Investeringskredieten

Investeringskredieten

 

De herziene Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven (Nota IWA) die in 2013 door Provinciale Staten (PS) is vastgesteld, heeft geleid tot een stelselwijziging voor het vaststellen van investeringskredieten. Met ingang van 2014 stellen PS investeringskredieten vast voor de hele looptijd van het project, met onderscheid naar budget voor de voorbereidingsfase en voor de uitvoeringsfase. PS sturen hierdoor niet meer op jaarbudgetten, maar op meerjarige investeringskredieten.

Er worden alleen wijzigingen in het onderstaande overzicht investeringskredieten opgenomen, die in 2015 nog niet eerder zijn vrijgegeven of bijstelling behoeven.

 

Programma 2, Mobiliteit en Milieu

Bij projecten MPI/MPO zijn de bruto-investeringen groter dan € 10,0 mln apart opgenomen. De resterende bijstellingen projecten MPI/MPO zijn zoveel mogelijk geclusterd.

De bijstellingen van de investeringskredieten voor mobiliteit kennen de volgende redenen:

  1. Vanwege de complexiteit van de te vervangen kunstwerken wordt de verwachte einddatum van de laatste opleveringen verschoven van 2015 naar 2018.

  2. Voor de onderliggende projecten heeft een omwisseling plaatsgevonden tussen exploitatie- en investeringsmiddelen om zo beter uitvoering te geven aan de besluiten uit de nota IWA.

  3. Bij de opgaaf voor de Verzamelwijziging 2014 (besluit 6754 van 12 november 2014) van de gereedmelding van projecten in 2014 is uitgegaan van het jaar van gereedmelding c.q. ingebruikname van de projecten. Het kan echter zijn dat voor projecten die al gereed zijn gemeld en/of in gebruik zijn genomen nog activiteiten dienen te worden uitgevoerd, waardoor de financiële afwikkeling nog niet kan plaatsvinden. Daarbij kan worden gedacht aan natuurcompensatie, schadeclaims, afrondende werkzaamheden in bermen en dergelijke. Activering vindt nu in 2015 plaats.

  4. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase, maar er was nog geen voorbereidingskrediet geregeld. Het voorbereidingskrediet wordt verrekend met het uitvoeringskrediet, zodat het totale investeringskrediet ongewijzigd blijft.

  5. De gemeente Hardinxveld-Giessendam, die voornemens is een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie, ondervindt vertraging bij de uitvoering van haar project en verwacht de subsidieaanvraag niet meer in 2015 te kunnen indienen. Het investeringskrediet schuift door van 2015 naar 2016.

In onderstaande tabel zijn de bijstellingen per project (> € 10,0 mln) of clustering van projecten weergegeven, onder verwijzing naar bovenstaande redenen.

 

Doel

Project-nr.

Naam project

Project fase

Reden

Begroting 2015

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijgestelde begroting

210

EN0000010

Functionele vervanging kunstwerken

Uitvoering

1

8.524

-7.014

1.520

220

divers

Investeringsprojecten MPO < € 10,0 mln bruto

Uitvoering

2

200

898

1.098

220

B120733

N207 - Zuidwestelijke Randweg Gouda

Uitvoering

3

0

5.007

5.007

220

B120756

N207-Corridor: Vredenburghlaan/rotonde

Voorbereiding

4

0

2.450

2.450

220

B121742

N217 Stougjesdijk

Uitvoering

3

0

-262

-262

220

B122232

Verlengde veilingroute, onderdeel Fietsverbinding Vlietpolderplein

Uitvoering

3

0

1.905

1.905

220

B590015

Ontsluiten terminals goederenvervoer

Uitvoering

5

1.885

-1.885

0

220

Fp 2008-2011

Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011

Uitvoering

3

0

691

691

220

divers

Investeringsprojecten MPI < € 10,0 mln bruto

Voorbereiding

3

0

165

165

220

divers

Investeringsprojecten MPI < € 10,0 mln bruto

Uitvoering

2

2.204

-2.204

0

   

Totaal programma 2

   

12.813

-249

12.574

Bedragen in bovenstaand overzicht x € 1.000

 

Bedrijfsvoering

Doel

Project-nr.

Naam project

Project fase

Reden

Begroting 2015

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijgestelde begroting

 

V000010

Vernieuwen brandmeldinstallatie en CCTV

Uitvoering

 

500

600

1.100

 

V000002

Meerjarenonderhoudsplan MJOP (diverse installatietechnische onderhouds-werkzaamheden)

Uitvoering

 

-295

869

574

 

V000007

Meerjarenonderhoudsplan MJOP (diverse onderwerpen provinciehuis)

Uitvoering

 

100

292

392

 

Diversen

Informatisering & Automatisering investeringskrediet

Uitvoering

 

0

2.936

2.936

   

Totaal Bedrijfsvoering

   

305

4.697

5.002

Bedragen in bovenstaand overzicht x € 1.000
 

Bij projecten op het gebied van de Bedrijfsvoering gaat het om huisvestingsgerelateerde investeringen en investeringen gerelateerd aan Informatisering & Automatisering.

 

Vernieuwen brandmeldinstallatie en CCTV

Met de uitvoering van de Strategische Huisvestingsvisie is ook de aanleg van een nieuwe brandmeldinstallatie en camera's (BMI + CCTV) in het provinciehuis gestart. De aanleg in 2014 liep parallel met de verbouwing van de bouwdelen A/B. Conform planning wordt het project in 2015 opgeleverd. Het investeringskrediet was echter nog deels opgenomen in 2014. Bij Jaarrekening 2014 is dit bedrag vrijgevallen en is aangegeven dat bij Voorjaarsnota dit bedrag weer wordt aangevraagd.Voor de afronding van het project in 2015 wordt nu het restantbudget ad € 0,6 mln beschikbaar gesteld.

 

Meerjarenonderhoudsplan MJOP

In september 2014 is gestart met de verbouw van de bouwdelen A/B conform de Strategische Huisvestingsvisie. Gelijktijdig worden installatietechnische onderhoudswerkzaamheden ad € 0,9 mln en diverse werkzaamheden ad € 0,3 mln uitgevoerd conform het Meerjarenonderhoudplan MJOP. Het investeringskrediet was echter nog deels opgenomen in 2014. Bij Jaarrekening 2014 is dit bedrag vrijgevallen en is aangegeven dat bij Voorjaarsnota dit bedrag weer wordt aangevraagd. Het restantbudget ad € 1,2 mln wordt nu voor de afronding van deze projecten beschikbaar gesteld.

 

Informatisering & Automatisering

Bij Jaarrekening 2014 zijn begrote investeringsuitgaven niet volledig uitgenut. Het investeringskrediet 2014 is daardoor onderschreden en bij jaarrekening is aangegeven dat deze middelen bij Voorjaarsnota opnieuw aan Provinciale Staten zullen worden gevraagd. Het restantbudget ad € 2,9 mln wordt nu beschikbaar gesteld.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Jaarstukken 2015.