Programma 6 Middelen

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een financieel gezonde huishouding. Dit is van belang voor de rechtmatigheid van het provinciale handelen en voor de maatschappelijke legitimiteit van de provincie. De provincie werkt immers direct dan wel indirect (via het Rijk) met belastinggeld van burgers en bedrijven.

Een financieel gezonde huishouding komt in de eerste plaats tot uitdrukking in een sluitende begroting, waarin baten en lasten meerjarig met elkaar in evenwicht zijn (zie hiervoor het meerjarig financieel perspectief). In de tweede plaats dient de provincie te beschikken over voldoende weerstandscapaciteit. Deze is nodig om financiële consequenties van (niet-begrote) risico’s op te kunnen vangen.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

6.1

weerstandsvermogen*

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

* Nulmeting op basis van de stand Jaarrekening 2010 (pagina 150).

Toelichting Effectindicatoren

De mate waarin de provincie in staat is om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen wordt uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Dit is een kengetal dat de verhouding weergeeft tussen de weerstandscapaciteit (dat zijn de middelen die de provincie beschikbaar heeft of kan maken om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen) en de in euro’s gekwantificeerde omvang van potentiële risico’s. De provincie streeft naar een weerstandsvermogen van minimaal '2', dat wil zeggen dat voor elke euro aan gekwantificeerde risico’s er minimaal € 2aan weerstandscapaciteit moet zijn. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen wordt een onderscheid gemaakt tussen de incidentele, financiële gevolgen van risico’s (die worden afgedekt door incidentele middelen op de begroting) en structurele financiële gevolgen (die worden afgedekt door structurele middelen). Het weerstandsvermogen voor incidentele gevolgen van risico’s bedraagt circa '18' (dat betekent dat voor elke euro aan incidentele financiële gevolgen circa € 18 beschikbaar is of is te maken om deze gevolgen op te vangen); het weerstandsvermogen voor structurele gevolgen van risico’s bedraagt '4' (dat betekent dat voor elke euro aan structurele financiële gevolgen van risico's € 4 beschikbaar is of is te maken om deze gevolgen op te vangen). Dit is in beide gevallen boven de streefwaarde van '2'.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

6.1.a

weerstandsvermogen*

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

* Nulmeting op basis van de stand Jaarrekening 2010 (pagina 150).

Verantwoording Effectindicatoren

Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing blijkt dat het doel in 2015 is gerealiseerd.

Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de provincie in staat is om de financiële gevolgen van risico's (niet begrote lasten) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de middelen die beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt kunnen worden af te zetten tegen de financiële omvang van de geïnventariseerde risico's. .