bijlage 3 tabel

     

Stand periode 12

Stand begroting 2016

 

Dir.

Progr.

Looptijd

Dekkings-bron

Onderwerp

Saldo per
31-12-2015

Saldo per
31-12-2016

Saldo per
31-12-2017

Saldo per
31-12-2018

Saldo per
31-12-2019

Waarvan juridisch verplicht

Waarvan bestuurlijk verplicht

waarvan
niet verplicht

Toelichting

DCZ/SB

geen

continu

00001

Algemene reserve

84.868.268

59.366.134

50.810.857

48.886.624

45.304.739

       

DLB

1

2027

01000

Groene ambities (ILG-niet ILG doel.)

76.739.153

76.092.841

65.732.841

55.522.841

49.812.841

752.801

75.986.352

 

De reserve Groene Ambities is een belangrijke pijler in de financiering van het uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het betreft o.m. het nakomen van afspraken met de regionale partners over de afronding van de RodS, financiering lopende UPG-projecten, afkoop beheer recreatiegebieden en financiering aandeel provincie van de uitvoeringsstrategie EHS. In de Uitvoeringsstrategie EHS is de reserve tevens aangemerkt als buffer om een tijdelijk liquiditeitstekort van de programmering 2013 – 2016 op te vangen.Met de vastlegging van het Uitvoeringsprogramma Groen (2015) , de Uitvoeringsstrategie EHS (2013) en het decentralisatieakkoord Natuur (2013) is de bestemming van de reservemiddelen vastgelegd. Dit zal de komende jaren leiden tot verdere (juridische) overeenkomsten en subsidietoekenningen. Verder speelt de reserve een belangrijk rol bij de risicoafdekking en het verrekenen van de mee- en tegenvallers binnen het "gesloten systeem" voor de groenmiddelen zoals deze in het Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld. Alternatieve aanwending van (het niet-juridisch verplichte deel van) de bestemmingsreserve betekent dat de realisatie van de huidige provinciale groendoelen onder druk zal komen te staan

DLB

1

 

01002

Groene subsidies

-42.541

-42.541

-42.541

-42.541

-42.541

   

-42.541

Deze reserve dient in 2016 gecorrigeerd.

DLB

1

min 2015

01003

Sanering glastuinbouw

2.548.681

1.449.128

348.091

1.954

1.954

169.916

2.378.765

 

Voor de sanering van glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2014 en eerdere jaren, ten behoeve van de sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw waaronder Duivenvoorde corridor en sanering Deltapoort.

DLB

 

1

01027

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

4.900.000

4.806.581

4.248.162

4.048.162

4.048.162

7.500

4.892.500

 

Deze programmareserve is bedoeld voor het bekostigen van de Beheerplannen Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

DLB

1

2020

01028

Vlietland

657.643

575.643

493.643

411.643

183.643

19.160

638.483

 

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Provinciaal Recreatiegebied Vlietland/Meeslouwerplas.

DLB

1

2027

01032

Decentralisatieakkoord natuur

69.313.045

60.855.904

58.045.904

55.245.904

52.745.904

2.722.327

66.590.718

 

Bij jaarrekening 2013 is de OVP ILG gelden n.a.v. de accountantscontrole omgezet in de bestemmingsreserve decentralisatieakkoord natuur. Het betreft hier de ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het kader van de met het Rijk afgesloten bestuursakkoord decentralisatie natuur en de afrondingsovereenkomst natuur. Met de vastlegging van het Uitvoeringsprogramma Groen (2015) , d) en het decentralisatieakkoord Natuur (2013) zijn deze middelen bestuurlijk beklemd binnen het "gesloten systeem" voor de groenmiddelen zoals deze in het Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld.

DLB

1

2022

01034

Reserve apparaatslasten DLG

908.004

590.385

442.789

295.193

147.597

   

908.004

Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen zou leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers.

DLB

 

1

01035

Reserve Natuurcompensatie

1.052.677

1.285.302

1.276.316

1.267.330

1.262.141

437.521

615.156

 

De programmareserve Natuurcompensatie bevat vanaf de Najaarsnota 2015 de resterende middelen uit van de programmareserve 1 NORAH, middelen voor natuurcompensatie N207 Zuidwest randweg en middelen voor de natuurcompensatie RijnlandRoute afkomstig uit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI).

