Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Wat willen we bereiken?

Op Europees en nationaal niveau zijn doelstellingen afgesproken voor een CO2-reductie van 20% in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990 en dat 14% van de primaire energieconsumptie in 2020 afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen. Op basis van het SER-akkoord en de prioriteitstelling in de hernieuwde nota energie wordt een nadere invulling gegeven aan het energieprogramma.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

3.5.a Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder: 2,2% 3% 4% 5% 6%
Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie 250 350 375 400 425

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

150

350

450

550

600

Toelichting Effectindicatoren

  • Het voor windenergie vastgestelde beleidsdoel (Nota Wervelender januari 2011) is 350 MW opgesteld vermogen in 2015 en 735,5 MW in 2020. Het overgrote deel van het opgesteld vermogen zal in 2019 en 2020 worden gerealiseerd.

  • Voor warmte zal de jaarlijkse prestatie vanaf 2015 verder gaan stijgen, in samenhang met de vervanging van de bestaande stadsverwarmingen die nu aan de orde is. De effecten van de provinciale beleidsinzet laten zich uitdrukken als percentage van het totale energiegebruik of per optie in megawatt gerealiseerd vermogen. Daarbij wordt aangetekend dat bij een stijgend energiegebruik het percentage duurzaam kan dalen, ondanks toegenomen opgesteld vermogen.

  • De nulmeting van het percentage duurzame energie is aangepast aan de nauwkeurigere cijfers afkomstig uit de energiemonitor, de doelstellingen zijn aangepast op basis van de “nota intensivering energiebeleid” (vastgesteld in Provinciale Staten van 26 februari 2014).  De megawatts zijn cumulatief weergegeven.

Wat willen we bereiken?

 

Provinciale Staten hebben op 26 februari 2014 ingestemd met intensivering op de prioriteiten: Windenergie en Warmte en hiertoe € 0,6 mln beschikbaar gesteld.

Uit de subsidieregeling Asbest eraf zonnepanelen erop is vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2014 totaal voor € 245.000 aan subsidies toegekend. Naar verwachting zal de belangstelling in 2015 voor de regeling maximaal van deze ordegrootte zijn.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting 2011

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

3.5.a Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder: 2,2% 7% 3,2% (2013)
  - jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie 250 350 350 (2015)

- jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

150

350

315 (2015)

Verantwoording effectindicator

De laatst bekende percentage duurzame energie is uit 2013. De cijfers (totaal energieverbruik, toepassing Bio-massa) over 2015 komen eind 2016 beschikbaar, daarom kunnen we het percentage voor 2015 nog niet aangeven. De cijfers voor duurzame energie zijn inclusief biomassa maar exclusief restwarmte, omdat onder de formele definities restwarmte onder energiebesparing valt en niet onder duurzame energie. Inclusief restwarmte zou het cijfer uit 2013 op circa 3,5% uitkomen.

Onze bijdrage inzake windenergie en warmte en de toegenomen toepassing van zonne-energie verloopt wel volgens verwachtingen. De doelstelling voor 2015 van 7% zal gezien de laatst bekende cijfers uit 2013 echter niet gehaald worden. Er is wel sprake van een langzame groei. Ook landelijk blijft de groei achter. Dit komt met name doordat de bijmenging van biomassa achterblijft. In 2013 is het landelijke aandeel duurzame energie 4,6% (doelstelling: 14% in 2020). Zuid-Holland blijft met een relatief groot aandeel fossiel achter op het landelijk gemiddelde.

Windenergie

In 2015 is 48 MW capaciteit windenergie gerealiseerd waarmee de totale capaciteit in Zuid-Holland toeneemt tot de geplande 350 MW windvermogen. Het gaat om de locaties Zuidwal 15 MW (Havenconvenant), Hartelkanaal 3 MW (Havenconvenant), Windpark Battenoert Goeree upgrade 12 MW, uitbreiding Landtong Rozenburg 6 MW (Havenconvenant) en 12 MW Hellegatsplein Goeree.

In de jaarlijkse voortgangsrapportage windenergie Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten november 2015) is uitgebreider ingegaan op de realisatievoortgang.

Megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

Realisatie 2015 'warmteprojecten' betreft alleen duurzame warmte en restwarmte, exclusief bestaande gasgestookte warmtelevering. Duurzame warmte en restwarmte moet op termijn gasgestookte warmtelevering gaan vervangen.

De doelstelling 2015 voor warmteprojecten is voor 90% gerealiseerd. Eind 2014 is 150 MW duurzame-/restwarmte levering van AVR aan Rotterdam via de Leiding over Noord beschikbaar gekomen. Dit vermogen is gedurende het jaar 2015 voor het eerst benut voor warmtelevering.

Verder heeft in 2015 het project Geothermie De Lier 15 MW voor het eerst warmte geleverd.