Shipping en Ontgassende schepen.

€ 0,4

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Bij de omgevingsdiensten is op diverse kleine posten minder uitgegeven dan oorspronkelijk begroot is.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 4,7 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,4

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Er zijn in 2015 een aantal incidentele baten gerealiseerd door het begroten en verantwoorden van de zakelijke lasten in programma 2. Tevens zijn er incidentele baten gerealiseerd als gevolg van een overeenkomst met de waterschappen.

€ 1,0

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Er zijn meer werkzaamheden voor derden uitgevoerd voor de N463A dan vooraf was voorzien.

€ 8,1

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Betreft bestedingsplan BDU, zie ook bij de lasten.

€ 1,7

Doel 2.2. Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Deze afwijking betreft een bijstelling van de planning, zie ook lasten.

€ 8,7

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Betreft BDU, zie toelichting lasten.

€ 1,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Betreft brandstofcelbussen, zie toelichting lasten.

€ 0,7

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Dit betreft SCR-katalysatoren, zie ook bij lasten.

€ 0,7

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Er zijn minder dwangsommen opgelegd dan geraamd. Daarnaast dienen eerder ontvangen baten terugbetaald te worden.

€ 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De baten op Wabo-BRIKS zijn achtergebleven. Hoewel er een gering herstel is van de economie, heeft dit zich niet vertaald in een toename van de aanvragen in aantal en omvang.

Programma 3

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma € 14,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,7

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Om de sanering van verspreid glas in gang te krijgen worden procesmiddelen ingezet.

- € 1,3

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Door herschikking en verlaging van subsidiebedragen dalen de lasten.

- € 0,1

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Vanwege de verdeling van de nog resterende taakstelling uit de afgehandelde motie 390 (Motie Démoed).

+ € 1,0

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Door vaststelling van de definitieve subsidiebeschikkingen i.h.k.v. ISV en woningbouwafspraken stijgen de lasten.

+ € 0,7

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Middelen voor aangekondigde onderzoeken en verkenningen.

+ € 3,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Door toename van de verleende subsidies in het kader van de bdrijvenregeling stijgen de lasten.

+ € 1,0

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Voor uitvoering van het werkplan 2015 en algemene kosten St. Bodembeheer Krimpenerwaard.

+ € 4,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Verdere uitvoering bodemsanering spoedlocaties.

+ € 0,7

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Verdere uitvoering sanering waterbodems.

+ € 0,8

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Uitvoering van het werkplan Spoed en Nazorg van de RUD's.

+ € 0,8

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Vanwege diverse kleine mutaties binnen dit doel.

+ € 3,5

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Middelen voor de subsidieregeling MKB innovatie stimulering topsectoren Zuid-Holland.

+ € 1,5

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Wijziging kasritme subsidies.

- € 0,5

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Diverse kleine wijzigingen binnen het doel.

- € 0,6

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Intensiveringen voor respectievelijk Warmte-energie en Windenergie.

+ € 0,8

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Bijstelling onttrekking reserve Greendeal.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma € 3,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,6

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Ter dekking van de lasten worden middelen uit de OVP ingezet en aanvullende middelen ontvangen.

+ € 1,0

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Ter dekking van de extra lasten in het kader van ISV en woningbouwafspraken worden middelen uit de OVP ingezet.

+ € 3,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Ter dekking van de extra lasten i.h.k.v. de bedrijvenregeliing worden middelen uit de OVP ingezet.

+ € 0,2

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Als gevolg van afronding van een project wordt batig saldo ontvangen.

- € 1,5

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Verlaging van de subsidieuitgave 2015 en de geraamde baten.

- € 0,1

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma € 7,0 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 3,8

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Aanpassing kasritme Zuidplaspolder.

+ € 0,4

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

De beoogde voortgang van de sanering verspreid glas, wordt niet gerealiseerd in 2015.

+ € 0,6

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Minder kosten dan geraamd, door onder meer aanvullende bijdragen van de partners.

+ € 0,2

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Kostenverdeling (administratief).

- € 0,1

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Voor het organiseren van bestuurlijke tafels in de regio's (iin het kader van "Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor wonen en verstedelijking") wordt het restant van de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken nu aangewend voor besteding.

- € 0,1

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Diverse kleine mutaties.

+ € 0,6

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Kostenverdeling (administratief).

+ € 2,5

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

In de Statenvergadering van 4 maart 2015 hebben Provinciale Staten voor 2015 een meerjarig subsidieplafond van € 2,5 mln voor de periode 2015-2020 vastgesteld voor de subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren (RNT).

- € 3,5

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

In de Begroting 2015 had de provincie voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland, al een budget van € 3,5 mln als eigen bijdrage opgenomen. In deze Najaarsnota wordt dit, om de MIT regeling uit te kunnen voeren, voor het maximale bedrag van € 3,5 mln van de cofinanciering van EZ aangevuld tot € 7 mln.

+ € 1,7

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Vanwege afwijkende kasritmes op Kansen voor West II en Interreg-A, door cofinanciering van subsidieregelingen, wordt in 2015 mogelijk geen of weinig subsidie uitgekeerd.

- € 2,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Omdat het programmabudget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het Operationeel Programma Landsdeel West (OP-West) is uitgeput, stelt de provincie Zuid-Holland ter dekking middelen beschikbaar aan de Management Autoriteit (MA) van Kansen voor West.

+ € 2,6

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

In 2015 zijn enkele subsidieverleningen voor Bedrijventerreinen lager vastgesteld.

+ € 0,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Enkele kleinere mutaties.

+ € 0,2

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Enkele kleinere wijzigingen.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma € 1,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 0,4

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Zie bovenstaande toelichting bij de lasten.

+ € 0,1

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn de taak en de restant middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord".