DLB

 

1

01036

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

 

10.000.000

 

In de programmareserve Ontwikkelperspectief Greveling Volkerak-Zoommeer zijn middelen opgenomen voor de verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Deze middelen worden te zijner tijd ingebracht in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelperspectief van de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) zal worden gefinancierd. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

DLB

1

Na 2015

05000

IODS

12.790.847

6.739.959

7.399.959

7.399.959

7.399.959

824.016

11.966.831

 

Het project IODS hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4. Hiervoor zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met een groot aantal partners ( IODS-convenant en bestuursovereenkomst IODS). Hierin is de financiële bijdrage van provincie vastgelegd.

DLB

1

n.t.b

05011

Programmamanagement Kustontwikkeling

563.072

463.072

363.072

263.072

163.072

 

563.072

 

De reserve wordt ingezet voor de dekking van de projectleiding van het beheer van de Zandmotor waarvan met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de provincie die de eerste 10 jaar, na voltooiing van de aanleg van de Zandmotor, op zich zal nemen.

DLB

1

2020

05013

Zandmotor

1.688.494

1.488.494

1.288.494

1.088.494

888.494

218.270

1.470.224

 

De reserve wordt ingezet voor het (natuur)beheer van Zuid-Hollands Landschap op de Zandmotor. Voor 2016 en 2017 is daarvoor € 0,2 mln verplicht. De rest van de reservering is voor de overige jaren.

DRM

2

2018

01008

Stimulering duurzame energie

1.079.819

992.819

522.831

39.243

39.243

 

1.079.819

 

Het restant van deze reserve kan gebruikt worden voor dekking van het onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit.

DRM

2

Tot 2015

01024

Luchtkwaliteit (NSL)

4.928.087

2.178.087

1.561.985

945.883

329.780

1.758.535

1.500.000

1.669.552

Voor € 1,8 mln zijn (meerjarige) (subside)verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor € 1,5 mln co-financiering aan een Europees project toegezegd. De overige middelen zijn nog niet beklemd

DRM

2

Tot 2015

02006

Milieueisen openbaar vervoer

1.260.223

1.260.223

1.260.223

-

-

   

1.260.223

De middelen in deze reserve kunnen worden ingezet ter dekking van het onderdeel energietransitie uit de Visie Ruimte en Mobiliteit bij de komende aanbesteding van de concessie Drechtsteden, Alblasserdam en Vijfherenlanden (DAV).

DLB

2

2018

02008

1%-regeling Kunst

221.574

149.074

3.674

3.674

3.674

161.574

 

60.000

Voor de 1% kunstregeling is in 2014 de laatste meerjarige opdracht afgerond (kunstwerk melarium). Daarnaast zullen er nog opdrachten worden verleend voor het projectbureau Buijtenland van Rhoon, voor € 0,2 mln. Na voltooiing van deze opdrachten zullen er geen middelen meer nodig zijn in deze reserve. Het niet verplichte deel zal als vrijval worden opgevoerd in de Voorjaarsnota 2016.

DRM

2

Doorlopend

02009

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI

10.760.839

9.341.782

12.301.023

-1.359.947

18.868.122

 

10.760.839

 

De middelen dienen ter dekking van de in het MPI opgenomen exploitatieprojecten. Per 1-1-2017 wordt de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) herzien, waarbij onder andere de voorschriften over het activeren van investeringen in maatschappelijk nut worden aangepast. Deze herziening raakt het doel van deze reserve. Bij het opstellen van de Begroting 2017 zal een voorstel worden gedaan over het doel en de inhoud van deze reserve vanaf 2017.

DRM

2

Na 2015

02011

RijnGouwelijn

10.900.261

-

-

-

-

 

10.900.261

 

De gereserveerde middelen worden aangehouden ter dekking van reeds geactiveerde kosten, die mogelijk als gevolg van het nog op te stellen VO+ (verwacht 2016) van het HOV-net Zuid-Holland Noord buiten de scope van het project gaan vallen en die daardoor direct ten laste van de exploitatie moeten worden genomen.

