Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

Kern van de activiteiten betreft de bescherming, beleving en benutting van archeologisch en monumentaal erfgoed in Zuid-Holland. De belangrijkste ontwikkeling is de door het Rijk ingezette modernisering van het monumentenbeleid (‘MoMo’), waarmee in 2012 verantwoordelijkheden en middelen zijn gedecentraliseerd. In lijn daarmee vindt bij ons een accentverschuiving plaats: van behoud naar ontwikkeling en van objectgerichte naar gebiedsgerichte monumentenzorg. Activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie zijn afgebouwd. Er wordt alleen nog een Basisvoorziening in stand gehouden, die gemeenten helpt hun taak goed uit te voeren.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

4.5

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

110

115

115

115

Toelichting Effectindicatoren

De barometer culturele kwaliteit is een gewogen index van met name door de provincie te beïnvloeden resultaten op het gebied van cultureel erfgoed. Voor het basisjaar is de index op 100 gesteld. Het gaat om: het aantal omwentelingen molens, aantal groenbeheerplannen voor molenbiotopen met de initiële kwalificatie 'matig' of 'slecht', percentage met erfgoededucatie bereikte leerlingen, aantal bezoekers van ons Archeologiehuis, aantal bezoekers Werelderfgoed Kinderdijk, beleving ruimtelijke kwaliteit door inwoners Zuid-Holland, aantal aantastingen van cultuurhistorische 'kroonjuwelen' en het multipliereffect van cofinanciering door derden. Als gevolg van de decentralisatie, onze inzet op erfgoedlijnen en herbestemming wordt een stijgende index verwacht. Door meer bekendheid en een verbeterd aanbod groeit het aantal bezoekers aan respectievelijk het Archeologiehuis en aan werelderfgoed Kinderdijk. Vanwege deze verwachte stijging hebben wij de index van 110 naar 115 opgehoogd.

Wat willen we bereiken?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

 

2015

4.5

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

Begroot

110

VJN

115

 

De doelstelling voor 2015 wordt verhoogd van 110 naar 115. Reden voor de groei van dit cijfer is de verwachting dat het aantal bezoekers aan het Archeologiehuis Zuid-Holland en aan het werelderfgoed Kinderdijk hoog blijven

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

4.5.a

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

115

120

Verantwoording Effectindicatoren

Het cijfer van de barometer culturele kwaliteit is het gemiddelde over 8 indices (omwentelingen molens, aantal groenbeheerplannen voor molenbiotopen met de initiële kwalificatie 'matig' of 'slecht', percentage met erfgoededucatie bereikte leerlingen, aantal bezoekers Provinciaal Archeologiehuis, aantal bezoekers werelderfgoed Kinderdijk, beleving ruimtelijke kwaliteit door inwoners van Zuid-Holland, aantal aantastingen van cultuurhistorische kroonjuwelen (Provinciale Structuurvisie) en het multipliereffect van de modernisering van de monumentenzorg).

Het jaar 2012 was met een index van 100 het basisjaar. Voor 2015 was een index van 115 verwacht. Dit is 120 geworden. De stijging is vooral te danken aan het aantal bezoekers aan Werelderfgoed Kinderdijk. In 2013 waren er 160.000 bezoekers, in 2014 waren dat er 210.000 en in 2015 zijn er 235.000 bezoekers geteld. Belangrijkste redenen voor de stijging zijn gebiedsontwikkeling, productontwikkeling en marketing. In 2015 is de succesvolle pilot van de Waterbus met directe verbinding van Rotterdam naar Kinderdijk in de daluren uitgevoerd.