Programma 6 Middelen

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een belastingdruk die past bij het provinciale voorzieningenniveau. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting is veruit de belangrijkste belastingheffing van de provincie. Provinciale Staten stellen jaarlijks het opcententarief vast. Dit tarief is gebonden aan een wettelijk maximum, dat jaarlijks door het Rijk (op basis van de inflatieontwikkelingen) wordt aangepast. Beleidslijn van het college is om het huidige tarief gelijk te houden, zodat de relatieve lastendruk voor inwoners van Zuid-Holland afneemt (in het licht van de gevolgen van de economische crisis voor burgers).

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

6.2

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum*

90,4%

87,0%

84,9%

82,8%

81,2

* Voor de jaren 2016-2018 is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het wettelijk maximumtarief met 2,5%.

Toelichting Effectindicatoren

De relatieve lastendruk komt tot uitdrukking in het opcententarief in relatie tot het wettelijk maximum. Bij een gelijkblijvend opcententarief (95,0 opcenten) en een stijgend wettelijk maximum (als gevolg van een jaarlijkse inflatiecorrectie) neemt de relatieve lastendruk af. Voor 2015 bedraagt het wettelijk maximum 109,2 opcenten.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

6.2.a

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum

90,4%

87%

87%

Verantwoording Effectindicatoren

Jaarlijks wordt het wettelijk maximumtarief door het Rijk vastgesteld. Dit wettelijk maximumtarief bedraagt in 2015 109,2 opcenten en dit is gelijk aan het wettelijk maximumtarief 2014. Ook het tarief van de provincie is gelijk gebleven en bedraagt 95 opcenten. Daarmee komt de waarde van de indicator uit op 87% en is de doelstelling van de relatieve lastendruk, provinciaal tarief uitgedrukt als percentage van het wettelijk maximum, gerealiseerd.