Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 de Jeugdwet aangenomen. De provinciale taken op basis van de Wet op de jeugdzorg (Wjz) vervallen bij invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 met uitzondering van de afwikkelingstaken[2]. Deze omvat afwikkeling subsidierelaties, bezwaar- en beroepsprocedures, beëindiging subsidierelaties, behandeling eventuele claims frictiekosten en conform Kadernota voortzetten uitvoering beleid kwetsbare jeugd op basis van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015. Voor invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 dienen de Tweede en de Eerste Kamer akkoord te gaan met het wetsvoorstel 'Invoeringswet Jeugdwet'. Behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is voorzien in het laatste kwartaal van 2014.

Op basis van subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 worden middelen beschikbaar gesteld voor doorlopende projecten aan de transitieregio’s voor de ondersteuning van kwetsbare jongeren. De transitieregio’s hebben nog in 2015 de gelegenheid de projecten in te bedden en de financiering over te nemen.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

87%

(uitstroom = 1660)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

2,8%

(30/9-2011)

(vraag 6227 aanbod 6052)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting Effectindicatoren

De provinciale taken op basis van de Wet op de jeugdzorg vervallen bij invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015.

Bij inwerkingtreding van de Jeugdwet wordt de Wjz ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de financiële verantwoording, vaststelling en uitbetaling van op grond van die wet verleende subsidies en uitkeringen.

Wat willen we bereiken?

 

Bij het opstellen van de Begroting 2015 was nog niet door het Rijk besloten wat de exacte datum was voor de transitie van de Jeugdzorgtaak vanuit de provincie naar de gemeenten. Eind 2014 is de datum op 1 januari 2015 vastgesteld. Uit voorzichtigheidsoverwegingen was bij het opstellen van de Begroting 2015 nog rekening gehouden met het feit dat de taak eventueel nog door de provincie uitgevoerd moest worden en nog inspanningen moesten worden geleverd voor de transitie. Derhalve kan nu bij de Voorjaarsnota een bedrag van € 5,8 mln incidenteel vrijvallen.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

87%

(uitstroom = 1660)

N.v.t.

N.v.t.

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

2,8%

(30/9-2011)

(vraag 6227 aanbod 6052)

N.v.t.

N.v.t.

Verantwoording Effectindicatoren

Deze taak is per 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten.