Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Wat willen we bereiken?

Op 9 juli 2014 is de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld en deze is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De provincie kiest ervoor om het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid niet afhankelijk te maken van een voorspelling van een 'eindsituatie 2030'. In plaats daarvan zal de bestaande situatie gelden als vertrekpunt, vormt de maatschappelijke vraag de leidraad voor het handelen en stuurt de provincie op het bereiken van haar doelen.

Dit biedt andere partners uit het netwerk aanknopingspunten om hun initiatieven te positioneren en te verbinden aan de doelen in de VRM. Vier rode draden geven richting aan de gewenste ontwikkelingen en het handelen van de provincie:

  1. Beter benutten en opwaarderen van wat er is,

  2. Vergroten van de agglomeratiekracht,

  3. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit,

  4. Bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.

Op basis van de VRM worden door de regio's in 2015 regionale visies voor wonen en kantoren ter aanvaarding aangeboden.

Effectindicatoren

Barometer provinciale belangen

Nulmeting

2014

2015

1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel

     

1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters

Goed

Goed

 
       

2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie

     

2.1 Verbeteren van de waterveiligheid

Onbekend

Wisselend beeld

 

2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem

Goed

Wisselend beeld

 

2.3 Duurzame energievoorziening

Goed

Wisselend beeld

 
       

3. Divers en samenhangend stedelijk gebied

     

3.1 Versterken stedelijk netwerk

Wisselend beeld

Goed

 

3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid

Onbekend

Slecht

 

3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid

Slecht

Slecht

 

3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus

Slecht

Wisselend beeld

 

3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving

Onbekend

Wisselend beeld

 
       

4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap

     

4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied

Wisselend beeld

Wisselend beeld

 

4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur

Onbekend

Onbekend

 

4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling

Slecht

Goed

 

4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur

Onbekend

Slecht

 
       

5. Stad en land verbonden

     

5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur

Slecht

Slecht

 

Bron: Monitor Ruimte 2012 (vastgesteld door GS op 10 juli 2012)

Toelichting Effectindicatoren

Het eerste kwartaal van 2015 komen, als onderdeel van de eerste monitor (nulmeting) van de VRM, Effectindicatoren beschikbaar die de voortgang van het nieuwe ruimtelijk beleid meten. Deze indicatoren worden in het najaar van 2014 ontwikkeld en zullen ingaan op centrale thema’s uit de VRM, zoals ruimtelijke kwaliteit, agglomeratiekracht en het beter benutten van bestaand stedelijk gebied. Deze VRM-indicatoren vervangen de huidige effectindicator Barometer provinciale belangen en worden ondergebracht in de Staat van Zuid-Holland.

Wat willen we bereiken?

 
Effectindicatoren

Barometer provinciale belangen

   
 

Nulmeting

2014

2015

1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel

     

1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters

Goed

Goed

 
       

2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie

     

2.1 Verbeteren van de waterveiligheid

Onbekend

Wisselend beeld

 

2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem

Goed

Wisselend beeld

 

3.3 Duurzame energievoorziening

Goed

Wisselend beeld

 
       

3. Divers en samenhangend stedelijk gebied

     

3.1 Versterken stedelijk netwerk

Wisselend beeld

Goed

 

3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid

Onbekend

Slecht

 

3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid

Slecht

Slecht

 

3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus

Slecht

Wisselend beeld

 

3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving

Onbekend

Wisselend beeld

 
       

4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap

     

4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied

Wisselend beeld

Wisselend beeld

 

4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur

Onbekend

Onbekend

 

4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling

Slecht

Goed

 

4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur

Onbekend

Slecht

 
       

5. Stad en land verbonden

     

5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur

Slecht

Slecht

 
       

Bron: Monitor Ruimte 2012 (vastgesteld door GS op 10 juli 2012)

     
 
Toelichting afwijking

De Barometer provinciale belangen was onderdeel van de Monitor ruimte. Deze monitor is komen te vervallen met de vaststelling door Provinciale Staten van de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) in juli 2014, aangezien de indicatoren uit die monitor niet overeenkomen met het beleid in de VRM. In de VRM zijn de provinciale belangen niet meer expliciet benoemd. De bijbehorende monitor zal dan ook geen barometer provinciale belangen bevatten. De eerste helft van 2015 wordt een monitorprogramma opgesteld voor de VRM. Provinciale Staten worden hierbij betrokken middels informatieve sessies. De eerste uitwerkingen van de monitor verschijnen in de tweede helft van 2015 in de Staat van Zuid-Holland.

