Programma 1 Groen en Water

Wat willen we bereiken?

Voldoende mogelijkheden voor de beleving van groen en voor ontspanning zijn belangrijk voor het leefklimaat van de inwoners van Zuid-Holland. Voor veel inwoners is een aantrekkelijk groengebied niet op korte afstand van de woning beschikbaar.

De inzet is om naast de aanleg van nieuwe groengebieden te zorgen voor goed bereikbare en toegankelijke recreatie- en natuurgebieden. De kwaliteit van de gebieden wordt op voldoende niveau gebracht of gehouden, zodat de gebieden aantrekkelijk zijn. Naast de recreatie- en natuurgebieden gaat het om het recreatief gebruik van het landelijk gebied. Ook de economie in het landelijk gebied rond de steden heeft daar baat bij. Prioriteit wordt gegeven aan:

  • het groen direct om de stad;

  • de verbindingen tussen de steden en het landelijke gebied;

  • het in balans brengen van doelen en middelen, en

  • het beheer en onderhoud van de groengebieden.

De provincie blijft zich hiervoor inzetten en heeft € 100,0 mln extra beschikbaar gesteld voor het groen in de stedelijke omgeving. De besteding van deze € 100,0 mln verloopt in fasen. De uitgangspunten voor de besteding zijn vastgelegd in de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen. De verstrekking van subsidies gebeurt via de Uitvoeringsregeling Groen. Een deel van het budget is gereserveerd met oog op de risicobeheersing van de decentralisatie van de rijkstaken en de daarmee gepaard gaande bezuiniging. De risico’s zijn inmiddels afgewikkeld en het gereserveerde bedrag is weer volledig beschikbaar. De besteding van de extra middelen gebeurt in nauw overleg met partijen in de regio. Dit kost tijd, ook omdat aan veel bestedingen voorwaarden van co-financiering zijn verbonden.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

1.3.a

Procentuele jaarlijkse groei van

- de bezoekersaantallen

- de recreatieplaatsen in Zuid-Holland

23.500.000

131.000

+1%

+5%

+1%

+6%

+1%

+3%

+1%

+1%

1.3.b

Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt

71% (2012)

71%

71%

71%

71%

Toelichting Effectindicatoren

1.3.a: In de komende jaren wordt het RodS-programma (Recreatie om de Stad) afgerond. Daardoor groeien de recreatiemogelijkheden. Als indicatoren zijn genomen het aantal bezoekers en het aantal recreatieplaatsen. Het aantal recreatieplaatsen wordt berekend op basis van het areaal recreatiegebieden en de gemiddelde opvangcapaciteit (onder andere afhankelijk van toegankelijkheid, soort inrichting en aantrekkelijkheid) van elk ingericht recreatiegebied of recreatieve verbinding. De prestaties van effectindicator 1.3a zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde planning voor het gereedkomen van de recreatiegebieden.

1.3b: De indicator over de waardering en beleving van recreatiegebieden is toegevoegd op basis van een door Provinciale Staten aangenomen amendement. Het percentage van de nulmeting is gebaseerd op het Continue VrijeTijds Onderzoek (CVTO) verricht in 2013. De ambitie van het college is het gelijk houden van de waardering van het regionaal groen in de woonomgeving door het verbeteren van de recreatieve stad-landverbindingen, routenetwerken en kwaliteitsimpulsen in bestaande groengebieden.

Wat willen we bereiken?


Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

 

2015

1.3.b

Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt

71%

(2012)

Begroot

71%

VJN

77%

 
Toelichting afwijking

1.3.b: Bij de herhaalde meting in 2014 gaf niet 71%, maar 77% van de ondervraagde Zuid-Hollandse inwoners aan tevreden te zijn over de groenvoorzieningen in de buurt. Daarom wordt dit hogere percentage gehanteerd als referentie voor 2015.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

1.3.a

Procentuele jaarlijkse groei van de

  • bezoekersaantallen

  • de recreatieplaatsen in Zuid-Holland

23.500.000

131.000

+1%

+5%

+1%

+4%

1.3.b

Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt

71%

(2012)

77%

73%

Verantwoording Effectindicatoren

1.3.a: Het onderdeel recreatieplaatsen is deels gerealiseerd. Door vertraging in de oplevering van intensiever ingerichte recreatiegebieden neemt het aantal recreatieplaatsen minder snel toe dan verwacht.

1.3.b: Het doel is deels gerealiseerd. Er is een groei ten opzichte van nulmeting in 2012, maar het is niet gelukt om het waarderingspercentage uit 2013 (77%) vast te houden. Reden is dat veel factoren van invloed zijn op de meting die gedeeltelijk buiten de invloedssfeer liggen van de provincie. De effectindicator geeft een overall-beeld van de tevredenheid van Zuid-Hollandse burgers over de waardering van recreatief groen. Dat betekent ook van bijvoorbeeld de bestaande recreatieterreinen, waarin de kwaliteitsimpulsen nog moeten starten, maar ook waarin voorlopig geen kwaliteitsimpulsen zullen zijn.

In het Hoofdlijnenakkoord 'Slimmer, schoner en sterker 2015-2019' is het uitgangspunt opgenomen dat natuur- en recreatiegebieden die subsidie van de provincie ontvangen, gratis toegankelijk en veilig zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. Daarom wordt de bijdrage voor toezicht en handhaving vanaf 2016 geïntensiveerd (structureel

€ 0,5 miljoen per jaar).