Leeswijzer

Voor u ligt de Begroting 2015 van de provincie Zuid-Holland inclusief het meerjarenbeeld tot en met 2018. Hierin treft u de doelen en prestaties aan die de provincie nastreeft voor deze periode. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar begrotingsjaar 2015.

De begroting geeft inzicht in de inhoudelijke kant van de doelen en prestaties en de financiën die daarbij horen. Zo ontstaat per doel een beeld van wat ermee beoogd wordt, wat ervoor wordt gedaan en wat het mag kosten. De doelen bestaan uit taken die verder uitgewerkt zijn in de Productenraming 2015.

De Begroting 2015 is opgebouwd uit zes onderdelen:

1. Bestuurlijke inleiding
2. Budgettair kader
3. Programmabegroting
4. Paragrafen
5. Financiële begroting
6. Bijlagen

In de bestuurlijke inleiding worden de belangrijkste doelstellingen per programma weergegeven. Daarnaast wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de provincie en wijzigingen in de begroting.

In het budgettair kader geeft de provincie inzicht in het meerjarenbeeld 2015-2018 en worden de begrotingsvoorstellen toegelicht. Bovendien wordt aan een aantal bijzondere onderwerpen aandacht geschonken, namelijk het financieel meerjarenperspectief, het EMU-saldo en de wet HOF en de reservepositie.

Daarna volgt de uitwerking van de zes begrotingsprogramma’s. Elk programma begint met een inleiding rondom de aard van het programma, gevolgd door inzicht in de middeleninzet. Hierna volgt een uitwerking per doel. De doelen zijn afgeleid van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 en de bestuurlijke aandachtspunten voor deze coalitieperiode. Per doel wordt aangegeven wat de provincie wil bereiken. Door middel van Effectindicatoren wordt dit meetbaar gemaakt. Per doel zijn vervolgens taken geformuleerd. Deze geven aan wat Gedeputeerde Staten gaan doen om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Aan deze taken zijn prestatie-indicatoren gekoppeld die aangeven wat er gedaan gaat worden om de taak te realiseren. Aan zowel de doelen als aan de taken (Productenraming) zijn financiële middelen gekoppeld. In het ambtelijke domein (jaarplannen) zijn de taken verder uitgewerkt in producten en activiteiten.

Na de programma’s zijn de verschillende paragrafen opgenomen, waaronder de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen.

De financiële begroting bevat specifieke financiële overzichten en toelichtingen op exploitatie en balansposten. Het betreft onder andere het overzicht van baten en lasten, een analyse van het begrotingsevenwicht, de algemene dekkingsmiddelen, een toelichting op de investeringen, de staat van reserves en voorzieningen, de staat van activa en de investerings- en financieringsstaat.

Ten slotte is nog een aantal bijlagen opgenomen, waaronder de statenvoordracht en een overzicht van de aangenomen moties en amendementen.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

 

 

Voor u liggen de Jaarstukken 2015. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer dat de opzet van de Begroting 2015 leidend is voor de Jaarstukken 2015. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015.

 

Het Jaarverslag 2015 bestaat uit:

 • De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2015.

 • Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2015 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.

 • De programmaverantwoording, met daarin:

  • de inleiding per programma, met daarin een toelichting op de onderwerpen die deel uitmaken van het programma;

  • de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we bereikt?) op basis van Effectindicatoren;

  • de toelichting op de realisatie van de taken (Wat hebben we gedaan?) op basis van prestatie-indicatoren;

  • de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan € 0,3 mln*;.

 • De verantwoording in de in het BBV voorgeschreven paragrafen en de aanvullende paragrafen Duurzaamheid en Subsidies.

 

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening met een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen (Voorjaarsnota en Najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.

 • De balans en de toelichting op de balans.

 • De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

In de jaarrekening zijn veel optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal.

De controle van de accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening.

Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website http://www.begrotingzuidholland.nl/.

De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Productenrealisatie 2015 is ter kennisneming beschikbaar gesteld aan de Statengriffie.

* De grondslag voor de hoogte van de minimale afwijking is gebaseerd op de prestatie-indicator 'behoedzaam ramen' waarbij de maximale afwijking tussen budget en realisatie 5% mag zijn. De gekozen grens van € 0,3 mln is 5% van het doel met het kleinste budget