+ € 0,1

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Zie bovenstaande toelichting bij de lasten.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 17,9 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,5

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

De transitie Zuidvleugel en het feit dat 2015 een verkiezingsjaar was, heeft tot heroriëntatie geleid, waardoor er minder middelen zijn uitgegeven voor concrete activiteiten.

€ 0,7

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Dit betreft apparaatslasten.

€ 1,0

v

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

De oorspronkelijk geplande vaststelling van enkele ISV2 subsidies is uitgesteld.

€ 2,8

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De aanvragen voor subsidies in het kader van de bedrijvenregeling zijn achtergebleven bij de oorspronkelijke raming.

€ 1,5

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De bijdrage aan de sanering van het EMK terrein is nog niet nodig gebleken.

€ 1,3

v

Doel 3.3. Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De realisatie van de jaarplannen Spoed en Nazorg 2015 van de RUD's is achtergebleven bij de begroting.

€ 0,8

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De onderbesteding wordt veroorzaakt door 4 projecten binnen het programma Hollandsche IJssel.

€ 0,4

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebuik in Zuid-Holland

Er zijn minder activiteiten uitgevoerd op het gebied van bodemgebruik.

€ 0,3

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De resterende middelen van de waterbodemsanering Nederwaard in Kinderdijk worden pas uitgekeerd na afronding.

€ 0,2

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Betreft een aantal kleine overschrijdingen op het gebied van bodemgebruik.

€ 4,5

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Dit betreft lager uitgevallen subsidieverleningen in het kader van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren.

€ 2,1

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Door fasering wordt de begrote middelen inzet 2015 voor overcommitering OP West pas in 2016 en verder bestemd.

€ 0,4

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Voor de regionale netwerken topsectoren is meer geld uitgegeven.

€ 1,8

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Voor de creatie en dotatie van de voorziening ROM-D

€ 0,6

v

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

In 2015 zijn vrijvallende subsideafrekeningen voorgaande jaren voor Mitigatie/energie in mindering gebracht op de uitgaven.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 2,3 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 2,4

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Vrijval van de voorziening Grondbank RZG Zuidplas

€ 1,0

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Betreft ISV2 subsidies.

€ 2,8

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Betreft bedrijvenregeling, zie lasten.

€ 1,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De verkoop van de gronden Zuider IJsseldijk heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

€ 0,2

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Deze opbrengst betreft de aan Fonds Nazorg jaarlijks door te berekenen personele en materiële lasten.

€ 0,1

v

Doel 3.3. Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De afrekening van het Rijk voor de sanering HASCO terrein was niet begroot.

Programma 4

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 4,5 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 0,1

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Bij Najaarsnota 2014 is voor de organisatie van extra bestuurlijke bijeenkomsten met regio's € 0,1 mln overgeheveld naar 2015 als doorgeschoven prestatie.

+ € 0,1

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Dit betreft de verwerking van Motie 390 (oktober 2012).

- € 5,8

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Bij Voorjaarsnota valt een bedrag vrij van € 5,8 mln omdat transitiekosten achterwege bleven.

- € 1,3

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en leefbaar cultureel erfgoed

Op basis van de restauratie-aanvragen in 2015 worden hogere dan nu geraamde uitgaven verwacht.

- € 0,1

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en leefbaar cultureel erfgoed

Doorschuif activiteiten voor de verbetering van de brandveiligheid depot archeologie van 2014 naar 2015.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma niet gewijzigd.

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 1,9 mln verlaagd. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 0,1

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

De begroting van het IPO bevat deels posten die naar rato van de werkelijke kosten van het IPO worden doorbelast naar de provincies. Omdat dit ieder jaar tot een overschot bij de jaarrekening leidt is het voorstel om nu reeds bij de Najaarsnota deze verlaging door te voeren.

- € 0,3

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Wijziging als gevolg van kostenverdeling (administratief).

- € 0,2

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

Wijziging als gevolg van kostenverdeling (administratief).

+ € 0,2

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 is € 0,9 mln gereserveerd voor de uitvoering voor het beleid kwetsbare jeugd. De aanvraag voor deze subsidie is € 0,2 mln lager dan de prognose van de provincie..

+ € 1,8

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Met het oog op de transitie jeugdzorg is een budget van € 6 mln (stand in 2015) beschikbaar. Hiervan kan € 1,8 mln vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte.

+ € 0,1

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Voor de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot.

+ € 0,4

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben PS besloten te bezuinigen op subsidies. Het overgrote deel van deze middelen is al eerder vrijgevallen door beëindiging van de subsidierelaties met Sportservice Z-H, Sensoororganisaties en Verzetsmuseum. Dan resteert er nog € 0,4 mln.

- € 0,1

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Wijziging als gevolg van kostenverdeling (administratief).

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ongewijzigd.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de werkelijke lasten van dit programma met € 6,2 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

+ € 0,7

v

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Apparaatslasten veroorzaken met name het verschil.

+ € 0,4

v

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

Apparaatslasten.

+ € 2,9

v

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Lagere vaststellingen in voorgaande jaren verleende subsies (2,0 mln v); apparaatslasten (0,9 mln v)

+ € 0,5

v

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Apparaatslasten.

+ € 1,8

v

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Lagere lasten door herziening van planningen / plannen (€ 2 mln), Hogere apparaatslasten (€ 0,2 mln)

Bij jaarrekening zijn de werkelijke baten van dit programma € 0,6 mln hoger dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

+ € 0,7

v

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Hogere onttrekking uit OVP.

- € 0,1

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

Nihil.

Programma 5

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,5 naar boven bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijziging had betrekking op:

- € 0,5

Doel eg5.5 Intrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

Doorschuif naar 2015 van kosten agv voorbereiding samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Goeree-Overflakkee.

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ongewijzigd.

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,8 mln neerwaarts bijgesteld.

