4. Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond dat de Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In 2015 is dit saldo € 73,9 mln voordelig. Ook in de jaren 2016 tot en met 2018 is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo.

Algemeen uitgangspunt is dat structurele lasten en baten die lasten en baten zijn die betrekking hebben op posten of beleid met een looptijd van meer dan drie jaar. De volgende zaken worden altijd aangemerkt als structurele lasten en baten:

  • kapitaallasten (exclusief eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijke nut);

  • doorbelaste apparaatslasten, inclusief lonen;

  • inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting;

  • algemene uitkering Provinciefonds.

De volgende zaken worden altijd aangemerkt als incidentele lasten en baten:

  • eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);

  • bijzondere projecten en eenmalig beleid met een looptijd van maximaal drie jaar;

  • lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar;

  • eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut;

  • stortingen in en onttrekkingen uit reserves.

In het verleden werd alleen het criterium van drie jaar gehanteerd. Alle begrotingswijzigingen met een looptijd van meer dan drie jaar werden aangemerkt als structurele lasten en baten. Met ingang van de Voorjaarsnota 2014 zijn de criteria aangescherpt, mede naar aanleiding van de wijzigingen in het BBV van 2013. Bovenstaande criteria worden nu gehanteerd voor alle nieuwe begrotingswijzigingen, waardoor een steeds beter beeld ontstaat van het meerjarig begrotingsevenwicht.

Per programma zijn in deze paragraaf meerjarige overzichten opgenomen met de belangrijkste incidentele lasten en baten. Het hierbij gehanteerde criterium is: alle incidentele lasten en baten groter dan € 1,0 mln. Dit is exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan programmareserves. Deze worden als incidenteel aangemerkt. Structurele bijdragen uit reserves kunnen voorkomen als structurele kapitaallasten worden gedekt uit daartoe gevormde reserves. De provincie heeft geen reserves waaruit structurele kapitaallasten worden gedekt.

  

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

(bedragen x € 1.000)

 

waarvan

 

waarvan

 

waarvan

 

waarvan

  

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten

Programma

1

Groen en Water

155.986

90.377

65.609

133.323

53.894

79.428

107.463

27.911

79.552

87.396

15.064

72.333

2

Mobiliteit en Milieu

369.221

45.722

323.498

369.492

30.362

339.130

357.881

11.974

345.907

371.761

10.943

360.818

3

Ruimte, Wonen en Economie

62.938

4.589

58.349

53.073

12.433

40.640

52.945

12.030

40.915

44.503

3.532

40.971

4

Bestuur en Samenleving

71.428

7.865

63.563

51.812

1.446

50.366

50.776

279

50.496

50.836

259

50.577

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

2.408

2.108

300

1.801

1.346

455

1.958

0

1.958

1.808

0

1.808

6

Middelen

31.413

0

31.413

29.819

0

29.819

34.256

0

34.256

39.256

0

39.256

Totaal lasten

A

693.393

150.662

542.731

639.320

99.482

539.838

605.278

52.195

553.083

595.560

29.797

565.763

 

Baten

Programma

1

Groen en Water

44.215

29.445

14.770

45.377

30.607

14.770

38.629

23.859

14.770

28.952

14.182

14.770

2

Mobiliteit en Milieu

121.317

25.667

95.650

111.743

14.309

97.434

112.041

13.289

98.752

106.103

1.821

104.282

3

Ruimte, Wonen en Economie

1.615

1.615

0

1.115

1.115

0

0

0

0

0

0

0

4

Bestuur en Samenleving

819

4.979

-4.160

819

0

819

819

0

819

819

0

819

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Middelen

510.366

0

510.366

500.338

0

500.338

501.358

0

501.358

501.616

0

501.616

Totaal Baten

B

678.333

61.707

616.626

659.393

46.031

613.361

652.847

37.148

615.699

637.491

16.003

621.488

 

Totaal saldo van baten en lasten

C = B-/-A

-15.060

-88.955

73.895

20.073

-53.450

73.523

47.569

-15.047

62.616

41.930

-13.795

55.725

                           

Stortingen in reserves

D

66.016

66.016

0

45.928

45.928

0

33.152

33.152

0

24.807

24.807

0

Onttrekkingen uit reserves

E

81.076

81.076

0

45.123

45.123

0

15.939

15.939

0

16.645

16.645

0

                           

Geraamde resultaat

F = C-/-D+E

0

-73.895

73.895

19.267

-54.256

73.523

30.356

-32.260

62.616

33.768

-21.957

55.725

                           

Totaal structurele lasten en stortingen in reserves

     

542.731

   

539.838

   

553.083

   

