Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Wat willen we bereiken?

Goede bereikbaarheid is essentieel. In deze collegeperiode wordt daarom het verkeer- en vervoerbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld, waaronder het streven om te komen tot een hoogwaardig mobiliteits- en logistiek netwerk (weg, water, rail) wat de economische (top) sectoren in staat moet stellen om optimaal te functioneren. Deze samenhang is terug te vinden in de Visie Ruimte en Mobiliteit en het Programma Mobiliteit.

De provincie lost een groot aantal van de knelpunten op door vol in te zetten op de uitvoering van de projecten in het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI), daarvoor is extra investeringsruimte beschikbaar gesteld. De financiële meevallers binnen het programma verkeer en vervoer blijven beschikbaar in het programma en worden ingezet voor het oplossen van verdere knelpunten.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

47/52

(2010)

50/53,5

51/54

52/54,5

53/55

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18

(2008-2010)

2,23

2,24

2,25

2,25

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar

Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2014-2016

64

(2012)

44

≥ 2014

≥ 2014

≥ 2015

≥ 2015

≥ 2016

≥ 2016

≥ 2017

≥ 2017

2.2.d

Zuid-Holland (exclusief Rotterdam): Totale overslag van (geladen/geloste) goederen die over water gaat, in verhouding tot totale overslag (geladen/gelost) over wegen, zowel in tonnen (x1000) als in procenten

Zuid-Holland:

Totale overslag van (geladen/geloste) goederen die over water gaat, in verhouding tot totale overslag (geladen/gelost)over wegen, zowel in tonnen (x1000) als in procenten

Water / Weg

14.977 / 89.692

14% / 86%

Water / Weg

162.936 / 225.236

42% / 58%

≥ 2014

≥ 2014

≥ 2015

≥ 2015

≥ 2016

≥ 2016

≥ 2017

≥ 2017

Toelichting Effectindicatoren

2.2.a: Sinds 2012 wordt op basis van TomTom-gegevens de gemiddelde snelheid op provinciale wegen bepaald. Hiervoor gebeurde dit op basis van specifieke metingen op 17 trajecten in opdracht van de provincie. Inmiddels is voor 360 km provinciale weg in Zuid-Holland de gemiddelde snelheid bekend en wordt de indicator hierop gebaseerd. De provincie kan substantiële invloed op de gemiddelde snelheid uitoefenen door infrastructurele maatregelen en ander mobiliteitsbeleid zoals betere benutting. De gemiddelde snelheid is echter tegelijkertijd in belangrijke mate afhankelijk van de algemene mobiliteitsontwikkeling.

2.2.b: De gegevens over het fietsgebruik zijn afkomstig uit het Mobiliteit Onderzoek Nederland (MON) en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het MON/OViN verzamelt deze gegevens met behulp van enquêtes waarin deelnemers de door hen gemaakte reizen opgeven (vervoerwijze, afstand, motief etc.). Het MON/OViN kent forse jaarlijkse fluctuaties. Om het effect hiervan te verminderen wordt uitgegaan van een voortschrijdend gemiddelde over drie jaar.

Deze collegeperiode is de doelstelling om ongeveer 2% meer fietsgebruik te bereiken, gemeten in het gemiddelde aantal fietskilometers per inwoner per dag. Hiermee wordt dus zowel het effect van het vaker gebruiken van de fiets als het effect van het fietsen van langere afstanden gemeten. De provincie stimuleert dit onder meer door de aanleg en verbetering van fietspaden.

2.2.c: De provincie geeft subsidie voor het programma SCHOOL op SEEF, gericht op de structurele aanpak van verkeersveiligheid van en verkeerseducatie aan basisscholieren in Zuid-Holland. Er wordt gewerkt met een direjarig programma. Een school kan na drie jaar certificering aanvragen (verkeersveiligheidslabel). In totaal zijn er 264 scholen actief met SCHOOL op SEEF. Totally Traffic is het meerjarig programma voor verkeersveiligheid en -educatie in het voortgezet onderwijs. Een school is Totally Traffic als zij alle leerlingen verkeersonderwijs geven gedurende hun gehele middelbare schooltijd. De Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s) hebben in het najaar 2013 hun prognose voor de periode 2014-2016 bepaald. Scholen bepalen zelf of zij aan een verkeersveiligheidsprogramma deelnemen. Gemeenten (al dan niet via BDU) en provincie stimuleren beide programma's door middel van subsidies. De subsidieaanvragen lopen via de regio’s. In 2015 en volgende jaren is het streven de positieve lijn vast de houden.

2.2.d: Het goederenvervoer over water wordt gefaciliteerd, onder meer door investeringen in overslagterminals, voldoende afmeermogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart en aanpassingen aan de vaarwegen. De hoeveelheid goederen die over de weg of over het water worden vervoerd, worden beperkt beïnvloed door de beleidsinspanningen van de provincie. De economische ontwikkeling speelt hierin een veel belangrijkere en grotere rol. Voor de jaren 2014-2018 wordt nagestreefd om jaarlijks een groter volume aan goederen over water te vervoeren dan in het voorgaande jaar.