DRM

2

Na 2015

02015

Reserve bereikbaarheid

46.365.276

56.471.930

56.259.154

61.181.109

61.468.332

2.616.216

4.344.243

39.404.817

Juridisch:
Voor de laatste reparatie-activiteiten voor de Hefbrug Waddinxveen is nog € 1,1 mln in de reserve beschikbaar. In de gunning van de concessie OV Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee is de inzet van brandstofcelbussen opgenomen. Daar is € 1,5 mln voor gereserveerd.
Bestuurlijk:
Bij VJN 2012 is een besluit genomen over de inzet van vrijvallende middelen voor mobiliteit die in deze reserve zijn gestort.

DRM

2

Tot project oplevering

02016

HOV NET Zuid-Holland Noord

5.377.025

5.377.025

5.377.025

5.377.025

-

5.377.025

   

In de ten behoeve van de uitvoering van het HOV-net afgesloten overeenkomsten is opgenomen dat de gemeenten Gouda en Leiden een subsidie krijgen van € 3,2 mln respectievelijk € 5 mln (prijspeil 1-1-2012). De subsidie aan de gemeente Gouda is in 2014 beschikt voor € 3,1 mln.

DRM

2

2016

02017

Kosten/risico bestuursdwang OD's

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

   

500.000

Bij Najaarsnota 2013 is besloten tot instellen van deze reserve ter dekking van kosten die voortvloeien uit bestuursdwang.

DRM

2

2044

02020

Egalisatieres.kapitaallasten nota IWA

7.963.089

26.730.898

43.106.215

52.617.730

57.067.700

   

7.963.089

De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig.

DRM

2

 

02021

Reserve Omgevingsveiligheid

229.603

979.603

979.603

979.603

979.603

 

229.603

 

De middelen worden ingezet ter dekking van veiligheidsactiviteiten waarover met andere overheden afspraken zijn gemaakt.

DRM

2

2016

06003

Frictiekosten RUD

1.327.612

1

1

1

1

 

1.327.612

 

In 2016 loopt de reserve officieel af. Voor Omgevingsdienst West Holland worden voor 2017 nog betaling verwacht. Dit naar aanleiding van frictie kosten als gevolg van overgang van werkzaamheden naar andere omgevingsdiensten. Deze bedragen worden pas eind 2016 bekend. In de opdrachtbrief West Holland voor 2016 is hier melding van gemaakt.

DRM

2

 

02022

Mobiliteit

-

79.294.974

84.284.834

83.955.267

83.619.461

       
     

02023

Revolverend Verenfonds

-

1.300.000

2.600.000

3.800.000

5.000.000

       

DRM

3

Na 2015

01023

Meerjarenplan Bodemsan.2010-2014

37.611.334

35.916.077

40.041.202

44.166.327

48.291.452

 

37.611.334

 

Via het provinciefonds ontvangt de provincie van het Rijk middelen voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodemsanering, dat is gebaseerd op het Bodemconvenant. Deze middelen worden gestort in deze egalisatiereserve, waarmee pieken en vertragingen of versnellingen in de uitvoering van projecten over de looptijd van het werkprogramma kunnen worden opgevangen.

DLB

3

2023

03000

Bedrijventerreinen

6.802.353

3.040.353

141.353

-1.394.647

-1.394.647

6.802.353

   

In het kader van de subsidieregeling Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) zijn afgelopen jaren tientallen meerjarige subsidiebeschikkingen verleend. Een gemiddeld bedrijventerreinenproject kent een looptijd van 8-10 jaar, waarbij op basis van verantwoordingrapportages voorschotten worden verleend. De reservemiddelen zijn volledig juridisch verplicht.

