Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Wat willen we bereiken?

Doel is om voldoende woningen voor elke doelgroep in het juiste woonmilieu te bieden. Het overgrote deel van de nieuwe woningen wordt in de bestaande steden en dorpen gebouwd. Het beleid van de provincie is erop gericht dat dit vooral rondom de belangrijke OV-knooppunten ‘Stedenbaanstations’ plaatsvindt. Daarmee versterken we de vitaliteit en de samenhang van het stedelijk netwerk en ontstaat een aantrekkelijk woonomgeving- en vestigingsklimaat voor bedrijven.

In gebieden waar de bevolkingsomvang blijvend afneemt, is aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zodat de dorpen leefbaar blijven. Voor de doelgroep van sociale woningbouw maakt de provincie met regio’s afspraken over de wijze waarop de regionaal samenwerkende gemeenten in samenwerking met de corporaties komen tot strategisch voorraadbeheer in relatie tot het te verwachten beroep dat de doelgroep op de sociale voorraad gaat doen.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

3.2.a

Jaarlijkse woningproductie (ontwikkeling voorraad):

  netto toevoeging 13.000 8.000 8.000 8.000 8.000
  vervanging 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500

3.2.b

Aantal gerealiseerde / getransformeerde woningen per 31/12 dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de woonmilieubalans:

  centrumstedelijk 2.350 1.350 1.350 1.350 1.350
  landelijk 450 1.000 1.000 1.000 1.000

3.2.c

Netto percentage toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus

100%

(=200)

60%

(=120)

60%

(=120)

60%

(=120)

60%

(=120)

Toelichting Effectindicatoren

De verwachting voor 2015 tot en met 2018 is ongewijzigd ten opzichte van 2014. In de voorgaande jaren zijn de waarden bij 3.2a en 3.2b al neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de nulmeting, in het licht van de economische crisis. Het eerste kwartaal van 2015 komen, als onderdeel van de eerste monitor (nulmeting) van de VRM, Effectindicatoren beschikbaar die de voortgang van dit nieuwe beleid meten. Deze indicatoren zouden de huidige Effectindicatoren in de begroting kunnen vervangen, wanneer daar inhoudelijke argumenten voor zijn.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

3.2.a

Jaarlijkse woningproductie (ontwikkeling voorraad):

- netto toevoeging 13.000 8.000 6.144 + 5.092
- vervanging 3.500 2.500 2.290 + 2.960

3.2.b

Aantal gerealiseerde/getransformeerde woningen per 31/12 dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de woonmilieubalans:

centrumstedelijk 2.350 1.350 1.280
landelijk 450 1.000 940

3.2.c

Netto percentage toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus

100%

(=200)

60%

(=120)

67%

(=134)

Verantwoording Effectindicatoren

Het betreft hier de cijfers over het jaar 2014, omdat de cijfers over 2015 pas bekend worden in april 2016. De cijfers voor netto 'overige toevoegingen' en 'overige vervanging' worden apart weergegeven, omdat de registratie van woningproductie hierin is veranderd en het niet met zekerheid is te zeggen of alle overige toevoegingen daadwerkelijk een nieuwe woonruimte hebben opgeleverd (zie voor meer informatie: http://staatvan.zuid-holland.nl/Paginas/Factsheets/Woningvoorraad-zuid-holland.aspx).

3.2.a: De doelstelling voor 2014 was gelijk aan die voor 2015. De doelstelling voor 2014 is gehaald. Het aandeel nieuwbouw (6.144) in de totale netto toevoeging ligt echter op een dieptepunt. De oorzaak hiervan was de woningmarktcrisis. De netto overige toevoegingen (5.092) bestaan onder andere uit transformaties van kantoren. De cijfers over de eerste drie kwartalen van 2015 laten inmiddels weer een stijging zien.

3.2.b: De doelstelling voor 2014 was gelijk aan die voor 2015. De doelstelling is zo goed als gehaald.

3.2.c: De doelstelling voor 2014 was gelijk aan die voor 2015. De doelstelling is gehaald, het merendeel van de woningen is toegevoegd in de directe omgeving van StedenbaanPlus stations.