Programma 1 Groen en Water

Wat willen we bereiken?

De provincie wil de diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, ontwikkelen en behouden. De provincie richt zich specifiek op de volgende landschappen: Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden-Delfland, Wijk en Wouden, Duin Horst en Weide, Hollands Plassengebied, Bentwoud-Rottemeren en IJsselmonde. De verschillende kernkwaliteiten van de diverse landschappen staan daarbij voorop. Dit gebeurt door landschapselementen zoals (hak)houtwallen en- singels, grienden en kreken in stand te houden en te herstellen. Hierbij is de samenhang tussen de verschillende elementen in een landschap van belang. De mate waarin de kernkwaliteiten ongeschonden aanwezig zijn en de ruimtelijke samenhang tussen de diverse onderdelen zijn bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is een van de rode draden uit de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen

0

0

0

0

0

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

3%

(405 van 7246 bedrijven)

0%

0%

0%

0%

Toelichting Effectindicatoren

1.5.a: Op de kwaliteitskaart van de Visie Ruimte en Mobiliteit worden de diverse landschappen benoemd. Daarbij wordt gekeken naar de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen. Om de diversiteiten van het landschap in stand te houden is het noodzakelijk de karakteristieke landschapselementen te behouden en te herstellen. Deze collegeperiode wordt ingezet op behoud en aanleg van de landschapselementen.

1.5.b: Aan het begin van deze collegeperiode is ingezet op een jaarlijkse groei van het aantal multifunctionele landbouwbedrijven. Sinds 2013 was er geen groei meer in het aantal multifunctionele landbouwbedrijven. Daarmee volgen ook deze landbouwbedrijven de algemene landelijke dalende trend. Daarom wordt voor 2015 en daarna het absoluut aantal multifunctionele landbouwbedrijven gehandhaafd op hetzelfde niveau.

Wat willen we bereiken?


Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

 

2015

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

3%

(405 van 7246 bedrijven)

Begroot

0%

VJN

N.v.t.

 

In deze Voorjaarsnota vervalt in 2015 de effectindicator Procentuele groei multifunctionele landbouwbedrijven omdat aan de ene kant de gegevens door het CBS pas in 2016 worden geactualiseerd en aan de andere kant omdat in de afgelopen jaren is geconstateerd dat deze indicator onvoldoende aangeeft of de provincie het doel van verbreding landbouw bereikt. Het aantal multifunctionele landbouwbedrijven neemt sinds 2012 namelijk af.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen

0

0

 

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

3%

(405 van 7246 bedrijven)

0%

(*)

(*) Het CBS heeft op 4 januari 2016 nog niet de gegevens gepubliceerd waarmee de realisatie in 2015 kan worden gepresenteerd. Vanaf 2016 komt deze indicator te vervallen (besluit Voorjaarsnota 2015).

Verantwoording Effectindicatoren

Vanwege het ontbreken van de gegevens, kan nog geen toelichting gegeven worden.