Financiële Begroting

Inleiding

De Financiële Begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de Financiële Begroting is als volgt:

1. Overzicht baten en lasten

2. Toelichting baten en lasten

2.1 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

2.2 Indexering

2.3 Rente

2.4 Loonkosten

2.5 Kostenverdeling

2.6 Uitkering Provinciefonds

2.7 opcenten Motorrijtuigenbelasting

2.8 Kapitaallasten

2.9 Investeren, waarderen en afschrijven

2.10 Verklaring verschillen Begroting 2014 na Voorjaarsnota 2014 - Begroting 2015

2.11 Verklaring verschillen Jaarrekening 2013 - Begroting 2015

3. Algemene dekkingsmiddelen

4. Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

5. Uiteenzetting financiële positie

5.1 Nieuw beleid

5.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

5.3 Verleende garanties en waarborgen

5.4 Staat van reserves en voorzieningen 2015

5.5 Toelichting op de reserves en voorzieningen

5.5.0 Algemene reserves

5.5.1 Programmareserve 1

5.5.2 Programmareserve 2

5.5.3 Programmareserve 3

5.5.4 Programmareserve 4

5.5.5 Programmareserve 5

5.5.6 Programmareserve 6

5.5.7 Voorzieningen

5.6 Staat van activa

5.7 Investerings- en financieringsstaat 2015