+ € 0,8

Doel 5.6 Integrale projecten algemeen

Het algemeen budget waarop afzonderlijke IRP's een beroep kunnen doen als de uitvoering van activiteiten daartoe aanleiding geeft, kan nu vrijvallen, omdat blijkt dat de laatste IRP Goeree-Overflakkee hier ook geen gebruik meer van zal maken.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ongewijzigd.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 0,4 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige afwijkingen (v) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,4

v

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

Het betreft hier een verschuiving van het kasritme van 2015 naar 2016.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma niet noemenswaardig hoger uitgevallen dan begroot.

Programma 6

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 5,8 mln naar boven bijgesteld. Dit had betrekking op:

+ € 1,0

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Een bedrag van € 1 mln is opgenomen om autonome kostenontwikkelingen op de begroting op te vangen (Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de gestegen loonkosten).

+ € 0,3

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Een incidentele subsidie voor de Koningsdag nieuwe stijl wordt conform het besluit uit de stelpost onvoorzien gedekt.

- € 0,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

De resterende taakstelling uit de afgehandelde motie bedraagt € 0,9 mln. Deze structurele taakstelling staat nu nog op een stelpost in dit programma. Dit bedrag wordt conform de “Motie Démoed” (motie 390) in deze Voorjaarsnota verdeeld over de programma's 1 tot en met 5.

- € 6,3

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

De behoedzaamheidsmarge van 1% is niet nodig.

- € 0,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Dit betreft bespaarde rente (zie toelichting baten).

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 10,1 mln verhoogd. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 1,4

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Een lagere loon- en prijsbijstelling op de rijksbegroting leidt tot een neerwaarste bijstelling van het accres van het Provinciefonds.

- € 1,0

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Het Rijk verwacht een lagere onderschrijding van het plafond van het BTW-compensatiefonds. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering van € 1 mln.

+ € 14,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

De provincie Zuid-Holland ontvangt over 2015 een bedrag van € 14,7 mln ten behoeve van het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.

- € 0,4

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Op basis van de resultaten van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2014 zijn ten opzichte van 2013 de dividendopbrengsten meer dan gehalveerd en wordt het budget Dividend Deelnemingen voor 2015 incidenteel verlaagd met € 0,4 mln ten laste van de financiële ruimte.

- € 0,5

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Als gevolg van het uitstel van de overdracht van de DLG-taken van 400 fte naar de provincies (1 maart 2015 in plaats van de geplande 1 januari 2015), wordt voor de uitvoering van deze taken in 2015 € 0,5 mln minder vanuit het Provinciefonds ontvangen.

- € 1,3

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Vanwege achterblijvende investeringen in 2014 is de omvang van de toegerekende rente lager.

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 4,3 mln verlaagd. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 0,5

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Omdat de vrijval van balansverplichtingen afgelopen jaren nagenoeg nul is (en bestaat uit vrijval subsidieverplichtingen) en gezien het Hoofdlijnenakkoord waarin staat dat voor groen en mobiliteit het principe geldt van gesloten systeem, komt vanaf 2016 de vrijval op deze posten ten gunste van deze programma's en niet meer ten gunste van de stelpost. Daarmee is de basis voor de stelpost balansverplichtingen te gering om deze € 0,5 mln te handhaven en komt deze te vervallen ten laste van de financiële ruimte.

- € 4,8

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

De nog niet verdeelde indirecte kosten in programma Middelen worden via de kostenverdeling verdeeld over de doelen van de begroting. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 3,1 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste

begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

+ € 6,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Met ingang van 2015 (en tot en met 2020) ontvangt PZH, als decentralisatieuitkering via het Provinciefonds, middelen voor uitvoering van het convenant 'bodem en ondergrond' (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). In 2015 ontvangt PZH een bedrag van € 6,6 mln.

- € 6,5

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Ten opzichte van de Voorjaarsnota neemt de algemene uitkering in 2015 af met € 6,5 mln.

+ € 3,0

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

Door de aantrekkende economie worden in 2015 meer auto's verkocht. Dit betreft niet alleen vervanging, maar ook uitbreiding van het wagenpark in Zuid-Holland. In de raming van de opcenten voor de Begroting 2015 was gerekend met een groei van 0,5%. Deze blijkt per 1 juli iets hoger te liggen. Dit betekent dat de opbrengst voor de opcenten verhoogd wordt met € 3 mln.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 4,4 mln hoger uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

- € 5,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Voor de pensioenvoorziening GS wordt eenmalig ten laste van de financiële ruimte een bedrag ad € 5,6 mln onttrokken om de pensioenverplichtingen op niveau te brengen.

€ 0,3

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Er zijn geen onvoorziene omstandigheden geweest. Daarom is geen gebruik gemaakt van de stelpost onvoorzien. De post € 0,3 mln valt volledig vrij in het rekeningresultaat.

€ 0,3

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Apparaatslasten.

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 5,5 mln hoger uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 6,6

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Provinciefonds.

€ 0,2

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Niet verdeelde apparaatslasten.

€ 1,4

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

Reserves

Programma 1

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 4,6 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

+ € 4,6

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Beschikbaar vanuit niet besteedde middelen 2014.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 0,4 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 0,1

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 0,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als een gevolg van wijzigingen in het UPG wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.

+ € 0,4

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Voor het UPG wordt € 0,4 mln extra ingezet vanuit de bestemmingsreserve 1 Decentralisatieakkoord natuur voor het UPG.

- € 0,3

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Door verschuiving van de overkomst van de medewerkers van DLG naar de provincie per 1 januari 2015, verschuift de dekking van het incidentele tekort op de apparaatslasten DLG naar voren, waardoor deze reserve kan worden bijgesteld.

- € 1,3

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit.

Bij Najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 15,8 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

- € 10,0

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

- € 0,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Betreft de storting van de OVP GBS in de programmareserve 1 Groene Ambities.

- € 1,0

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Dit betreft de storting van de resterende middelen van de programmareserve 1 NORAH en voor natuurcompensatie N207 Zuidwest randweg beschikbare projectmiddelen in de programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,7 mln).