565.763

Totaal structurele baten en bijdrage uit reserves

     

616.626

   

613.361

   

615.699

   

621.488

Structurele baten -/- structurele lasten

     

73.895

   

73.523

   

62.616

   

55.725

Programma 1 Groen en Water: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

1.3

Project Mainport Rotterdam: Midden-IJsselmonde, Project 750 ha

3.609

10.349

9.556

0

1.4

Uitvoeringsprogramma Groen

22.639

18.032

13.329

13.752

1.5

Programma IODS

2.000

800

0

0

-

Overige incidentele baten programma 1

1.197

1.426

974

430

Totaal

 

29.445

30.607

23.859

14.182

Programma 1 Groen en Water: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

1.2

Programma Zuidwestelijke Delta

10.000

0

0

0

1.3

Project Mainport Rotterdam: Midden-IJsselmonde, Project 750 ha

3.622

10.362

9.702

0

1.3

Uitvoeringsprogramma Groen

30.448

9.956

1.750

0

1.4

SNL en SKNL natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer

1.500

800

-100

0

1.4

Uitvoeringsprogramma Groen

26.739

18.032

13.329

13.752

1.5

Programma IODS

6.100

10.200

0

0

1.5

Projecten Greenports en Veenweidegebieden

5.600

970

310

300

1.5

Uitvoeringsprogramma Groen

2.950

1.350

850

0

-

Overige incidentele lasten programma 1

3.419

2.225

2.071

1.012

Totaal

 

90.377

53.894

27.911

15.064

Programma 2 Mobiliteit en Milieu: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

2.1

Verschuiving investering naar exploitatie

8.036

0

0

0

2.2

Mobiliteitsprojecten

11.333

8.309

1.839

1.821

2.3

BDU openbaar vervoer

5.999

6.000

6.000

0

2.4

Luchtkwaliteit

300

0

5.450

0

Totaal

 

25.667

14.309

13.289

1.821

Programma 2 Mobiliteit en Milieu: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

2.1

Verschuiving investering naar exploitatie

10.000

16

0

0

2.1

Inzet reserves voor uitvoering MPI

6.049

0

0

0

2.2

Mobiliteitsprojecten

24.385

29.495

6.564

10.911

2.3

BDU openbaar vervoer

513

140

2.441

259

0

2.4

Uitvoeringsdiensten Haaglanden, Midden Holland en West Holland

4.776

711

5.669

 

32

Totaal

 

45.722

30.362

11.974

10.943

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

3.4

Onttrekking OVP Voordelta (Ridderstee)

1.500

1.000

0

0

-

Overige incidentele baten programma 3

115

115

0

0

Totaal

 

1.615

1.115

0

0

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

3.1

Opruimen verspreid glas

-482

362

0

0

3.1

Zuidplaspolder

4.993

2.450

6.002

2.450

3.3

Bodemsaneringsactiviteiten

3.079

0

0

0

3.4

Bedrijventerreinen: mutatie in reserve en eenmalige verschuiving tussen 2015 en 2016 als gevolg van bijdrage in besparing 2015

267

5.801

2.913

1.082

3.4

Schaalsprongprogramma: eenmalige verschuiving tussen 2014/15 en 2016/17 als gevolg van bijdrage in besparing 2015

-2.500

2.500

2.500

0

3.4

Afbouw bijdrage decentralisatiefonds Coolport

-2.300

0

0

0

3.4

Subsidie Ridderstee (Voordelta) gefinancierd uit OVP

1.500

1.000

0

0

3.4

Schaalsprongprogramma: storting in risicoreserve Innovation Quarter (ROM-Z)

-1.100

0

0

0

3.5

Activiteiten Green deal (asbest) gefinancierd uit reserve

1.000

0

0

0

-

Overige incidentele lasten programma 3

132

320

615

0

Totaal

 

4.589

12.433

12.030

3.532

Programma 4 Bestuur en Samenleving: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

4.3

Eenmalige vervroeging afbouw rijksbijdrage Jeugdzorg in verband met overdracht aan gemeenten

4.979

0

0

0

Totaal

 

4.979

0

0

0

Programma 4 Bestuur en Samenleving: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

4.3

Transitiekosten Jeugdzorg in verband met overgang taken naar gemeenten

6.030

0

0

0

4.5

Erfgoedlijnen en rijksmonumenten, vanuit bestemmingsreserve

1.047

800

0

0

-

Overige incidentele lasten programma 4

788

646

279

259

Totaal

 

7.865

1.446

279

259

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

5.5

IRP Goeree-Overflakkee

1.300

460

0

0

5.6

IRP Algemeen

808

886

0

0

Totaal

 

2.108

1.346

0

0