5. Uiteenzetting financiële positie

5.1 Nieuw beleid

Provinciale Staten hebben op 11 december 2013 de herziene nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2014) vastgesteld en op 28 mei 2014 de herziene Financiële verordening. Hierin is geregeld dat Provinciale Staten van een investeringsproject de omvang van het investeringskrediet, het dekkingsplan en het jaar van gereedkomen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase vaststellen, in plaats van jaarlijkse investeringsbudgetten (jaarbudgetten). Een nadere toelichting op de gevolgen van deze beleidswijziging is opgenomen in het hoofdstuk Budgettair Kader.

Naast de gevolgen van de nota IWA 2014 is in deze begroting geen nieuw beleid opgenomen.

5.2 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Dit overzicht geeft inzicht in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. De reden om dit overzicht op te nemen is dat deze verplichtingen niet in de balans worden opgenomen.

Onderwerp

(bedragen x € 1.000)

2015

2016

2017

2018

Werkloosheidsuitkeringen

300

300

300

300

Totaal

300

300

300

300

Vakantiegeld maakt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen onderdeel meer uit van de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Omdat per 1 januari 2015 de Regeling Individueel Keuzebudget Provincies (IKB) ingaat en vakantiegeld daarmee vervalt, is er geen sprake meer van jaarlijks gelijk blijvende kosten. Op grond van de Regeling IKB wordt een voorziening getroffen voor de over de maanden juni tot en met december 2014 opgebouwde vakantie-uitkering als bedoeld in art. C.16 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Zie ook de toelichting bij paragraaf 5.5.7. Voorzieningen.

5.3 Verleende garanties en waarborgen

Garantstellingen

(bedragen x € 1 mln)

Ultimo 2014

Ultimo 2015

Zorginstellingen

5,8

4,4

Wegschap tunnel Dordtse Kil

0,1

0,0

Totaal

5,9

4,4

Zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderdeel 'Geen aflossing gegarandeerde lenigen derden'.

5.4 Staat van reserves en voorzieningen 2015

Onderstaand overzicht is bedoeld om het meerjarige beeld van het verloop van de reserves (mutaties t/m Najaarsnota 2014) weer te geven. De bijdragen uit programmareserves kunnen betrekking hebben op andere programma’s of bedrijfsvoeringsbudgetten. Hierdoor kan een technisch verschil ontstaan tussen de overzichten van baten en lasten in de programma’s en bovenstaande staat van reserves en voorzieningen. Bijvoorbeeld: doorgeschoven prestaties worden gereserveerd in programma 6, maar worden ingezet ter dekking van prestaties in programma 1 tot en met 5.

Staat van reserves en voorzieningen 2015

5.5 Toelichting op de reserves en voorzieningen

De totale reserveomvang van de provincie Zuid-Holland bestaat uit de som van de algemene reserve en de programmareserves. Hieronder worden beide toegelicht.

5.5.0 Algemene reserves

Algemene reserve

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2015

Vermeerderingen

2015

Verminderingen

2015

Saldo per

1-1-2016

Algemene reserve

69.535.748

68.333

0

69.604.081

5.5.1 Programmareserve 1

5.5.2 Programmareserve 2

5.5.3 Programmareserve 3

5.5.4 Programmareserve 4

5.5.5 Programmareserve 5

5.5.6 Programmareserve 6

5.5.7 Voorzieningen

5.6 Staat van activa

5.7 Investerings- en financieringsstaat 2015

 

Stand per

1-1-2015

Vermeerde- ringen 2015

Verminderingen

2015

Afschrijving in

2015

Stand per

1-1-2016

A INVESTERINGEN (tegen boekwaarde) 

Onroerende/roerende bezittingen

852.714

100.059

7.821

52.478

892.474

Deelnemingen + overige verbonden partijen

22.446

-

-

-

22.446

Kapitaaluitgaven waartegenover geen bezittingen staan

62.298

3.837

-

2.299

63.836

Verstrekte langlopende geldleningen

33.038

-

-

-

33.038

Totaal investeringen (A)

970.495

103.896

7.821

54.777

1.011.793

 

B FINANCIERINGSMIDDELEN

 

 

 

 

 

Algemene reserve

69.536

68

-

 

69.604

Overige reserves

345.035

65.948

84.758

 

326.225

OVP

264.094

102.687

133.021

 

233.760

Voorzieningen

40.578

432

838

 

40.172

Subtotaal reserves, OVP en voorzieningen

719.243

169.135

218.617

 

669.761

 

Opgenomen vaste geldleningen

407.480

-

32.407

 

375.073

Leningen provinciehuis

97.614

-

2.817

 

94.797

Totaal financieringsmiddelen (B)

1.224.337

 

 

 

1.139.631

 

 

 

 

 

 

C Financieringstekort op basis van begrotingscijfers (A minus B)

-253.842

 

 

 

-127.838

Kasgeldlimiet: 7% van begrotingstotaal

49.129

 

 

 

49.129

 

 

 

 

 

 

D Financieren met kasgeld/kort geld

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

E Herfinancieren lang geld

0

 

 

 

0