- € 4,1

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Verder betreft dit de storting van de resterende middelen van de programmareserve 1 Groene Subsidies in de programmareserve 1 Groene Ambities.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 3,6 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 0,2

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Als een gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.

- € 0,1

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Als gevolg van wijzigingen in het Synergieprojecten Water worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld.

- € 4,4

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als een gevolg van wijzigingen in het UPG en het project herinrichting Meeslouwerplas wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.

+ € 0,6

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

De bestaande programmareserve 1 bedoeld voor natuurcompensatie Noordelijke Randweg Haagse regio (NORAH), wordt opgeheven en toegevoegd aan de programmareserve 1 Natuurcompensatie.

- € 1,9

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Als een gevolg van wijzigingen in het UPG en het SNL Natuurbeheer wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.

+ € 1,2

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Als een gevolg van wijzigingen bij het project IODS wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve 1 gewijzigd.

+ € 1,2

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De programmareserve 1 Groene Subsidies wordt opgeheven en de vrijvallende reservemiddelen worden toegevoegd aan de programmareserve 1 Groene Ambities (€ 4 mln).

Verder wordt de programmareserve 1 Natuurcompensatie Zuidwestelijke randweg Gouda opgeheven en de zo vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de programmareserve 1 Natuurcompensatie (€ 0,1 mln).

Tot slot vindt voor de Nota Ruimte subsidies een eindafrekening ten gunste van de programmareserve 1 Decentralisatieakkoord natuur plaats (€ 2,9 mln).

De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 0,2 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,3

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Voor de Zandmotor zijn minder middelen (€ 0,3 mln) dan gepland ten laste van de programmareserve 1 gebracht.

€ 2,6

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als gevolg van uitvoering activiteiten in het kader van UPG is meer uit de reserve onttrokken.

€0,9

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Conform onderbestedingen in uitvoeringsprogramma, minder bijdragen vanuit reserve.

€ 1,0

v/n

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Lagere bijdrage vanuit reserves door subsidie afrekeningen.

Programma 2

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 21,7 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

+ € 1,2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer gestort in de reserve.

+ € 4,7

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van lagere investeringen in 2014 dalen de kapitaallasten. Het voordelig verschil op de afschrijvingen (ten opzichte van de begroting) wordt toegevoegd aan de reserve.

+ € 2,0

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Resultaatsbestemming jaarrekeing 2014 van positief saldo.

- € 0,9

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt minder gestort in de reserve.

+ € 14,7

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer gestort in de reserve.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 17,3 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 0,7

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt minder onttrokken aan de reserve.

- € 0,8

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt minder onttrokken aan de reserve.

+ € 1,5

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer onttrokken aan de reserve.

+ € 17,3

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Als gevolg van wijzigingen in baten en lasten wordt meer onttrokken aan de reserve.

Bij Najaarsnota is de storting in de reserve naar boven bijgesteld met een bedrag van € 4,0 mln. De voornaamste storting had betrekking op:

- € 0,8

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van wijzigingen in de lasten en de baten worden de begrote stortingen in en onttrekkingen aan de programmareserves bijgesteld.

- € 3,2

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Zie hierboven, betreft storting in de Reserve bereikbaarheid.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 3,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 0,4

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Als gevolg van wijzigingen in de laten wordt de begrote onttrekking uit de programma reserve bijgesteld.

+ € 1,4

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van wijzigingen in de laten wordt de begrote onttrekking uit de programma reserve bijgesteld.

+ € 0,3

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Ten behoeve van de natuurcompensatie voor de aanleg van de RijnlandRoute wordt € 0,3 mln uit de reserve Exploitatieprojecten MPI gehaald en in de reserve Natuurcompensatie gestort. Het projectbudget voor de RijnlandRoute is met € 0,3 mln verlaagd.

+ € 3,2

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Uitwerking van het besluit bij jaarrekening 2014 om de Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra in 2015 op te heffen en de resterende middelen in de Reserve bereikbaarheid te storten.

- € 0,9

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Regionaal samenwerkingsproject voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zie de toelichting bij de baten.

- € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrootte onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

Bij jaarrekening is € 0,3 mln minder in de reserves gestort dan begroot. De voordelige (v) afwijkingen worden veroorzaakt door:

€ 0,3

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van wijzigingen in de planning is de begrote storting in de egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI verlaagd.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 3,7 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,6

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Als gevolg van wijzigingen in de planning van fietsbrug en reparatie brug Waddinxveen is de bijdrage uit de reserve bereikbaarheid lager uitgevallen dan begroot.

€ 1,5

v

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Als gevolg van een latere inzet van brandstofcelbussen is de bijdrage uit de reserve bereikbaarheid verlaagd.

€ 1,5

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Om de kosten voor Luchtkwaliteit en Externe veiligheid te kunnen dekken is minder onttrokken uit de reserve luchtkwaliteit en de reserve omgevingsdienst.

Programma 3

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 5,6 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

- € 5,0

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Van het beklemde deel van het rekeningresultaat 2014 heeft een bedrag van € 5 mln betrekking op bodemsanering.

- € 0,2

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Overig.

- € 0,4

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 11,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 1,3

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Als gevolg van de wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit programmareserve 3, onderwerp Sanering glastuinbouw, bijgesteld.

+ € 8,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Als gevolg van de wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 4,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

- € 0,1

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

Bij Najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 16,0 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

- € 0,1

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Als gevolg van wijzigingen in de baten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

- € 2,2

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

- € 6,6

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Deze storting betreft de decentralisatieuitkering vanuit Provinciefonds voor het convenant "bodem en ondergrond".

- € 7,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

De lasten dienen ter realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de planning wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

- € 0,1

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

De lasten dienen ter realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de planning wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 1,7 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

- € 3,8

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Als gevolg van wijzigingen in het kasritme van het project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

- € 0,1

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 5,6

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.

- € 0,1

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve bijgesteld.