DLB

3

2016

03006

EFRO middelen

30.937

30.937

30.937

30.937

30.937

 

30.937

 

Reserve is in afwachting van de eindafrekeningen van de gesubsidieerde projecten, mogelijk in combinatie met beoordeling door EU. Vermindering vindt op basis hiervan in 2016 plaats

DLB

3

2017

03011

Manden maken

815.000

615.000

-

-

-

815.000

   

Het besluit op subsidieverlening ad. € 1mln ten behoeve van realisatie ontsluitende infrastructuur voor de productielocatie van onderdelen van de Joint Strike Fighter door Stork / Fokker op het bedrijventerrein Polder Nieuwland in Alblasserdam en Papendrecht, is in maart 2014 door PS genomen. De meerjarige subsidie zal volledig worden gedekt uit deze deelreserve.

DLB

3

2015

03012

Alt.locatie Hoeksche Waard pr.3

9.000.000

9.000.000

9.000.000

-

-

 

9.000.000

 

De groene inpassing van het bedrijventerrein zal door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nog nader worden uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit is bestuurlijk afgesproken. Momenteel loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Na deze beroepsprocedure zal in samenspraak met de omgeving het plan voor de groene inpassing worden uitgewerkt. Dit vormt de basis voor subsidieverlening en zal naar verwachting in 2016 worden gerealiseerd.

DRM

3

2018

03013

Coolport middelen

5.605.129

4.591.129

2.225.000

0

0

5.605.129

   

De totale decentralisatie-uitkering voor de Coolport bedraagt € 10 mln. Deze bijdrage wordt ingezet voor het kwaliteitsnet goederenvervoer en voor beter benutten goederenvervoer centrale as. Deze reserve wordt bij de Begroting 2017 heroverwogen in verband met de herziening van het BBV. Zie ook de toelichting bij de Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI.

DLB

3

2016

03014

Mitigatie/Energie

617.373

27.373

27.373

127.373

427.373

 

617.373

 

In 2016 zijn nog lopende subsidieverplichtingen en zal de reserve worden ingezet voor de verdere uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid

DLB

3

2016

03015

Overcommittering OP-West

5.885.071

-10.291

-10.291

-10.291

-10.291

5.885.071

   

Ter dekking van de overcommitteringsprojecten OP West is deze reserve ingesteld, waarbij na de uiteindelijke afrekening van alle projecten een beroep gedaan zal worden op de gereserveerde middelen. Dit laatste hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.

DLB

3

2020

03016

Economische agenda Zuidvleugel

9.797.888

13.197.888

13.197.888

13.197.888

13.197.888

 

9.797.888

 

De middelen van de Economische Agenda Zuidvleugel dienen ter dekking van het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. In 2015 is PZH een nieuwe subsidieregeling voor Kansen voor West, Interreg en Topsectoren MKB gestart. Besluitvorming door GS/PS heeft plaatsgevonden.

DRM/DLB

3

2017

03017

Greendeal Zonnepanelen-asbest

1.423.424

673.424

673.424

673.424

673.424

 

1.423.424

 

Deze reserve is gekoppeld aan het subsidieprogramma zonnepanelen voor asbestdaken.

DLB

3

2016

03018

InnovationQuarter

4.700.000

4.700.000

4.700.000

4.700.000

4.700.000

 

4.700.000

 

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng in InnovationQuarter. Deze middelen zullen worden benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van provinciaal aandelenbezit in het participatiefonds af te dekken

DRM

3

2020

03020

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

14.444.782

9.074.782

2.204.782

-

-

 

14.444.782

 

Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restant middelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse deelprojecten.

DLB

3

2016

03022

Programma Warmte en koude Z-H

51.770

-

-

-

-

   

51.770

Door fasering in activiteiten zijn in 2014 en 2015 niet alle middelen besteed en in de reserve gebleven.
Binnen het programma is er echter wel degelijk behoefte om deze middelen in te zetten in het jaar 2016, dit is tevens het laatste jaar van het huidige Warmte/Koudeproject.

DLB

3

 

03023

2015 DP Impulsprogramma CVT

250.000

-

-

-

-

 

250.000

 

Het betreft de doorgeschoven prestatie van Impulsprogramma CVT naar 2016.

DLB

3

 

03024

Samenwerkingsverbanden econ.clusters

2.082.587

2.308.063

2.308.063

2.308.063

2.308.063

 

2.082.587

 

De subsidieregeling voor samenwerking economische clusters is opgestart en gepubliceerd. Intekening moet worden afgewacht alvorens eventueel een gedeelte als niet verplicht beschouwd kan worden.

