Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven

Let op: Op 1 juni worden de jaarstukken vastgesteld door Provinciale Staten

Tabel