8.Risico deelname gemeenschappelijke regelingen: GR Midden-Delfland

8.

Risico deelname gemeenschappelijke regelingen: GR Midden-Delfland

Omschrijving

De provincie loopt bij alle gemeenschappelijke regelingen (GR) financiële risico’s, omdat zij naar rato van de deelneming kan worden aangesproken op financiële tekorten. Deze tekorten kunnen ontstaan op het moment dat het weerstandsvermogen van de betreffende regeling van onvoldoende omvang is om de financiële risico’s af te dekken.

Bij het recreatieschap Midden-Delfland speelt het volgende: het Rijk heeft aangegeven uit te willen treden uit deze GR. Vanuit de GR is de uittreedvergoeding berekend op € 50,0 mln (vastgesteld door de Midden-Delflandraad op 20 juni 2012). Er manifesteert zich een risico als met het Rijk geen overeenstemming wordt bereikt over het betalen van deze vergoeding en de GR niet in staat blijkt te zijn om de structurele uitgaven zodanig te beperken, dat de financiële gevolgen hiervan binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen.

Impact

Voor Zuid-Holland is de maximale impact € 15,0 mln (dat is het bedrag van € 50,0 mln naar rato van de deelname van Zuid-Holland in deze GR). De kans van optreden wordt ingeschat als beperkt.

Maatregelen

  • Er is een uittreedvergoeding bepaald die kostendekkend is;

  • Indien nodig/mogelijk zullen herprioriteringsmaatregelen getroffen moeten worden om de individuele deelnemersbijdrage niet te laten stijgen.

Status

Door het Rijk is een juridische procedure gestart tegen het besluit van de Midden-Delflandraad. Op 14 april 2014 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. Tegen deze uitspraak heeft het Recreatieschap Midden-Delfland op 26 mei 2014 hoger beroep ingesteld.