Jaarrekening

Inleiding (inhoudsopgave)

 • Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

  • Toelichting begrotingswijzigingen

  • Reserves

  • Investeringen

  • Toelichting investeringen

   • Uitgaven investeringen

   • Inkomsten investeringen

  • Toelichting investeringen Paragraaf Bedrijfsvoering

  • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

  • Incidentele Baten en Lasten

  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

  • Grondslagen resultaatbepaling

 • Balans

  • Tabel Balans

  • Toelichting Balans

 • Vaste Activa

 • Vlottende Activa

 • Vaste Passiva

 • Voorzieningen

 • Vlottende passiva

 • Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)

 • Stille reserves

 • Rechtmatigheid