Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

Met het oog op de vermindering van bestuurlijke drukte, neemt de provincie Zuid-Holland alleen nog deel aan overleggen die bijdragen aan ambities op de kerntaken. Bestuurlijke overleggen waarbij dit niet het geval (meer) is ,orden beëindigd. Dit zal moeten leiden tot een daling van het aantal bestuurlijke overleggen ten opzichte van de uitgangssituatie aan het begin van deze collegeperiode. De provincie Zuid-Holland wil een adequate dienstverlener zijn voor mede-overheden, bedrijven en burgers. Een goede dienstverlening is een concrete uitwerking van onze waarden verbinden, vernieuwen en vertrouwen.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

4.1.a

Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

(cumulatief)

179

32%

32%

32%

32%

4.1.b

Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening (zie 3.1 paragraaf Bedrijfsvoering)

6,8

7,0

 

7,2

 

Toelichting Effectindicatoren

4.1.a: Aan het begin van deze collegeperiode is door Gedeputeerde Staten de taakstelling opgenomen om het aantal bestuurlijke overleggen met 20% te verminderen. In 2011 en 2012 is een groot aantal overleggen geschrapt, waardoor al een reductie van 32% ten opzichte van de oorspronkelijke 179 bestuurlijke overleggen is gerealiseerd.

4.1.b: Voor een nadere toelichting zie de toelichting op indicator 3.1 in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

4.1.a

Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt (cumulatief)

179

32%

32%

4.1.b

Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening

6,8

7,0

n.v.t.

Verantwoording Effectindicatoren

4.1.a: Aan het begin van de collegeperiode is al een groot aantal overleggen geschrapt, waardoor in de eerste twee jaar al een reductie van 32% ten opzichte van de oorspronkelijke 179 overleggen is gerealiseerd. De doelstelling is toen ruimschoots gehaald. In de rest van de collegeperiode is dit niveau vastgehouden.

4.1.b: Voor deze indicator zie paragraaf Bedrijfsvoering.