Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)

De provincie is verplicht om inzicht te geven over de belangrijkste verplichtingen na het jaar 2015, die niet zijn opgenomen op de balans. De belangrijkste verplichtingen zijn doorgaans > € 1 mln.

De NUBBV behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Arbeidsgerelateerde verplichtingen

 2. NUBBV als onderdeel in de programmareserves

 3. Subsidieverplichtingen

 4. Overige NUBBV


A. Arbeidsgerelateerde verplichtingen

(bedragen x € 1 mln)

Vakantiedagen

€ 6,4

Totaal

6,4

Vakantiedagen

Ultimo 2015 bedroeg het restant aantal vakantie-uren 233.416 uren. Op basis van het werkelijk uurloontarief van de medewerkers is de waarde van het verlof € 6,4 mln.


B. NUBBV als onderdeel in de programmareserves

De niet uit de balans blijkende verplichtingen als onderdeel in programmareserves zijn niet opgenomen in een post op de balans. Deze verplichtingen zijn een deel van de verplichtingen die gedekt worden uit de programmareserves.

Binnen programmareserve 1 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 3,9 mln:

 • Voor het project Oranjebonnen in de Oranje-polder en de Bonnenpolder is een subsidie verstrekt met nog een resterende verplichting van € 1,1 mln.

 • Voor het project Balij/Bieslandse bos staat voor € 1,2 mln verplichtingen uit.

 • Voor de overige verplichtingen staat een bedrag van € 1,6 mln uit.

Binnen programmareserve 2 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 45,67 mln:

 • Binnen programmareserve 2 liggen subsidieverplichtingen vast voor € 2,3 mln voor egalisatiereserve exploitatie projecten MPI (PZI);

 • Binnen programmareserve 2 liggen subsidieverplichtingen vast voor € 43,37 mln voor mobiliteit.

Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 8,24 mln:

 • Binnen programmareserve 3 liggen subsidieverplichtingen vast voor € 1,24 mln voor Zuidplaspolder.

 • tevens liggen er voor € 7 mln subsidieverplichtingen vast voor bedrijventerreinen.


C. Subsidieverplichtingen

Subsidiebedragen jaar 2016

Programma 1

 • Er is een meerjarige projectsubsidie voor de Leidse Ommelanden van € 6,9 mln, waarvan € 1,1 mln voor 2016.

 • Voor het project Oranjebonnen in de Oranje-polder en de Bonnenpolder is een subsidie verstrekt met nog een resterende verplichting van € 1,1 mln.

 • Voor de integrale herontwikkeling van de entreezone en realisatie bezoekerscentrum Kinderdijk aan SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) staat een verplichting uit van € 2,4 mln, waarvan € 1,2 mln voor 2016.

 • In het kader van de subsidieregeling SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschap) is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) namens de provincie Zuid-Holland een verplichting aangegaan van € 12,4 mln voor 2016.

 • In het kader van Agrarisch Natuurbeheer is door PZH aan de collectieven een SNL-subsidie van € 5,8 mln voor 2016 beschikt.

 • De overige subsidieverplichtingen voor 2016 betreffen € 0,1 mln.

Programma 2

 • Binnen uitvoering projecten en maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn incidentele subsidies verleend aan Rijkswaterstaat als bijdrage aan de realisatie van de aansluiting A15-N3 (€ 4,5 mln).

 • Binnen het kader van regionale en provinciale infrastructuur zijn subsidies verleend voor HOV Koninginneweg Drechtsteden € 0,6 mln.

 • Binnen het nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) is een meerjarige subsidies ad € 0,75 mln verleend voor het project "œWaterbus kleurt groen, Verduurzaming Waterbus vloot".

Programma 3

 • In het kader Bedrijvenregeling Bodemsanering een meerjarige subsidie (ad € 0,69 mln) verleend voor de bodemsanering van een verontreiniging als gevolg van gasfabricage en brandstofopslag op het bedrijfsterrein van Overtocht 64.

 • Voor Herstructurering Bedrijventerreinen liggen er voor € 8,6 mln subsidieverplichtingen vast. Het gaat onder meer om de projecten Port Valley Stadshavens Rotterdam, Maritiem servicecluster Drechtsteden en Westelijke Dordtse Oevers.

 • Voor het project Ridderstee (Voordelta tweede Maasvlakte) ligt een subsidieverplichting vast van € 1,25 mln.

Programma 4

 • Voor erfgoed en rijksmonumenten liggen er diverse kleinere subsidieverplichtingen vast voor € 1,1 mln.

Programma 5

 • Aan integrale programmatische aanpak Goeree Overflakkee is een incidentele subsidie verleend aan gemeente Goeree-Overflakkee ( € 0,6 mln) voor het versterken en behouden van de sociale en economische vitaliteit van deze gemeente.


Subsidieverplichtingen 2017 en verder

Programma 1

 • Er is een meerjarige projectsubsidie voor de Leidse Ommelanden van € 6,9 mln, waarvan € 5,8 mln voor 2017 en verder.

 • Voor de integrale herontwikkeling van de entreezone en realisatie bezoekerscentrum Kinderdijk aan SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) staat een verplichting uit van € 2,4 mln, waarvan € 1,2 mln voor 2017 en verder.

 • In het kader van de subsidieregeling SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschap) is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) namens de provincie Zuid-Holland een verplichting aangegaan van € 41,9 mln voor 2017 en verder.

 • In het kader van Agrarisch Natuurbeheer is door PZH aan de collectieven een SNL-subsidie van € 29 mln voor 2017 en verder beschikt.

 • De overige subsidieverplichtingen voor 2017 en verder betreffen € 0,1 mln.

Programma 2

 • Binnen uitvoering projecten en maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn incidentele subsidies verleend aan Rijkswaterstaat als bijdrage aan de realisatie van de aansluiting A15-N3 (€ 3,3 mln).

 • In het kader van regionale en provinciale infrastructuur zijn in totaal voor € 1,8 mln aan meerjarige subsidies verleend aan het project HOV Konninginneweg Drechtsteden.

Programma 3

 • In het kader Bedrijvenregeling Bodemsanering een meerjarige subsidie (ad € 2,8 mln) verleend voor de bodemsanering van een verontreiniging als gevolg van gasfabricage en brandstofopslag op het bedrijfsterrein van Overtocht 64.

 • Voor Herstructurering Bedrijventerreinen liggen er voor € 8,5 mln subsidieverplichtingen vast. Het gaat onder meer om de projecten Port Valley Stadshavens Rotterdam, Maritiem servicecluster Drechtsteden en Westelijke Dordtse Oevers.


D. Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Programma 1

 • Er is een verplichting aangegaan van € 5,8 mln voor de provinciale convenantsmiddelen ten behoeve van de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (thans Natuur Netwerk Nederland).

 • In het kader van Natura 2000 is voor € 1,2 mln verplichtingen aangegaan.

 • Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is voor € 3,3 mln verplichtingen aangegaan.

 • In het kader van grondaankoop in Lekkerkerk staat een verplichting uit van € 1,2 mln.

 • Voor het Project Mainport Rotterdam (PMR) staat voor € 1,1 mln verplichtingen uit.

 • Voor de overige verplichtingen staat een bedrag van € 3,6 mln uit.

Overige programma's

 • De contante waarde van de lopende contracten voor de huur van multifunctionele printers, leaseauto's, drankenautomaten en softwarelicenties bedraagt €1,7 mln. Voorts huurt de provincie voor de huisvesting van de eigen organisatie kantoorruimte in Gouda. De contante waarde van de huurtermijnen bedraagt € 0,2 mln. Dit bedrag is niet materieel maar voor de volledigheid van de informatie wel meegenomen.

 • Voor de uitvoering van werkzaamheden voor de N498 Groot onderhoud en aanleg parallelweg is € 4,28 mln aan werken gegund.

 • Bij MPI Wegenprojecten zijn meerjarige contracten aangegaan met diverse leveranciers voor het leveren van werk, planschade of vervangen van leidingen voor een totaal van € 40,5 (was € 14,7) mln bij het project Parallelstructuur A12 / Moordrechtsboog en reconstructie Knoop A13-N209.

 • Bij MPI Openbaar vervoersprojecten zijn meerjarige contracten aangegaan met aannemers voor het leveren van werken en diensten ad € 13,6 (was € 10) mln voor vervanging van de Drechtbrug, aan het R-net corridors, Spoorcorridor Alphen-Gouda en Leiden-Utrecht.

 • Voor de reconstructie N207 Rotterdamse brug zijn contracten aangegaan voor € 1,1 mln.

 • Er zijn contracten afgesloten binnen Wegenprojecten Westland voor € 2,8 mln.

 • Er zijn contracten afgesloten voor de gladheidsbestrijding ad € 1,5 mln.

 • Voor het dagelijks beheer van wegen zijn contracten afgesloten ad € 1,2 mln.

 • Er zijn diverse verplichtingen aangegaan met betrekking tot de uitvoering van groenbestekken ad € 3,1 mln.

 • Er zijn diverse verplichtingen aangegaan met betrekking tot het meerjarige onderhoud van wegen ad € 8,57 mln.

 • Er zijn diverse verplichtingen aangegaan met betrekking tot bestekken in trajecten vaarwegen € 15,1 (was 13,1) mln en bestekken in trajecten wegen € 17,6 mln.

 • De aanvaring aan de brug Waddinxveen heeft niet alleen geleid tot schade voor de provincie, maar ook bedrijven in de omgeving van de brug hebben hierdoor omzetverlies geleden. De provincie neemt in het verhalen van de schade een coördinerende taak op zich, waarbij de ondernemers hun claim op de schipper via de provincie kunnen indienen. Verwacht wordt dat dit niet hoger dan € 0,65 mln zal zijn. Naar verwachting kan er maximaal € 0,5 mln op de schipper worden verhaald.

 

NUBBR

 • Er staat een recht uit van € 0,6 mln inzake overeenkomsten Vergunningverlening Natuurbeschermingswet Haven Industrie Complex.

 • De provincie heeft een recht van € 1,1 mln. Dit betreft een deel van de opbrengsten van nog te realiseren windmolens in het kader van aankoop van gronden in de voormalige ambachtsheerlijkheid Cromstrijen te Numandsdorp.

 • De provincie verhuurt delen van het provinciehuis. De totale contante waarde van de lopende contracten voor die verhuur bedraagt € 5,3 mln.