2.Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

2.

Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Omschrijving

Risico is dat de inkomsten uit de opcenten lager uitvallen dan geraamd.

Bepalend voor de omvang van de inkomsten zijn het aantal belastingplichtige auto’s en het gemiddelde gewicht. Deze variabelen zijn weer afhankelijk van macro-economische factoren (zoals de koopkracht van gezinnen), maatschappelijke ontwikkelingen (veranderende voorkeuren) en wet- en regelgeving (mate waarin sprake is van vrijstellingen). De afgelopen jaren was sprake van (gedeeltelijke) vrijstelling voor energiezuinige auto’s en oldtimers, maar deze is inmiddels (grotendeels) weer opgeheven.

De inkomsten uit de opcenten nemen de komende jaren gemiddeld toe met € 3,0 mln per jaar. Oorzaak is een lichte toename van het aantal auto’s en het gemiddelde gewicht.

Impact

Ten opzichte van eerdere jaren is de onzekerheid beperkt. De effecten van het (grotendeels) opheffen van de vrijstellingen zijn bekend en verwerkt in de ramingen. Het economisch herstel zorgt vooralsnog voor een lichte groei van het aantal auto’s en het gemiddelde gewicht.

De resterende onzekerheid wordt bepaald doordat voorkeuren van mensen kunnen veranderen (mede gevoed door de economische crisis). Als bijvoorbeeld de koopkracht toeneemt kunnen mensen zwaardere auto’s gaan aanschaffen (opwaarts effect op de inkomsten uit de opcenten). Een andere mogelijkheid is dat mensen juist lichtere auto’s gaan aanschaffen door hoge benzineprijzen (neerwaarts effect op de inkomsten).

Verder speelt nog dat de opbrengst gebaseerd is op de werkelijke ontvangsten van de belastingdienst (kasstelsel). Een afwijkend betaalbedrag aan het einde van een jaar kan van invloed zijn op de gerealiseerde opbrengst.

Er wordt uitgegaan van een onzekerheid van 2,5% van de inkomsten (€ 8,3 mln). Hiervan wordt € 3,3 mln (1% van de inkomsten) afgedekt door behoedzaam te ramen.

Maatregelen

  • ontwikkelingen in het wagenpark worden op de voet gevolgd (op basis van de gegevens van de belastingdienst);

  • maandelijks rapporteert de belastingdienst over de werkelijk ontvangen inkomsten;

  • bij het ramen van de inkomsten wordt een behoedzaamheidsmarge gehanteerd van 1% (dit staat gelijk aan € 3,3 mln).

Status

In de Begroting 2015 wordt op basis van de gegevens van de Belastingdienst per 1 juli 2014 uitgegaan van een groei van de inkomsten van € 3,0 mln.