Bijlage 3 Investeringskredieten

In deze bijlage zijn de investeringskredieten opgenomen voor investeringen die starten in 2015. Het investeringskrediet betreft de netto investering. Dit is het aandeel in de investering dat vanuit provinciale middelen wordt bekostigd.

De investeringen zijn geclusterd per jaar van gereedkomen. Dit is van belang, aangezien in het jaar na gereedkomen de kapitaallasten in de exploitatie worden opgenomen.

De investeringen van programma 2 Mobiliteit en Milieu zijn opgenomen in het MPO en het MPI. Het betreft projecten van < € 10 mln. De investeringskredieten voor projecten > € 10 mln die gaan starten in 2015 worden vrijgegeven bij het voorbereidings- en/of uitvoeringsbesluit.

De investeringen uit programma 7 bedrijfsvoering vloeien voort uit het huisvestingsplan en het informatieplan en deze bedragen waren in de meerjarenbegroting 2014 opgenomen voor de jaarschijf 2015.

Er zijn drie projecten die binnenkort in de voorbereidingsfase komen en die groter zijn dan € 10 mln. Het voorbereidingskrediet wordt dan aangevraagd bij het voorbereidingsbesluit.

Investeringskredieten voor projecten die starten in 2015

Progr

doel

Naam project

Project fase

v / u

A


Geraamde bruto investering

B


Geraamde bijdragen

C (=A-B)


Geraamde netto investering

Vast te stellen krediet bij begroting 2015

Gepland jaar gereed komen

2

1

Investeringsprojecten MPO

V

1.208

-

1.208

1.208

2015

 

1

Investeringsprojecten MPO

V

1.137

28

1.109

1.109

2016

       

 

 

 

 

 
 

1

Investeringsprojecten MPO

U

27.699

0

27.699

27.699

2016

 

1

Investeringsprojecten MPO

U

13.494

162

13.332

13.332

2017

 

1

Investeringsprojecten MPO

U

17.373

31

17.342

17.342

2018

 

1

Investeringsprojecten MPO

U

2.035

0

2.035

2.035

2019

       

 

 

 

 

 
 

2

Investeringsprojecten MPI

U

4.468

0

4.468

4.468

2015

 

2

Investeringsprojecten MPI

V

1.538

 

1.538

135

2016

 

2

Investeringsprojecten MPI

V

5.750

 

5.750

150

2017

 

2

Investeringsprojecten MPI

U

5.750

 

5.750

4.839

2017

       

 

 

 

 

 
   

Totaal Programma 2

 

80.452

221

80.231

72.317

 
       

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

7

 

Bouwkundige aanpassin­gen provinciehuis

U

392

-

392

392

2015

   

Aanschaf meubilair 2015

U

250

-

250

250

2015

   

projecten digitaal werken 2015

U

4.300

-

4.300

4.300

2015

   

BIS werkplekken 2015

U

390

-

390

390

2015

       

 

 

 

 

 
   

Totaal Programma 7

 

5.332

-

5.332

5.332

 
       

 

 

 

 

 
   

Totaal generaal

 

85.784

221

85.563

77.649

 

(bedragen x € 1.000)

Projecten in de initiatieffase waarvoor binnenkort een voorbereidingsbesluit wordt genomen

Ongelijkvloerse kruising N214 / N216 16.400
Peilmolenbrug 14.000
Projecten binnen vaarwegtraject

22.400

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2015.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Jaarstukken 2015.