Programma 1 Groen en Water

Wat willen we bereiken?

De provincie wil een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en voldoende zoet water bereiken en behouden.

Oppervlaktewater

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn normen opgenomen voor een goede chemische en ecologische waterkwaliteit. 126 wateren in Zuid-Holland zijn aangewezen als ‘oppervlaktewaterlichaam’. Doelstelling is in 2015 gemiddeld voor alle oppervlaktewaterlichamen een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren en in tien waterlichamen een zodanige verbetering dat volledig (100%) wordt voldaan aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit betreft een taak van de waterschappen.

Grondwater

Zuid-Holland heeft zes Europese KRW-grondwaterlichamen. De verwachting is dat met uitzondering van het grondwaterlichaam Duin-Rijn West deze in 2015 volledig voldoen aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Oorspronkelijk was de verwachting dat ook het waterlichaam Duin-Rijn West aan de norm zou voldoen. De oorzaak dat dit niet haalbaar is, is een technische, namelijk een bijstelling (door het Rijk) van de waarde waaraan wordt getoetst. Er zijn geen verontreinigingen bijgekomen. De verwachting is dat in 2021 dit waterlichaam aan de norm voldoet. Dit betreft een taak van de provincie.

Zwemwater

In 2015 hebben alle zwemwaterlocaties ten minste een aanvaardbare oppervlaktewaterkwaliteit en hebben zoveel mogelijk locaties een goede of uitstekende kwaliteit.

Zoet water

Doel is te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening voor alle gebruikers, rekening houdend met de ontwikkelingen in aanbod (gevolgen van klimaatverandering, verzilting, ruimtelijke beleidskeuzes) en de ontwikkelingen in de vraag naar zoet water. Specifiek voor de sector glastuinbouw streeft de provincie naar een situatie waarin alleen gebruik wordt gemaakt van duurzame waterbronnen om in de waterbehoefte te voorzien en zo weinig mogelijk grondwater wordt gebruikt.

In de Zuidwestelijke-Delta wordt op basis van de nog vast te stellen (oktober 2014) Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gewerkt aan een maatregelenpakket om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het getij op de Grevelingen weer mogelijk te maken. Behalve de verbetering van de waterkwaliteit zal dit ook leiden tot verhoging van de ecologische waarde en vergroting van de toeristisch-economische potentie van het gebied. De haalbaarheid van de samenhangend pakket van maatregelen zal mede afhangen van de bereidheid van de regio om mee te financieren. De provincie Zuid-Holland heeft de bereidheid dit te doen en reserveert hiervoor een bedrag van € 10,0 mln. Verwacht wordt dat een definitief voorstel nog in het eerste kwartaal van 2015 aan Provinciale Staten kan worden voorgelegd.

Effectindicator

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

1.2.

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

4 (3%)

10 (8%)

PM

PM

PM

Toelichting effectindicator

Om de waterkwaliteit te verbeteren worden veel maatregelen uitgevoerd. Het effect van die maatregelen op de waterkwaliteit wordt niet jaarlijks gemeten, maar eens in de drie jaar. Deze frequentie is landelijk vastgesteld, in overeenstemming met de KRW. Dat heeft technische, financiële en procedurele redenen. Technisch kan het enige tijd duren voordat de waterkwaliteit daadwerkelijk verbetert na uitvoering van een bepaalde maatregel. Het ecosysteem heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Van belang is daarbij dat een waterlichaam pas de score ‘goed’ krijgt als alle kwaliteitselementen (macrofauna, overige waterflora, fytoplankton en vis) voldoen aan de norm. Het kwaliteitselement met de laagste score bepaalt dus de eindscore. Maatregelen leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit, maar die verbetering komt niet altijd tot uiting in de totaalscore. Het behalen van de volledige KRW-doelen is sterk afhankelijk van generiek beleid van Europa en het Rijk (milieu, stoffen, landbouw). De meest recente meetronde heeft plaatsgevonden in 2012, in 2015 vindt weer een nieuwe ronde plaats.

De streefwaardes voor de jaren 2016-2018 kunnen op dit moment nog niet worden ingevuld, omdat deze deel uitmaken van het Stroomgebiedbeheerplan Rijn-West 2016-2021 (SGBP 2016-2021), waaraan momenteel nog wordt gewerkt. Het SGBP 2016-2021 is een gezamenlijk product van waterschappen en provincies in Rijn-West en zal eind 2014 in ontwerp gereed zijn. Parallel daaraan stellen Gedeputeerde Staten in oktober 2014 een provinciaal KRW-document vast, waarin de cijfers voor Zuid-Holland zijn opgenomen, in lijn met genoemd SGBP 2016-2021.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

1.2

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

4

(3%)

10

(8%)

3

(3%)

Verantwoording Effectindicatoren

De doelstelling is niet gerealiseerd. In oktober 2015 hebben PS de Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ontvangen. Deze nota geeft een beeld van de stand van zaken, met toelichting. In Zuid-Holland liggen 5 KRW-grondwaterlichamen en 123 KRW-oppervlaktewaterlichamen.

KRW-grondwaterlichamen

Uit de nulmeting bleek dat 4 KRW-grondwaterlichamen aan de KRW-doelen voldeden. In 2015 is gebleken dat volgens de actuele normen niet 4, maar 3 KRW-grondwaterlichamen een goede chemische toestand hebben. De reden daarvoor is niet dat sprake is van een daadwerkelijke verslechtering van de chemische toestand, maar is een gevolg van het feit dat landelijk de KRW-drempelwaarden voor fosfaat zijn verlaagd, ofwel: de normen zijn aangescherpt.

KRW-oppervlaktewaterlichamen

Van de 123 KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn er nu 98 (80%) in goede chemische toestand, maar nog geen enkele in goede ecologische toestand. Voor de ecologische waterkwaliteit is op onderdelen verbetering te zien, maar geen enkel oppervlaktewaterlichaam voldoet voor alle parameters aan de norm voor een goede ecologische toestand, gegeven het principe 'one out, all out'. Zie genoemde Voortgangsnota KRW voor een toelichting daarbij.