28. Ontwikkeling loonkosten (stijging werkgeverslasten en CAO)

28.

Ontwikkeling loonkosten (stijging werkgeverslasten en CAO)

Omschrijving

De kans bestaat dat de loonkosten stijgen als gevolg van exogene factoren. Het betreffen wijzigingen in de percentages van de pensioenpremie en wijzigingen in diverse grondslagen en premies, bijvoorbeeld met betrekking tot WAO/WIA, zorgverzekeringswet, werkgeversbijdrage IPAP, levensloop. De provincie is verplicht deze wettelijke percentages toe te passen. In de afgelopen jaren schommelde het percentage voor de stijging van de werkgeverslasten tussen de 1,5% en 2%.

Afspraken over een eventuele nieuwe CAO zullen eveneens een kostenverhogend effect hebben op de loonkosten.

Impact

Uitgaande van 2% stijging werkgeverslasten bedraagt het financiële risico, op basis van het totaal aan vaste loonkosten 2015, € 2,2 mln.

Voor de provincies is nog geen nieuwe CAO afgesloten. Ten aanzien van de financiële consequenties bestaat nog geen duidelijkheid. Uitgaande van een structurele loonstijging van 1% bedraagt het financiële risico, op basis van het totaal aan vaste loonkosten 2015, € 1,1 mln.

Maatregelen

Uitvoering geven aan motie 390 (Démoed). In deze bij Begroting 2013 ingediende motie is Gedeputeerde Staten verzocht om in het vervolg niet voorziene hogere loonkosten ten laste te laten komen van de desbetreffende programma’s.

Status

Voor wat betreft de stijging van de werkgeverslasten is het een jaarlijks terugkerend risico. De loonstijging als gevolg van CAO-afspraken is afhankelijk van de looptijd.