Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Wat willen we bereiken?

Milieu- en duurzaamheidsbeleid dragen bij aan het hoofddoel van de provincie om van Zuid-Holland een duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio te maken. De ambities voor de lange termijn zijn een fysieke leefomgeving met schone lucht, schoon water en een schone bodem, minder geluidsoverlast en een Zuid-Holland dat veilig is in de omgang met gevaarlijke stoffen. De provincie verbindt de wettelijke kwaliteitseisen en de economische en ruimtelijke ambities door duurzame oplossingen te benutten. Duurzaamheid wordt ingebed in de provinciale wettelijke en kerntaken ruimte, verkeer en vervoer, economie, groen en water. In de visies en uitvoeringsprogramma’s van deze beleidsvelden wordt die invulling op duurzaamheid verder uitgewerkt.

Zo staat in de visie Ruimte en Mobiliteit dat de milieukwaliteit (lucht, geluid, externe veiligheid) belangrijk blijft om de leefomgevingskwaliteit en het vestigingsklimaat op niveau te houden of te brengen. De provincie beperkt de risico’s op ongevallen met gevaarlijke stoffen. Een nieuw programma Externe Veiligheid 2015–2018 wordt voorbereid. In dit programma werken provincie, gemeenten en veiligheidsregio’s samen en zijn afspraken gemaakt over taakuitvoering en kwaliteit.

De periode om de maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit te realiseren is met twee jaar verlengd. Inspanningen van zowel provincie als de samenwerkingspartners zijn de komende tijd gericht op het oplossen van de resterende knelpunten. Op basis van het nieuwe Actieplan Geluid zullen passende geluidmaatregelen worden genomen bij de benoemde knelpunten op provinciale wegen.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting *

2015

2016

2017

2018

2.4.a

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

81.000
(2009)

70%
(56.700)

0%

0%

0%

2.4.b Procentuele jaarlijkse daling van:          
 
  • het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen

9.800
(2011)

2% 2% 2% 2%
 
  • het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport

9.246
(2010)

0% 0% 0% 0%
 
  • aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol

25.000
(2005)

0%

0%

0%

0%

2.4.c

Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten

653.000
(2013)

0

0

0

0

* Tussen haakjes is steeds het peiljaar van de nulmeting aangegeven, deze kan per indicator verschillen.

Toelichting Effectindicatoren

2.4.a: Zuid-Holland moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit. De uitvoering van het Nationale en Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, waarin Rijk, provincie en gemeenten gezamenlijk participeren heeft tot doel om dit niveau te bereiken. De indicator voor de inzet is gericht op het verlagen van het aantal blootgestelden aan te hoge niveaus van luchtverontreiniging. In eerdere jaren was het doel om het aantal blootgestelden met in totaal 30% te reduceren, in 2015 is het doel om het aantal blootgestelden met de laatste 70% te verlagen. Aangezien het meeste effect wordt verwacht van de maatregelen aan het einde van de programmaperiode is de verwachting dat de grootste stap in 2015 wordt gemaakt.

2.4.b: Gezien de rol van de provincie als beheerder van provinciale wegen is de indicator direct gekoppeld aan de geluidhinder langs provinciale wegen. De nulmeting 2011 is herberekend en aangepast als gevolg van mutaties in het provinciale wegenbestand. De hinder als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten wordt door inzet van vergunningverlening en handhaving beperkt.

Gezien de prognoses van de groei van de luchtvaart is de kans dat er een toename op zal treden van het aantal ernstig gehinderden niet uitgesloten. Om die reden is de provinciale inzet gericht op stabilisatie van het aantal gehinderden als gevolg van luchtvaart.

2.4.c: Het betreft hier het totaal aan inwoners van de provincie Zuid-Holland dat blootgesteld is aan de kans om dodelijk getroffen te worden. Denk hierbij aan de gevolgen van een calamiteit bij bedrijven waar op- en overslag, productie, gebruik of verwerking van gevaarlijke stoffen plaatsvindt of transportassen (weg, water, spoor en buis) waar vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt of een neerstortend vliegtuig nabij een luchthaven. Het provinciaal beleid is erop gericht om op termijn een grotere scheiding te hebben van risicovolle activiteiten en grote groepen aanwezigen in de nabijheid. Tegelijkertijd blijft er sprake van een toename van de intensiteit en hoeveelheid risicovolle activiteiten. Daarom is de doelstelling om het totaal aantal blootgestelden niet te laten toenemen.

Wat willen we bereiken?

Het provinciale Milieu- en duurzaamheidsbeleid is gericht op het realiseren van een fysieke leefomgeving met schonere lucht, minder geluidoverlast en het beperken van risico's met gevaarlijke stoffen.

Binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) werken de provincie en haar partners aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL is verlengd tot eind 2017, en loopt conform planning.

In 2015 is het nieuwe uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2018 vastgesteld. Gelijktijdig zijn beleidsregels en een kader externe veiligheid vastgesteld zoals eerder opgenomen in de Visie ruimte en mobiliteit en de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting*

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

2.4.a

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

81.000

(2009)

70%

(56.700)

gegevens nog niet bekend

2.4.b

Procentuele jaarlijkse daling van:

- Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen

9.800

(2011)

2% 0%
- Het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport

9.246

(2010)

0% 0%

-Aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol

25.000

(2005)

0% 0%

2.4.c

Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten

653.000

(2013)

0

0

* Tussen haakjes is steeds het peiljaar van de nulmeting aangegeven, deze kan per indicator verschillen.

Verantwoording Effectindicatoren

2.4.a: Er zijn in Zuid-Holland geen woongebieden met fijnstof concentraties boven de grenswaarde. Op een beperkt aantal plekken wonen nog mensen die worden blootgesteld aan stikstofdioxide concentraties boven de Europese grenswaarde. Cijfers voor de realisatie 2015 komen begin 2017 beschikbaar en worden opgenomen in de Staat van Zuid-Holland. In 2014 werden 5255 personen in Zuid-Holland blootgesteld aan concentraties stikstofdioxide boven de Europese grenswaarde. Dit is een reductie van 93,5% ten opzichte van de nulmeting in 2009. De blootgestelden leven vooral in Rotterdam en Den Haag, maar ook in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Er zijn geen gebieden met blootgestelden boven de grenswaarden langs provinciale infrastructuur.

2.4.b:Op basis van de uitvoering van Actieplan 2013-2018 heeft in 2014 en 2015 een reductie van circa 220 gehinderden plaatsgevonden. Die reductie is vrijwel geheel aan 2014 toe te schrijven, daar de uitvoering van het actieplan geluid in 2015 is stopgezet. Naar schatting zijn er in 2015 7827 geluidgehinderden (2013: 8047 - 220 uit 2014/15). Dat is een daling van ongeveer 20% ten opzichte van 2011.

De realisatie van het aantal geluidgehinderden rondom Rotterdam The Hague Airport en rondom Schiphol is gebaseerd op een aanname op basis van voorgaande jaren. De gegevens komen volgend jaar beschikbaar daar er tweejaarlijks wordt gemeten. Zodra de gegevens beschikbaar zijn zullen deze op Staat van Zuid-Holland bekend gemaakt worden.

2.4.c: Er zijn in 2015 geen ontwikkelingen geweest waardoor ofwel risicovolle activiteiten zijn uitgebreid ofwel het aantal aanwezigen binnen de invloedssfeer van risicovolle activiteiten noemenswaardig (> 10.000 personen) is toegenomen. Hierdoor is de doelstelling om op hetzelfde niveau te blijven behaald.