Programma 1 Groen en Water

Wat willen we bereiken?

Zuid-Holland dankt haar bestaan aan een goede en betrouwbare bescherming tegen overstromingen: het is een randvoorwaarde voor de kwaliteit en economische ontwikkeling van de regio. De effecten van klimaatverandering en de druk op de beschikbare ruimte nemen de komende decennia verder toe. We willen toekomstbestendige veiligheid tegen overstromingen realiseren met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Dat doen we onder meer door in samenwerking met Rijk en waterschappen nieuwe beleidsconcepten te introduceren, zoals meerlaagse veiligheid en normering op basis van werkelijke risico’s, met differentiatie van normen binnen een dijkring.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2015

2016

2017

2018

1.1

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is

0

0

0

0

0

1.2.

Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet

52%

(1.112 km)

63%

67%

71%

75%

Toelichting effectindicator

1.1: De effectindicator is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van Rijk, waterschappen, gemeenten en de provincie. Zij hebben ieder hun eigen rol en taak. De provincie stelt onder andere kaders voor de regionale keringen (normering) en ruimtelijk beleid voor binnendijks én buitendijks gebied. Waterschappen toetsen de keringen aan de normen, maken dijkversterkingsprogramma’s en voeren deze uit. De provincie ziet toe op de voortgang.

1.2: De provincie is verantwoordelijk voor normering van de regionale keringen en toezicht op de uitvoering (door de waterschappen). De effectindicator is opgebouwd uit twee parameters: het totale aantal km keringen dat aan de norm voldoet, gedeeld door het totale aantal km keringen dat door de provincie is genormeerd (2126 km).

Wat willen we bereiken?


Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

1.1

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

0

0

0

1.2

Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet

52%

(1.112 km)

63%

63%

Verantwoording Effectindicatoren

Het doel is geheel gerealiseerd. De nulmeting is uitgevoerd in 2012. De uitvoering van versterking van regionale keringen verloopt volgens planning, waarbij wordt opgemerkt dat uiterlijk 2030 alle regionale keringen aan de normen dienen te voldoen.