In de Staat van Zuid-Holland zijn factsheets met feitelijke informatie opgenomen over de aan provinciale belangen gerelateerde onderwerpen (http://staatvan.zuid-holland.nl)

Wat willen we bereiken?

Barometer provinciale belangen

Nulmeting

2014

2015

1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel

 

 

 

1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters

Goed

Goed

N.v.t

 

 

 

 

2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie

 

 

 

2.1 Verbeteren van de waterveiligheid

Onbekend

Wisselend beeld

N.v.t.

2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem

Goed

Wisselend beeld

N.v.t.

2.3 Duurzame energievoorziening

Goed

Wisselend beeld

N.v.t.

 

 

 

 

3. Divers en samenhangend stedelijk gebied

 

 

 

3.1 Versterken stedelijk netwerk

Wisselend beeld

Goed

N.v.t.

3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid

Onbekend

Slecht

N.v.t.

3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid

Slecht

Slecht

N.v.t.

3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus

Slecht

Wisselend beeld

N.v.t.

3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving

Onbekend

Wisselend beeld

N.v.t.

 

 

 

 

4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap

 

 

 

4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied

Wisselend beeld

Wisselend beeld

N.v.t.

4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur

Onbekend

Onbekend

N.v.t.

4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling

Slecht

Goed

N.v.t.

4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur

Onbekend

Slecht

N.v.t.

 

 

 

 

5. Stad en land verbonden

 

 

 

5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur

Slecht

Slecht

N.v.t.

Bron: Monitor Ruimte 2012 (vastgesteld door GS op 10 juli 2012)

Verantwoording Effectindicatoren

De Barometer provinciale belangen was onderdeel van de Monitor ruimte. Deze monitor is komen te vervallen met de vaststelling door Provinciale Staten van de Visie ruimte & mobiliteit (VRM) in juli 2014, aangezien de indicatoren uit die monitor niet overeenkomen met het beleid in de VRM. In de VRM zijn de provinciale belangen niet meer expliciet benoemd.

In 2015 is gewerkt aan een monitorprogramma voor de VRM. Provinciale Staten zijn hier op 4 februari 2015 middels een informatieve sessie bij betrokken. In maart 2015 is ambtelijk een concept monitorprogramma opgeleverd. Parallel hieraan is het programma Sturen en Verantwoorden gestart met als doel GS en PS te voorzien van betere sturingsinformatie. Als onderdeel van dit programma is verkend of het monitorprogramma van de VRM verbreed kan worden naar alle doelen van de provincie. Uit deze verkenning bleek dat de doelen van de VRM en die van het nieuwe college voor een groot deel overeenkomen en dat verbreding van het monitorprogramma van de VRM naar alle doelen een kleine stap is. Het monitorprogramma van de VRM is vervolgens aangepast op de doelen van het nieuwe college. Dit monitorprogramma vormt de basis voor uniforme voortgangsrapportages voor alle provinciale doelen (waaronder die van de VRM). Deze rapportages zullen geen barometer provinciale belangen bevatten.

Provinciale Staten worden bij de ontwikkeling van de voortgangsrapportages betrokken middels informatieve sessies. De eerste voortgangsrapportages verschijnen in de tweede helft van 2016 in de Staat van Zuid-Holland.

In de Staat van Zuid-Holland zijn factsheets met feitelijke informatie opgenomen over de aan provinciale belangen gerelateerde onderwerpen ( http://staatvan.zuid-holland.nl)