Bijlage 4 Evaluatiekalender Subsidies

Inleiding

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer is besloten dat subsidies één keer in de vier jaar worden geëvalueerd. Vanaf dit begrotingsjaar 2015 zal in deze bijlage een evaluatiekalender opgenomen worden met de in dat begrotingsjaar uit te voeren subsidie-evaluaties. Over de resultaten van de evaluaties wordt gelijktijdig met de jaarrekening gerapporteerd.

Beleidsontwikkeling als cyclisch proces

Beleidsontwikkeling is te zien als een cyclisch proces dat (enigszins versimpeld) start bij het signaleren en benoemen van een maatschappelijk probleem en waarin vervolgens beleidsvoornemens geformuleerd worden, die na de besluitvorming hierover uitgevoerd worden en tot resultaten leiden. De daarop volgende evaluatie van de behaalde resultaten kan aanleiding zijn het beleid bij te sturen of te beëindigen. Omdat het cyclische karakter van beleidsvorming ook tot uitdrukking komt in de evaluatiekalender voor beleidsplannen, volgt een korte toelichting op onze beleidscyclus. De belangrijkste stappen uit de beleidscyclus zijn: verkenningsfase, visie/strategiefase, beleiduitwerkingsfase en monitoring- en evaluatiefase.

De evaluatiefase krijgt vorm in de evaluatiekalender. In onderstaand overzicht staan de subsidieregelingen die in 2015 geëvalueerd worden.

Nr.

Subsidie

Soort

Begrotings-programma

Korte omschrijving

subsidie

Soort

taak

Evaluatie vindt plaats in 2015.

 Subsidieregelingen

1

Subsidieregeling clusterprojecten Zuid-Holland

Subsidie-regeling

Ruimte, Wonen en Economie

Gedeputeerde Staten kunnen projectsubsidie verstrekken voor de uitvoering van samenwerkingsprojecten op het gebied van industrieel onderzoek dan wel experimentele ontwikkeling binnen vier als prioritair aangemerkte clusters van economische activiteiten in de provincie Zuid-Holland, te weten transport en logistiek, Greenports, life and health sciences en water- en deltatechnologie.

autonoom

X

2

Subsidieregeling cofinanciering operationeel programma landsdeel west

Subsidie-regeling

Ruimte, Wonen en Economie

Cofinanciering aan het Zuid-Hollandse, niet-stedelijke deel van Kansen voor West, Operationeel Programma Landsdeel West, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013.

autonoom

X

3

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijven-terreinen Zuid-Holland

Subsidie-regeling

Ruimte, Wonen en Economie

Voor de fysieke uitvoering van herstructurerings-projecten kunnen gemeenten een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). UHB-subsidie wordt gebruikt voor dekking van de onrendabele top van projecten. Daarnaast kunnen gemeenten en ondernemersverenigingen bij de provincie subsidie voor planvorming aanvragen.

autonoom

Par. 2 geëva-lueerd in 2013

4

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidie-regeling

Ruimte, Wonen en Economie

Gedeputeerde Staten kunnen projectsubsidies verstrekken voor het verwijderen van asbestdaken, onder de voorwaarde dat er zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst.

autonoom

X

5

Subsidieregeling bevorderen intergemeen-telijke samenwerking Zuid-Holland

Subsidie-regeling

Bestuur en samenleving

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het bevorderen of intensiveren van intergemeentelijke samenwerking.

autonoom

X

 Begrotingssubsidies 

1

IVN

Begrotings-subsidie

Mobiliteit en Milieu

Verbetering kwaliteit natuur en leefomgeving.

autonoom

X

2

Recreatieschap Midden Delfland

Begrotings-subsidie

Bestuur en samenleving

Verbetering kwaliteit natuur en leefomgeving.

autonoom

X

3

Gemeente Westland

Begrotings-subsidie

Groen en Water

Bijdrage in het kader van de Zandmotor.

autonoom

X

4

Arriva

Begrotings-subsidie

Mobiliteit en Milieu

Voortzetten andere aanpak sociale veiligheid.

autonoom

X

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Jaarstukken 2015.