Bij jaarrekening is € 1,9 mln minder in de reserves gestort dan begroot. De nadelige (n) afwijkingen worden veroorzaakt door:

€ 1,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De verkoop van de gronden Zuider IJsseldijk heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden, waardoor er een lagere storting in de reserve meerjarenplan Bodemsanering heeft plaatsgevonden.

€ 0,4

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

De storting in de reserve samenwerkingsverbanden economische clusters is lager dan geraamd als gevolg van hogere uitgaven voor regionale netwerken topsectoren.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 9,7 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v)afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 4,3

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de reserve meerjarenplan bodemsanering bijgesteld.

€ 5,9

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote bijdrage uit de reserve Economische agenda Zuidvleugel en overcommittering OP-West bijgesteld.

€ 1,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

De reserve ROM-D wordt aangesproken om de voorziening ROM-D te voeden

€ 0,6

v

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

De onttrekking uit de reserve Mitigatie / Energie is verlaagd als gevolg van lagere subsidieuitgaven.

Programma 4

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve niet bijgesteld.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 1,5 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 0,1

Doel 4.1 Krachtige en slanke Provincie Zuid-Holland

Als gevolg van wijzigingen in de planning van bestuurlijke bijeenkomsten wordt er een onttrekking uit de programmareserve gedaan.

+ € 1,4

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

Bij Najaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,5 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

+ € 0,5

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

De afbouw van de jeugdzorg leidt tot een doorgeschoven prestatie.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve niet gewijzigd.

De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 2,0 mln lager uitgevallen dan begroot.

De nadelige (n) afwijkingen worden veroorzaakt door doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

€ 1,0

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Lagere onttrekking door achterblijvende kosten.

€ 1,0

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Vervallen subsidiebeschikking Petrus Bandenkerk.

Programma 5

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve niet bijgesteld.

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,5 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 0,5

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

Bij Najaarsnota is storting in de reserve ongewijzigd.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,1 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

+ € 0,1

Doel 5.6 Integrale projecten algemeen

Vrijval van reserve IRP. De reserve is ingesteld om integrale ruimtelijke projecten incidenteel te dekken. Het programma Integrale projecten loopt in 2015 af.

De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 0,4 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 0,4

v

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

Door minder lasten dan begroot voor IRP-projecten Goeree-Overflakkee en de verkenning en haalbaarheid van de getijden centrale is ook minder onttrokken ui de reser IRP's.

Programma 6

Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 0,5 mln in de reserve gestort. Dit had betrekking op:

+ € 0,5 mln

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve

De in deze Voorjaarsnota opgenomen budgetbijstellingen leiden tot de volgende aanpassingen / verrekeningen met de reserve DLG.

Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 16,2 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op:

+ € 1,4

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene reserve

De in deze Voorjaarsnota opgenomen budgetbijstellingen leiden tot de volgende aanpassingen / verrekeningen met de reserve Frictiekosten algemeen € 1,4 mln.

+ € 0,4

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Frictiekosten Algemeen

De in deze Voorjaarsnota opgenomen budgetbijstellingen leiden tot de volgende aanpassingen / verrekeningen met de reserve 2014 DP Inzicht en benchmarking.

+ € 14,5

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene reserve

Het financieel saldo van de Najaarsnota wordt onttrokken uit de algemen reserve.

Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 2,9 mln in de reserve gestort. Dit had betrekking op:

- € 0,5

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve

Als gevolg van doorschuiven van budget van 2015 naar 2016 worden de lasten voor trainees gestort in de programmareserve 6, "doorgeschoven prestatie trainees".

- € 0,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve

Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden deze in de programmareserve 6, "nieuwe reserve jonge ambtenaren gestort".

- € 1,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve

Het financieel voordelig resultaat van de Najaarsnota 2015 wordt gestort in de Algemene Reserve.

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste onttrekking had betrekking op:

+ € 0,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve

De lasten van de paragraaf Bedrijfsvoering worden deels gedekt uit programmareserve 6 reserve frictiekosten algemeen.

+ € 0,2

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve

De lasten van de paragraaf Bedrijfsvoering worden deels gedekt uit programmareserve 6, reserve jonge ambtenaren.

+ € 0,2

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve

In 2015 wordt het laatste project Zwakke Schakel (Katwijk) afgerond. De in de bestemmingsreserve 1 Zwakke Schakels nog resterende middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte.

+ € 0,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding: Algemene Reserve

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor frictiekosten Focus met Ambitie (zie toelichting paragraaf Bedrijfsvoering) en transitiekosten G.Z-H (zie toelichting bij doel 1.3) wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

De storting in de reserves bij jaarrekening is conform begroot.

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 12,2 mln hoger uitgevallen dan begroot.

De nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

€ 7,3

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Frictiekosten algemeen; In verband met afronding van de grote reorganisaties wordt nu € 9,6 mln onttrokken. Dit is € 7,3 mln meer dan bij Najaarsnota is begroot.

€ 2,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Ter dekking van de apparaatslasten van de medewerkers die zijn overgekomen vanuit DLG wordt een bijdrage uit de reserve opgenomen.

€ 2,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Transitie subsidies: Het restant van € 2,1 mln kan nu vrijvallen in het rekeningresultaat.

