Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

De provincie wil dat Zuid-Hollandse burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De provincie ondersteunt op basis van de beleidsvisie Maatschappelijke Participatie Gemeenten door verstrekken van beleidsrelevante informatie in het sociaal domein, kennisuitwisseling en begeleiding van projecten op basis van vragen van gemeenten en regio’s.

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft de provincie Zuid-Holland met ingang van 1 januari 2015 hierin geen wettelijke taak meer. Deze ontwikkeling past in de decentralisaties van het sociaal domein.

De rijksoverheid stelt kaders en de gemeenten voeren uit. Dit betekent dat de provinciale rol in het sociaal domein wordt heroverwogen. Voor 2015 heeft dit nog geen gevolgen voor gemeenten en gesubsidieerde instellingen. In het kader van het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Participatie 2015 worden nadere voorstellen gedaan.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

4.4

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

100

105

105

105

105

Toelichting Effectindicatoren

Participatie van kwetsbare burgers op basis van de sociale barometer. De barometer geeft aan hoe het staat met de jeugd, leefbaarheid en participatie (zelfredzaamheid) van burgers aan de hand van indicatoren. De provincie zet in via de ondersteuningsinstellingen en door middel van regio-overstijgende signalering, agendering en adressering.

Op basis van de sociale barometer wordt op dertien indicatoren in acht verschillende regio’s de kwetsbaarheid van burgers op de thema’s jeugd, participatie en kwetsbare groepen in Zuid-Holland gemeten. Dit betekent dat 8 x 13 = 88 (indicator) waarden beschikbaar zijn over deze kwetsbaarheid. De voor 2012 gemeten waarden zijn op 100 (index) gesteld. Voor de volgende jaren wordt gemeten welke toe- of afname zichtbaar is. De meting in 2013 kwam nagenoeg overeen met 2012. De meting in 2014 bedroeg 103. De stijging komt vooral door afname van voortijdig schoolverlaters en minder aanmeldingen Bureau Jeugdzorg.

Naar verwachting zal in 2015 het aantal Halt-afdoeningen en instroom jeugdreclassering en aanmelding voor de nieuwe Bureau Jeugdzorg, de gecertificeerde instelling, verder afnemen. Er is geen aanleiding de indicator aan te passen. De doelstellingen lijken nog steeds haalbaar. Het aantal voortijdig schoolverlaters zal verminderen en op basis van een verbeterende economische situatie zal het aantal WW-uitkeringen afnemen. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is nog niet te overzien welke gevolgen dit heeft voor verbetering of verslechtering voor arbeidsgehandicapten.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

4.4.a

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

100

105

107

Verantwoording Effectindicatoren

In de sociale barometer wordt een aantal prestaties in het sociaal domein gemeten op de aspecten jeugd, leefomgeving en participatie van kwetsbare burgers. Meting 2012 = 100 op basis van informatie per gemeente respectievelijk regio. Hoger scoorden (positief): het aantal kwetsbare jongeren neemt licht af (102), de instroom jeugdreclassering (127) en jeugdbescherming (142) zijn fors gedaald en overlast van rondhangende jongeren is iets gedaald evenals het aantal voortijdige schoolverlaters en achterstand leerlingen (129). Er is minder criminaliteit en onveiligheid (114), overlast en vervuiling (112). Lager scoorden (negatief): de (jeugd)werkloosheid nam fors toe (71) evenals het aantal WW-uitkeringen (80).

De provincie heeft met name de Stichting Expertise Centrum voor Jeugd, samenleving en omgeving (JSO) ingezet op ondersteuningsvragen onder andere in het kader van de transities in het sociaal domein. In nagenoeg alle gemeenten heeft JSO desgevraagd ondersteuning geboden. De rapportage zal naar verwachting in april 2016 beschikbaar komen.