Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

In 2014 zijn de regionale omroepen gerecentraliseerd naar het Rijk. Deze taak is hiermee komen te vervallen.

Door internet is de functie van de bibliotheek veranderd. Mensen hoeven niet langer naar de bibliotheek om informatie op te zoeken. Deze is te vinden op het internet. Toch is voor veel mensen de bibliotheek nog steeds de prettigste toegang tot kennis en cultuur. De bibliotheek is ook belangrijk in het onderwijs. Leerlingen vinden er informatie als aanvulling op de stof die op school wordt aangeboden.

De drie overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bibliotheekstelsel. Op 1 januari 2015 gaat naar verwachting een nieuwe wet voor openbare bibliotheken in. Deze wet regelt onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is in de bibliotheeksector. De gemeente is/wordt verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk, de provincie voor de ondersteuning daarvan (in ons geval via Probiblio) en het Rijk is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel. De provinciale ondersteuningstaken betreffen vooral de bovenlokale dienstverlening in het fysieke domein, zoals innovaties en het interbibliothecaire leenverkeer.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.6.c

Ontwikkeling van het aantal deelnemende scholen aan het project ‘bibliotheek op school’

100

110

115

120

125

Toelichting Effectindicatoren

4.6.a/b: De Mediawet is aangepast waarmee ook de zorgplicht (bekostiging) van provincies is vervallen.

4.6.c: De ‘Bibliotheek op school’ biedt bibliotheken een strategische aanpak voor de invulling van de educatieve functie voor het primair onderwijs. Aan deze aanpak wordt een dienstenpakket gekoppeld. De Bibliotheek op school is gebaseerd op de programma's Kunst van lezen, de Bibliotheek in de basisschool, Biebsearch junior, Boek en Schoolbieb. Het project is in 2013 gestart met een deelname van ongeveer 20.000 leerlingen (circa 100 scholen).

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

N.v.t.

N.v.t.

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

N.v.t.

N.v.t.

4.6.c

Ontwikkeling van het aantal deelnemende scholen aan het project

“ bibliotheek op school”

100

110

330

Verantwoording Effectindicatoren

4.6.a en b: Deze taak is per 2014 gerecentraliseerd naar het Rijk.

4.6.c: De Bibliotheek op school is gebaseerd op de programma's: Kunst van lezen, de bibliotheek in de basisschool, Biebsearch junior, Boek1Boek en Schoolbieb. Op deze manier worden kinderen in staat gesteld goed te lezen en schrijven, mediavaardig te zijn en daarmee wordt een basis gelegd voor adequate school- en arbeidsparticipatie. Het project is in 2013 gestart met een deelname van ruim 100 (120) scholen. In 2014 zijn met het project 199 scholen (52.000 leerlingen) bereikt, een stijging van 160% ten opzichte van 2013. Abusievelijk is voor 2015 de doelstelling niet verhoogd. Het project is in 2015 succesvol verder uitgerold. Dit succes komt door een aantal factoren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft subsidie beschikbaar gesteld aan bibliotheken voor schoolbibliotheeksystemen en de provinciale ondersteuningsinstellingen hebben hun krachten gebundeld. Bibliotheken worden zodoende gestimuleerd om hard te werken aan het aangaan van relaties met scholen. Het aantal scholen dat samenwerkt met de bibliotheek is daarmee in 2015 toegenomen tot circa 390 (circa 95.000 leerlingen). Een stijging van 330 procent ten opzichte van het basisjaar. Zuid-Holland telt in totaal een kleine 1.200 basisscholen.