€ 0,15

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Reserve jonge ambtenaren: De middelen zijn in 2015 niet besteed en blijven voor de komende jaren beschikbaar in de reserve.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2014

Oorspron-
kelijke
Begroting
2015

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Begroting 2015 na
wijziging

Jaar-
rekening
2015

Vergelijking Begroting
2015
na wijziging
Rekening
2015

Uitgaven

 

1 - Groen en Water

0

13

0

0

13

3.900

-3.887

2 - Mobiliteit en Milieu

23.846

89.018

3.945

30.535

123.498

37.740

85.758

3 - Ruimte, Wonen en Economie

0

0

0

0

0

0

0

5 - Integrale Ruimtelijke Projecten

0

0

0

0

0

0

0

6 - Middelen

323

0

0

0

0

224

-224

7 - Bedrijfsvoering

3.040

11.731

4.698

-1.396

15.033

14.733

300

Totaal Uitgaven

27.208

100.762

8.643

29.139

138.544

56.596

81.948

Inkomsten

 

1 - Groen en Water

1.000

270

0

0

270

30.650

30.380

2 - Mobiliteit en Milieu

11.011

7.821

4.195

27.635

39.651

7.796

-31.855

3 - Ruimte, Wonen en Economie

0

0

0

0

0

0

0

5 - Integrale Ruimtelijke Projecten

0

0

0

0

0

499

499

6 - Middelen

854

754

0

0

754

827

73

Totaal Inkomsten

12.865

8.846

4.195

27.635

40.675

39.772

-904

Saldo Investeringen

-14.343

-91.916

-4.448

-1.504

-97.868

-16.825

81.044

 

Toelichting Investeringen

Algemeen

Met het vaststellen van de nota IWA, besluit 6655 van 11 december 2013, is besloten dat met ingang van 2014 projecten pas worden geactiveerd als deze gereed zijn gemeld. Tot en met 2013 werden de uitgaven en inkomsten van projecten jaarlijks geactiveerd.


Programma 1

Uitgaven

De voorfinanciering van de grondverwerving in de Groenzone Berkel-Pijnacker ad € 3,9 mln is bij de investeringen opgenomen.

Inkomsten

Een deposito van het Nationaal Groenfonds PMR 705 ha ad € 30 mln loopt in 2016 af en is nu verantwoord onder de overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar.


Programma 2

Bij het vaststellen van de Nota IWA (Investeren, waarderen en activeren) is het moment van gereedmelding van het project opgenomen als moment van activeren. Dit gebeurt op basis van het proces verbaal van opneming.

In de loop van 2015 is gebleken dat na het proces verbaal van opneming nog regelmatig sprake was van nakomende kosten. Om deze reden is ervoor gekozen om het moment van activeren te verplaatsen naar het moment van proces verbaal einde onderhoud. Tussen proces verbaal van opneming en einde onderhoud zit gemiddeld een periode van 6 maanden. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat in 2015 minder projecten zijn geactiveerd dan gepland.


Uitgaven

Projecten beheer en onderhoud

Het achterblijven van activeringen in 2015 heeft voor een belangrijk deel te maken met de extra voorbereidingstijd die nodig was vanwege de complexiteit van de constructies en de afstemming met de omgeving. Daarnaast is één project (N218b) sneller gegaan dan gepland. Dit project is in 2015 in plaats van 2016 opgeleverd en de activering heeft dan ook een jaar eerder dan gepland plaatsgevonden. Tevens zijn extra lasten ontstaan door werkzaamheden voor derden aan de N463A. Hier staan ook extra baten tegenover.

Projecten nieuwbouw

De achtergebleven investeringsuitgaven zijn als volgt over de programma's verdeeld (x € 1 mln):

 

Wegen

OV

Verkeersveiligheid

Vaarwegen

Fietspaden

57,5

0,7

9,3

1,9

10,3

 

De belangrijkste projecten bij de Wegen zijn:

N207 - Zuidwestelijke Randweg Gouda

€ 5,1 mln

N209 Reconstructie knoop A13 - N209

€ 26,8 mln

N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle

€ 8,6 mln

N222 Rotonde Wateringsepolder

€ 3,0 mln

Fietsverbinding Vlietpolderplein

€ 6,2 mln

3in1 project Westland

€ 1,8 mln

 

De belangrijkste projecten bij Verkeersveilgheid zijn:

3in1 project Westland

€ 1,6 mln

N223 Duurzaam veilig fase 2

€ 7,2 mln

 

De belangrijkste projecten bij Vaarwegen zijn:

Restpunten nautische voorzieningen

€ 1,9 mln

 

De belangrijkste projecten bij Fietspaden zijn:

F263.2 Westergouwe-Gouda

€ 1,1 mln

F432.2-Alblasserwaard Dwarsgang

€ 2,5 mln

F441-Beierse Achterwetering

€ 1,5 mln

N496-Aanleg FP Rockanje-Brielle

€ 1,1 mln

F552.0 Beneden Merwederoute-Alblasserdam

€ 1,4 mln


Inkomsten

Projecten beheer en onderhoud

Er zijn meer baten geactiveerd dan begroot. Dit heeft te maken met werkzaamheden die voor derden zijn uitgevoerd aan de N463A (zie lasten).

De achtergebleven investeringsinkomsten zijn als volgt over de programma's verdeeld:

Wegen

OV

Verkeersveiligheid

Vaarwegen

Fietspaden

-33,8

0

-0,3

0

1,0

 

De belangrijkste projecten bij de Wegen zijn:

N209 Reconstructie knoop A13 - N209

- € 25,3 mln

N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle

- € 2,9 mln

Fietsverbinding Vlietpolderplein

- € 3,7 mln

3in1 project Westland

- € 2,9 mln

 

De belangrijkste projecten bij Fietspaden zijn:

Kade Bovenvaart FP vanaf KW22

€ 1,6 mln

(Subsidieafrekening leidt tot terugbetaling)


Programma 6

Paragraaf Bedrijfsvoering

Huisvesting

In 2015 is de verbouwing van bouwdelen A en B van het provinciehuis afgerond. Dit project maakt deel uit van de huisvestingsprojecten die samenhangen met de Strategische Huisvestingsvisie (SHV). Voor deze verbouwing is een budget van € 6,2 mln geraamd. Aan kosten van deze verbouwing is een bedrag ad € 5,7 mln gerealiseerd. Op het investeringsbudget is een onderschrijding van € 0,5 mln gerealiseerd. Dit bedrag valt vrij in de financiële ruimte. Bij Voorjaarsnota 2016 wordt gevraagd om het bedrag van € 0,5 mln toe te voegen aan het oorspronkelijke SHV-investeringsbudget en aan te wenden voor de verbouwingskosten van de overige SHV-projecten bouwdelen C en D.