DLB

3

 

03025

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113.266

113.266

113.266

113.266

113.266

 

113.266

 

Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn deze middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord".

DLB

4

 

03026

Risicoreserve Energiefonds

-

3.000.000

9.000.000

15.000.000

21.000.000

       

DLB

5

 

03028

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

-

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

       

DRM

3

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning

05004

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

136.590

-

-

-

-

   

136.590

Uit navraag blijkt dat er geen directe juridische beklemming zit op de reserve Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG ad. € 136.590. De directeur DRM heeft ingestemd met het voorstel om deze middelen in 2015 te gebruiken om de evt strubbelingen die de overgang naar de lijn van ZPP naar bureau Ontwikkeling RWB te dekken en dit bij VJN 2015 te regelen. Dit is blijkbaar niet nodig geweest en kan derhalve vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

DLB

3

2020

05006

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

1.000.000

850.000

800.000

100.000

-

1.000.000

   

De besteding van deze middelen is vastgelegd in besluit "Oude Rijnzone Subsidieregeling en -beschikking herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard" die 25 juni 2013 door GS is vastgesteld.

DLB

4

onbepaald

04012

Restauratie rijksmonumenten en erfgo

3.835.292

2.735.292

2.735.292

2.735.292

2.735.292

3.835.292

   

Voor de uitvoering van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten zijn meerjarige beschikkingen verleend die ook gedekt worden uit de reservemiddelen. In 2015 zijn subsidieplafonds afgegeven die voor 2016 en verder gedekt zullen worden uit de beschikbare middelen uit de reserve.

DLB

4

 

04014

2015 DP Afbouw jeugdzorg

464.000

-

-

-

-

464.000

   

Dit betreft een doorgeschoven prestatie voor jeugdzorg. Het bedrag wordt in 2016 aan deze reserve onttrokken om de afbouw in uitgaven voor personeelskosten jeugdzorg mede uit te financieren.

DRM

5

2018

05015

IRP Goeree Overflakkee

1.462.702

497.702

359.568

359.568

359.568

1.462.702

   

Tot en met 2017 is zijn de reserves beklemd. Hierover ligt een besluitnota van 5 minutenversie GS aan PS - Programmaplan IRP Goeree-Overflakkee - DOS-2012-0003864

DCZ

6

2016

06010

Transitie subsidie

-

-47.069

-47.069

-47.069

-47.069

       

DCZ

6

n.t.b.

06011

Frictie algemeen

1.726.757

1.448.061

1.448.061

1.448.061

1.448.061

1.110.567

 

616.190

De middelen in de reserve zijn bestemd om lopende en toekomstige verplichtingen in het kader van OvT/PNS en Focus met Ambitie te dekken. Daarnaast zijn nog onbeklemde midelen voor de verwachte overgang van GZH.

DRM

6

2015

06015

2014 DP Verb.proc.fin.inz. Mobiliteit

148.994

148.994

148.994

148.994

148.994

   

148.994

De middelen zijn bestemd voor activiteiten in het kader van de verbetering van de procedures en het verbeteren van het financieel inzicht

DCZ

6

2044

06017

Egal.kaplast nota IWA

142.119

399.557

1.233.893

1.591.547

108.784

   

142.119

De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig.

DCZ

6

 

06018

Reserve Jonge ambtenaren

566.000

266.000

150.000

150.000

150.000

 

566.000

 

Met de vakbonden is overeengekomen om een deel van de bugetten voor gedifferentieerd belonen in te zetten om medewerkers aan te trekken die van meerwaarde zijn voor de povincie.

DCZ

6

 

06019

2015 DP Trainees

470.000

-

-

-

-

470.000

   

In 2015 zijn er middelen beschikbaar gesteld om het traineeprogramma te financieren. Een deel van de lasten valt in 2016. De middelen worden doorgeschoven om de loonkosten van de trainees in 2016 te kunnen dekken.

       

Totalen

466.084.119

505.323.856

504.145.891

482.326.956

498.532.976

42.514.976

285.882.070

52.818.806