Bijlage 6 Afkortingenlijst

Arhi

(Wet) algemene regels herindeling

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

   

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

 

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doeluitkering

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

 

Bruto nationaal product

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRTN 

Basisrecreatietoervaartnet 

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

Bvo

Bruto-vloeroppervlakte

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

   

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DP

Doorgeschoven prestatie

DRIS

Dynamisch Reizigers Informatiesysteem 

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

   

EAZ

Economische Agenda Zuidvleugel

EC 

Europsese Commissie 

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMU

Economische en Monetaire Unie

EPZ

Economische Programma Raad Zuidvleugel

EZ (Ministerie van) Economische Zaken
   

FES 

Fonds Economische Structuurversterking 

Fido

(wet) Financiering decentrale overheden

FmA

Focus met Ambitie

   

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

   

HHR

Hoogheemraadschap

HOF

(Wet) houdbare overheidsfinanciën 

HNP

Huis van de Nederlandse Provincies

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HWGO

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

   

I&M

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

IBOI

Index Bruto Overheidsinvesteringen

IBT

Interbestuurlijk toezicht

IKB 

Individueel KeuzeBudget 

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IMF

Internationaal Monetair Fonds 

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOPW

Integraal Ontwikkelingsplan Westland

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

   

JSO

(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding

   

KRW

Kaderrichtlijn Water

   

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan 

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MoMo

Modernisering Monumentenzorg

MON

Mobiliteit Onderzoek Nederland

MoU

Memorandum of Understanding

MPI

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur

MPO 

Meerjarenprogramma Onderhoud 

MRB

Motorrijtuigenbelasting

   
 

Nationaal Natuur Netwerk

NORAH

Noordelijke Randweg Haagse Regio

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

   

O&O

Onderzoek en ontwikkeling

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODMH 

Omgevingsdienst Midden Holland 

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland

OP West

Operationeel programma West

OV

Openbaar vervoer

OViN

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

OVP

Overlopende passiva

   

P&C

Planning en Control

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PKB 

Planologische kernbeslissing 

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

 

(College van) Provinciale Staten

PZH

Provincie Zuid-Holland

   

RodS

Recreatie om de Stad

REO

Regionaal Economische Overlegorganen

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RPV

Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

   

SBK

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

SER

Sociaal-Economische Raad

SGBP

Stroomgebiedbeheerplan

SHV 

Strategische Huisvestingsvisie 

SiSa

Single information Single audit

SKNL

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

SLMA

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

SNL

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

STRONG

Structuurvisie Ondergrond

SWUNG

Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

   

TBM

Terrein Beheer Model

TBO

Terreinbeherende organisaties

TBR

Toekomstig Beheer Recreatiegebieden

   

UHB

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

URG

Uitvoeringsregeling Groen

USK

Uniform Subsidiekader

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

   

VenJ 

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie 

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRM

Visie Ruimte en Mobiliteit

VROM

(Voormalig ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen 

   

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wbb

Wet bodembescherming

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wjz 

Wet op de jeugdzorg 

WKO

Warmte-Koude Opslag

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wob

Wet openbaar bestuur 

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Jaarstukken 2015.