In 2016 zal een start worden gemaakt met de verbouwing van gebouw D en in 2017 met bouwdeel C. Met de voorgenomen verbouwing van gebouw C en D is € 0,9 mln aan geplande investeringen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) hiermee uitgesteld. De voor 2015 geplande activiteiten worden doorgeschoven naar 2016. Bij Voorjaarsnota 2016 zal het budget ad € 0,9 mln voor uitvoering van deze activiteiten worden aangevraagd.


ICT

In 2015 zijn een groot aantal ICT-projecten afgerond. Voorname projecten waren de inpassing van DLG en de omschakeling van de ambtenaren naar tijd- en onafhankelijk werken. De beschikbare middelen voor de ICT-projecten waren € 7,6 mln. Uiteindelijk hebben de ICT-projecten voor € 0,2 mln (2,7%) het beschikbare krediet overschreden.


Verdeling Organisatiekosten en Apparaatslasten

Kosten
(bedragen x €1 mln)

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Loonkosten

117,60

114,68

Indirecte kosten

24,80

24,31

Totaal te verdelen

142,40

138,99

Verdeling naar programma

1 Groen en Water

22,70

21,99

2 Mobiliteit en Milieu

61,84

59,59

3 Ruimte, Wonen en Economie

24,36

23,32

4 Bestuur en Samenleving

24,01

22,00

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

0,09

0,11

6 Middelen

9,41

11,99

Totale verdeling

142,41

139,00


Toelichting indirecte kosten paragraaf bedrijfsvoering

Personeelsgerelateerde baten en lasten (€ 1,4 mln voordelig)

Het voordelige resultaat op de personeelsgerelateerde baten en lasten is hoofdzakelijk het gevolg van vergoedingen voor detacheringen en UWV (totaal 0,8 mln voordelig). Verder is er minder uitgegeven voor vorming, training en opleidingen VTO (€ 0,6 mln voordelig)


Frictiekosten Focus met Ambitie (€ 0,7 mln voordelig)

In de begroting is een onttrekking van € 1,4 mln uit programmareserve 6 (Frictie Algemeen) voor frictiekosten opgenomen. Er zijn onder andere door een actief mobiliteitsbeleid minder regelingen aan medewerkers uit het sociaal convenant toegekend dan geraamd. Daardoor zijn de frictiekosten en de uitputting van de reserve lager uitgevallen. De werkelijke lasten bedragen € 0,7 mln. De resterende middelen (€ 0,7 mln) vormen een onderdeel van de vrijval uit de frictiereserve in de financiële ruimte. Zie ook de toelichting bij de bijdrage Programmareserve 6.


Overige apparaatslasten (€ 1,1 mln voordelig)

Dit betreffen een teruggave van de waterschapsbelasting over de jaren 2012 en 2013 (0,3 mln), daarnaast zijn uitgaven ten behoeve van onderzoeken lager uitgevallen (0,4 mln) en het resultaat op overige indirecte baten en lasten (0,4 mln).Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen over activa (investeringen). Ze worden berekend conform de uitgangspunten in de beleidsnota Investeren, Waarderen en Afschrijven 2013 (Nota IWA) en de beleidsnota Kostprijsberekening en renteberekening (2011). De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatiebudgetten voor de beleidsdoelen. De activa en de kapitaallasten zijn gespecificeerd in de staat van activa. In onderstaand overzicht zijn de geraamde en gerealiseerde kapitaallasten per programma weergegeven.

Kapitaallasten
(bedragen x €1.000)

Rekening 2014

Begroting 2015 na wijziging

Rekening 2015

Vergelijking
Begroting na
wijziging Rekening 2015

Groen en Water

541

470

470

0

Mobiliteit en Milieu

140.495

64.567

64.629

-63

Ruimte, Wonen en Economie

217

254

254

0

Middelen

695

683

736

-52

Indirecte kapitaallasten

13.100

12.446

12.325

120

Totaal

155.048

78.420

78.414

5

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2014

Begroting

2015

Wijziging
VJN

Wijziging
NJN

Begroting na
wijziging

Rekening

2015

Verschil Rekening - wijziging na Begroting

Lokale heffingen

329.107

331.050

0

3.000

334.050

332.618

-1.432

Provinciefonds

219.433

147.475

11.770

95

159.340

165.988

6.648

Dividend

122

700

-350

0

350

-358

-708

Saldo van de financieringsfunctie

439

0

0

0

0

44

44

Overige algemene dekkingsmiddelen

-2.414

-272

-7.097

4.261

-3.108

-7.279

-4.171

Totaal algemene dekkingsmiddelen

546.687

478.954

4.323

7.356

490.632

491.014

381

 

Incidentele baten en lasten

Het overzicht Incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal drie jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel van aard.

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten 2015

Lasten 2015 incidenteel

Baten 2015

Baten 2015 incidenteel

Programma's

1 Groen en Water

131.532

35.990

41.820

21.786

2 Mobiliteit en Milieu

378.030

55.500

129.006

16.900

3 Ruimte, Wonen en Economie

52.567

13.803

5.089

3.688

4 Bestuur en Samenleving

58.898

7.454

1.438

3.910

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

1.625

1.633

4

4

6 Middelen

37.320

362

529.035

566

Totaal programma's (Resultaat voor bestemming)

659.972

114.742

706.391

46.854

Reserves

Bijdrage uit reserve

   

125.781

125.781

Storting in reserve

134.362

134.362

   

Totaal programma's (Resultaat na bestemming)

