3. Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2015

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Lokale heffingen (opcenten MRB en precario)

331.050

332.050

334.050

335.050

Provinciefonds

147.475

133.874

132.074

123.099

Dividend (deelnemingen)

700

700

700

700

Overige algemene dekkingsmiddelen

-272

3.894

278

3.511

Totaal algemene dekkingsmiddelen

478.954

470.518

467.102

462.360

Hieronder staat een toelichting per algemeen dekkingsmiddel.

Lokale heffingen

De inkomsten nemen in 2015 toe als gevolg van een lichte groei van het wagenpark en van een toename van het gemiddelde gewicht van de auto’s. Dit laatste is het gevolg ven de vervallen vrijstelling voor milieuzuinige auto’s. Nu deze vrijstelling vervallen is, blijkt dat bij inruil wordt gekozen voor de aanschaf van een grotere (en zwaardere) auto.

Provinciefonds

In de Kadernota 2015-2018 is al rekening gehouden met de positieve ontwikkeling van het accres, zoals die was opgenomen in de Decembercirculaire 2013. Daarnaast zijn in de Kadernota de effecten verwerkt van de kortingen op de provincies in verband met samenwerking provincies en vermindering ambtsdragers (ondanks dat betreffende wetsvoorstellen niet doorgaan, zet het Rijk de kortingen door) en de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten.

De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de Kadernota zijn toename van de algemene uitkering en de decentrale uitkering Natuur.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De fluctuaties gedurende de jaren 2015 tot en met 2018 komen met name voort uit de bespaarde rente. De bespaarde rente is nader toegelicht bij het onderdeel kapitaallasten.