Bijlage 2 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

Let op: Op 1 juni worden de jaarstukken vastgesteld door Provinciale Staten

De jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de 'Single information en Single audit' uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en controleverklaringen per specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op hoofdlijnen en minder administratieve lasten.

Er zijn zes SiSa-uitkeringen:

1. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

2. Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

4. Quick wins binnenhavens

5. Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

6. Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Toelichting

Als gevolg van het oprichten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zullen de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden worden opgeheven. Voor beide organisaties in liquidatie geldt dat zij ernaar streven medio 2016 op te houden te bestaan. In de MRDH zijn voornamelijk de vervoerstaken opgegaan. De taken met betrekking tot onder meer het NSL zullen op een andere manier moeten worden gecontinueerd.

De gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam in liquidatie hebben voorgesteld om de nog in het kader van het NSL lopende subsidies en resterende gelden van de stadsregio door de gemeente Rotterdam te laten continueren. Hiermee kunnen de maatregelen die bestemd zijn voor de stadsregionale projecten ten behoeve van verbetering luchtkwaliteit worden voltooid. Na akkoord van de provincie op dit voorstel zal de overdracht nader worden uitgewerkt in een convenant. De Stadsregio Rotterdam heeft in totaal € 11.219.184,- aan middelen beschikt gekregen (verdeeld over vier tranches) en heeft tot en met 2015 een bedrag van € 10.313.296,- besteed.

Voor wat betreft de lopende subsidies en resterende gelden van stadsgewest Haaglanden is nog onzeker door welke instantie dit zal worden voortgezet. Het Stadsgewest Haaglanden heeft in totaal € 5.508.250,- aan middelen beschikt gekregen (verdeeld over drie tranches) en heeft hiervan tot en met 2015 een bedrag van

€ 3.540.437,- besteed.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

I&M

E11

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling pro- grammafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies

Provincies

Besteding (jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (jaar T) ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Besteding (jaar T) ten laste van eigen bijdrage provincie zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van provincie
(niet rijk, provincie of medeoverheid)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

   

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

   

Indicatornummer: E11 / 01

Indicatornummer: E11 / 02

Indicatornummer: E11 / 03

Indicatornummer: E11 / 04

Indicatornummer: E11 / 05

Indicatornummer: E11 / 06

     

€ 803.661

-€ 350.000

€ 275.272

€ 0

€ 0

€ 0

     

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen (provincie)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van bijdragen door derden =contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

   

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

   

Indicatornummer: E11 / 07

Indicatornummer: E11 / 08

Indicatornummer: E11 / 09

Indicatornummer: E11 / 10

Indicatornummer: E11 / 11

Indicatornummer: E11 / 12

     

Nee

€ 4.041.010

€ 128.591.256

€ 6.602.443

€ 0

€ 97.143

     

Cumulatieve terugstorting (t/m jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van provinciale middelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) door medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van eigen bijdrage medeoverheden zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van medeoverheid (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van rentebaten medeoverheden op door provincie verstrekte bijdrage NSL

 
   

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

 
   

Indicatornummer: E11 / 13

Indicatornummer: E11 / 14

Indicatornummer: E11 / 15

Indicatornummer: E11 / 16

Indicatornummer: E11 / 17

 
     

€ 0

€ 79.801.915

€ 178.492.476

€ 710.641

€ 2.923.353

 

I&M

E25

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)

Provincies en gemeenten

Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing

Alleen in te vullen na afloop project

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

afspraak

Alleen in te vullen na afloop project

Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers

realisatie

Alleen in te vullen na afloop project

   

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

   

Indicatornummer: E25 / 01

Indicatornummer: E25 / 02

Indicatornummer: E25 / 03

Indicatornummer: E25 / 04

Indicatornummer: E25 / 05

Indicatornummer: E25 / 06

     

€ 1.702.167

Nee

€ 2.409.296

     

I&M

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Rentebaten (jaar T)

Ontvangen BDU-bijdrage I&M (jaar T)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

   

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

   

Indicatornummer: E27 / 01

Indicatornummer: E27 / 02

Indicatornummer: E27 / 03

Indicatornummer: E27 / 04

Indicatornummer: E27 / 05

Indicatornummer: E27 / 06

   

€ 136.331.403

€ 0

€ 94.520.204

€ 1.862.557

€ 106.292.780

€ 0

   

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

         
   

Aard controle R

     
   

Indicatornummer: E27 / 07

     
   

€ 126.421.384

         
     

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Bedrag

       
   

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

    
   

Indicatornummer: E27 / 08

Indicatornummer: E27 / 09

    
   

1

Consessie DAV

€ 23.798.245

       
   

2

Consessie ZHN

€ 30.953.037

       

I&M

E30

Quick wins binnenhavens

Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten

Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

   
   

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

  
   

Indicatornummer: E30 / 01

Indicatornummer: E30 / 02

Indicatornummer: E30 / 03

Indicatornummer: E30 / 04

  
   

1

Bochtafsnijding Delftse schie

€ 219.167

€ 238.384

Nee

   

EZ

F4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

       
   

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

    
   

Indicatornummer: F4 / 01

Indicatornummer: F4 / 02

    
   

€ 6.932.983

Nee

       

VWS

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37)
en
Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio's (WGR+)

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1), overig

Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)

Aantal samenloop (jaar T-1)

   

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

   

Indicatornummer: H8 / 01

Indicatornummer: H8 / 02

Indicatornummer: H8 / 03

Indicatornummer: H8 / 04

Indicatornummer: H8 / 05

Indicatornummer: H8 / 06

     

453

1.016

5

406

298

46

     

Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem

Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg

Besteding (jaar T) aan zorgaanbod

   

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

   

Indicatornummer: H8 / 07

Indicatornummer: H8 / 08

Indicatornummer: H8 / 09

Indicatornummer: H8 / 10

Indicatornummer: H8 / 11

Indicatornummer: H8 / 12

     

72

63

0

-€ 152.835

-€ 1.070.488

-€ 1.071.940

     

Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

   
   

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

  
   

Indicatornummer: H8 / 13

Indicatornummer: H8 / 14

Indicatornummer: H8 / 15

Indicatornummer: H8 / 16

  
     

659

556

€ 6.181.399

Ja