794.334

249.104

832.172

172.635

Programma 1 Groen en Water

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Ontwikkelopgave RodS

9.792

0

PMR, Midden IJsselmonde, Project 750ha

6.933

6.933

Ontwikkelopgave EHS

13.175

13.202

IODS Midden Delfland

2.474

400

Decentralisatieakkoord natuur: Greenports/Veenweidegebieden

2.056

0

Overige incidentele lasten programma 1

1.560

1.251

Totaal programma 1

35.990

21.786

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Uitgevoerd werk voor derden

3.800

3.800

Hefbrug Waddinxveen (ten laste van reserve)

2.100

0

Regievoering

500

500

Infrastructurele exploitatieprojecten

20.000

800

Regionale en provinciale infrastructuur

10.300

10.300

SRC-katalysatoren binnenvaart

700

400

Luchtkwaliteit

1.000

300

Leren voor duurzame ontwikkeling

200

200

Impuls omgevingsveiligheid

15.000

500

Subsidie V&J BSB Milieu

100

100

Sociale veiligheid

500

0

Beleidsmatig opdrachtgeversschap

200

0

Regionale uitvoeringsdiensten

800

0

Overige uitgaven

300

0

Totaal programma 2

55.500

16.900

Programma 3 Ruimte, Wonen en economie

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Bodemsanering en nazorg

4.300

2.000

Regionale projecten

1.800

400

Bedrijventerreinen (inclusief Oude Rijnzone)

3.588

0

Economische agenda Zuidvleugel

2.495

0

Greendeal Energie

298

0

Voordelta 2e Maasvlakte

272

272

Clusterregeling

1.016

1.016

Overige posten

34

0

Totaal programma 3

13.803

3.688

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Restauratie monumenten en erfgoed

304

0

Transitiekosten jeugdzorg

3.630

0

Diverse afrekeningen jeugdzorg,in verband met uitloop

2.295

3.910

Jeugdzorg bestrijding wachtlijsten

1.000

0

Overige posten

225

0

Totaal programma 4

7.454

3.910

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

IRP Goeree Overflakkee

1.633

4

Totaal programma 5

1.633

4

Programma 6 Middelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Verkoop onroerende goederen

362

530

Rentebaten van geldleningen korter dan een jaar

0

36

Totaal programma 6

362

566


WNT-verantwoording 2015 Provincie Zuid-Holland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Provincie Zuid-Holland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Provincie Zuid-Holland is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

(bedragen x € 1)

Hilgersom JAM

Luyk RH van

Baas JH de

Functie(s)

Provinciesecretaris

Chef Kabinet

Griffier

Provinciesecretaris

Duur dienstverband in 2015

1/1 -“ 31/3

1/4 -“ 31/12

1/1 - 31/12

1/4 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

ja

nee

nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?

ja

ja

nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

   

ja

       

Individueel WNT-maximum

178.000

178.000

173.645

       

Bezoldiging

     

Beloning

150.866

103.363

169.560

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

16.354

14.159

-

Subtotaal

167.220

117.522

169.560

       

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

       

Totaal bezoldiging

167.220

117.522

169.560

       

Gegevens 2014

     

Duur dienstverband in 2014

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

Omvang dienstverband 2014 (in fte)

1,0

1,0

 
       

Bezoldiging 2014

     

Beloning

155.837

95.684

-

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

26.945

15.810

-

Totaal bezoldiging 2014

182.782

111.494

-

Individueel WNT-maximum 2014

230.474

230.474

 

* Tot 31-03-2015 was mevr. Hilgersom Provinciesecretaris, vanaf 01-04-2015 is zij Chef Kabinet. Met ingang van 01-04-2015 is dhr. de Baas in functie als Provinciesecretaris


Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.


Grondslagen resultaatbepaling

In de jaarrekening worden de baten en lasten (exploitatie) toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. De verdeling van de directe en de doorbelaste apparaatslasten (indirecte materiële kosten en indirecte personeelslasten) zijn in de rekening gebaseerd op begrote ureninzet. Met betrekking tot de kostenverdeling wordt voor een toelichting verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

  2. Stortingen in en onttrekkingen uit de algemene reserve worden in de rekening verwerkt.

  3. Het rekeningsaldo van het vorig verslagjaar is gestort in de algemene reserve. Beschikkingen over dit rekeningsaldo worden als bijdrage uit de algemene reserve in de jaarrekening verwerkt.

  4. Volgens art. 40a BBV zijn onder de overlopende activa opgenomen de van derden nog te ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

  5. Volgens art. 49 BBV zijn onder de OVP opgenomen de van derden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

  6. Schoningsacties voor debiteuren en crediteuren met betrekking tot oude dienstjaren en balansverplichtingen worden naar gelang de aard van een correctie verwerkt in een desbetreffend programma van de rekening van baten en lasten en beïnvloeden op deze wijze mede het resultaat. Voor zover het vrijval betreft met betrekking tot reserves en doeluitkeringen komen de bedragen ten gunste van de betreffende reserves en programma's.

  7. De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de nota IWA. Deze nota is op 13 december 2013 door Provinciale Staten vastgesteld (statenbesluit 6655) en is geldend tot en met het jaar 2017. De eerste afschrijving heeft plaats in het jaar na de activering. De berekening van de afschrijvingen vindt plaats over de verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden.

  8. In tegenstelling tot wat in de nota IWA is bepaald voor bedrijfsgebouwen, geldt voor de afschrijving van het provinciehuis een termijn van 30 jaar en de afschrijving begint in het jaar van aanschaf. Deze afschrijving is bepaald in de besluitvorming door Gedeputeerde Staten inzake de aankoop van het provinciehuis.

  9. De instelling van een voorziening vereist geen afzonderlijk besluit van Provinciale Staten, maar geschiedt financieel-technisch via de vaststelling van de programma's van de begroting/jaarrekening of via begrotingswijziging.

  10. In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 worden de lasten netto verantwoord. De betaalde en bij het BTW-compensatiefonds teruggevorderde BTW verloopt via balansrekeningen.