Er heeft een correctie plaatsgevonden. Geconstateerd is dat voor het vervoer over de weg abusievelijk alleen het volume aan geloste goederen was geselecteerd. Voor het vervoer over water was zowel het volume aan geloste als geladen, dit is de totale overslag van, goederen gebruikt. Dit is nu hersteld. Consequentie is dat hierdoor de verhouding vervoer over water en vervoer over de weg in geheel Zuid-Holland een andere waarde heeft gekregen. Voor de ontwikkeling van de indicator van jaar tot jaar, waaraan de doelstelling is verbonden, heeft dit geen effect.

Wat willen we bereiken?

In 2015 is verder gewerkt aan de uitvoering van de Visie Ruimte en Mobiliteit met het bijbehorende Programma Mobiliteit, waarbij het verkeer en vervoerbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijk en economisch beleid verder is ontwikkeld en uitgewerkt.

De inzet en resultaten vertalen zich naar maatschappelijke effecten. Zo is de snelheid op provinciale wegen in 2015 toegenomen en is het netwerk van fietspaden en gebruik verder uitgebreid en verbeterd.

In 2015 steeg ook het aantal scholen dat succesvol inzet op activiteiten rond educatie op gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast heeft de provincie bijgedragen aan het succesvol opstellen van de inpassingsovereenkomsten voor de rijksprojecten A13/16 en Blankenburgverbinding.

Het nieuwe college heeft gezorgd dat het Meerjaren Programma Onderhoud/Meerjaren Programma Infrastructuur (MPO/MPI) verder ontwikkeld is, zodat (bij Begroting 2016) het MPI samen met het MPO is opgegaan in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI). Hierdoor vindt een integralere afstemming plaats tussen enerzijds beheer en onderhoud van infrastructuur en anderzijds nieuwbouw van de infrastructuur. Waar in de teksten bij dit doel wordt gesproken over het MPI betreft het informatie over de projecten uit het voormalige MPI (nieuwbouwprojecten).

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

47/52

(2010)

50/53,5

49/52

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

2,18

('08-'10)

2,23

2,40

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar

Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2014-2016

64

(2012)

44

≥ 2014

(120)

≥ 2014

(138)

148

125

2.2.d

Zuid-Holland (exclusief Rotterdam):

Totale overslag van (geladen/geloste) goederen die over water gaat, in verhouding tot totale overslag (geladen/geloste) over wegen, zowel in tonnen (x1000) als in procenten

Water / Weg

14.977 / 89.692

14% / 86%

≥ 2014

Water 12.830 / Weg 101.355

11% / 89%

Zuid-Holland:

Totale overslag van (geladen/geloste) goederen die over water gaat, in verhouding tot totale overslag (geladen/geloste) over wegen, zowel in tonnen (x1000) als in procenten

Water / Weg

162.936 / 225.236

42% / 58%

≥ 2014

Water 175.411 / Weg 232.099

43% / 57%

* betreffen cijfers 2014

2.2a: In 2015 is de doelstelling voor de gemiddelde snelheid niet gehaald. Ten opzichte van 2014 is de snelheid in de spits toegenomen. Het hier gepresenteerde cijfer is het gemiddelde van een groot aantal provinciale wegen. Uit de detailgegevens wordt duidelijk dat vooral op de N207, N208, diverse wegen in het Westland en op de N470 tussen Delft en Pijnacker de snelheid lager ligt dan op andere, vergelijkbare, provinciale wegen.

2.2b: Het fietsgebruik in Zuid-Holland voldoet met 2,4 km per inwoner per dag (gemiddeld over drie jaar) ruimschoots aan de doelstelling voor 2015. Vermoedelijk speelt het toegenomen gebruik van de e-fietsen hierin een belangrijke rol.

2.2c: Deze doelstelling is deels behaald. Het aantal scholen welke gecertificeerd zijn voor SCHOOL op SEEF overtreft de ambitie in ruime mate. Het aantal scholen dat meedoet aan Totally Traffic is in 2015 ten opzichte van 2014 afgenomen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te voeren. Zo zijn er scholen gefuseerd, zijn er scholen die in 2015 geen plek voor het programma in het lesrooster hadden en scholen die in 2015 om een andere reden niet hebben meegedaan.

Daarnaast is door een wijziging in de subsidiëring binnen de stadsregio Rotterdam, van 100% naar 50%, het aantal scholen dat betaalde/gesubsidieerde modules afneemt afgenomen.

2.2d: Deze doelstelling is deels behaald. In Zuid-Holland (exclusief Rotterdam) is het volume aan goederen vervoerd over water gedaald. Hierdoor is ook het aandeel vervoer over water ten opzichte van 2013 afgenomen.

Voor geheel Zuid-Holland geldt dat zowel de totale overslag van goederen over water en over de weg in absolute aantallen is toegenomen.